Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 20-02-2014

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

De Republiek Bulgarije,

De Tsjechische Republiek,

Het Koninkrijk Denemarken,

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Republiek Estland,

Ierland,

De Helleense Republiek,

Het Koninkrijk Spanje,

De Franse Republiek,

De Republiek Kroatië,

De Italiaanse Republiek,

De Republiek Cyprus,

De Republiek Letland,

De Republiek Litouwen,

Het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

Malta,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

De Republiek Oostenrijk,

De Republiek Polen,

De Portugese Republiek,

Roemenië,

De Republiek Slovenië,

De Slowaakse Republiek,

De Republiek Finland,

Het Koninkrijk Zweden,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de lidstaten” genoemd, en

De Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de Europese Unie” genoemd,

enerzijds, en

De Republiek Albanië, hierna „Albanië” genoemd,

anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) tot de Europese Unie op 1 juli 2013,

Overwegende hetgeen volgt:

Zijn het volgende overeengekomen:

DEEL I. OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Artikel 1

Kroatië wordt partij bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, die op 12 juni 2006 in Luxemburg is ondertekend (hierna „de SAO”), en dient, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Europese Unie, de tekst van de SAO en die van de gemeenschappelijke verklaringen en de unilaterale verklaringen die aan de op diezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht, goed te keuren dan wel er nota van te nemen.

AANPASSINGEN VAN DE TEKST VAN DE SAO EN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN DAARBIJ

DEEL II. LANDBOUWPRODUCTEN

Artikel 2. Landbouwproducten in strikte zin

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds; Luxemburg, 12-06-2006.]

DEEL III. OORSPRONGSREGELS

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds; Luxemburg, 12-06-2006.]

OVERGANGSBEPALINGEN

DEEL IV

Artikel 4. WTO

Albanië verbindt zich ertoe geen claim, verzoek of beroep in te dienen, noch concessies te wijzigen of in te trekken op grond van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 naar aanleiding van deze uitbreiding van de Europese Unie.

Artikel 5. Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking

 • 1 Onverminderd de toepassing van maatregelen in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek worden bewijzen van oorsprong die door Albanië of Kroatië naar behoren zijn afgegeven of opgesteld in het kader van een tussen die landen onderling toegepaste preferentiële overeenkomst, in de respectieve landen aanvaard, mits:

  • a. de verkrijging van de oorsprong met zich meebrengt dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd overeenkomstig de in de SAO opgenomen preferentiële tariefmaatregelen;

  • b. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag voor de toetreding zijn afgegeven of opgesteld;

  • c. het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de datum van toetreding wordt ingediend.

  Indien goederen vóór de datum van toetreding in Albanië of Kroatië ten invoer zijn aangegeven, kunnen op grond van een preferentiële overeenkomst afgegeven of opgestelde bewijzen van oorsprong eveneens worden aanvaard, mits die bewijzen binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten worden overgelegd.

 • 2 Albanië en Kroatië mogen vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur” is verleend in het kader van een preferentiële overeenkomst die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:

  • a. een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de tussen Albanië en de Europese Unie vóór de toetreding van Kroatië gesloten SAO; en

  • b. de toegelaten exporteurs de op grond van die overeenkomst geldende oorsprongsregels toepassen.

  • c. Deze vergunningen worden uiterlijk één jaar na de datum van de toetreding van Kroatië vervangen door nieuwe vergunningen die onder de voorwaarden van de SAO zijn afgegeven.

 • 3 Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de in lid 1 bedoelde preferentiële overeenkomst worden gedurende drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van Albanië of Kroatië, en kunnen door die autoriteiten nog worden ingediend gedurende drie jaar na aanvaarding van een bewijs van oorsprong dat aan die autoriteiten ter staving van een aangifte ten invoer is voorgelegd.

Artikel 6. Goederen in doorvoer

 • 1 De bepalingen van de SAO kunnen worden toegepast op goederen die van Albanië naar Kroatië of van Kroatië naar Albanië worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van protocol 4 bij de SAO en op de datum van de toetreding van Kroatië ofwel onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of in een vrije zone in Albanië of Kroatië.

 • 2 In dergelijke gevallen mag preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van de toetreding van Kroatië bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

Artikel 7. Tariefcontingenten in 2013

Voor het jaar 2013 worden de hoeveelheden van de nieuwe tariefcontingenten en de toename van de hoeveelheden van de bestaande tariefcontingenten berekend naar rata van de basishoeveelheden, rekening houdend met de tot 1 juli 2013 verstreken periode.

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

DEEL V

Artikel 9

 • 1 Dit protocol wordt door de Europese Unie en haar lidstaten en door de Republiek Albanië volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

 • 2 De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 10

 • 1 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd.

 • 2 Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol vóór 1 juli 2013 zijn neergelegd, is dit protocol voorlopig van toepassing met ingang van 1 juli 2013.

Artikel 11

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Albanese taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

Artikel 12

De tekst van de SAO, de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Kroatische taal en deze tekst is evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. De stabilisatie- en associatieraad keurt deze teksten goed.

GEDAAN te Brussel, de twintigste februari tweeduizend veertien.

Terug naar begin van de pagina