Verdrag inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen [...] der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten, Abu Dhabi, 26-11-2013

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 26-11-2013 t/m heden

Verdrag inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten

Authentiek : NL

Verdrag inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Koninkrijk der Nederlanden

En

de Verenigde Arabische Emiraten,

hierna te noemen de verdragsluitende partijen,

Geleid door de wens hun van oudsher bestaande vriendschapsbanden te versterken en de economische betrekkingen tussen hen uit te breiden en te intensiveren, met name wat betreft investeringen door onderdanen van de ene verdragsluitende partij op het grondgebied van de andere verdragsluitende partij,

In het besef dat overeenstemming over de aan dergelijke investeringen toe te kennen behandeling het kapitaalverkeer en de overdracht van technologie tussen, alsmede de economische ontwikkeling van de verdragsluitende partijen zal stimuleren, en dat een eerlijke en rechtvaardige behandeling van investeringen van belang is,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de toepassing van dit Verdrag:

 • a. wordt onder de term „investeringen” verstaan: alle soorten vermogensbestanddelen en in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

  • i. roerende en onroerende zaken, alsmede andere zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen, zoals hypotheken, vruchtgebruik, panden en onderpanden;

  • ii. rechten ontleend aan aandelen, obligaties, waardepapieren, plaatsingen, schuldbrieven, leningen en andere soorten belangen in ondernemingen en joint ventures;

  • iii. aanspraken op geld, op andere vermogensbestanddelen of op iedere prestatie die economische waarde heeft;

  • iv. rechten op het gebied van de intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, handelsmerken, octrooien, industriële ontwerpen en andere industriële eigendomsrechten, technische werkwijzen, goodwill en knowhow;

  • v. rechten verleend krachtens het publiekrecht of bij overeenkomst en vergunning ingevolge de wet, met uitzondering van de natuurlijke hulpbronnen wat betreft de Verenigde Arabische Emiraten.

   De rechten inzake natuurlijke hulpbronnen worden uitgesloten tenzij de afzonderlijke emiraten bij decreet toestaan dat dit Verdrag van toepassing is op rechten inzake natuurlijke hulpbronnen verleend door middel van een overeenkomst tussen een onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden en het betreffende emiraat.

Veranderingen van de vorm van een investering doen geen afbreuk aan het feit dat zij als investering wordt aangemerkt.

 • b. omvat de term „onderdanen” met betrekking tot elk van de verdragsluitende partijen:

  • i. natuurlijke personen die de nationaliteit van die verdragsluitende partij hebben;

  • ii. rechtspersonen die ingevolge het recht van die verdragsluitende partij zijn opgericht;

  • iii. rechtspersonen die ingevolge het recht van een verdragsluitende partij zijn opgericht, maar die onder al dan niet rechtstreeks toezicht staan van rechtspersonen zoals omschreven onder ii;

  • iv. de regering van die verdragsluitende partij.

 • c. wordt onder „vrij inwisselbare valuta” verstaan: een valuta die op grote schaal wordt verhandeld op de internationale wisselmarkten en frequent wordt gebruikt bij internationale transacties.

 • d. wordt onder de term „grondgebied” verstaan:

  het grondgebied van de betrokken verdragsluitende partij met inbegrip van eilanden, het luchtruim daarboven en alle ondergrondse hulpbronnen en alle aan de territoriale zee grenzende gebieden die, krachtens de toepasselijke wetten van de betrokken verdragsluitende partij en overeenkomstig het internationale recht, tot de exclusieve economische zone of het continentaal plat van de betrokken verdragsluitende partij behoren, en waarin deze verdragsluitende partij rechtsmacht of soevereine rechten uitoefent.

Artikel 2. Bevordering van investeringen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Elke verdragsluitende partij bevordert, binnen het kader van haar wetten en voorschriften, de economische samenwerking door middel van de bescherming op haar grondgebied van investeringen van onderdanen van de andere verdragsluitende partij. Met inachtneming van haar recht de door haar wetten of voorschriften verleende bevoegdheden uit te oefenen, staat elke verdragsluitende partij dergelijke investeringen toe.

 • 2 Beide verdragsluitende partijen erkennen het recht van elke verdragsluitende partij haar eigen niveau van binnenlandse milieubescherming en eigen duurzaam ontwikkelingsbeleid en prioriteiten vast te stellen en haar eigen wet- en regelgeving op milieugebied aan te nemen of te wijzigen en streven ernaar hun wet- en regelgeving zo veel mogelijk te blijven verbeteren.

 • 3 Elke verdragsluitende partij bevordert zo veel mogelijk en in overeenstemming met haar binnenlandse wetgeving de toepassing van de richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen, voor zover deze niet in tegenspraak zijn met hun binnenlandse wetten.

