Grondwet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 22-02-2023.
Geldend van 22-02-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen GW
Gw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001840
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Staatsrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

De ontstaansbron en de inwerkingtreding daarvan is niet eenduidig.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit Wnra
 3. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
 4. Besluit aanvullende tijdelijke voorziening voor de periode dat Minister B. van ‘t Wout zijn taken als Minister van Economische Zaken en Klimaat niet kan uitoefenen
 5. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 7. Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 8. Besluit bekendmaking taak waarmee Staatssecretaris Veiligheid en Justitie, dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast
 9. Besluit bekendmaking taken Staatssecretarissen van Financiën
 10. Besluit bepalingen Kabinet van de Koning
 11. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1994)
 12. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2002)
 13. Besluit betreffende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (2003)
 14. Besluit coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 15. Besluit departementale herindeling (klimaat)
 16. Besluit departementale herindeling buitenlandse handel
 17. Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 18. Besluit departementale herindeling doorvaart en medegebruik van windparken op de Noordzee
 19. Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit
 20. Besluit departementale herindeling grotestedenbeleid
 21. Besluit departementale herindeling innovatie
 22. Besluit departementale herindeling integratie en inburgering
 23. Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
 24. Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin
 25. Besluit departementale herindeling kinderopvang
 26. Besluit departementale herindeling kindregelingen
 27. Besluit departementale herindeling m.b.t. coördinatie uitvoeringswerkzaamheden uit richtlijn nr. 2005/36/EG betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255)
 28. Besluit departementale herindeling m.b.t. de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor
 29. Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer
 30. Besluit departementale herindeling m.b.t. maatschappelijke stage
 31. Besluit departementale herindeling maatschappelijke diensttijd
 32. Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven
 33. Besluit departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven
 34. Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs
 35. Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf
 36. Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
 37. Besluit departementale herindeling publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
 38. Besluit departementale herindeling rijksvastgoed
 39. Besluit departementale herindeling ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, Omgevingswet en Kadaster
 40. Besluit departementale herindeling schuldbemiddeling
 41. Besluit departementale herindeling taken Wet op de architectentitel en titelbescherming architect en stedenbouwkundige
 42. Besluit departementale herindeling veiligheid
 43. Besluit departementale herindeling versterking en perspectief Groningen
 44. Besluit departementale herindeling versterking gebouwen en toekomstbestendig maken Groningen
 45. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2010)
 46. Besluit departementale herindeling vreemdelingenzaken (2012)
 47. Besluit EFRO programmaperiode 2007–2013
 48. Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 49. Besluit herindeling departementale taak met betrekking tot openluchtrecreatie
 50. Besluit herindeling departementale taken (Biza)
 51. Besluit herindeling departementale taken met betrekking tot het wetenschapsbeleid en het technologiebeleid
 52. Besluit herindeling met betrekking tot vastgoed defensie
 53. Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)
 54. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening
 55. Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. zorg voor de veiligheid van apparatuur, bij het gebruik waarvan elektriciteit of gas wordt gebezigd
 56. Besluit herindeling ministeriële taak mbt de Economische Controledienst
 57. Besluit herindeling ministeriële taak mbt tolkencentra
 58. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot coördinatie integratiebeleid minderheden
