Notawisseling houdende een Aanvullend Verdrag bij het Verdrag tussen het Koninkrijk [...] van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA, 's-Gravenhage, 29-09-2015

Geldend van 03-08-2016 t/m heden

Notawisseling houdende een Aanvullend Verdrag bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA

Authentiek : EN

Nr. I

EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA

The Hague, September 28, 2015

No. 208/15

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands and refers the Ministry to the Agreement between the United States of America and the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, to Improve International Tax Compliance and to Implement the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), signed at Willemstad December 16, 2014, which is not yet in force (the “Agreement”).

The Embassy notes that paragraph 10 of Article 3 of the Agreement provides: ”This Agreement shall terminate on September 30, 2015, if Article 2 of this Agreement is not in effect for either Party pursuant to paragraph 9 of this Article by that date.”

In connection with the Agreement, the Embassy, on behalf of the Government of the United States of America, proposes the following:

Notwithstanding paragraph 10 of Article 3 of the Agreement, the Agreement shall not terminate as stated in that paragraph.

However, the Agreement shall terminate 12 months following its entry into force if Article 2 of the Agreement is not in effect for either Party pursuant to paragraph 9 of Article 3 of the Agreement by that date.

If the foregoing is acceptable to the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, the Embassy further proposes that the present note and the Ministry’s affirmative note in reply shall constitute an agreement between the United States of America and the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao (“Supplemental Agreement”), that shall enter into force on the date of the written notification by the Kingdom of the Netherlands to the United States of America that it has completed the necessary internal procedures for entry into force of both the Agreement and the Supplemental Agreement.

The Embassy of the United States of America avails itself of the opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands the assurances of its highest consideration.

Nr. II

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

The Hague, September 29, 2015

Treaties Division

MINBUZA-2015.544483

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Embassy of the United States of America and acknowledges receipt of the Embassy’s note 208/15 dated September 28, 2015, regarding the Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, and the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA, signed at Willemstad December 16, 2014, which is not yet in force, which note reads as follows:

[Red: (zoals in Nr. I)]

The Ministry informs the Embassy that the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, accepts the proposals set forth in the Embassy’s note. Therefore, the Embassy’s note and the present note shall constitute an agreement between the United States of America and the Kingdom of the Netherlands, in respect of Curaçao, which shall enter into force on the date of the written notification by the Kingdom of the Netherlands to the United States of America that it has completed the necessary internal procedures for entry into force of both the Agreement and the Supplemental Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.

Vertaling : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Den Haag, 28 september 2015

No. 208/15

De Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden haar complimenten aan en wijst het Ministerie op het Verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), ondertekend te Willemstad op 16 december 2014, dat nog niet in werking is getreden (hierna te noemen „het Verdrag”).

De Ambassade merkt op dat artikel 3, tiende lid, van het Verdrag bepaalt: „Dit Verdrag wordt beëindigd op 30 september 2015 indien artikel 2 van dit Verdrag op grond van het negende lid van dit artikel op die datum niet van kracht is voor een van de partijen.”

In verband met het Verdrag stelt de Ambassade, namens de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, het volgende voor:

Onverminderd artikel 3, tiende lid, van het Verdrag, wordt het Verdrag niet beëindigd zoals bepaald in dat lid.

Het Verdrag wordt evenwel beëindigd 12 maanden na de inwerkingtreding ervan, indien artikel 2 van het Verdrag op die datum niet van kracht is voor een van de partijen op grond van artikel 3, negende lid, van het Verdrag.

Indien het voorgaande aanvaardbaar is voor het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, stelt de Ambassade tevens voor dat deze nota en de bevestigende antwoordnota van het Ministerie een verdrag zullen vormen tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, (hierna te noemen „Aanvullend Verdrag”), dat in werking treedt op de datum van de schriftelijke kennisgeving van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Verenigde Staten van Amerika dat de vereiste interne procedures voor de inwerkingtreding van zowel het Verdrag als het Aanvullend Verdrag zijn voltooid.

De Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Den Haag, 29 september 2015

Afdeling Verdragen

MINBUZA-2015.544483

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden biedt de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika zijn complimenten aan en bevestigt de ontvangst van nota nummer 208/15 van de Ambassade van 28 september 2015 ter zake van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), ondertekend te Willemstad op 16 december 2014, dat nog niet in werking is getreden, welke nota als volgt luidt:

[Red: (zoals in Nr. I)]

Het Ministerie deelt de Ambassade mede dat het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, de voorstellen vervat in de nota van de Ambassade aanvaardt. Bijgevolg zullen de nota van de Ambassade en deze nota een verdrag vormen tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, dat in werking treedt op de datum van de schriftelijke kennisgeving van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Verenigde Staten van Amerika dat de vereiste interne procedures voor de inwerkingtreding van zowel het Verdrag als het Aanvullend Verdrag zijn voltooid.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Terug naar begin van de pagina