Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, [...] ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie, Brussel, 04-03-2016

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, in verband met de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij, ten gevolge van haar toetreding tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname van de Republiek Kroatië als overeenkomstsluitende partij na de toetreding tot de Europese Unie

De Europese Unie

en

het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Kroatië, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

hierna „de lidstaten” genoemd,

enerzijds,

en

de Zwitserse Bondsstaat,

hierna „Zwitserland” genoemd,

anderzijds,

hierna „de overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

Gezien de Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen (hierna „de overeenkomst” genoemd), die op 1 juni 2002 in werking is getreden,

Gezien het protocol van 26 oktober 2004 bij de Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie (hierna „het protocol van 2004” genoemd), dat op 1 april 2006 in werking is getreden,

Gezien het protocol van 27 mei 2008 bij de Overeenkomst van 21 juni 1999 tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met het oog op de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie (hierna „het protocol van 2008” genoemd), dat op 1 juni 2009 in werking is getreden,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013,

Overwegende dat de Republiek Kroatië een overeenkomstsluitende partij bij de overeenkomst wordt,

Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

Artikel 1

  • 1 De Republiek Kroatië wordt een overeenkomstsluitende partij bij de overeenkomst.

  • 2 Vanaf de inwerkingtreding van dit protocol zijn de bepalingen van de overeenkomst, onder de in dit protocol neergelegde voorwaarden, bindend voor Kroatië op dezelfde wijze als voor de huidige overeenkomstsluitende partijen.

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; Luxemburg, 21 juni 1999.]

Artikel 5

  • 1 De bijlagen 1, 2 en 3 bij dit protocol maken integrerend deel uit van het protocol.

Artikel 6

  • 1 Dit protocol wordt door de partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures.

  • 2 De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van deze procedures.

Artikel 7

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum van de laatste kennisgeving van ratificatie of goedkeuring.

Artikel 9

  • 1 Dit protocol en de daaraan gehechte verklaringen zijn opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Spaanse, de Slowaakse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Bijlage 1. Overgangsregeling inzake de verwerving van landbouwgrond

De Republiek Kroatië mag gedurende een periode van zeven jaar na de inwerkingtreding van dit protocol de in zijn bij de ondertekening van dit protocol bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven bij de verwerving van landbouwgrond, bossen en bosbouwgronden door Zwitserse onderdanen, alsmede door rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig de Zwitserse wetgeving. In geen geval mogen Zwitserse onderdanen bij de verwerving van landbouwgrond, bossen en bosbouwgronden minder gunstig worden behandeld dan op het moment van de ondertekening van dit protocol en evenmin mogen op hen stringentere beperkingen van toepassing zijn dan op onderdanen van een ander land dan de partijen bij de overeenkomst of de verdragsluitende partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Zelfstandige landbouwers die Zwitsers onderdaan zijn en die zich in Kroatië wensen te vestigen en er wensen te wonen, vallen niet onder het bepaalde in de voorgaande alinea en worden niet onderworpen aan andere procedures dan die welke gelden voor Kroatische onderdanen.

In het derde jaar na de inwerkingtreding van dit protocol vindt een algemene evaluatie van deze overgangsregeling plaats. Het Gemengd Comité kan besluiten de in de eerste alinea bedoelde overgangsperiode in te korten of te beëindigen.

Als er voldoende aanwijzingen zijn dat er na het verstrijken van de overgangsperiode ernstige verstoringen zullen optreden of dreigen te zullen optreden op de Kroatische markt voor landbouwgrond, stelt Kroatië het Gemengd Comité daarvan in kennis vóór het einde van de in de eerste alinea bedoelde overgangsperiode van zeven jaar. In dat geval kan Kroatië de in de eerste alinea bedoelde maatregelen tot tien jaar na de inwerkingtreding van dit protocol blijven toepassen. Deze verlenging kan worden beperkt tot bepaalde geografische gebieden die in het bijzonder worden getroffen.

Bijlage 2

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; Luxemburg, 21 juni 1999.]

Bijlage 3

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen; Luxemburg, 21 juni 1999.]

Verklaring van Zwitserland betreffende autonome maatregelen vanaf de datum van ondertekening

Totdat de in het protocol vastgestelde overgangsregeling in werking treedt, verleent Zwitserland burgers van de Republiek Kroatië op grond van de Zwitserse wetgeving voorlopig toegang tot zijn arbeidsmarkt. Te dien einde zal Zwitserland vanaf de datum van ondertekening van dit protocol ten gunste van burgers van de Republiek Kroatië specifieke contingenten vaststellen voor werkvergunningen voor de korte en de lange termijn, zoals omschreven in artikel 10, lid 1, van de overeenkomst. Het gaat jaarlijks om 50 vergunningen voor de lange termijn en 450 vergunningen voor de korte termijn. Daarnaast zullen jaarlijks 1.000 kortetermijnwerknemers voor een verblijf van minder dan vier maanden worden toegelaten.

Terug naar begin van de pagina