Artikel 3. Behandeling van investeringen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Elke verdragsluitende partij waarborgt een eerlijke en rechtvaardige behandeling van de investeringen van onderdanen van de andere verdragsluitende partij en belemmert niet, door onredelijke of discriminatoire maatregelen, de werking, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot of de vervreemding daarvan door deze onderdanen. Elke verdragsluitende partij kent aan die investeringen volledige fysieke zekerheid en bescherming toe.

 • 2 In het bijzonder kent elke verdragsluitende partij aan die investeringen een behandeling toe die in ieder geval niet minder gunstig is dan die welke wordt toegekend aan investeringen van haar eigen onderdanen of aan investeringen van onderdanen van een derde staat, naargelang van welke het gunstigst is voor de betrokken onderdaan.

 • 3 Indien een verdragsluitende partij onderdanen van een derde staat bijzondere voordelen heeft toegekend uit hoofde van overeenkomsten tot oprichting van douane-unies, economische unies, monetaire unies of soortgelijke instellingen, dan wel op grond van interim-overeenkomsten die tot zodanige unies of instellingen leiden, is die verdragsluitende partij niet verplicht deze voordelen toe te kennen aan onderdanen van de andere verdragsluitende partij.

 • 4 Elke verdragsluitende partij zorgt op haar grondgebied voor het opstellen en in stand houden van een algemeen wettelijk kader dat de continuïteit van de juridische behandeling voor de investeerder waarborgt, met inbegrip van alle aanvullende verplichtingen aangegaan tussen de verdragsluitende partij en de investeerder met betrekking tot zijn investeringen, alsmede het te goeder trouw nakomen van alle aangegane verplichtingen met betrekking tot specifieke investeerders.

 • 5 Indien naast dit Verdrag de wettelijke bepalingen van één van beide verdragsluitende partijen of verplichtingen krachtens internationale verdragen die thans tussen de verdragsluitende partijen bestaan of op een later tijdstip onderling worden aangegaan, een algemene of bijzondere regeling bevatten op grond waarvan investeringen door investeerders van de andere verdragsluitende partij aanspraak kunnen maken op een behandeling die gunstiger is dan die welke in dit Verdrag is voorzien, heeft een dergelijke regeling, in zoverre zij gunstiger is, voorrang boven dit Verdrag.

Artikel 4. Fiscale behandeling

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Met betrekking tot belastingen, heffingen, lasten en verminderingen en vrijstellingen van belasting kent elke verdragsluitende partij met betrekking tot de exploitatie, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot en de vervreemding van de investering aan onderdanen van de andere verdragsluitende partij die zich op haar grondgebied met economische activiteiten bezighouden, een behandeling toe die niet minder gunstig is dan die welke wordt toegekend aan haar eigen onderdanen of aan die van een derde staat die zich in dezelfde omstandigheden bevinden, naargelang van welke het gunstigst is voor de betrokken onderdanen. Hierbij wordt evenwel geen rekening gehouden met bijzondere belastingvoordelen door die partij toegekend:

  • a. ingevolge een verdrag ter vermijding van dubbele belasting; of

  • b. uit hoofde van haar deelneming aan een douane-unie, economische unie of soortgelijke instelling; of

  • c. op basis van wederkerigheid met een derde staat.

 • 2 Niets in dit artikel wordt zo uitgelegd dat het een verdragsluitende partij de wettelijke verplichting oplegt de inwoner van de andere verdragsluitende partij het voordeel te doen genieten van een behandeling, voorkeur of voorrecht die aan een andere staat of zijn inwoners kan worden toegekend uit hoofde van de oprichting van een douane-unie, economische ruimte, bijzondere overeenkomst, vrijhandelsgebied of uit hoofde van enige regionale of subregionale regeling die geheel of hoofdzakelijk betrekking heeft op kapitaalverkeer of belastingheffing waarbij de genoemde staat partij kan zijn.

Artikel 5. Overmakingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De verdragsluitende partijen waarborgen dat betalingen die verband houden met een investering worden overgemaakt in overeenstemming met de beslissing van de onderdaan. De overmakingen geschieden in vrij inwisselbare valuta, zonder beperking of vertraging. Deze overmakingen omvatten in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

  • a. winsten, interesten, dividenden en andere lopende inkomsten;

  • b. gelden nodig

   • i. voor het verwerven van grondstoffen of hulpmaterialen, halffabricaten of eindproducten; of

   • ii. om kapitaalgoederen te vervangen teneinde de continuïteit van een investering te waarborgen;

  • c. bijkomende gelden nodig voor de ontwikkeling van een investering;

  • d. gelden voor de terugbetaling van leningen;

  • e. royalty’s of honoraria;

  • f. inkomsten van natuurlijke personen;

  • g. de opbrengst van de verkoop of liquidatie van de investering;

  • h. betalingen uit hoofde van artikel 7.

