Protocol bij de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 15-01-2015

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Protocol bij de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna „de lidstaten” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

de Europese Unie, hierna „de Europese Unie” genoemd,

enerzijds, en

de Republiek der Filippijnen, hierna „de Filipijnen” genoemd,

anderzijds,

voor de toepassing van dit protocol hierna gezamenlijk „de overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013;

Overwegende dat de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, hierna „de overeenkomst” genoemd, op 11 juli 2012 in Phnom Penh is ondertekend;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, hierna „het toetredingsverdrag” genoemd, op 9 december 2011 in Brussel is ondertekend;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië, de toetreding van deze lidstaten bij de overeenkomst wordt goedgekeurd door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Kroatië treedt hierbij als een partij toe tot de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, die op 11 juli 2012 in Phnom Penh is ondertekend, en dient op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Europese Unie, de tekst van de overeenkomst respectievelijk vast te stellen en er nota van te nemen.

Artikel 2

Tijdig na de parafering van dit protocol doet de Europese Unie de Kroatische taalversie van de overeenkomst aan haar lidstaten en de Filipijnen toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de in de eerste zin van dit artikel bedoelde tekst authentiek op dezelfde voorwaarden als de teksten van de overeenkomst in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal.

Artikel 4

  • 1 Dit protocol wordt goedgekeurd door de Europese Unie, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Filipijnen volgens hun eigen procedures. De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

  • 2 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd, maar niet eerder dan de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Artikel 5

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, de vijftiende januari tweeduizend vijftien.

Terug naar begin van de pagina