Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, [...] die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, Tbilisi, 05-09-2013

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Authentiek : NL

Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden)

en

Georgië,

Hierna genoemd „de Partijen”,

Op grond van artikel 19 van de op 22 november 2010 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven,

Hierna genoemd „de Overeenkomst”,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van dit Protocol wordt onder de onderstaande termen het volgende verstaan:

 • Diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij: de bij de verzoekende Partij geaccrediteerde diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij;

 • Begeleider(s): de door de verzoekende Partij aangewezen perso(o)n(en) ter begeleiding van de over te nemen of door te geleiden persoon.

Artikel 2. Aanwijzing bevoegde autoriteiten (Artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van de Overeenkomst)

 • 1 De Partijen wisselen binnen dertig (30) dagen na de sluiting van dit Protocol een lijst van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bevoegde autoriteiten en van hun bij de andere Partijen geaccrediteerde diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen uit.

 • 2 De Partijen stellen elkaar onverwijld in kennis van iedere verandering in de in het eerste lid bedoelde lijst.

Artikel 3. Aanwijzing grensovergangen (Artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van de Overeenkomst)

 • 1 De voor de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken grensovergangen staan vermeld in bijlage 1 bij dit Protocol.

 • 2 De Partijen stellen elkaar onverwijld in kennis van iedere verandering in de in het eerste lid bedoelde lijst.

 • 3 De bevoegde autoriteiten kunnen per geval instemmen met het gebruik van andere grensovergangen dan die vermeld in bijlage 1 bij dit Protocol.

Artikel 4. Indiening van terug- of overnameverzoeken (Artikelen 6 en 7 van de Overeenkomst)

 • 1 Een terug- of overnameverzoek wordt via e-mail, per telefax, of andere telecommunicatiemiddelen ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij.

 • 2 Voor de indiening van een terug- of overnameverzoek wordt gebruikgemaakt van het formulier dat als bijlage 5 aan de Overeenkomst is gehecht.

 • 3 De verzoekende Partij wendt zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen met betrekking tot het ingediende terug- of overnameverzoek tot de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij.

Artikel 5. Antwoord op terug- of overnameverzoeken (Artikel 10, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst)

 • 1 Het antwoord op een terug- of overnameverzoek wordt overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van de Overeenkomst via e-mail, per telefax, of andere telecommunicatiemiddelen aan de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij verzonden. Aan de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij wordt gelijktijdig een kopie van dit antwoord gestuurd.

 • 2 Voor de beantwoording van het terug- of overnameverzoek wordt gebruikgemaakt van het formulier dat als bijlage 2 aan dit Protocol is gehecht.

 • 3 Overeenkomstig artikel 10, derde lid, van de Overeenkomst dient de afwijzing van een verzoek om overname met redenen te worden omkleed.

 • 4 Indien nadat de aangezochte Partij een positief antwoord op het terug- of overnameverzoek heeft gegeven en alvorens de feitelijke overdracht heeft plaatsgevonden, op basis van nieuw bewijsmateriaal wordt vastgesteld dat niet werd voldaan aan de voorwaarden voor terug- of overname, behoudt de aangezochte Partij zich het recht voor de verzoekende Partij te vragen de instemming met het terug- of overnameverzoek in te trekken.

Artikel 6. Reisdocumenten (Artikelen 2, 3, 4 en 5 van de Overeenkomst)

 • 1 Na een positief antwoord op een terug- of overnameverzoek verstrekt de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij onverwijld en uiterlijk binnen drie (3) werkdagen het voor de terug- of overname benodigde reisdocument overeenkomstig artikel 2, vierde lid, artikel 3, derde lid, artikel 4, vierde lid, of artikel 5, vierde lid, van de Overeenkomst.

 • 2 Indien de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij het gevraagde reisdocument niet binnen drie (3) werkdagen na de datum van ontvangst van het positieve antwoord verstrekt, wordt de aangezochte Partij geacht te hebben ingestemd met het gebruik van een door de verzoekende Partij verstrekt reisdocument.

 • 3 Het document dat de Benelux-Staten voor dit doel kunnen gebruiken is als bijlage 3 aan dit Protocol gehecht. Georgië stelt de andere Partijen zo spoedig mogelijk langs diplomatieke weg in kennis van het document dat voor dit doel dient te worden gebruikt.

 • 4 Indien de betrokkene om juridische of feitelijke redenen niet binnen de geldigheidstermijn van het oorspronkelijk afgegeven reisdocument kan worden overgedragen, verstrekt de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij overeenkomstig artikel 2, vierde lid, of artikel 4, vijfde lid, van de Overeenkomst binnen drie (3) werkdagen een nieuw reisdocument met dezelfde geldigheidstermijn of verlengt zij de geldigheidstermijn van het oorspronkelijke document.

