Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië [...] en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, Brasilia, 12-12-2014

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië inzake de uitbreiding tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving

Authentiek : EN

Nr. I

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Brasília, 12 December 2014

Nº 146/SEC/2014

Your Excellency,

I have the honour to refer to the Convention between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Federative Republic of Brazil on mutual administrative assistance for the proper application of customs law and for the prevention, investigation and combating of customs offences, signed at Brasilia on 7 March 2002 (hereinafter referred to as “the Convention of 2002”).

The Government of the Kingdom of the Netherlands proposes that, in accordance with Article 19, paragraphs 2 and 3, of the Convention of 2002, the application of the Convention of 2002 be extended to Aruba, Curaçao and Sint Maarten, subject to the following:

 • 1. For the Kingdom of the Netherlands, the term “customs administration” in Article 1, paragraph 1 of the Convention of 2002, shall mean, as regards Aruba, Curaçao and Sint Maarten, the respective central administrations responsible for the implementation of customs laws.

 • 2. The second sentence of Article 2, paragraph 4, of the Convention of 2002 shall apply only to Aruba, Curaçao and Sint Maarten, as the case may be, insofar as the bilateral and multilateral treaties referred to therein apply to those respective parts of the Kingdom of the Netherlands.

 • 3. The requirements of national law in the sense of Articles 14 and 15 of the Convention of 2002, as regards Aruba, Curaçao and Sint Maarten, fall under the scope of the applicable laws of Aruba, Curaçao and Sint Maarten respectively.

If the foregoing is acceptable to the Government of the Federative Republic of Brazil, I have the further honour to propose that this Note and Your Excellency’s Note in reply shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Federative Republic of Brazil which shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the later notification in which one Party informs the other Party that the formalities required for the entry into force have been complied with.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

J.P.M. PETERS

Ambassador

His Excellency Luiz Alberto Figueiredo Machado

Minister of External Relations of the Federative Republic of Brazil

Brasília - DF

Nr. II

MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

Em 12 de dezembro de 2014.

DAI/DACESS/DE I/02/PAIN BRAS HOLA

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note Nº 146/SEC/2014, of 12 December 2014, concerning the Convention between the Government of the Federative Republic of Brazil and the Government of the Kingdom of the Netherlands on mutual administrative assistance for the proper application of customs law and for the prevention, investigation and combating of customs offences, signed at Brasilia on 7 March 2002. The text of the aforesaid Note reads as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

 • 2. I have the honour to confirm that the above proposal is acceptable to the Government of the Federative Republic of Brazil and that Your Excellency’s Note and this Note in reply shall constitute an Agreement between the two Governments, which shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the later notification in which one Party informs the other Party that the formalities required for entry into force of this Agreement have been complied with.

 • 3. I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO

MACHADO

Minister of the External Relations of

the Federal Republic of Brazil

His Excellency J.P.M. Peters

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands

Vertaling : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

N° 146/SEC/2014

Brasilia, 12 december 2014

Excellentie,

Ik heb de eer te verwijzen naar het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, ondertekend te Brasilia op 7 maart 2002 (hierna te noemen „het Verdrag van 2002”).

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt voor dat, in overeenstemming met artikel 19, tweede en derde lid, van het Verdrag van 2002, de toepassing van het Verdrag van 2002 wordt uitgebreid tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten, met inachtneming van het volgende:

 • 1. Voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt onder de uitdrukking „douane-administratie” in artikel 1, eerste lid, van het Verdrag van 2002, wat Aruba, Curaçao en Sint Maarten betreft, verstaan de respectieve centrale administraties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van douanewetgeving.

 • 2. De tweede zin van artikel 2, vierde lid, van het Verdrag van 2002 is uitsluitend van toepassing op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, naargelang van het geval, voor zover de daarin bedoelde bilaterale en multilaterale verdragen van toepassing zijn op deze respectieve delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • 3. De vereisten van de nationale wetgeving in de zin van de artikelen 14 en 15 van het Verdrag van 2002 vallen wat Aruba, Curaçao en Sint Maarten betreft, onder het bereik van de toepasselijke wetgeving van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

 • 4. Indien het voorgaande aanvaardbaar is voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië, heb ik voorts de eer voor te stellen dat deze nota en uw antwoordnota een verdrag zullen vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving waarin één van de partijen aan de andere partij meedeelt dat aan de benodigde formaliteiten voor de inwerkingtreding is voldaan.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u opnieuw te verzekeren van mijn zeer bijzondere hoogachting.

J.P.M. Peters

Ambassadeur

Zijne Excellentie Luiz Alberto Figueiredo Machado

Minister van Buitenlandse Zaken van de Federatieve Republiek Brazilië

Brasilia - DF

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË

12 december 2014

DAI/DACESS/DE I/02/PAIN BRAS HOLA

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van nota nr. 146/SEC/2014 d.d. 12 december 2014 van Uwe Excellentie inzake het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving, op 7 maart 2002 ondertekend te Brasilia. De tekst van voornoemde nota luidt als volgt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

 • 2. Ik heb de eer te bevestigen dat het bovengenoemde voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië en dat de nota van Uwe Excellentie en deze antwoordnota een verdrag zullen vormen tussen de twee regeringen dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving waarin één van de partijen aan de andere partij mededeelt dat aan de benodigde formaliteiten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan.

 • 3. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie opnieuw te verzekeren van mijn zeer bijzondere hoogachting.

LUIZ ALBERTO FIGUEIREDO MACHADO

Minister van Buitenlandse Betrekkingen van de Federatieve Republiek Brazilië

Zijne Excellentie J.P.M. Peters

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

Terug naar begin van de pagina