 • 2 Dit Verdrag mag niet zodanig worden uitgelegd dat de verdragsluitende partijen worden belet te goeder trouw hun verplichtingen na te komen die voortvloeien uit een maatregel aangenomen door een internationale organisatie die een economische en monetaire unie vormt, zoals de Europese Unie of de Samenwerkingsraad van de Golf, waarvan zij lid zijn met betrekking tot het kapitaalverkeer of betalingen die verband houden met investeringen tussen de lidstaten van genoemde organisaties en derde landen.

 • 3 De verdragsluitende partijen plegen overleg over de invoering van de ingevolge het tweede lid van dit artikel aangenomen maatregelen.

Artikel 6. Onteigening

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Geen van de verdragsluitende partijen neemt maatregelen tot nationalisatie of andere maatregelen waardoor, direct of indirect, aan de onderdanen van de andere verdragsluitende partij hun investeringen worden ontnomen, tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de maatregelen worden genomen in het algemeen belang en met inachtneming van een behoorlijke rechtsgang;

 • b. de maatregelen zijn niet discriminatoir of in strijd met enige verbintenis die de verdragsluitende partij die deze maatregelen neemt, kan zijn aangegaan;

 • c. de maatregelen gaan vergezeld van een onmiddellijke, adequate en doeltreffende schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling dient overeen te komen met de redelijke marktwaarde van de onteigende investering onmiddellijk voordat de onteigening plaatsvond. De redelijke marktwaarde mag geen waardeverandering inhouden ten gevolge van het eerder openbaar worden van de onteigening. De bovenbedoelde schadeloosstelling dient rente te omvatten tegen een gewone commerciële rentevoet tot de datum van betaling en dient, wil zij doeltreffend zijn voor de gerechtigden, zonder vertraging te worden betaald en te kunnen worden overgemaakt naar het door de betrokken gerechtigden aangewezen land en in de valuta van het land waarvan de gerechtigden onderdaan zijn of in een door de gerechtigden aanvaarde vrij inwisselbare valuta.

Artikel 7. Schadeloosstelling voor verliezen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Aan onderdanen van de ene verdragsluitende partij die verliezen lijden met betrekking tot hun investeringen op het grondgebied van de andere verdragsluitende partij wegens oorlog of een ander gewapend conflict, revolutie, een nationale noodtoestand, opstand, oproer of ongeregeldheden, wordt door de laatstbedoelde verdragsluitende partij wat betreft restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of een andere regeling, geen minder gunstige behandeling toegekend dan die welke die verdragsluitende partij toekent aan haar eigen onderdanen of aan onderdanen van een derde staat, naargelang van welke het gunstigst is voor de betrokken onderdanen.

Artikel 8. Subrogatie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Indien de investeringen van een onderdaan van de ene verdragsluitende partij verzekerd zijn tegen niet-commerciële risico’s of anderszins aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding ter zake van die investeringen krachtens een bij wet, voorschrift of overheidscontract ingesteld stelsel, wordt de subrogatie van de verzekeraar of de herverzekeraar of de door de ene verdragsluitende partij aangewezen instantie in de rechten van de bedoelde onderdaan, ingevolge de voorwaarden van deze verzekering of krachtens een andere gegeven schadeloosstelling, door de andere verdragsluitende partij erkend.

 • 2 Elke verdragsluitende partij kan verzoeken om overleg met de andere verdragsluitende partij inzake elke aangelegenheid die verband houdt met de subrogatie bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 9. Beslechting van geschillen tussen een onderdaan van een verdragsluitende partij en de andere verdragsluitende partij

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Met het oog op de beslechting van geschillen betreffende investeringen tussen een verdragsluitende partij en een onderdaan van de andere verdragsluitende partij vindt overleg plaats tussen de betrokken partijen teneinde de zaak in der minne te schikken.

 • 2 Indien dit overleg niet binnen drie maanden na de datum van het schriftelijk verzoek om overleg tot een oplossing leidt, kan de onderdaan het geschil voorleggen aan de bevoegde rechterlijke instantie van de verdragsluitende partij op het grondgebied waarvan de investering is gedaan.

 • 3 Een juridisch geschil betreffende een investering op het grondgebied van de Verenigde Arabische Emiraten kan alleen worden voorgelegd aan ICSID wanneer de onderdaan die partij is bij het geschil, het geschil eerst heeft voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie van de Verenigde Arabische Emiraten en het geschil niet tot tevredenheid van de onderdaan is beslecht.

  Na zes maanden na de datum van het verzoek om overleg kan de onderdaan de zaak voorleggen aan het Internationale Centrum voor de Beslechting van Investeringsgeschillen (ICSID) ter beslechting door conciliatie of arbitrage krachtens het Verdrag inzake de beslechting van investeringsgeschillen tussen staten en onderdanen van andere staten, dat op 18 maart 1965 te Washington werd opengesteld voor ondertekening.

