Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 25-06-2014

Geldend van 01-02-2017 t/m heden

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de lidstaten” genoemd,

en

de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

hierna „de Europese Unie” genoemd, enerzijds,

en

de Republiek Servië,

hierna „Servië” genoemd, anderzijds,

Gezien de toetreding van de Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) tot de Europese Unie op 1 juli 2013,

Overwegende hetgeen volgt:

Zijn het volgen de overeengekomen:

DEEL I. OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Artikel 1

Kroatië wordt partij bij de SAO en hecht zijn goedkeuring aan en neemt respectievelijk nota van, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Europese Unie, de teksten van de SAO alsook van de gemeenschappelijke verklaringen en de unilaterale verklaringen die aan de op diezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht.

AANPASSINGEN VAN DE TEKST VAN DE SAO EN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN DAARBIJ

DEEL II. LANDBOUWPRODUCTEN

Artikel 2. Concessies van de Europese Unie voor landbouwproducten

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Servië, anderzijds; Luxemburg, 29-04-2008.]

Artikel 3. Concessies van Servië voor landbouwproducten

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Servië, anderzijds; Luxemburg, 29-04-2008.]

Artikel 4. Concessies van de Europese Unie voor visserijproducten

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Servië, anderzijds; Luxemburg, 29-04-2008.]

Artikel 5. Concessies van Servië voor visserijproducten

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Servië, anderzijds; Luxemburg, 29-04-2008.]

Artikel 6. Concessies van Servië voor bewerkte landbouwproducten

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Servië, anderzijds; Luxemburg, 29-04-2008.]

Artikel 7. Het protocol inzake wijn en gedistilleerde dranken

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Servië, anderzijds; Luxemburg, 29-04-2008.]

DEEL III. OORSPRONGSREGELS

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds en de Republiek Servië, anderzijds; Luxemburg, 29-04-2008.]

OVERGANGSBEPALINGEN

DEEL IV

Artikel 9. Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking

 • 1 Bewijzen van oorsprong die op de juiste wijze door Servië of Kroatië zijn afgegeven in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die deze landen onderling toepassen, worden in de betrokken landen aanvaard, mits:

  • a. de verkrijging van de oorsprong met zich meebrengt dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd overeenkomstig de in de SAO opgenomen preferentiële tariefmaatregelen;

  • b. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding van Kroatië zijn afgegeven;

  • c. het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de datum van toetreding van Kroatië wordt ingediend.

  Indien goederen vóór de datum van toetreding van Kroatië, in Servië of Kroatië voor invoer zijn aangegeven op grond van op dat tijdstip tussen Servië en Kroatië geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen op grond van die overeenkomsten of regelingen nadien afgegeven bewijzen van oorsprong eveneens worden aanvaard, op voorwaarde dat zij binnen vier maanden na de datum van toetreding van Kroatië aan de douaneautoriteiten worden overgelegd.

 • 2 Servië en Kroatië mogen vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur” is verleend in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:

  • a. een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de tussen Servië en de Europese Unie vóór de toetreding van Kroatië gesloten overeenkomst; en

  • b. de toegelaten exporteurs de op grond van die overeenkomst geldende oorsprongsregels toepassen.

  Die vergunningen worden uiterlijk één jaar na de datum van de toetreding van Kroatië vervangen door nieuwe vergunningen die onder de voorwaarden van de SAO zijn afgegeven.

 • 3 Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de preferentiële overeenkomsten en autonome regelingen als bedoeld in de leden 1 en 2, worden gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van Servië of Kroatië, en kunnen door die autoriteiten nog worden ingediend gedurende een periode van drie jaar na aanvaarding van het bewijs van oorsprong dat aan die autoriteiten ter staving van een invoeraangifte is voorgelegd.

Artikel 10. Goederen in doorvoer

 • 1 De bepalingen van de SAO kunnen worden toegepast op goederen die van Servië naar Kroatië of van Kroatië naar Servië worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van protocol nr. 3 bij de SAO en op de datum van de toetreding van Kroatië ofwel onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of in een vrije zone in Servië of Kroatië.

 • 2 In de in lid 1 bedoelde gevallen mag preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van de toetreding van Kroatië bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

Artikel 11. Tariefcontingenten voor het eerste jaar van toepassing van het protocol

In het eerste jaar waarin dit protocol voorlopig van toepassing is, worden de hoeveelheden van de nieuwe tariefcontingenten en de toename van de hoeveelheden van de bestaande tariefcontingenten berekend naar rata van de basishoeveelheden, rekening houdend met het gedeelte van het jaar dat tot de datum van toepassing van het protocol verstreken is.

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

DEEL V

Artikel 13

 • 1 Dit protocol wordt door de Europese Unie en haar lidstaten en door Servië overeenkomstig hun eigen procedures goedgekeurd.

 • 2 De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 14

 • 1 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd.

 • 2 Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum van ondertekening zijn neergelegd, is dit protocol voorlopig van toepassing. De datum van voorlopige toepassing wordt de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum van ondertekening.

Artikel 15

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Servische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 16

De tekst van de SAO, de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Kroatische taal en die teksten zijnevenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. De stabilisatie- en associatieraad keurt die teksten goed.

GEDAAN te Brussel, de vijfentwintigste juni tweeduizend veertien.

Bijlagen

[Red: Liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De tekst van het Protocol is tevens gepubliceerd in PbEU 2014, L 233.]

Terug naar begin van de pagina