 59. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot de zorg voor voorzieningen van gehandicapten
 60. Besluit herindeling ministeriële taak met betrekking tot kinderopvang
 61. Besluit herindeling ministeriële taak recuperatie weggevoerde kunstvoorwerpen
 62. Besluit herindeling ministeriële taak specifieke internaten van binnenschippers en kermisexploitanten
 63. Besluit herindeling ministeriële taak Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening
 64. Besluit herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot opvang van asielzoekers
 65. Besluit herindeling van departementale taken
 66. Besluit herindeling van een aantal departementale taken
 67. Besluit herverdeling taken van een aantal departementen
 68. Besluit houdende naamswijziging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
 69. Besluit houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 70. Besluit houdende overdracht van de zorg voor de Kernenergiewet
 71. Besluit houdende overdracht zorg voor het quotumbeleid voor uitgenodigde vluchtelingen
 72. Besluit houdende overdracht zorg voor Wet op de kansspelen
 73. Besluit houdende vaststelling van een regeling tot toekenning van een uitkering wegens ontslag op grond van artikel 99a van het Reglement van de Buitenlandse Dienst 1951
 74. Besluit houdende wijziging in de taakverdeling door overgang van de Buitenlandse Inlichtingendienst van het departement van Algemene Zaken naar dat van Defensie
 75. Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 76. Besluit instelling departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en naamsverandering departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 77. Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid
 78. Besluit instelling Koninklijke Luchtmacht
 79. Besluit instelling Ministerie van Algemene Zaken
 80. Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 81. Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds
 82. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken
 83. Besluit naamswijziging ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 84. Besluit naamswijziging ministerie van Infrastructuur en Milieu
 85. Besluit naamswijziging ministerie van Justitie
 86. Besluit naamswijziging ministerie van Veiligheid en Justitie
 87. Besluit nadere uitwerking herindeling van een aantal departementale taken
 88. Besluit nadere vaststelling grondslag ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal
 89. Besluit ontbinding Eerste Kamer der Staten-Generaal
 90. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2010
 91. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2012
 92. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2017
 93. Besluit ontbinding Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021
 94. Besluit opheffing Bureau Bijzondere Uitkeringen
 95. Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee
 96. Besluit opheffing ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 97. Besluit opheffing ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling ministerie van Infrastructuur en Milieu
 98. Besluit organisatie geneeskundig deel rampenbestrijding
 99. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende de doelmatige organisatie in de rijksdienst van het departement van Financiën naar het departement van Binnenlandse Zaken
 100. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende enige instellingen van het Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het Departement van Onderwijs en Wetenschappen
 101. Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken
 102. Besluit overbrenging aangelegenheden woonschepen naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 103. Besluit overbrenging monsteringswerkzaamheden en Waterschoutsambten te Amsterdam en Rotterdam van het Departement van Justitie naar Verkeer en Waterstaat
 104. Besluit overbrenging zorg huisvesting woonwagenbevolking van departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 105. Besluit overbrenging zorg voordeel Woonwagenwet van Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar Ministerie van Binnenlandse Zaken
 106. Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk
 107. Besluit overdracht centrale organisatie toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek
 108. Besluit overdracht coördinatie emancipatiebeleid van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 109. Besluit overdracht departementale taak Spoorwegpensioenwet
 110. Besluit overdracht primaire verantwoordelijkheid voor zorg destructiebeleid
