Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake [...] en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving, Ankara, 01-04-2014

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake de uitbreiding tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving

Authentiek : EN

Nr. I

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Ankara, 16 January 2013

No. ANK/PA/002/14

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and has the honour to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Turkey on mutual administrative assistance for the proper application of customs law and for the prevention, investigation and combating of customs offences, signed at Ankara on 18 August 2005 (hereinafter referred to as “the Agreement of 2005”).

The Government of the Kingdom of the Netherlands proposes that, in accordance with Article 19, paragraphs 2 and 3, of the Agreement of 2005, the application of the Agreement of 2005 shall be extended to Aruba, Curaçao and Sint Maarten, subject to the following:

  • 1. For the Kingdom of the Netherlands, the term “customs administration” in Article 1, paragraph 1, of the Agreement of 2005 shall mean, as regards Aruba, Curaçao and Sint Maarten, the respective central administrations responsible for the implementation of customs laws.

  • 2. Article 2, paragraph 5, of the Agreement of 2005 shall apply only to Aruba, Curaçao and Sint Maarten, as the case may be, insofar as the agreements referred to therein apply to those respective parts of the Kingdom of the Netherlands.

  • 3. As regards Aruba and Curaçao and Sint Maarten, the requirements of national law within the meaning of Articles 14 and 15 of the Agreement of 2005 fall under the scope of the applicable laws of Aruba, Curacao and Sint Maarten respectively.

If the foregoing is acceptable to the Government of the Republic of Turkey, the Embassy has the further honour to propose that this Note and the Ministry’s Note in reply shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Turkey which shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the later notification in which one Party informs the other Party that the formalities required for the entry into force of this Agreement have been complied with.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey the assurance of its highest consideration.

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey

Ankara

Nr. II

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF

TURKEY

Ankara, 1 April 2014

2014/26835889-EIGY/4273201

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey presents its compliments to The Embassy of the Kingdom of the Netherlands and acknowledges receipt of the Latter’s Note No: ANK/PA/002/14, dated 16 January 2014 concerning the Agreement between the Republic of Turkey and the Kingdom of the Netherlands on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offences, signed in Ankara on 18 August 2005.

The text of the aforesaid Note reads as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

The Ministry confirms that the above proposal is acceptable to the Government of the Republic of Turkey and that the Embassy’s Note and this Note in reply shall constitute an Agreement between the Republic of Turkey and the Kingdom of the Netherlands which shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the latter notification in which one Party informs the other Party that the formalities required for the entry into force of this Agreement have been complied with.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands the assurance of its highest consideration.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Ankara

Vertaling : NL

Nr. I

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Ankara, 16 januari 2013

Nr. ANK/PA/002/14

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije haar complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving, ondertekend te Ankara op 18 augustus 2005 (hierna te noemen „het Verdrag van 2005”).

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden stelt voor dat, in overeenstemming met artikel 19, tweede en derde lid, van het Verdrag van 2005, de toepassing van het Verdrag van 2005 wordt uitgebreid tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten, met inachtneming van het volgende:

  • 1. Voor het Koninkrijk der Nederlanden, wordt, wat Aruba, Curaçao en Sint Maarten betreft, onder de uitdrukking „douane-administratie” in artikel 1, eerste lid, van het Verdrag van 2005 verstaan de respectieve centrale administraties die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de douanewetgeving.

  • 2. Artikel 2, vijfde lid, van het Verdrag van 2005 is uitsluitend van toepassing op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, naargelang van het geval, voor zover de daarin bedoelde overeenkomsten van toepassing zijn op deze respectieve delen van het Koninkrijk der Nederlanden.

  • 3. De vereisten van de nationale wetgeving in de zin van de artikelen 14 en 15 van het Verdrag van 2005 vallen wat Aruba, Curaçao en Sint Maarten betreft, onder het bereik van de toepasselijke wetgeving van respectievelijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Indien het voorgaande aanvaardbaar is voor de Regering van de Republiek Turkije, heeft de Ambassade voorts de eer voor te stellen dat deze nota en de antwoordnota van het Ministerie een verdrag zullen vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije dat in werking zal treden op eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving waarin één van de partijen aan de andere partij mededeelt dat aan de benodigde formaliteiten voor de inwerkingtreding is voldaan.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije

Ankara

Nr. II

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE REPUBLIEK TURKIJE

Ankara, 1 april 2014

2014/26835889-EIGY/4273201

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van nota nr. ANK/PA/002/14 van de Ambassade d.d. 16 januari 2014 inzake het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op douanewetgeving, ondertekend te Ankara op 18 augustus 2005.

De tekst van voornoemde nota luidt als volgt:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Het Ministerie bevestigt dat het bovengenoemde voorstel voor de Regering van de Republiek Turkije aanvaardbaar is en dat de nota van de Ambassade en deze antwoordnota een verdrag zullen vormen tussen de Republiek Turkije en het Koninkrijk der Nederlanden dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van ontvangst van de laatste kennisgeving waarin één van de partijen aan de andere partij mededeelt dat aan de benodigde formaliteiten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Ankara

Terug naar begin van de pagina