 • 5 Indien de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij het in het derde lid bedoelde reisdocument niet binnen drie (3) werkdagen verstrekt, wordt de aangezochte Partij geacht te hebben ingestemd met het gebruik van een door de verzoekende Partij verstrekt reisdocument.

Artikel 7. Ondervragingen (Artikel 19, eerste lid, van de Overeenkomst)

 • 1 Indien de verzoekende Partij geen enkel document, als bedoeld in artikel 8 van de Overeenkomst, kan overleggen en de aangezochte Partij de nationaliteit van die persoon niet op een andere wijze kan vaststellen, ondervraagt de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij, op verzoek van de verzoekende Partij, de terug te nemen persoon binnen vier dagen na de indiening van het verzoek om terugname. Het verzoek om terugname wordt schriftelijk beantwoord binnen de in artikel 10, tweede lid, van de Overeenkomst bepaalde termijnen.

 • 2 De verzoekende Partij vervoert de te ondervragen persoon naar de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij. De ondervraging kan in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen buiten de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij plaatsvinden. De kosten van vervoer worden gedragen door de verzoekende Partij.

 • 3 Indien de ondervraging met de terug te nemen persoon om praktische redenen niet binnen de in het eerste lid bepaalde termijn werd georganiseerd, neemt de aangezochte Partij op schriftelijk verzoek van de verzoekende Partij een besluit over het verzoek om terugname nadat de ondervraging heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Overdracht (Artikel 11 van de Overeenkomst)

 • 1 De bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij stelt de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij via e-mail, per telefax, of andere telecommunicatiemiddelen minimaal drie (3) werkdagen voordat de betrokkene wordt overgedragen in kennis van haar voornemen daartoe.

  Daartoe wordt gebruikgemaakt van het formulier dat als bijlage 4 aan dit Protocol is gehecht. Een kopie van dit formulier wordt verstrekt aan de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij.

 • 2 Indien de verzoekende Partij de terug- of over te nemen persoon niet kan overdragen binnen de in artikel 10, lid 4, van de Overeenkomst genoemde termijn van drie (3) maanden dan wel op de datum die overeenkomstig het eerste lid ter kennis is gebracht van de aangezochte Partij, stelt zij de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij daarvan onverwijld in kennis.

 • 3 Zodra de feitelijke overdracht kan plaatsvinden, stelt de bevoegde autoriteit van de verzoekende Partij de aangezochte Partij daarvan in kennis overeenkomstig het eerste lid van dit artikel.

 • 4 Indien de verzoekende Partij van mening is dat het vervoer over land of over zee dient plaats te vinden, maken de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij daarvan afzonderlijk melding op het in het eerste lid van dit artikel genoemde formulier.

Artikel 9. Doorgeleidingsprocedure (Artikelen 13 en 14 van de Overeenkomst)

 • 1 Een doorgeleidingsverzoek wordt minimaal acht (8) werkdagen voor de geplande doorgeleiding via e-mail, per telefax, of andere telecommunicatiemiddelen ingediend bij de bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij. Daartoe wordt gebruikgemaakt van het formulier dat als bijlage 6 aan de Overeenkomst is gehecht.

 • 2 De bevoegde autoriteit van de aangezochte Partij bericht onverwijld doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van het doorgeleidingsverzoek, via e-mail, per telefax, of andere telecommunicatiemiddelen of zij instemt met de doorgeleiding, het tijdstip van overdracht, de beoogde plaats van binnenkomst, het type doorgeleiding en het eventuele gebruik van begeleiders. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het formulier dat als bijlage 5 aan dit Protocol is gehecht.

 • 3 Doorgeleiding geschiedt in beginsel door de lucht.

Artikel 10. Ondersteuning van de doorgeleiding (Artikel 14, vierde lid, van de Overeenkomst)

 • 1 Indien de verzoekende Partij ondersteuning van een specifieke doorgeleiding door de autoriteiten van de aangezochte Partij noodzakelijk acht, dient zij de aard en inhoud van de gewenste ondersteuning te vermelden bij het verzoek om doorgeleiding, gebruikmakend van het formulier dat als bijlage 6 aan de Overeenkomst is gehecht.

 • 2 In het antwoord op het verzoek om doorgeleiding bericht de aangezochte Partij of zij kan voorzien in de gevraagde ondersteuning.