 111. Besluit overdracht van de departementale taak met betrekking tot het beheer van de staatswateren
 112. Besluit overdracht zorg filmstimuleringsbeleid
 113. Besluit overdracht zorg Pandhuiswet 1910
 114. Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen
 115. Besluit overdracht zorg voor planbureaufunctie voor milieu en natuur, het Milieu- en Natuurplanbureau en het beheer daarvan
 116. Besluit overgang beheersverantwoordelijkheid over het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
 117. Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 118. Besluit overgang Directoraat-Generaal van het Rijksloodswezen van Defensie naar Verkeer en Waterstaat
 119. Besluit overgang kernfysische dienst van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 120. Besluit overgang zorg Nationaal Noodnet
 121. Besluit overgang zorg voor het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf
 122. Besluit participatiebudget
 123. Besluit regeling archief Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
 124. Besluit regeling overdracht zorg voor reiswezen van het departement van Financiën aan Binnenlandse Zaken
 125. Besluit taak Departement van Verkeer en Waterstaat vervoer, in-, uit- en doorvoer, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontvlambare of ontplofbare stoffen
 126. Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 127. Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022
 128. Besluit Taakverdeling Minister/Staatssecretaris VWS
 129. Besluit taken Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 130. Besluit tijdelijke herindeling ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter
 131. Besluit tijdelijke regeling subsidiëring jeugdhulpverlening
 132. Besluit tijdelijke voorzieningen voor de periode dat Minister B. van ’t Wout zijn taken als Minister van Economische Zaken en Klimaat niet kan uitoefenen
 133. Besluit tijdelijke voorzieningen voor periode dat minister drs. K.H. Ollongren niet haar taken als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Vice-Minister-President kan uitoefenen
 134. Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken
 135. Besluit vaststelling taakomschrijving staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
 136. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie
 137. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie
 138. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Financiën
 139. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 140. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris Veiligheid en Justitie
 141. Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 2022
 142. Besluit vaststelling vergoeding motorrijtuigenbelasting oorlogsgetroffenen
 143. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
 144. Besluit wijziging beleidsterreinen met de aangelegenheden Minister zonder portefeuille
 145. Besluit wijziging naam Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen
 146. Besluit wijziging regeling coördinatie civiele verdediging en taakverdeling departementen
 147. Besluit wijziging taak departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 148. Besluit wijziging taak Departementen van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken
 149. Besluit wijziging taak departementen van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid en van Verkeer en Waterstaat
 150. Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken
 151. Besluit wijziging taakverdeling departementen
 152. Besluit wijziging taakverdeling van departementen
 153. Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen
 154. Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst
 155. Drinkwaterbesluit
 156. EZ-intrekkingsregeling 2005
 157. Herindelingsbesluit telecommunicatie- en postbeleid
 158. Intrekkingsregeling BZK 2004
 159. Naamswijziging ministerie LNV
 160. Overdrachtsbesluit coördinatie reductie administratieve lasten voor bedrijfsleven
 161. Overdrachtsbesluit inzake de verbindingsbeveiliging bevorderende taak (van ministerie van BuZa naar ministerie van BZK)
 162. Overdrachtsbesluit inzake de zorg voor het consumentenkrediet
 163. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de kansspelen
 164. Overdrachtsbesluit zorg voor de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
 165. Overdrachtsbesluit zorg voor onderdelen Kernenergiewet
 166. Overgangsbesluit beheer Voedsel en Waren Autoriteit
 167. Penitentiaire maatregel
 168. Regeling houdende intrekking van diverse uitgewerkte regelingen en een wet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 169. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 170. Reglement van orde voor de ministerraad
