Overeenkomst inzake het onderhoud van de Kendel en van de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied, Bergen (Duitsland), 07-12-1993

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 07-12-1993 t/m heden

Overeenkomst inzake het onderhoud van de Kendel en van de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake het onderhoud van de Kendel en van de daartoe behorende kunstwerken in het Nederlands-Duitse grensgebied.

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch in Weeze, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Theo Quinders,

en

het Waterschap Het Maasterras, hierna het „Waterschap” genoemd, vertegenwoordigd door de voorzitter, de eer C. T. Cornelissen,

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch verbindt zich de beekvakken van de Kendel

 • a. tussen de grensstenen 532 en 533

 • b. tussen de grensstenen 546 en 547

 • c. tussen de grensstenen 561 en 562

te onderhouden en de kunstwerken in en aan deze beekgedeelten, die naar aanleiding van of in verband met de verbetering en het onderhoud van deze beekvakken aangelegd werden of nog zullen worden aangelegd en haar eigendom zijn, te onderhouden en te beheren.

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De voor het onderhoud van de beekvakken en de kunstwerken maatgevende toestand wordt in een door partijen te ondertekenen basisplan vastgelegd, welk plan deel uitmaakt van deze overeenkomst. Het plan is een overzichtskaart (schaal 1:25 000), met een aanduiding van de lengte- en dwarsprofielen.

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De onderhoudskosten worden verdeeld tussen het Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch enerzijds en het Waterschap anderzijds in de verhouding 50:50. Het kostenaandeel van onderscheidene partijen dient door deze te worden aangetoond en telkens vóór 31 december van het aflopende jaar te worden betaald.

Artikel 4

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De partijen verbinden zich, in haar gebied ervoor zorg te dragen, dat de niet door haar te onderhouden kunstwerken in en aan de beekvakken door de onderhoudsplichtige derden worden onderhouden.

Artikel 5

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Iedere partij is verplicht de andere partij tijdig ervan in kennis te stellen wanneer een wezenlijke wijziging aan de beekgedeelten en de kunstwerken in en aan deze beekgedeelten of waterhoeveelheden in het stroomgebied bekend wordt of wanneer zij een zodanige wijziging vaststelt. In het laatste geval kan de andere partij eisen, dat de partijen gezamenlijk ter plaatse een onderzoek instellen naar de oorzaak van de wijziging, onverminderd het bepaalde in de artikelen 60 tot en met 62 van het grensverdrag alsmede de voorschriften van ieders nationale recht.

Artikel 6

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De partijen verplichten zich onverminderd het nationale recht te bewerkstelligen, dat in haar reglementen bepalingen worden opgenomen, ingevolge waarvan de oevereigenaren langs de grensscheidende beekgedeelten van de Kendel, verplicht worden,

 • a. bij nieuwe beplantingen van bomen en struiken een afstand in acht te nemen van tenminste 2 m, gerekend vanuit de bovenkant van het talud,

 • b. onderhoudswerkzaamheden – ook met machines – te dulden,

 • c. de afvalmaterialen te accepteren en het tijdelijk plaatsen van onderhoudsmachines en -materialen te dulden,

 • d. het betreden van hun percelen, door toezichthoudend personeel, schouwcommissies en dergelijke personen te dulden voor zover deze met het onderhoud zijn belast,

 • e. op hun percelen, voor zover deze als weiland worden benut, afrasteringen aan te brengen op een afstand van tenminste 1 m, gerekend vanuit de bovenkant van het talud, zodat het vee de oevers niet kan betreden en voorts de afrasteringen te onderhouden.

Artikel 7

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De partijen verbinden zich, binnen het raam van haar mogelijkheden te verhinderen, dat maairesten in de beekgedeelten, genoemd in artikel 1 en 2, afdrijven.

Artikel 8

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Voor het toezicht op een behoorlijk onderhoud wordt een commissie van 4 leden gevormd (schouwcommissie) welke bestaat uit:

  aan Duitse zijde

  Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch:

  2 vertegenwoordigers

  aan Nederlandse zijde

  het Waterschap:

  2 vertegenwoordigers.