 • 3 Voor zover de betrokkene op het grondgebied van de aangezochte Partij wordt begeleid, geschieden de bewaking en het eventueel aan boord brengen onder het gezag en, voor zover mogelijk, met ondersteuning van deze Partij.

Artikel 11. Verplichtingen voor begeleiders (Artikel 19, eerste lid, van de Overeenkomst)

 • 1 Op het grondgebied van de aangezochte Partij dienen de begeleiders in alle omstandigheden het recht van de aangezochte Partij na te leven.

 • 2 Bij de uitvoering van de terug- of overnames en doorgeleidingen, voor zover deze plaatsvinden op het grondgebied van de aangezochte Partij, zijn de bevoegdheden van de begeleiders beperkt tot zelfverdediging.

  Daarnaast kunnen de begeleiders, bij afwezigheid van bevoegde ambtenaren van de aangezochte Partij of ter ondersteuning van deze ambtenaren, in reactie op een onmiddellijke en ernstige dreiging op redelijke en proportionele wijze optreden om te voorkomen dat de betrokkene vlucht, zichzelf of derden letsel toebrengt dan wel schade aan goederen veroorzaakt.

 • 3 De begeleiders voeren hun taak ongewapend en in burgerkledij uit. Zij dienen in het bezit te zijn van een machtiging tot begeleiding, de toestemming voor terug- of overname of doorgeleiding en een identiteitsbewijs.

 • 4 De autoriteiten van de aangezochte Partij verlenen de begeleiders bij de uitoefening van hun taken in het kader van de Overeenkomst dezelfde bescherming en bijstand als aan de eigen bevoegde ambtenaren.

Artikel 12. Kosten (Artikel 15 van de Overeenkomst)

 • 1 Door de aangezochte Partij gemaakte kosten in verband met terug- of overname en doorgeleiding welke op grond van artikel 15 van de Overeenkomst ten laste van de verzoekende Partij komen, worden door de verzoekende Partij na overlegging van een factuur vergoed. Deze factuur vermeldt tevens de bankgegevens van de aangezochte Partij.

 • 2 De verzoekende Partij vergoedt alle kosten binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur aan de aangezochte Partij.

Artikel 13. Vergadering van deskundigen

 • 1 De Partijen dienen samen te werken om problemen rond de uitvoering van de Overeenkomst op te lossen.

 • 2 Op verzoek van één van de Partijen wordt er een vergadering van deskundigen, bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de Partijen, bijeengeroepen.

Artikel 15. Bijlagen en verwijzingen

 • 2 Dit Protocol en rijn bijlagen kunnen in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen worden gewijzigd en aangevuld. Wijzigingen en aanvullingen van het Protocol worden opgesteld in de vorm van afzonderlijke protocollen, die een integrerend onderdeel van dit Protocol vormen en in werking treden volgens de in artikel 17, tweede lid, van dit Protocol bedoelde procedure.

 • 3 Elke wijziging van de bijlagen bij dit Protocol wordt schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen en wordt van kracht op een door de Partijen te bepalen datum.

Artikel 16. Territoriale toepassing (Artikel 21 van de Overeenkomst)

Dit Protocol is van toepassing op het grondgebied van Georgië, alsook op het grondgebied van het Koninkrijk België, het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg en het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden waar het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is.

Artikel 17. Inwerkingtreding en beëindiging (Artikel 23, tweede lid, van de Overeenkomst)

 • 1 De Partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van hun nationale wettelijke procedures voor de inwerkingtreding van dit Protocol.

 • 2 Overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van de Overeenkomst treedt dit Protocol in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat de depositaris het Gemengd Comité overname in kennis heeft gesteld van de voltooiing van de respectievelijke benodigde interne procedures door de Partijen. Een afschrift van deze kennisgeving wordt door de depositaris aan alle Partijen verstrekt.

 • 3 Het Protocol wordt voor onbepaalde tijd gesloten en houdt tegelijk met de beëindiging van de Overeenkomst op van toepassing te zijn.

Artikel 18. Depositaris

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux is de depositaris van dit Protocol. De depositaris doet elke Partij een eensluidend afschrift van het origineel toekomen.

GEDAAN te Tbilisi op 5 september 2013, in tweevoud, in de Engelse, Nederlandse, Franse en Georgische taal, zijnde de teksten in elk van de talen gelijkelijk authentiek. In geval van verschillen in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Bijlage 1

Grensovergangen

voor het Koninkrijk België

Luchthaven Brussel Nationaal

voor het Groothertogdom Luxemburg

Luchthaven Luxemburg

voor het Koninkrijk der Nederlanden

Luchthaven Schiphol Amsterdam

voor Georgië

Tbilisi International Airport, Tbilisi

Bijlage 2. Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

ANTWOORD OP HET TERUG- OF OVERNAMEVERZOEK

(Artikel 5, tweede lid, van dit Protocol)

DATUM ANTWOORD: .....