 171. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 172. Reparatiebesluit BZK 2011
 173. Rijkswet houdende het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg om een huwelijk aan te gaan met Máxima Zorreguieta
 174. Taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie
 175. Taakverdelingsbesluit OCW 2022
 176. Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
 177. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
 178. Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof
 179. Verkeersregeling Defensie
 180. Vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister 2022
 181. Wachtgeldbesluit Buitenlandse Dienst
 182. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
 183. Wet instelling van de Orde van Oranje-Nassau
 184. Wet tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 185. Wijzigingsbesluit Besluit subsidiëring voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen en inrichtingen voor justitiële kinderbescherming
 186. Wijzigingsbesluit betreffende intrekking Algemene Weduwen- en Wezenwet en inwerkingtreding Algemene nabestaandenwet
 187. Wijzigingsbesluit Metingsbesluit Binnenvaartuigen 1978
 188. Wijzigingsregeling Vervangingsregeling ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing strafvorderlijk optreden tegen journalisten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.13, 2.15, 2.20, 2.21, 2.22, 2.26, 3.19, 3.52, 4.13, 4.16, 4.37, 7.4, 8.1, 9.8
 2. Advocatenwet
  Artikel: 3
 3. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  Tekst: tekst
 4. Algemene wet op het binnentreden
 5. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 2
 6. Ambtenarenwet BES
  Artikel: 2
 7. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 18
 8. Besluit Tijdelijke wet Groningen
  Bijlage: 1
 9. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: A
 10. Besluit houdende bepalingen ambtenaren werkzaam bij vertegenwoordigingen Koninkrijk
  Bijlage: bijlage
 11. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 3, 4
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 13. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderwijsraad beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs (1945) 1960–1997
  Bijlage: Basisselectiedocument
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Adelsbeleid, adelsrecht en decoratiestelsel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument adelsbeleid, adelsrecht en het decoratiestelsel 1945–
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gratie vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument – gratie
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair materieel vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Aanvulling BASISSELECTIEDOCUMENT militaire operatiën
 23. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 24. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 25. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 26. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 27. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Zondagswet 1945– (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zondagswet 1945–
 28. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 29. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikel: 1
 30. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 31. Circulaire uniformering aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten niet-ingezetenen
  Tekst: tekst
 32. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 7.6
 33. Examenprogramma basisexamen inburgering
  Bijlage: Examenprogramma basisexamen inburgering
 34. Gedragscode integriteit Eerste Kamer
  Artikel: 1
 35. Gemeentewet
  Artikelen: 14, 41a, 65, 81g, 81s, 175, 176
 36. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 9, 23
 37. Goedkeuringswet Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen (gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied)
  Artikel: 2
 38. Gratiewet
 39. Grondwet
  Artikel: 103
 40. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 41. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 42. Onteigeningswet
  Artikel: 155
 43. Organisatiebesluit BZK 2023
  Artikelen: 6, 7
 44. Overzicht taken stafafdeling CWZ
  Artikel: 3
 45. Provinciewet
  Artikelen: 14, 40a, 64, 79g, 79t
 46. Rechtspositiebesluit WRR 2004
  Artikel: 5
 47. Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
  Bijlage: Bijlage als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissie 2010
