Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 10-04-2017

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 01-07-2013.]
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Het Konininkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna „de lidstaten” genoemd, en

De Europese Unie, hierna „de Unie” genoemd,

enerzijds, en

De Arabische Republiek Egypte, hierna „Egypte” genoemd,

anderzijds,

voor de toepassing van dit protocol hierna gezamenlijk „de overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

Overwegende hetgeen volgt:

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

De Republiek Kroatië wordt partij bij de Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, en keurt, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Unie, de teksten van de overeenkomst, alsmede de gemeenschappelijke verklaringen, verklaringen en briefwisselingen goed en neemt er nota van.

HOOFDSTUK I. WIJZIGINGEN IN DE TEKST VAN DE OVEREENKOMST EN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 2. Landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds; Luxemburg, 25 juni 2001.]

Artikel 3. Oorsprongsregels

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds; Luxemburg, 25 juni 2001.]

HOOFDSTUK II. OVERGANGSBEPALINGEN

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 4. Goederen in doorvoer

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

  • 1 De bepalingen van de overeenkomst kunnen worden toegepast op goederen die van Egypte naar Kroatië of van Kroatië naar Egypte worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van protocol 4 bij de overeenkomst en op de datum van de toetreding van Kroatië ofwel onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of in een vrije zone in Egypte of Kroatië.

  • 2 In dergelijke gevallen mag preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van de toetreding van Kroatië bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

HOOFDSTUK III. SLOTBEPALINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Artikel 5

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Egypte verbindt zich ertoe naar aanleiding van deze uitbreiding van de Unie geen claim, verzoek of beroep in te dienen, noch concessies te wijzigen of in te trekken uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994.

Artikel 6

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Tijdig na de parafering van dit protocol doet de Unie de Kroatische taalversie van de overeenkomst aan haar lidstaten en Egypte toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de in de eerste zin van dit artikel bedoelde tekst authentiek op dezelfde voorwaarden als de teksten van de overeenkomst in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische taal.

Artikel 7

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Het protocol en de bijlage daarbij vormen een integrerend onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 8

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

  • 1 Dit protocol wordt door de Raad van de Europese Unie namens de Unie en haar lidstaten, en door Egypte volgens hun eigen procedures goedgekeurd. De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. De akten van goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

  • 2 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop alle partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

  • 3 Dit protocol is in afwachting van zijn inwerkingtreding voorlopig van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 9

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Arabische taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

Bijlage Landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten

[Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]

Wijzigingen van protocol 1 van de overeenkomst betreffende de regelingen die van toepassing zijn op de invoer in de Europese Unie van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten van oorsprong uit Egypte

De concessies die in deze bijlage worden vermeld, zullen voor de producten die onder onderverdeling 0810 10 00 vallen, de concessies vervangen die momenteel worden toegepast in het kader van de associatie-overeenkomst (protocol 1). Voor alle producten die in deze bijlage niet worden genoemd, blijven de thans toegepaste concessies ongewijzigd.

GN-code

Omschrijving

Verlaging van het douanerecht meestbegunstigde natie %

Tariefcontingent (in ton nettogewicht)

Verlaging van het douanerecht buiten het tariefcontingent (%)

Specifieke bepalingen

0810 1000

Verse aardbeien, van 1 oktober tot 30 april

100%

10 000

 

100%

94

De specifieke bepalingen van lid 5 van protocol 1 zijn niet van toepassing.

Terug naar begin van de pagina