Verklaring houdende erkenning van het recht tot het voeren van een vlag door Staten zonder zeekust, Barcelona, 20-04-1921

Geldend van 28-11-1921 t/m heden

Verklaring houdende erkenning van het recht tot het voeren van een vlag door Staten zonder zeekust

Authentiek : EN

Declaration recognising the right to a flag of States having no sea-coast

The undersigned, duly authorised for the purpose, declare that the States which they represent recognise the flag flown by the vessels of any State having no sea-coast which are registered at some one specified place situated in its territory; such place shall serve as the port of registry of such vessels.

Barcelona, the twentieth day of April nineteen hundred and twenty-one, done in a single copy, of which the English and French texts shall be authentic.

Vertaling : NL

Verklaring houdende erkenning van het recht tot het voeren van een vlag door Staten zonder zeekust

Ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, verklaren dat de Staten die zij vertegenwoordigen de vlag erkennen van de schepen van iedere Staat zonder zeekust die in één bepaalde op zijn grondgebied gelegen plaats zijn geregistreerd; voor deze schepen geldt bedoelde plaats als de haven van registratie.

Barcelona, twintig april negentienhonderd eenentwintig, gedaan in een enkel exemplaar waarvan de Franse en de Engelse tekst gelijkelijk authentiek zijn.

Terug naar begin van de pagina