DOSSIERNR.:

.....

1 – GEGEVENS VAN DE PERSOON OM WIENS TERUG- OF OVERNAME WORDT VERZOCHT

ACHTERNAAM

.....

VOORNAMEN

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

GEBOORTEDATUM

.....

GEBOORTEPLAATS

.....

NATIONALITEIT

.....

   

2 – BESLISSING GENOMEN OP HET TERUG- OF OVERNAME VERZOEK VAN ..... (Datum)

□ GOEDGEKEURD

□ GEWEIGERD

REDENEN VOOR WEIGERING IN GEVAL VAN EEN NEGATIEF ANTWOORD

 
   

3 – BIJZONDERE OPMERKINGEN

1. DATUM, TIJDSTIP, PLAATS EN WIJZE VAN OVERDRACHT

2. GEZONDHEIDSTOESTAND

3. OVERIG (bijv.: ongehuwde minderjarige kinderen, onder begeleiding)

NAAM FUNCTIONARIS

STEMPEL EN HANDTEKENING

   

Bijlage 3. Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

EU-STANDAARDREISDOCUMENT

Artikel 6, tweede lid, van dit Protocol)

Lidstaat / État Membre / Member State:

     

Registratienr. / Numéro d’enregistrement / Registration no.:

     

Doc. nr. / Doc. numéro / Doc. no.:

     

Geldig voor een eenmalige reis van / Valable pour un seul voyage de /

Valid for one journey from: .....

       

Naam / Nom / Surname: .....

Foto

Photo / Photo

 
   

Voornaam /Prénom / Given name: .....

   

Geboortedatum / Date de naissance / Date of birth: ....

   

Lengte / Taille / Height: .....

     

Bijzondere kenmerken / Signes particuliers / Distinguishing marks: .....

     

Nationaliteit / Nationalité / Nationality: .....

     

Adres in het land van oorsprong (indien bekend) / Adresse dans le pays d’origine (si connu) / Address in home country (if known):

     
 

Afgegeven door / Autorité de délivrance /

 

Issuing authority: .....

     
 

Afgegeven te / Lieu de délivrance /

Zegel/Stempel

Issued at: .....

Sceau/Cachet

   

Seal/Stamp

   
 

Datum van afgifte / Date de délivrance /

 

Issued on: .....

     
 

Handtekening / Signature / Signature:

 

.....

     

Opmerkingen / Observations / Remarks:

.....

   

.....

   

.....

   

Bijlage 4. Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

KENNISGEVING VAN OVERDRACHT

(Artikel 8, lid 1, van dit Protocol)

DATUM:

.....

DOSSIERNR.:

.....

       

UW ANTWOORD VAN (datum): ......

   

1 – GEGEVENS VAN DE PERSOON WIENS OVERDRACHT WORDT MEDEGEDEELD

ACHTERNAAM

.....

VOORNAMEN

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

   

GEBOORTEDATUM

.....

GEBOORTEPLAATS

.....

NATIONALITEIT

.....

   

2 – DOCUMENTEN IN HET BEZIT VAN DE ONDER 1 VERMELDE PERSOON

(NB – met vermelding van de datum en plaats van afgifte, geldigheidsduur, enz.)

1. LAISSEZ-PASSER

 

afgegeven op (datum) ..... te (plaats) .....

geldig tot (datum).....

 
   

2. ANDERE (REIS)DOCUMENTEN

 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

   

(kopieën bijgevoegd)

 

3 – DATUM, TIJDSTIP PLAATS EN WIJZE VAN OVERDRACHT

DATUM EN TIJDSTIP VAN OVERDRACHT

 

PLAATS VAN OVERDRACHT

 

WIJZE VAN VERVOER

LUCHT/LAND/ZEE1)

   

VERVOERMIDDEL

 

– AUTO

JA/NEE1)

 

KENTEKEN .....

– VLIEGTUIG

JA/NEE1)

 

VLUCHTNR. .....

   

BEGELEIDING

JA/NEE1)

AANTAL BEGELEIDERS

.....

NAMEN BEGELEIDERS

.....

 

1. .....

 

2. .....

   

MEDISCHE BEGELEIDING

JA/NEE1)

   

REDENEN WAAROM DE OVERDRACHT NIET VIA DE LUCHT KAN PLAATSVINDEN (medisch of anderszins)

1. .....