 48. Referenda
  Tekst: tekst
 49. Regeling centraal examen 2006
  Bijlage: 6
 50. Regeling eindtermen educatie 2013
  Bijlage: 9
 51. Regeling inburgering 2021
  Bijlage: 2
 52. Regeling politieonderwijs
  Bijlage: I
 53. Regeling van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
  Artikel: 4
 54. Regentschapswet 2013
 55. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 63
 56. Reglement van Orde van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Artikelen: 110, 179
 57. Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Artikelen: 8.38, 9.29, 9.30, 9.31, 15.1
  Paragraaf: 9.5
 58. Reglement van Orde voor de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal
  Artikelen: 18, 32
 59. Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964
  Artikel: 2
 60. Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
  Artikelen: 6, 7, 10, 15
 61. Rijkswet houdende goedkeuring Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
  Artikelen: 3, 4
 62. Rijkswet tot wijziging Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (losmaking Aruba uit Staatsverband Nederlandse Antillen)
  Artikel: IV
 63. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Artikelen: 5, 11, 14, 42, 45, 50, 51, 55, 61
 64. Subsidieregeling ProDemos
  Artikel: 2
 65. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
  Bijlage: Eed- en belofteformulieren
 66. Uitvoeringsbesluit pacht
  Artikel: 22
 67. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 68. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 69. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 70. Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein handelen van de Staten-Generaal 1945–2002 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
  Bijlage: Selectielijst voor de handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het beleidsterrein het handelen van de Staten-Generaal over de periode 1945–2002
 71. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Algemeen Wetenschappelijke voorbereiding van het regeringsbeleid vanaf 1945 (Centraal Bureau voor de Statistiek)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 72. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 73. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 74. Verzamelwet Brexit
  Artikel: X
 75. Waterschapswet
  Artikelen: 34, 50, 51e
 76. Waterstaatswet 1900
 77. Waterwet
  Artikelen: 5.30, 5.32
 78. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 9
 79. Wet Nationale ombudsman
  Artikel: 8
 80. Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen
  Artikel: 1
 81. Wet ambtenarenrechtspraak 1951 BES
  Artikel: 2
 82. Wet bescherming klokkenluiders
  Artikel: 9
 83. Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning
  Artikelen: 1, 2
 84. Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal
  Artikelen: 1, 2
 85. Wet beëdiging van de regent
  Artikel: 1
 86. Wet beëindiging financiële verhouding tussen Staat en Kerk
  Bijlage: bijlage
 87. Wet kiescollege niet-ingezetenen
  Artikelen: 10, 46
 88. Wet lidmaatschap koninklijk huis
  Artikelen: 1, 3, 4
 89. Wet militaire inundatiën
 90. Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen
 91. Wet normering topinkomens
  Artikel: 1.2
 92. Wet op de Sociaal-Economische Raad
 93. Wet op de adeldom
 94. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 11
 95. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 99
 96. Wet op de rechterlijke organisatie
  Bijlagen: als bedoeld in de artikelen 48a, vijfde lid, 66, vijfde lid, en 67, vijfde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, 2
 97. Wet op het notarisambt
  Artikel: 3
 98. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 8
 99. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 15, 47, 77, 100, 111, 178, 179, 192
 100. Wet primair onderwijs BES
  Artikel: 10
 101. Wet tot regeling van het Militair Onderwijs bij de Landmacht
  Artikel: 12
 102. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Bijlage: als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants
 103. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 2.2
 104. Wet voorzieningen in verband met ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris
  Artikelen: 1, 2
 105. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 355
 106. Wetboek van Strafrecht BES
  Artikel: 372bis
 107. Wijzigingswet Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba enz. (introductie kiescolleges Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen t.b.v. verkiezing leden Eerste Kamer)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 22-02-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 32866
