Protocol bij de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 19-11-2014

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 19-11-2014 t/m heden

Protocol bij de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna de „lidstaten” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

de Europese Unie, hierna „de Europese Unie” genoemd

enerzijds,

en

de Socialistische Republiek Vietnam, hierna „Vietnam” genoemd,

anderzijds,

voor de toepassing van dit protocol hierna gezamenlijk „de overeenkomstsluitende partijen” genoemd,

gezien de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie per 1 juli 2013;

overwegende dat de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, hierna „de overeenkomst” genoemd, op 27 juni 2012 te Brussel is ondertekend;

overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, hierna „het Toetredingsverdrag” genoemd, op 9 december 2011 te Brussel is ondertekend;

overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië, de toetreding van deze lidstaten bij de overeenkomst wordt goedgekeurd door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Republiek Kroatië treedt hierbij als partij toe tot de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, die op 27 juni 2012 in Brussel is ondertekend, en dient op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Europese Unie, de tekst van de overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen respectievelijk goed te keuren en er nota van te nemen.

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Tijdig na de parafering van dit protocol doet de Europese Unie de Kroatische taalversie van de overeenkomst aan haar lidstaten en aan de Socialistische Republiek Vietnam toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de in de eerste zin van dit artikel bedoelde tekst authentiek op dezelfde voorwaarden als de teksten van de overeenkomst in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Vietnamese taal.

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol maakt integrerend deel uit van de overeenkomst.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

  • 1 Dit protocol wordt goedgekeurd door de Europese Unie, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Vietnam volgens hun eigen procedures. De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

  • 2 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd, maar niet eerder dan de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Vietnamese taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

Terug naar begin van de pagina