Het voorzitterschap wordt jaarlijks afwisselend bekleed door een vertegenwoordiger van de Duitse en de Nederlandse partij, te beginnen met de eerstgenoemde.

 • 2 Op de werkzaamheden van de schouwcommissie is van toepassing het Reglement van Orde van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, voor zover dit reglement geldt voor de door deze commissie ingestelde subcommissies.

 • 3 De schouwcommissie voert tenminste 2 maal per jaar schouw over de waterlossing en wel in de maanden juni en oktober. In een bepaald geval kan ook een ander tijdstip worden overeengekomen. Voor wat de herfstschouw betreft, geen datum na 15 november. Ten behoeve van het vaststellen van oorzaken van gebrekkige wijze van waterafvoer, kan de schouwcommissie de schouw ook over aansluitende beekgedeelten uitbreiden.

 • 4 De schouwcommissie komt tenminste 1 maal per jaar na afloop van de herfstschouw in een gewone vergadering bijeen.

 • 5 Een uitnodiging voor een schouw of een vergadering moet tenminste 4 weken van tevoren worden toegezonden. Tot de herfstschouw ware eveneens uit te nodigen het hoofd van het Staatsliches Amt für Wasser- und Abfallwirtschaft te Düsseldorf en het Hoofd van de Afdeling Water en Ontgrondingen van de Provincie Limburg te Maastricht.

 • 6 De schouwcommissie stelt van het resultaat van iedere schouw en vergadering een verslag op, hetwelk door de leden dient te worden ondertekend. In het verslag van de schouw dienen de voor het herstel van een behoorlijke onderhoudstoestand te treffen maatregelen en indien nodig termijnen daarvoor te worden vermeld. De partijen, de toezichthoudende organen en de leden van de schouwcommissie ontvangen een exemplaar van dit verslag.

 • 7 De leden van de schouwcommissie zijn bevoegd te allen tijde de in artikel 1 en 2 genoemde beekvakken te bezichtigen. De partijen verplichten zich onverminderd het geldende nationale recht te bewerkstelligen, dat in haar reglementen overeenkomstige bepalingen worden opgenomen.

Artikel 9

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Iedere partij geeft de andere de gelegenheid zich uit te spreken alvorens zij een publiekrechtelijke vergunning afgeeft, welke op deze overeenkomst betrekking heeft.

 • 2 Worden reglementen van partijen gewijzigd, zodanig dat zij van invloed zijn op de belangen, die deze overeenkomst aan Nederlandse onderscheidenlijk aan Duitse zijde aangaan, dan dient steeds de andere partij inzake de wijziging te worden gehoord.

Artikel 10

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Wijzigingen van de overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Bondsrepubliek Duitsland.

 • 2 Wijzigingen in het in artikel 2 genoemde basisplan behoeven slechts de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten van Limburg en van de Regierungspräsident in Düsseldorf.

Artikel 11

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De overeenkomst wordt gesloten voor een tijdsduur van 10 jaar. Wordt zij niet 3 jaar voor de expiratiedatum opgezegd, dan wordt zij geacht stilzwijgend te zijn verlengd met telkens 10 jaren.

 • 2 De opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven.

Artikel 12

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Bondsrepubliek Duitsland. Zij treedt in werking 1 maand na ontvangst van de laatste kennisgeving van goedkeuring bij één der partijen.

De partijen stellen het tijdstip van inwerkingtreding schriftelijk vast.

OPGEMAAKT te Bergen, de 7 Dec 1993 in vier originele exemplaren, ieder in de Nederlandse en Duitse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk bindend zijn.

(w.g.) C. T. CORNELISSEN

voorzitter van het Waterschap Het Maasterras.

(w.g.) T. QUINDERS

voorzitter van het Wasser- und Bodenverband Baaler Bruch.

Terug naar begin van de pagina