 • 4 Elke verdragsluitende partij stemt ermee in een juridisch geschil dat ontstaat tussen die verdragsluitende partij en een onderdaan van de andere verdragsluitende partij aangaande een investering van die onderdaan op het grondgebied van de eerstgenoemde verdragsluitende partij voor te leggen aan ICSID.

 • 5 Een rechtspersoon die is opgericht of tot stand is gekomen krachtens het recht dat van toepassing is op het grondgebied van een verdragsluitende partij en waarvan, voordat een dergelijk geschil ontstaat, de meerderheid van de aandelen in het bezit is van investeerders van de andere verdragsluitende partij, wordt [in overeenstemming met artikel 25, tweede lid, onderdeel b, van het Verdrag,] voor de toepassing van het Verdrag behandeld als een onderdaan van de andere verdragsluitende partij.

Artikel 10. Toepassing van het Verdrag

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit Verdrag is van toepassing op alle investeringen, ongeacht of zij voor of na de inwerkingtreding ervan zijn gedaan, maar is niet van toepassing op enig geschil of enige vordering inzake een investering die reeds vóór de inwerkingtreding ervan is geregeld.

Artikel 11. Overleg

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Elk van de verdragsluitende partijen kan aan de andere partij voorstellen overleg te plegen over een aangelegenheid betreffende de uitlegging of toepassing van het Verdrag. Dit overleg geschiedt op een plaats en een tijdstip langs diplomatieke weg overeen te komen door de verdragsluitende partijen.

Artikel 12. Beslechting van geschillen tussen de verdragsluitende partijen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Enig geschil tussen de verdragsluitende partijen betreffende de uitlegging of de toepassing van dit Verdrag dat niet binnen een redelijke termijn langs diplomatieke weg kan worden beslecht, wordt, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, op verzoek van een van beide partijen voorgelegd aan een uit drie leden samengesteld scheidsgerecht. Elke partij benoemt één scheidsman en de twee aldus benoemde scheidslieden benoemen tezamen een derde scheidsman tot hun voorzitter, die geen onderdaan is van een van de partijen maar onderdaan is van een derde staat die diplomatieke betrekkingen onderhoudt met beide verdragsluitende partijen.

 • 2 Indien een van de partijen verzuimt haar scheidsman te benoemen en indien zij binnen twee maanden geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van de andere partij tot deze benoeming over te gaan, kan de laatstgenoemde partij de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoeming te verrichten. De President overlegt met beide partijen en dit overleg vindt ten hoogste een maand nadat het verzoek aan de President is gedaan plaats.

 • 3 Indien de beide scheidslieden binnen twee maanden na hun benoeming geen overeenstemming kunnen bereiken over de keuze van de derde scheidsman, kan elk van de partijen de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoeming te verrichten.

 • 4 Indien in de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde gevallen de President van het Internationale Gerechtshof verhinderd is de genoemde functie uit te oefenen, of onderdaan is van een van beide verdragsluitende partijen, wordt de Vicepresident verzocht de noodzakelijke benoemingen te verrichten. Indien de Vicepresident verhinderd is de genoemde functie uit te oefenen, of onderdaan is van een van beide partijen, wordt het lid van het Gerechtshof dat de hoogste anciënniteit heeft, beschikbaar is en geen onderdaan is van een van beide partijen, verzocht de noodzakelijke benoemingen te verrichten.

 • 5 Het scheidsgerecht doet uitspraak op basis van eerbiediging van het recht. Alvorens uitspraak te doen, kan het scheidsgerecht in elk stadium van het geding een minnelijke schikking van het geschil aan de partijen voorstellen. De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan regeling van het geschil ex aequo et bono, indien de partijen dit overeenkomen.

 • 6 Tenzij de partijen anders beslissen, stelt het scheidsgerecht zijn eigen procedureregels vast.

 • 7 Het tribunaal neemt zijn beslissing bij meerderheid van stemmen. Deze beslissing is onherroepelijk en bindend voor de partijen.

 • 8 Elke verdragsluitende partij draagt de kosten van haar eigen lid van het scheidsgerecht en van haar vertegenwoordiging in de arbitrageprocedure en de helft van de kosten van de voorzitter en de overige kosten. Het scheidsgerecht kan bij zijn beslissing evenwel bepalen dat een van de twee verdragsluitende partijen een groter deel van de kosten draagt en deze beslissing is bindend voor beide partijen.

Artikel 13. Territoriale toepassing

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is dit Verdrag van toepassing in het Europese deel van Nederland, op Aruba, Curaçao en Sint Maarten en in het Caribisch deel van Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba), tenzij anders bepaald in de kennisgeving bedoeld in artikel 14, eerste lid.

Artikel 14. Inwerkingtreding, werkingsduur en beëindiging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum waarop de verdragsluitende partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan hun grondwettelijk vereiste procedures is voldaan, en blijft van kracht gedurende een tijdvak van vijftien jaar.