Aanhangig 32867
Aanhangig 35202
Aanhangig 35532
Aanhangig 35533
Aanhangig 35729
Aanhangig 35924
Aanhangig 36374
Aanhangig 36459
Aanhangig 36468
Nieuwe-regeling 24-08-1815 Stb. 1815, 45
Wijziging 21-10-2023 Stb. 2023, 360 36160
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 335 35789
14-03-2023 Tekstplaatsing 14-03-2023 Stb. 2023, 105
Wijziging 10-02-2023 Stb. 2023, 62 35741 10-02-2023 Stb. 2023, 62
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 316 35785 20-10-2022
samen met
06-07-2022
Stb. 2022, 411
samen met
Stb. 2022, 316
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 335 35789 06-07-2022 Stb. 2022, 335
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 334 35790 06-07-2022 Stb. 2022, 334
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 333 35787 06-07-2022 Stb. 2022, 333
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 332 35786 06-07-2022 Stb. 2022, 332
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 331 35784 06-07-2022 Stb. 2022, 331
Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 316 35785 06-07-2022 Stb. 2022, 316
Wijziging 16-01-2019 Stb. 2019, 33 26-11-2018 Stb. 2018, 493
Wijziging 26-11-2018 Stb. 2018, 493 34716 26-11-2018 Stb. 2018, 493
Wijziging 01-11-2017 Stb. 2017, 426 34702 01-11-2017 Stb. 2017, 426
Wijziging 22-08-2008 Stb. 2008, 348 22-08-2008 Stb. 2008, 348
Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 273 31013 27-06-2008 Stb. 2008, 273
Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 272 31012 27-06-2008 Stb. 2008, 272
Wijziging 21-04-2006 Stb. 2006, 240 21-04-2006 Stb. 2006, 240
Wijziging 20-01-2005 Stb. 2005, 52 28727 26-09-2006 Stb. 2006, 449
Tekstplaatsing 21-04-2006 Stb. 2006, 240
Wijziging 16-03-2006 Stb. 2006, 170 28726 16-03-2006 Stb. 2006, 170
Wijziging 20-01-2005 Stb. 2005, 52 28727 20-01-2005 Stb. 2005, 52
Wijziging 09-04-2002 Stb. 2002, 200 09-04-2002 Stb. 2002, 200
Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 144 26158 07-02-2002 Stb. 2002, 144
18-07-2000 Wijziging 22-06-2000 Stb. 2000, 294 26243 22-06-2000 Stb. 2000, 294
02-11-1999 Wijziging 06-10-1999 Stb. 1999, 454 26242 06-10-1999 Stb. 1999, 454
25-03-1999 Wijziging 25-02-1999 Stb. 1999, 135 26160 25-02-1999 Stb. 1999, 135
Wijziging 25-02-1999 Stb. 1999, 134 26159 25-02-1999 Stb. 1999, 134
Wijziging 25-02-1999 Stb. 1999, 133 26157 25-02-1999 Stb. 1999, 133
01-11-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 404 23799 10-07-1995 Stb. 1995, 404
Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 403 23800 10-07-1995 Stb. 1995, 403
Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 402 23803 10-07-1995 Stb. 1995, 402
Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 401 19952 10-07-1995 Stb. 1995, 401
05-09-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 404 23799 10-07-1995 Stb. 1995, 404
Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 403 23800 10-07-1995 Stb. 1995, 403
Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 402 23803 10-07-1995 Stb. 1995, 402
Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 401 19952 08-09-1999 Stb. 1999, 401
25-07-1987 Tekstplaatsing 25-07-1987 Stb. 1987, 458
08-07-1987 Wijziging 03-06-1987 Stb. 1987, 271 19553 03-06-1987 Stb. 1987, 271
Wijziging 03-06-1987 Stb. 1987, 270 19552 03-06-1987 Stb. 1987, 270
18-06-1987 Wijziging 25-07-1987 Stb. 1987, 458 25-07-1987 Stb. 1987, 458
Wijziging 03-06-1987 Stb. 1987, 271 19553 03-06-1987 Stb. 1987, 271
Wijziging 03-06-1987 Stb. 1987, 270 19552 03-06-1987 Stb. 1987, 270
02-03-1983 Tekstplaatsing 17-02-1983 Stb. 1983, 70 01-02-1983 Stb. 1983, 68
Wijziging 17-02-1983 Stb. 1983, 70 01-02-1983 Stb. 1983, 68
28-01-1983 Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 51 16938 19-01-1983 Stb. 1983, 51
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 50 16937 19-01-1983 Stb. 1983, 50
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 49 16936 19-01-1983 Stb. 1983, 49
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 48 16935 19-01-1983 Stb. 1983, 48
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 47 16934 19-01-1983 Stb. 1983, 47
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 46 16933 19-01-1983 Stb. 1983, 46
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 45 16932 19-01-1983 Stb. 1983, 45
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 44 16931 19-01-1983 Stb. 1983, 44
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 43 16930 19-01-1983 Stb. 1983, 43
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 42 16929 19-01-1983 Stb. 1983, 42