2. .....

3. .....

 

4. .....

   

TE TREFFEN BESCHERMINGS- OF VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 
 

1. .....

 

2. .....

 

3. .....

 • 1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

4 – BIJLAGEN

AANTAL DOCUMENTEN (incl. beknopte toelichting)

1. .....

2. .....

 

3. .....

 

4. .....

 

5. .....

 

6. .....

NAAM FUNCTIONARIS

STEMPEL EN HANDTEKENING

   

Bijlage 5. Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

ANTWOORD OP HET DOORGELEIDINGSVERZOEK

(Artikel 9, tweede lid, van dit Protocol)

DATUM ANTWOORD: .....

DOSSIERNR.:

.....

1 – GEGEVENS VAN DE PERSOON OM WIENS DOORGELEIDING WORDT VERZOCHT

ACHTERNAAM

.....

VOORNAMEN

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

GEBOORTEDATUM

.....

GEBOORTEPLAATS

.....

NATIONALITEIT

.....

   

2 – BESLISSING GENOMEN OP HET DOORGELEIDINGSVERZOEK VAN .............. (Datum)

□ GOEDGEKEURD

□ GEWEIGERD

REDENEN VOOR WEIGERING IN GEVAL VAN EEN NEGATIEF ANTWOORD

 
   

3 – BIJZONDERE OPMERKINGEN

1. DATUM, TIJDSTIP, PLAATS EN WIJZE VAN OVERDRACHT

2. GEZONDHEIDSTOESTAND

3. OVERIG (bijv.: ongehuwde minderjarige kinderen, onder begeleiding)

NAAM FUNCTIONARIS

STEMPEL EN HANDTEKENING

   

Authentiek : EN

Protocol between the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands) and Georgia on the implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation

The States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands)

and

Georgia,

Hereafter referred to as “the Parties”,

On the basis of article 19 of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation, signed in Brussels on 22 November 2010,

Hereafter referred to as “the Agreement”,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For the application of this Protocol, the following terms are understood to have the following meaning:

 • Diplomatic or consular mission of the Requested Party:

  the diplomatic or consular representation of the Requested Party accredited to the Requesting Party;

 • Escort(s):

  the person (or persons) designated by the Requesting Party to accompany the person to be readmitted or who is in transit.

Article 2. Designation of competent authorities (Article 19, paragraph 1a, of the Agreement)

 • 1 The Parties shall exchange lists of the authorities competent to implement the Agreement and of their diplomatic or consular mission accredited to the other Parties, within thirty (30) days after the conclusion of this Protocol.

 • 2 The Parties shall notify each other immediately of any change in the lists referred to in paragraph 1.

Article 3. Designation of border crossing points (Article 19, paragraph 1a, of the Agreement)

 • 1 The border crossing points to be used for the purposes of implementing the Agreement are listed in Annex 1 to this Protocol.

 • 2 The Parties shall notify each other immediately of any change in the list referred to in paragraph 1.

 • 3 The competent authorities may agree, on a case-by-case basis, to use other border crossing points than those listed in Annex 1 to this Protocol.

Article 4. Submission of readmission applications (Articles 6 and 7 of the Agreement)

 • 1 A readmission application shall be submitted to the competent authority of the Requested Party by email, fax or other means of telecommunication.

 • 2 To submit a readmission application the form attached as Annex 5 to the Agreement shall be used.

 • 3 To obtain additional information regarding a submitted readmission application, the Requesting Party shall apply to the competent authority of the Requested Party.

Article 5. Reply to readmission applications (Article 10, paragraphs 2 and 3, of the Agreement)

 • 1 A reply to a readmission application shall be sent to the competent authority of the Requesting Party by email, fax or other means of telecommunication in accordance with article 10, paragraph 2, of the Agreement. A copy of the reply shall be sent to the diplomatic or consular mission of the Requested Party simultaneously.

 • 2 To reply to a readmission application the form attached as Annex 2 to this Protocol shall be used.

 • 3 In accordance with article 10, paragraph 3, of the Agreement, reasons shall be given for the refusal of a readmission application.

 • 4 If it is established, on the basis of new evidence, that the requirements for readmission had not been complied with, after the Requested Party has given the positive response to readmission application and before the actual transfer, the Requested Party reserves the right to address the Requesting Party to revoke the consent to the readmission application.

Article 6. Travel documents (Articles 2, 3, 4 and 5 of the Agreement)

 • 1 After a positive reply is given to a readmission application, the diplomatic or consular mission of the Requested Party shall issue to the competent authority of the Requesting Party the travel document required for readmission without delay, but no later than within three (3) working days in accordance with article 2, paragraph 4, article 3, paragraph 3, article 4, paragraph 4 or article 5, paragraph 4, of the Agreement.