 • 2 Tenzij ten minste zes maanden voor de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur door een van beide verdragsluitende partijen mededeling van beëindiging is gedaan, wordt dit Verdrag telkens stilzwijgend verlengd voor een tijdvak van tien jaar, waarbij elke verdragsluitende partij zich het recht voorbehoudt het Verdrag te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden voor de datum van het verstrijken van de lopende termijn van geldigheid.

 • 3 Ten aanzien van investeringen die zijn gedaan voor de datum van beëindiging van dit Verdrag, blijven de voorgaande artikelen van kracht gedurende een tijdvak van vijftien jaar vanaf die datum.

 • 4 Met inachtneming van de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn is het Koninkrijk der Nederlanden gerechtigd de toepassing van dit Verdrag ten aanzien van een deel van het Koninkrijk afzonderlijk te beëindigen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Abu Dhabi op 26 november 2013 in de Arabische, de Nederlandse en de Engelse taal, waarbij alle drie de teksten authentiek zijn.

In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

H.G.J. KAMP

Voor de Verenigde Arabische Emiraten,

OBAID HUMAID AL TAYER

Protocol

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Protocol bij het Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk der Nederlanden.

Bij de ondertekening van het Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk der Nederlanden, hebben de ondergetekende vertegenwoordigers overeenstemming bereikt over de volgende bepalingen, die een integrerend onderdeel uitmaken van het Verdrag:

Ad artikel 1, onderdeel (b) onder (iii).

Een investeerder van de ene verdragsluitende partij met een dochteronderneming die te goeder trouw zakelijke activiteiten onderneemt en rechtsgeldig is gevestigd in de andere verdragsluitende partij geniet wat betreft zijn investeringen de bescherming van dit Verdrag.

Ad artikel 3

 • 1. Elke verdragsluitende partij staat, met inachtneming van haar wetten, voorschriften en procedures betreffende de binnenkomst, het verblijf en de werkzaamheden van natuurlijke personen, natuurlijke personen die onderdaan zijn van de andere verdragsluitende partij en personeel in dienst van ondernemingen van de andere verdragsluitende partij toe haar grondgebied te betreden en er te verblijven teneinde zich bezig te houden met activiteiten die verband houden met de investering.

 • 2. Elke verdragsluitende partij staat, met inachtneming van haar wetten, voorschriften en procedures, onderdanen van de andere verdragsluitende partij toe management- en technisch personeel naar hun keuze in dienst te nemen, ongeacht hun nationaliteit.

 • 3. Onderdanen van elke verdragsluitende partij kunnen de bevoegde autoriteiten van de andere verdragsluitende partij verzoeken om de nodige voorzieningen, stimulerende maatregelen en andere voordelen en de andere verdragsluitende partij verleent hen, met inachtneming van haar wetten, voorschriften en procedures, alle bijstand, toestemmingen, goedkeuringen en vergunningen die nodig kunnen zijn.

 • 4. Het is wel te verstaan dat een verdragsluitende partij of de door haar aangewezen instantie of entiteit in overeenstemming met dit Verdrag met de investeerder van de andere verdragsluitende staat een investeringsovereenkomst kan aangaan waaronder de rechtsbetrekkingen van de betreffende investeerder vallen.

Ad artikel 6

Een behoorlijke rechtsgang omvat het recht van een onderdaan van een verdragsluitende partij die beweert schade te hebben geleden door de onteigening door de andere verdragsluitende partij op onverwijlde behandeling van zijn zaak, met inbegrip van taxatie van zijn investering en de betaling van schadevergoeding door een gerechtelijke autoriteit of een andere bevoegde en onafhankelijke autoriteit van de andere verdragsluitende partij.

Ad artikel 9

Het is wel te verstaan dat de meestbegunstigingsbehandeling niet wordt toegepast bij een procedurele of gerechtelijke kwestie die onder de reikwijdte van dit Verdrag valt.

Ad artikel 12, vijfde lid

Bevestigd wordt dat een scheidsgerecht op basis van het recht beslist, en het volgende in aanmerking neemt:

 • het van kracht zijnde recht van de desbetreffende verdragsluitende partij;

 • de bepalingen van dit Verdrag en andere van toepassing zijnde verdragen tussen de verdragsluitende partijen;

 • de bepalingen van bijzondere overeenkomsten tussen de verdragsluitende partij en de investeerder met betrekking tot de investering

 • de algemene beginselen van het internationale recht.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

H.G.J. KAMP

Voor de Verenigde Arabische Emiraten,

OBAID HUMAID AL TAYER

Authentiek : EN

Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments between the Kingdom of the Netherlands and the United Arab Emirates