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 41 16928 19-01-1983 Stb. 1983, 41
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 40 16927 19-01-1983 Stb. 1983, 40
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 39 16926 19-01-1983 Stb. 1983, 39
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 38 16925 19-01-1983 Stb. 1983, 38
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 37 16924 19-01-1983 Stb. 1983, 37
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 36 16923 19-01-1983 Stb. 1983, 36
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 35 16922 19-01-1983 Stb. 1983, 35
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 34 16921 19-01-1983 Stb. 1983, 34
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 33 16920 19-01-1983 Stb. 1983, 33
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 32 16919 19-01-1983 Stb. 1983, 32
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 31 16918 19-01-1983 Stb. 1983, 31
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 30 16917 19-01-1983 Stb. 1983, 30
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 29 16916 19-01-1983 Stb. 1983, 29
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 28 16914 19-01-1983 Stb. 1983, 28
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 27 16913 19-01-1983 Stb. 1983, 27
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 26 16912 19-01-1983 Stb. 1983, 26
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 25 16911 19-01-1983 Stb. 1983, 25
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 24 16910 19-01-1983 Stb. 1983, 24
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 23 16909 19-01-1983 Stb. 1983, 23
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 22 16908 19-01-1983 Stb. 1983, 22
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 21 16907 19-01-1983 Stb. 1983, 21
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 20 16906 19-01-1983 Stb. 1983, 20
Wijziging 19-01-1983 Stb. 1983, 19 16905 19-01-1983 Stb. 1983, 19
17-04-1972 Tekstplaatsing 17-04-1972 Stb. 1972, 193
16-03-1972 Wijziging 11-03-1972 Stb. 1972, 104 11300 11-03-1972 Stb. 1972, 104
Wijziging 10-02-1972 Stb. 1972, 108 11307 10-02-1972 Stb. 1972, 108
Wijziging 10-02-1972 Stb. 1972, 107 11305 10-02-1972 Stb. 1972, 107
Wijziging 10-02-1972 Stb. 1972, 106 11310 10-02-1972 Stb. 1972, 106
Wijziging 10-02-1972 Stb. 1972, 105 11304 10-02-1972 Stb. 1972, 105
Wijziging 10-02-1972 Stb. 1972, 103 11303 10-02-1972 Stb. 1972, 103
Wijziging 10-02-1972 Stb. 1972, 102 11309 10-02-1972 Stb. 1972, 102
17-12-1963 Tekstplaatsing 17-12-1963 Stb. 1963, 536
29-11-1963 Wijziging 14-11-1963 Stb. 1963, 465 7220 14-11-1963 Stb. 1963, 465
Wijziging 14-11-1963 Stb. 1963, 464 7220 14-11-1963 Stb. 1963, 464
Wijziging 14-11-1963 Stb. 1963, 463 7219 14-11-1963 Stb. 1963, 463
Wijziging 14-11-1963 Stb. 1963, 462 7219 14-11-1963 Stb. 1963, 462
11-09-1956 Tekstplaatsing 11-09-1956 Stb. 1956, 472
27-08-1956 Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 445 4403 23-08-1956 Stb. 1956, 445
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 444 4403 23-08-1956 Stb. 1956, 444
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 443 4403 23-08-1956 Stb. 1956, 443
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 442 4403 23-08-1956 Stb. 1956, 442
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 441 4403 23-08-1956 Stb. 1956, 441
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 440 4403 23-08-1956 Stb. 1956, 440
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 439 4403 23-08-1956 Stb. 1956, 439
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 438 4402 23-08-1956 Stb. 1956, 438
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 437 4402 23-08-1956 Stb. 1956, 437
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 436 4402 23-08-1956 Stb. 1956, 436
Wijziging 23-08-1956 Stb. 1956, 435 4402 23-08-1956 Stb. 1956, 435
29-06-1953 Wijziging 22-06-1953 Stb. 1953, 295 06-06-1953 Stb. 1953, 264
22-06-1953 Tekstplaatsing 22-06-1953 Stb. 1953, 295
05-06-1953 Wijziging 22-05-1953 Stb. 1953, 261 2700 22-05-1953 Stb. 1953, 261
29-09-1948 Wijziging 21-09-1948 Stb. 1948, I 425 08-09-1948 Stb. 1948, I 414
08-09-1948 Wijziging 03-09-1948 Stb. 1948, I 410 907 03-09-1948 Stb. 1948, I 410
Wijziging 03-09-1948 Stb. 1948, I 411 907 03-09-1948 Stb. 1948, I 411
Wijziging 03-09-1948 Stb. 1948, I 412 907 03-09-1948 Stb. 1948, I 412
Wijziging 03-09-1948 Stb. 1948, I 413 907 03-09-1948 Stb. 1948, I 413
14-01-1947 Wijziging 27-12-1946 Stb. 1946, G 398 263 27-12-1946 Stb. 1946, G 398