 • 2 If the diplomatic or consular mission of the Requested Party fails to issue the requested travel document within three (3) working days after the date of receipt of a positive reply, the Requested Party shall be deemed to have consented to the use of a travel document issued by the Requesting Party.

 • 3 The document that the States of the Benelux may use for this purpose is attached as Annex 3 to this Protocol. Georgia shall notify the other Parties on the document to be used for this purpose via diplomatic channels at earliest convenience.

 • 4 If, for legal or factual reasons, the person concerned cannot be transferred within the period of validity of the travel document that was originally issued, the diplomatic or consular mission of the Requested Party shall, in accordance with article 2, paragraph 4 or article 4, paragraph 5, of the Agreement, issue within three (3) working days a new travel document with the same period of validity or shall extend the period of validity of the original document.

 • 5 If the diplomatic or consular mission of the Requested Party fails to issue a travel document as referred to in paragraph 3 within three (3) working days, the Requested Party shall be deemed to have agreed to the use of a travel document issued by the Requesting Party.

Article 7. Interviews (Article 19, paragraph 1, of the Agreement)

 • 1 If the Requesting Party is unable to provide any document as referred to in article 8 of the Agreement and the Requested Party is unable to establish the nationality of that person otherwise, the diplomatic or consular mission of the Requested Party, at the request of the Requesting Party, shall conduct an interview with the person to be readmitted within four days after the submission of the readmission application. The readmission application shall be replied to in writing within the time limits established in article 10, paragraph 2, of the Agreement.

 • 2 The Requesting Party shall transport the person to be interviewed to the diplomatic or consular mission of the Requested Party. Upon agreement between the Parties, the interview can be held outside the diplomatic or consular mission of the Requested Party. Transportation costs shall be covered by the Requesting Party.

 • 3 If, for practical reasons, the interview with the person to be readmitted was not organized within the time limit set in paragraph 1, at the written request of the Requesting Party, the Requested Party shall make a decision regarding the readmission application after the interview is held.

Article 8. Transfer (Article 11 of the Agreement)

 • 1 The competent authority of the Requesting Party shall notify the competent authority of the Requested Party by email, fax or other means of telecommunication of its intention to transfer the person concerned at least three (3) working days before the date of transfer. The form attached as Annex 4 to this Protocol shall be used for this purpose. A copy of the form shall be issued to the diplomatic or consular mission of the Requested Party.

 • 2 If the Requesting Party is unable to transfer the person to be readmitted within the time limit of three (3) months referred to in article 10, paragraph 4, of the Agreement or at the date notified to the Requested Party in accordance with paragraph 1, it shall immediately notify the competent authority of the Requested Party accordingly.

 • 3 As soon as the actual transfer can take place, the competent authority of the Requesting Party shall notify the Requested Party thereof, in accordance with paragraph 1 of this article.

 • 4 If the Requesting Party is of the opinion that transport by land or sea is necessary, the competent authorities of the Requesting Party shall indicate this separately on the form referred to in paragraph 1 of this article.

Article 9. Transit procedure (Articles 13 and 14 of the Agreement)

 • 1 A transit application shall be submitted to the competent authority of the Requested Party by email, fax or other means of telecommunication at least eight (8) working days before transit takes place, using the form attached as Annex 6 to the Agreement.

 • 2 The competent authority of the Requested Party shall reply by email, fax or other means of telecommunication without delay, but within five (5) working days after the receipt of the transit application as to whether it consents to the transit, time of transfer, envisaged point of entry, type of transit and possible use of escorts. The form to be used for this purpose is attached as Annex 5 to this Protocol.

 • 3 In principle, transit shall take place by air.

Article 10. Support during transit (Article 14, paragraph 4, of the Agreement)

 • 1 If the Requesting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the Requested Party for a particular transit, the former shall state the nature and substance of the assistance required in the transit application submitted using the form attached as Annex 6 to the Agreement.

 • 2 In the reply to the transit application, the Requested Party shall state whether it is able to provide the requested support.

 • 3 In so far as the person concerned is escorted in the territory of the Requested Party, he or she shall be guarded and possibly escorted on board under the authority and, as far as possible, with the assistance of this Party.

Article 11. Obligations for escorts (Article 19, paragraph 1, of the Agreement)

 • 1 Escorts shall comply with the law of the Requested Party in all circumstances while in its territory.

