Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar [...] om rekening te houden met de toetreding van Ecuador, Brussel, 11-11-2016

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 11-11-2016 t/m heden

Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

Authentiek : NL

Protocol van toetreding tot de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland„

partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna de „lidstaten van de Europese Unie” genoemd,

en

de Europese Unie,

enerzijds, en

de Republiek Colombia (hierna „Colombia” genoemd),

de Republiek Peru (hierna „Peru” genoemd)

en

de Republiek Ecuador (hierna „Ecuador” genoemd),

hierna „de overeenkomstsluitende Andeslanden” genoemd,

anderzijds,

Overwegende dat de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (hierna de „overeenkomst” genoemd), op 26 juni 2012 te Brussel is ondertekend en dat een aantal van haar bepalingen zijn toegepast op grond van artikel 330 ervan, tussen de Europese Unie en Peru sinds 1 maart 2013 en tussen de Europese Unie en Colombia sinds 1 augustus 2013;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 9 december 2011 te Brussel is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden;

Overwegende dat het aanvullend protocol bij de overeenkomst om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (hierna het „aanvullend protocol” genoemd) op 30 juni 2015 te Brussel door de Europese Unie, Colombia en Peru is ondertekend;

Overwegende dat artikel 6 van de overeenkomst bepaalt dat, voor de toepassing van de overeenkomst, onder „partij” wordt verstaan: de Europese Unie of haar lidstaten of de Europese Unie en haar lidstaten, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden zoals deze voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna „EU” genoemd), of elk van de overeenkomstsluitende Andeslanden;

Overwegende dat artikel 7, lid 1, van de overeenkomst bepaalt dat de overeenkomst van toepassing is op de bilaterale economische en handelsbetrekkingen tussen, enerzijds, elk overeenkomstsluitend Andesland en, anderzijds, de EU, maar niet op de economische en handelsbetrekkingen tussen de overeenkomstsluitende Andeslanden”;

Overwegende dat artikel 329 van de overeenkomst de bepalingen bevat met betrekking tot de toetreding van andere lidstaten van de Andesgemeenschap tot de overeenkomst;

Overwegende dat de Europese Unie en Ecuador de onderhandelingen op 17 juli 2014 hebben afgesloten,

Overwegende dat het op grond van de overeenkomst opgerichte Handelscomité op 5 september 2014 in kennis werd gesteld van het afsluiten van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en Ecuador;

Overwegende dat de toetreding van Ecuador tot de overeenkomst in werking treedt door middel van de sluiting van een protocol van toetreding;

Overwegende dat met het oog op de toetreding van Ecuador tot het aanvullend protocol, de bepalingen van dat aanvullend protocol moeten worden geïntegreerd in de bepalingen van dit protocol;

Overwegende dat de tekst van dit protocol is goedgekeurd door het op grond van de overeenkomst opgerichte Handelscomité, in overeenstemming met de procedures en vereisten in artikel 329, lid 4, van de overeenkomst;

Overwegende dat de partijen derhalve zijn overeengekomen de toetreding van Ecuador tot de overeenkomst door middel van het onderhavige protocol te formaliseren,

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I. OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Ecuador wordt een partij bij de overeenkomst, met inbegrip van de in het aanvullend protocol opgenomen wijzigingen daarvan.

AFDELING II. BEPALINGEN VAN DE OVEREENKOMST

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING III. LIJSTEN INZAKE TARIEFAFSCHAFFING

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING IV. OORSPRONGSREGELS

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING V. LANDBOUWVRIJWARINGSMAATREGELEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING VI. SANITAIRE EN FYTOSANITAIRE MAATREGELEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 9

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING VII. HANDEL IN DIENSTEN, VESTIGING EN ELEKTRONISCHE HANDEL

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 10

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 11

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 12

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 13

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 14

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 15

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 16

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 17

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 18

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 19

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING VIII. OVERHEIDSOPDRACHTEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 20

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 21

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 22

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 23

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING IX. GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 24

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Artikel 25

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING X. GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 26

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

AFDELING XI. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 27

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

  • 1 Dit protocol wordt gesloten door de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland overeenkomstig hun respectieve interne procedures.

  • 2 De EU en elk overeenkomstsluitend Andesland stelt alle partijen en de in lid 5 genoemde depositaris schriftelijk in kennis van de voltooiing van hun interne procedures die nodig zijn om dit protocol in werking te doen treden.

  • 3 Dit protocol treedt tussen de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland in werking op de eerste dag van de maand na de ontvangst door de depositaris van de laatste van de in lid 2 bedoelde kennisgevingen door de EU en het desbetreffende overeenkomstsluitende Andesland.

  • 4 Niettegenstaande lid 3 komen de partijen overeen dat dit protocol voorlopig kan worden toegepast, in afwachting van de afronding van de interne procedures van de EU voor de inwerkingtreding ervan. De voorlopige toepassing van dit protocol tussen de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland gaat in op de eerste dag van de maand na de datum van ontvangst door de depositaris van:

    • a) de kennisgeving van de EU dat de voor dat doel vereiste procedures zijn voltooid; en

    • b) het ratificatie-instrument van elk overeenkomstsluitend Andesland, overeenkomstig zijn respectieve procedure en wetgeving.

  • 5 Deze kennisgevingen worden gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van dit protocol is.

  • 6 Indien een bepaling uit de overeenkomst in overeenstemming met lid 4 door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding van dit protocol wordt toegepast, wordt elke verwijzing in die bepaling naar de datum van inwerkingtreding van dit protocol beschouwd als verwijzing naar de datum met ingang waarvan de partijen overeenkomen die bepaling overeenkomstig lid 4 toe te passen.

Artikel 28

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol is opgesteld in viervoud, in de volgende talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 29

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol maakt integrerend deel uit van de overeenkomst.

De bijlagen bij dit protocol maken er een integrerend deel van uit.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

Bijlage I

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Bijlage XX

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]

Naar boven