Algemeen Postverdrag, Doha, 11-10-2012

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Algemeen Postverdrag

Authentiek : EN

Universal Postal Convention

[Vervallen per 01-01-2018]

PART I. RULES APPLICABLE IN COMMON THROUGHOUT THE INTERNATIONAL POSTAL SERVICE

[Vervallen per 01-01-2018]

SOLE CHAPTER. GENERAL PROVISIONS

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 2. Designation of the entity or entities responsible for fulfilling the obligations arising from adherence to the Convention

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 5. Ownership of postal items. Withdrawal from the post. Alteration or correction of address. Redirection. Return to sender of undeliverable items

[Vervallen per 01-01-2018]

PART II. RULES APPLICABLE TO LETTER POST AND POSTAL PARCELS

[Vervallen per 01-01-2018]

CHAPTER 1. PROVISION OF SERVICES

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 14. Classification of letter-post items based on their formats

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 20. Customs control. Customs duty and other fees

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 21. Exchange of closed mails with military units

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 22. Quality of service standards and targets

[Vervallen per 01-01-2018]

CHAPTER 2. LIABILITY

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 23. Liability of designated operators. Indemnities

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 24. Non-liability of member countries and designated operators

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 27. Possible recovery of the indemnity from the sender or the addressee

[Vervallen per 01-01-2018]

PART III. REMUNERATION

[Vervallen per 01-01-2018]

CHAPTER 1. PROVISIONS SPECIFIC TO LETTER POST

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 30. Terminal dues. Provisions applicable to mail flows between designated operators of countries in the target system

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 31. Terminal dues. Provisions applicable to mail flows to, from and between designated operators of countries in the transitional system

[Vervallen per 01-01-2018]

CHAPTER 2. OTHER PROVISIONS

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 34. Basic rates and provisions concerning air conveyance dues

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 36. Authority of the Postal Operations Council to fix charges and rates

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 37. Provisions specific to the settlement of accounts and payments for international postal exchanges

[Vervallen per 01-01-2018]

PART IV. FINAL PROVISIONS

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 38. Conditions for approval of proposals concerning the Convention and the Regulations

[Vervallen per 01-01-2018]

Article 40. Entry into force and duration of the Convention

[Vervallen per 01-01-2018]

Final Protocol to the Universal Postal Convention

[Vervallen per 01-01-2018]

Article I. Ownership of postal items. Withdrawal from the post. Alteration or correction of address

[Vervallen per 01-01-2018]

Article III. Exception to the exemption of items for the blind from postal charges

[Vervallen per 01-01-2018]

Article XII. Posting abroad of letter-post items

[Vervallen per 01-01-2018]

Article XIII. Basic rates and provisions concerning air conveyance dues

[Vervallen per 01-01-2018]

Article XVI. Authority of the Postal Operations Council to fix charges and rates

[Vervallen per 01-01-2018]

Vertaling : NL

Algemeen Postverdrag

[Vervallen per 01-01-2018]

DEEL I. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS BETREFFENDE DE INTERNATIONALE POSTALE DIENST

[Vervallen per 01-01-2018]

ENIG HOOFDSTUK. ALGEMENE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 2. Aanwijzing van de instantie of instanties belast met het vervullen van de verplichtingen die uit de toetreding tot het Postverdrag voortvloeien

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 5. Eigendom van poststukken. Onttrekking. Wijziging of verbetering van het adres. Nazending. Terugzending naar de afzender van onbestelbare stukken

[Vervallen per 01-01-2018]

DEEL II. REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BRIEFPOST EN POSTPAKKETTEN

[Vervallen per 01-01-2018]

HOOFDSTUK 1. DIENSTVERLENING

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 22. Normen en doelstellingen inzake de kwaliteit van de dienstverlening

[Vervallen per 01-01-2018]

HOOFDSTUK 2. AANSPRAKELIJKHEID

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 23. Aansprakelijkheid van de aangewezen aanbieders. Schadevergoedingen

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 24. Niet-aansprakelijkheid van de lidstaten en de aangewezen aanbieders

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 27. Eventuele terugvordering van de schadevergoeding van de afzender of de geadresseerde

[Vervallen per 01-01-2018]

DEEL III. VERGOEDING

[Vervallen per 01-01-2018]

HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR BRIEFPOST

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 30. Eindkosten. Bepalingen die van toepassing zijn op poststromen tussen de aangewezen aanbieders van de landen in het doelsysteem

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 31. Eindkosten. Bepalingen die van toepassing zijn op poststromen naar, vanuit en tussen de aangewezen aanbieders van de landen van het overgangssysteem

[Vervallen per 01-01-2018]

Slotprotocol bij het Algemeen Postverdrag

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel I. Eigendom van poststukken. Onttrekking. Wijziging of verbetering van het adres.

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel III. Uitzondering op de vrijstelling van porten ten gunste van braillestukken

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel XIII. Basistarief en bepalingen met betrekking tot de kosten van luchtvervoer

[Vervallen per 01-01-2018]

Artikel XVI. Bevoegdheid van de Postraad het bedrag van de kosten en quota vast te stellen

[Vervallen per 01-01-2018]

Terug naar begin van de pagina