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

The Kingdom of the Netherlands

And

the United Arab Emirates,

hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Desiring to strengthen their traditional ties of friendship and to extend and intensify the economic relations between them, particularly with respect to investments by the nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognising that agreement upon the treatment to be accorded to such investments will stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Contracting Parties and that fair and equitable treatment of investment is important,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

For the purposes of this Agreement:

 • a) the term “investments” means every kind of asset and more particularly, though not exclusively:

  • (i) movable and immovable property as well as any other rights in rem in respect of every kind of asset, such as mortgages, usufructs, liens and pledges;

  • (ii) rights derived from shares, bonds, securities, placements, debentures, loans and other kinds of interests in companies and joint ventures;

  • (iii) claims to money, to other assets or to any performance having an economic value;

  • (iv) rights in the field of intellectual property, such as copyrights, trademarks, patents, industrial designs and other industrial property rights; technical processes, goodwill and know-how;

  • (v) rights granted under public law or under contract and permit pursuant to law, excluding natural resources for the part of the United Arab Emirates.

   The rights concerning natural resources are excluded, unless individual Member Emirate allows by decree that this Agreement is applicable to rights concerning natural resources granted through an agreement between a national of the Kingdom of the Netherlands and the respective Emirate.

Any change in the form of an investment will not affect its qualification as an investment.

 • b) the term “nationals” shall comprise with regard to either Contracting Party:

  • (i) natural persons having the nationality of that Contracting Party;

  • (ii) legal persons constituted under the law of that Contracting Party;

  • (iii) legal persons constituted under the law of a Contracting Party but controlled, directly or indirectly, by legal persons as defined in (ii).

  • (iv) the Government of that Contracting Party.

 • c) Freely convertible currency means a currency which is widely traded in international foreign exchange markets and widely used in international transactions.

 • d) The term “territory” means:

  the land territory of the Contracting Party concerned, including islands, the airspace above and all sub-soil resources, and any area adjacent to the territorial sea which, under the laws applicable in the Contracting Party concerned, and in accordance with international law, is the exclusive economic zone or continental shelf of the Contracting Party concerned, in which that Contracting Party exercises jurisdiction or sovereign rights.

Article 2. Promotion of Investments

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Each Contracting Party shall, within the framework of its laws and regulations, promote economic cooperation through the protection in its territory of investments of nationals of the other Contracting Party. Subject to its right to exercise powers conferred by its laws or regulations, each Contracting Party shall admit such investments.

 • 2 Both Contracting Parties recognize the right of each Contracting Party to establish its own level of domestic environmental protection and its own sustainable development policy and priorities, and to adopt or modify its environmental laws and regulations and shall strive as far as possible to continue to improve their laws and regulations.

 • 3 Each Contracting Party shall promote as far as possible and in accordance with their domestic laws the application of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises to the extent that is not contrary to their domestic laws.

Article 3. Treatment of Investments

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the investments of nationals of the other Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or discriminatory measures, the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those nationals. Each Contracting Party shall accord to such investments full physical security and protection.

 • 2 More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments treatment which in any case shall not be less favourable than that accorded either to investments of its own nationals or to investments of nationals of any third State, whichever is more favourable to the national concerned.

 • 3 If a Contracting Party has accorded special advantages to nationals of any third State by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions or institutions, that Contracting Party shall not be obliged to accord such advantages to nationals of the other Contracting Party.

 • 4 Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a general legal framework that guarantees the investor the continuity of the legal treatment, including any additional commitments entered into between the Contracting Party and the investor regarding its investments, as well as the compliance in good faith of all undertakings assumed with regard to specific investors.

 • 5 If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international treaties existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling investments as referred to in paragraph (1) of this Article by nationals of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over the present Agreement.

Article 4. Fiscal Treatment

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 With respect to taxes, fees, charges and to fiscal deductions and exemptions, each Contracting Party shall, regarding the operation, management, maintenance, use, enjoyment and disposal of the investment, accord to nationals of the other Contracting Party who are engaged in any economic activity in its territory, treatment not less favourable than that accorded to its own nationals or to those of any third State who are in the same circumstances, whichever is more favourable to the nationals concerned. For this purpose, however, any special fiscal advantages accorded by that Party, shall not be taken into account:

  • a) under an agreement for the avoidance of double taxation; or

  • b) by virtue of its participation in a customs union, economic union or similar institution; or

  • c) on the basis of reciprocity with a third State.

 • 2 Nothing in this article shall be considered as imposing a legal obligation on a Contracting Party to extend for the resident of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege which may be accorded to any other State or/its residents by virtue of the formation of a custom union, economic area, special arrangement, free trade area or by virtue of any regional or sub-regional arrangement relating wholly or mainly to the movement of capital or taxation to which the mentioned State may be a party.