06-03-1938 Wijziging 25-02-1938 Stb. 1938, 300 11-02-1938 Stb. 1938, 180
22-02-1938 Wijziging 19-01-1938 Stb. 1938, 105 495 19-01-1938 Stb. 1938, 105
Wijziging 19-01-1938 Stb. 1938, 104 495 19-01-1938 Stb. 1938, 104
Wijziging 19-01-1938 Stb. 1938, 103 496 19-01-1938 Stb. 1938, 103
Wijziging 19-01-1938 Stb. 1938, 102 495 19-01-1938 Stb. 1938, 102
Wijziging 19-01-1938 Stb. 1938, 101 495 19-01-1938 Stb. 1938, 101
Wijziging 19-01-1938 Stb. 1938, 100 495 19-01-1938 Stb. 1938, 100
03-11-1923 Wijziging 27-12-1922 Stb. 1922, 736 09-12-1922 Stb. 1922, 665
13-12-1922 Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 651 30-11-1922 Stb. 1922, 651
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 650 30-11-1922 Stb. 1922, 650
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 649 30-11-1922 Stb. 1922, 649
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 648 30-11-1922 Stb. 1922, 648
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 647 30-11-1922 Stb. 1922, 647
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 646 30-11-1922 Stb. 1922, 646
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 645 30-11-1922 Stb. 1922, 645
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 644 30-11-1922 Stb. 1922, 644
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 643 30-11-1922 Stb. 1922, 643
Wijziging 30-11-1922 Stb. 1922, 642 30-11-1922 Stb. 1922, 642
01-12-1917 Wijziging 29-11-1917 Stb. 1917, 662 29-11-1917 Stb. 1917, 662
Wijziging 29-11-1917 Stb. 1917, 661 29-11-1917 Stb. 1917, 661
Wijziging 29-11-1917 Stb. 1917, 660 29-11-1917 Stb. 1917, 660
06-12-1887 Wijziging 30-11-1887 Stb. 1887, 212 15-11-1887 Stb. 1887, 210
10-11-1887 Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 193 06-11-1887 Stb. 1887, 193
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 192 06-11-1887 Stb. 1887, 192
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 191 06-11-1887 Stb. 1887, 191
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 190 06-11-1887 Stb. 1887, 190
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 189 06-11-1887 Stb. 1887, 189
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 188 06-11-1887 Stb. 1887, 188
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 187 06-11-1887 Stb. 1887, 187
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 186 06-11-1887 Stb. 1887, 186
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 185 06-11-1887 Stb. 1887, 185
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 184 06-11-1887 Stb. 1887, 184
Wijziging 06-11-1887 Stb. 1887, 183 06-11-1887 Stb. 1887, 183
08-12-1884 Wijziging 05-12-1884 Stb. 1884, 228 05-12-1884 Stb. 1884, 228
14-10-1848 Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 70 11-10-1848 Stb. 1848, 70
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 69 11-10-1848 Stb. 1848, 69
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 68 11-10-1848 Stb. 1848, 68
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 67 11-10-1848 Stb. 1848, 67
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 66 11-10-1848 Stb. 1848, 66
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 64 11-10-1848 Stb. 1848, 64
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 63 11-10-1848 Stb. 1848, 63
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 62 11-10-1848 Stb. 1848, 62
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 61 11-10-1848 Stb. 1848, 61
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 60 11-10-1848 Stb. 1848, 60
Wijziging 11-10-1848 Stb. 1848, 59 11-10-1848 Stb. 1848, 59
12-09-1840 Nieuwe-regeling 04-09-1840 Stb. 1840, 54 04-09-1840 Stb. 1840, 54
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 59 04-09-1840 Stb. 1840, 59
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 58 04-09-1840 Stb. 1840, 58
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 57 04-09-1840 Stb. 1840, 57
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 56 04-09-1840 Stb. 1840, 56
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 55 04-09-1840 Stb. 1840, 55
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 54 04-09-1840 Stb. 1840, 54
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 53 04-09-1840 Stb. 1840, 53
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 52 04-09-1840 Stb. 1840, 52
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 51 04-09-1840 Stb. 1840, 51
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 50 04-09-1840 Stb. 1840, 50
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 49 04-09-1840 Stb. 1840, 49
Wijziging 04-09-1840 Stb. 1840, 48 04-09-1840 Stb. 1840, 48
Naar boven