 • 2 When carrying out readmission and transit operations, as far as they take place in the territory of the Requested Party, the authority of escorts is limited to self-defense. In addition, in the absence of authorised officers of the Requested Party or in order to assist such officers, escorts are permitted to react reasonably and proportionately to an immediate and serious threat in order to prevent the person concerned from fleeing, injuring himself or others or causing damage to property.

 • 3 Escorts shall perform their duties unarmed and in civilian clothes. They shall be in possession of an escort authorisation, the consent for readmission or transit, and an identity document.

 • 4 The authorities of the Requested Party shall grant the same protection and assistance to escorts performing their duties in the context of the Agreement as they do their own authorised officers.

Article 12. Costs (Article 15 of the Agreement)

 • 1 The Requesting Party shall pay all invoiced costs incurred by the Requested Party in connection with readmission and transit operations which article 15 of the Agreement stipulates shall be borne by the Requesting Party. The invoice shall contain the bank details of the Requested Party.

 • 2 The Requesting Party shall pay all costs to the Requested Party within thirty (30) days after the receipt of the invoice.

Article 13. Meeting of experts

 • 1 The Parties shall co-operate to solve any problems that arise in the context of the implementation of the Agreement.

 • 2 If one of the Parties so requests, a meeting of experts, consisting of representatives of the competent authorities of the Parties, shall be convened.

Article 14. Language

The Parties shall communicate with one another in the English language.

Article 15. Annexes and amendments

 • 2 This Protocol and its Annexes may be amended and supplemented by mutual consent of the Parties. Amendments and supplements to the Protocol shall be drawn up in the form of separate protocols, which shall form an integral part of this Protocol, and enter into force in accordance with the procedure laid down in article 19, paragraph 2, of this Protocol.

 • 3 Any amendments to the Annexes to this Protocol shall be agreed by the Parties in writing and shall enter into force on a date determined by the Parties.

Article 16. Territorial application (Article 21 of the Agreement)

This Protocol applies within the territory of Georgia, and within the territory of the Kingdom of Belgium, the territory of the Grand Duchy of Luxembourg and the territory of the Kingdom of the Netherlands where the Treaty on the Functioning of the European Union is applicable.

Article 17. Entry into force and termination (Article 23, paragraph 2, of the Agreement)

 • 1 The Parties shall notify each other on the completion of their national legal procedures for the entry into force of this Protocol.

 • 2 In accordance with article 23, paragraph 2, of the Agreement, this Protocol shall enter into force on the first day of the second month after the Joint Readmission Committee has been notified by the depositary that all Parties have completed their respective internal procedures necessary therefore. A copy of this notification shall be distributed by the depositary among all Parties.

 • 3 The Protocol is concluded for an unlimited period and shall cease to apply simultaneously with the termination of the Agreement.

Article 18. Depositary

The Secretariat General of the Benelux is the depositary of this Protocol. The depositary shall issue each Party with a true copy of the original.

DONE at Tbilisi on 5 September 2013, in duplicate, each in the English, Dutch, French and Georgian languages, each language version being equally authentic. In the event of differences of interpretation, the English text shall prevail.

Annex 1

Border crossing points

for the Kingdom of Belgium

Brussels National Airport, Brussels

for the Grand Duchy of Luxembourg

Aéroport de Luxembourg, Luxembourg

for the Kingdom of the Netherlands

Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam

for Georgia

Tbilisi International Airport, Tbilisi

Annex 2. Protocol between the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands) and Georgia on the implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation

REPLY TO THE READMISSION APPLICATION

(Article 5, paragraph 2, of this Protocol)

DATE OF REPLY: .....

CASE NO:

.....

1 – PERSONAL DETAILS OF THE PERSON FOR WHOM READMISSION IS REQUESTED

SURNAME

.....

GIVEN NAMES

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

DATE OF BIRTH

.....

PLACE OF BIRTH

.....

NATIONALITY

.....

   

2 – DECISION TAKEN ON THE READMISSION APPLICATION OF ........... (Date)

□ APPROVED

□ REFUSED

GROUNDS FOR REFUSAL IN THE EVENT OF A NEGATIVE REPLY

 
   

3 – SPECIAL OBSERVATIONS

1. DATE, TIME, PLACE AND MEANS OF TRANSFER

2. STATE OF HEALTH

3. OTHER (e.g.: minor unmarried children, under escort)

NAME OF OFFICIAL

STAMP AND SIGNATURE

   

Annex 3. Protocol between the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands) and Georgia on the implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation

STANDARD EU TRAVEL DOCUMENT

(Article 6, paragraph 3, of this Protocol)

Member State / État Membre / Lidstaat:

     

Registration no. / Numéro d’enregistrement / Registratienr.: .....