Article 5. Transfers

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 The Contracting Parties shall guarantee that payments relating to an investment shall be transferred in accordance with the decision of the national. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without restriction or delay. Such transfers include in particular though not exclusively:

  • a) profits, interests, dividends and other current income;

  • b) funds necessary

   • (i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi-fabricated or finished products, or

   • (ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;

  • c) additional funds necessary for the development of an investment;

  • d) funds in repayment of loans;

  • e) royalties or fees;

  • f) earnings of natural persons;

  • g) the proceeds of sale or liquidation of the investment;

  • h) payments arising under Article 7.

 • 2 This Agreement shall not be construed so as to prevent the Contracting Parties from fulfilling, in good faith, its obligations resulting from a measure adopted by an international organisation constituting an economic and monetary union, such as the European Union or the Gulf Cooperation Council, to which they are members concerning the movement of capital or payments related to investments between the Member States of the said organisations and third countries.

 • 3 The Contracting Parties shall consult each other regarding the implementation of the measures adopted under paragraph 2 of this Article.

Article 6. Expropriation

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Neither Contracting Party shall nationalise or take any other measures depriving, directly or indirectly, the nationals of the other Contracting Party of their investments, unless the following conditions are complied with:

 • a) the measures are taken in the public interest and under due process of law;

 • b) the measures are not discriminatory or contrary to any undertaking which the Contracting Party which takes such measures may have given;

 • c) the measures are taken against prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately before the expropriation occurred. The fair market value shall not reflect any change in value occurring because the expropriation had become publicly known earlier. The compensation referred to above shall include interest at a normal commercial rate until the date of payment and shall, in order to be effective for the claimants, be paid and made transferable, without delay, to the country designated by the claimants concerned and in the currency of the country of which the claimants are nationals or in any freely convertible currency accepted by the claimants.

Article 7. Compensation for Losses

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Nationals of the one Contracting Party who suffer losses in respect of their investments in the territory of the other Contracting Party owing to war or other armed conflict, revolution, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less favourable than that which that Contracting Party accords to its own nationals or to nationals of any third State, whichever is more favourable to the nationals concerned.

Article 8. Subrogation

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 If the investments of a national of the one Contracting Party are insured against non-commercial risks or otherwise give rise to payment of indemnification in respect of such investments under a system established by law, regulation or government contract, any subrogation of the insurer or re-insurer or Agency designated by the one Contracting Party to the rights of the said national pursuant to the terms of such insurance or under any other indemnity given shall be recognised by the other Contracting Party.

 • 2 Each Contracting Party may request consultations with the other Contracting Party on any matter related to the subrogation referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 9. Settlement of Disputes between a National of a Contracting Party and the other Contracting Party

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 For the purpose of solving disputes with respect to investments between a Contracting Party and a national of the other Contracting Party, consultations will take place between the parties concerned with a view to solving the case amicably.

 • 2 If these consultations do not result in a solution within three months from the date of the written request for consultations, the national shall submit the dispute to the competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment was made.

 • 3 In case of a legal dispute concerning an investment in the territory of the United Arab Emirates, the dispute may only be referred to ICSID if the national, party to the dispute, has first submitted the dispute to the competent court of the United Arab Emirates and the dispute has not been settled to the satisfaction of the national.

  After 6 months from the date of request for consultations, the national may refer the case to the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18 March 1965.

 • 4 Each Contracting Party hereby consents to submit any legal dispute arising between that Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an investment of that national in the territory of the former Contracting Party to the ICSID.

 • 5 A legal person which is incorporated or constituted under the law in force in the territory of one of the Contracting Parties and in which before such a dispute arises the majority of shares are owned by investors of the other Contracting Party shall, [in accordance with Article 25 (2) (b) of the Convention], for the purpose of the Convention be treated as a national of the other Contracting Party.

Article 10. Application of the Agreement

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

This Agreement shall apply to all investments, whether made before or after its entry into force, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose, or any claim concerning an investment which was settled before its entry into force.

Article 11. Consultations

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Either Contracting Party may propose to the other Party that consultations be held on any matter concerning the interpretation or application of the Agreement. These consultations shall be held at a place and at a time agreed upon through diplomatic channels by the Contracting Parties.

Article 12. Settlement of Disputes between the Contracting Parties

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of the present Agreement, which cannot be settled within a reasonable lapse of time by means of diplomatic negotiations, shall, unless the Parties have otherwise agreed, be submitted, at the request of either Party, to an arbitral tribunal, composed of three members. Each Party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators thus appointed shall together appoint a third arbitrator as their chairman who is not a national of either Party and who is a national of a third State that has diplomatic relations with both Contracting Parties.

 • 2 If one of the Parties fails to appoint its arbitrator and has not proceeded to do so within two months after an invitation from the other Party to make such appointment, the latter Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment. The President shall consult both Parties and such consultations will take no longer than one month after this invitation to the President has been made.

 • 3 If the two arbitrators are unable to reach agreement, in the two months following their appointment, on the choice of the third arbitrator, either Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment.

 • 4 If, in the cases provided for in the paragraphs (2) and (3) of this Article, the President of the International Court of Justice is prevented from discharging the said function or is a national of either Contracting Party, the Vice-President shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President is prevented from discharging the said function or is a national of either Party the most senior member of the Court available who is not a national of either Party shall be invited to make the necessary appointments.

 • 5 The tribunal shall decide on the basis of respect for the law. Before the tribunal decides, it may at any stage of the proceedings propose to the Parties that the dispute be settled amicably. The foregoing provisions shall not prejudice settlement of the dispute ex aequo et bono if the Parties so agree.

 • 6 Unless the Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

 • 7 The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and binding on the Parties.

 • 8 Each Contracting Party shall bear the costs of its own member of the tribunal and of its representation in the arbitration proceedings and half of the costs of the chairman and the remaining costs. The tribunal may, however, in its decision direct that a higher proportion of the costs shall be borne by one of the two Parties, and this award shall be binding on both Parties.

Article 13. Territorial Application

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

As regards the Kingdom of the Netherlands, the present Agreement shall apply to the European part of the Netherlands, to Aruba, Curaçao, Sint Maarten and the Caribbean part of the Netherlands (the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba), unless the notification provided for in Article 14, paragraph (1) provides otherwise.

Article 14. Entry into Force, Duration and Termination

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 The present Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties have notified each other in writing that their constitutionally required procedures have been complied with, and shall remain in force for a period of fifteen years.

 • 2 Unless notice of termination has been given by either Contracting Party at least six months before the date of the expiry of its validity, the present Agreement shall be extended tacitly for periods of ten years, whereby each Contracting Party reserves the right to terminate the Agreement upon notice of at least six months before the date of expiry of the current period of validity.

 • 3 In respect of investments made before the date of the termination of the present Agreement, the foregoing Articles shall continue to be effective for a further period of fifteen years from that date.

 • 4 Subject to the period mentioned in paragraph (2) of this Article, the Kingdom of the Netherlands shall be entitled to terminate the application of the present Agreement separately in respect of any of the parts of the Kingdom.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives, duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

DONE in two originals at Abu Dhabi, on 26th November 2013, in the Arabic, Netherlands and English languages, the three texts being authentic. In case of difference of interpretation the English text shall prevail.

For the Kingdom of the Netherlands,

H.G.J. KAMP

For the United Arab Emirates,

OBAID HUMAID AL TAYER

Protocol

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Protocol to the Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the United Arab Emirates and the Kingdom of the Netherlands.

On the signing of the Agreement on encouragement and reciprocal protection of investments between the United Arab Emirates and the Kingdom of the Netherlands, the undersigned representatives have agreed on the following provisions, which constitute an integral part of the Agreement:

Ad Article 1(b)(iii)

An investor of one Contracting Party having a subsidiary with a bonafide business lawfully established in the other Contracting Party shall with regard to its investments benefit from the protection of this Agreement.

Ad Article 3

 • 1. Each Contracting Party shall, subject to its laws, regulations and procedures affecting the entry, stay and work of natural persons, permit natural persons who are nationals of the other Contracting Party and personnel employed by companies of the other Contracting Party, to enter and remain in its territory for the purpose of engaging in activities connected with the investment.

 • 2. Each Contracting Party shall, subject to its laws, regulations and procedures, permit nationals of the other Contracting Party to engage managerial and technical personnel of their choice, regardless of their nationality.

 • 3. Nationals of each Contracting Party may apply to the competent authorities of the other Contracting Party for the appropriate facilities, incentives and other advantages, and the other Contracting Party shall, subject to its laws, regulations and procedures, grant them all assistance, consents, approvals and licences as may be required.

 • 4. It is understood that a Contracting Party or its designated agency or entity may stipulate in accordance with this Agreement with the investor of the other Contracting Party an investment contract, which will govern the legal relationship of the investor concerned.

Ad Article 6

Due process of law includes the right of a national of a Contracting Party, which claims to be affected by expropriation by the other Contracting Party, to prompt review of its case, including the valuation of its investment and the payment of compensation by a judicial authority or another competent and independent authority of the other Contracting Party.

Ad Article 9

It is understood that the Most Favourite Nation (MFN) treatment shall not be applied to any procedural or judicial matter, which falls within the scope of this Agreement.

Ad Article 12(5)

It is confirmed that an arbitral tribunal shall decide on the basis of the law, taking into account the following:

 • the law in force of the Contracting Party concerned;

 • the provisions of this Agreement, and other relevant Agreements between the Contracting Parties;

 • the provisions of special agreements between the Contracting Party and the investor relating to the investment;

 • the general principles of international law.

For the Kingdom of the Netherlands,

H.G.J. KAMP

For the United Arab Emirates,

OBAID HUMAID AL TAYER

Terug naar begin van de pagina