     

Doc. no. / Doc. numéro / Doc. nr.: .....

     

Valid for one journey from / Valable pour un seul voyage de /

Geldig voor een eenmalige reis van: .....

       

Surname / Nom / Naam: .....

Photo

Photo / Foto

 
   

Given Name / Prénom / Voornaam: .....

   

Date of birth / Date de naissance / Geboortedatum: .....

   

Height / Taille / Lengte: .....

   

Distinguishing marks / Signes particuliers / Bijzondere kenmerken: .....

     

Nationality / Nationalité / Nationaliteit: .....

 
     

Address In home country (if known) / Adresse dans le pays d’origine (si connu) / Adres in het land van oorsprong (indien bekend):

.....

   
   
 

Issuing authority / Autorité de délivrance /

 

Afgegeven door: .....

     
 

Issued at / Lieu de délivrance /

Seal/Stamp

Afgegeven te: .....

Sceau/Cachet

   

Zegel/Stempel

lssued on / Date de délivrance /

 

Datum van afgifte:

     
 

Signature / Signature / Handtekening:

.....

     

Remarks / Observations / Opmerkingen:

 

.....

   

.....

   

.....

   

Annex 4. Protocol between the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands) and Georgia on the implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation

NOTIFICATION OF TRANSFER

(Article 8, paragraph 1, of this Protocol)

DATE:

.....

CASE NO.:

.....

       

YOUR REPLY OF (date): .....

   

1 – PERSONAL DETAILS OF THE PERSON WHOSE TRANSFER IS ANNOUNCED

SURNAME

.....

GIVEN NAMES

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

     

.....

DATE OF BIRTH

.....

   

NATIONALITY

.....

PLACE OF BIRTH

.....

 

.....

   

2 – DOCUMENTS POSSESSED BY THE PERSON NAMED UNDER 1

(NB – here one should include the date and place of issue, period of validity, etc.)

1. LAISSEZ-PASSER

issued on (date) ..... at (place) .....

valid until (date) .....

 

2. OTHER (TRAVEL) DOCUMENTS

.....

.....

.....

.....

.....

(copies enclosed)

3 – DATE, TIME, PLACE AND MANNER OF TRANSFER

DATE AND TIME OF TRANSFER

 

PLACE OF TRANSFER

 

TRANSPORT METHOD

AIR/LAND/SEA 1)

   

MEANS OF TRANSPORT

 
 

CAR

YES/NO 1)

   

REGISTRATION NUMBER .....

 

AIRPLANE

YES/NO 1)

   

FLIGHT NO.

     

ESCORT:

YES/NO 1)

NUMBER OF ESCORTS:

..........

NAMES OF ESCORTS:

..........

1. .....

2. .....

     

MEDICAL ESCORT

YES/NO 1)

     

REASONS WHY THE TRANSFER CANNOT BE EFFECTED BY AIR (medical or other)

 
   

1. .....

   

2. .....

   

3. .....

   

4. .....

     

PROTECTIVE OR SAFETY MEASURES TO BE TAKEN

 
   

1. .....

   

2. .....

   

3. .....

1)Strike out what does not apply.

4 – ANNEXES

NUMBER OF DOCUMENTS

1. .....

(incl. brief descriptions)

2. .....

 

3. .....

 

4. .....

 

5. .....

 

6. .....

NAME OF OFFICIAL

STAMP AND SIGNATURE

   

ANNEX 5. Protocol between the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands) and Georgia on the implementation of the Agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation

REPLY TO THE TRANSIT APPLICATION

(Article 9, paragraph 2, of this Protocol)

DATE OF REPLY: .....

CASE NO:

.....

1 – PERSONAL DETAILS OF THE PERSON FOR WHOM ADMISSION IN TRANSIT IS REQUESTED

SURNAME

.....

GIVEN NAMES

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

 

.....

DATE OF BIRTH

.....

PLACE OF BIRTH

.....

NATIONALITY

.....

   

2 – DECISION TAKEN ON THE TRANSIT APPLICATION OF........... (Date)

□ APPROVED

□ REFUSED

GROUNDS FOR REFUSAL IN THE EVENT OF A NEGATIVE REPLY

 
   

3 – SPECIAL OBSERVATIONS

1. DATE, TIME, PLACE AND MEANS OF TRANSFER

2. STATE OF HEALTH

3. OTHER (e.g.: minor unmarried children, under escort)

NAME OF OFFICIAL

STAMP AND SIGNATURE

   
Terug naar begin van de pagina