Verdrag betreffende de aanduiding van het gewicht op grote stukken vervoerd per schip, Genève, 21-06-1929

Geldend van 13-11-1964 t/m heden

Verdrag betreffende de aanduiding van het gewicht op grote stukken vervoerd per schip

Authentiek : EN

LEAGUE OF NATIONS

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

Convention concerning the marking of the weight on heavy packages transported by vessels.

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twelfth Session on 30 May 1929, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the marking of the weight on heavy packages transported by vessels, which is included in the first item of the Agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international convention,

adopts, this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-nine, the following Convention, which may be cited as the Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929, for ratification by the Members of the International Labour Organisation, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

 • 1 Any package or object of one thousand kilograms (one metric ton) or more gross weight consigned within the territory of any Member which ratifies this Convention for transport by sea or inland waterway shall have had its gross weight plainly and durably marked upon it on the outside before it is loaded on a ship or vessel.

 • 2 In exceptional cases where it is difficult to dertermine the exact weight, national laws or regulations may allow an approximate weight to be marked.

 • 3 The obligation to see that this requirement is observed shall rest solely upon the Government of the country from which the package or object is consigned, and not on the Government of a country through which it passes on the way to its destination.

 • 4 It shall be left to national laws or regulations to determine whether the obligation for having the weight marked as aforesaid shall fall on the consignor or on some other person or body.

Article 2

The formal ratifications of this Convention under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 3

 • 1 This Convention shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.

 • 2 It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the Director-General.

 • 3 Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 4

As soon as the ratification of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 5

 • 1 A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an Act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

 • 2 Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 6

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 7

 • 1 Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve denunciation of this Convention without any requirement of delay, notwithstanding the provisions of Article 5 above, if and when the new revising Convention shall have come into force.

 • 2 As from the date of the coming into force of the new revising Convention, the present Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

 • 3 Nevertheless, this Convention shall remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 8

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

Vertaling : NL

VOLKENBOND.

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE

Verdrag betreffende de aanduiding van het gewicht op groote stukken, vervoerd per schip.

De Algemeene Conferentie van de Internationale Organisatie van den Arbeid, door den Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen te Genève en aldaar bijeengekomen op 30 Mei 1929 in hare twaalfde zitting, besloten hebbende verschillende voorstellen aan te nemen betreffende de aanduiding van het gewicht op groote stukken vervoerd per schip, welk onderwerp begrepen is in het eerste punt van de agenda der zitting, en besloten hebbende, dat deze voorstellen den vorm zullen aannemen van een internationaal verdrag,

neemt heden, den 21 Juni 1929, het volgende verdrag aan, dat genoemd zal worden “Verdrag betreffende de aanduiding van het gewicht op grote stukken vervoerd per schip, 1929”, ter bekrachtiging door de leden van de Internationale Organisatie van den Arbeid, zulks overeenkomstig de bepalingen van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie:

Artikel 1

 • 1 Elk stuk of voorwerp, dat 1000 Kilo bruto (een metrieke ton) of meer weegt, ten vervoer aangeboden binnen de grenzen van het grondgebied van een lid, dat dit verdrag ratificeert en bestemd om over zee of over een rivier of eenigen anderen binnenwaterweg vervoerd te worden, moet, vóór de inlading, de aanduiding dragen van zijn gewicht, van buiten er op aangebracht, op een duidelijke en duurzame manier.

 • 2 De nationale wetgeving kan, in buitengewone gevallen, waarin het moeilijk is om het juiste gewicht te bepalen, vergunning verleenen om het gewicht bij benadering er op aan te duiden.

 • 3 De verplichting om voor de nakoming van deze bepaling te waken, rust op de Regeering van het land, waar de goederen ten vervoer worden aangeboden, en niet op de Regeering van een land, waardoor de goederen op weg naar hunne bestemming komen.

 • 4 Het staat aan de nationale wetgevingen om te beslissen, of de verplichting om het gewicht op de bovenaangeduide wijze aan te brengen, moet rusten op den afzender of op een ander.

Artikel 2

De officieele bekrachtiging van dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, zullen worden medegedeeld aan den Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau en door hem worden ingeschreven.

Artikel 3

 • 1 Dit verdrag zal slechts verbindend zijn voor de leden van de lnternationale Organisatie van den Arbeid, die hunne bekrachtiging door den Directeur-Generaal hebben doen inschrijven.

 • 2 Het zal van kracht worden twaalf maanden nadat de bekrachtigingen van twee leden door den Directeur-Generaal zullen zijn ingeschreven.

 • 3 Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der andere leden in werking treden twaalf maanden na den datum, waarop de bekrachtiging van dat lid door het Internationaal Arbeidsbureau zal zijn ingeschreven.

Artikel 4

Zoodra de bekrachtigingen van twee leden der Internationale Organisatie van den Arbeid door het Internationaal Arbeidsbureau zijn ingeschreven, zal de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau van dit feit mededeeling doen aan alle leden van de Internationale Organisatie van den Arbeid. Hij zal hen eveneens in kennis stellen met de inschrijvingen van de bekrachtigingen, die hem later door andere leden der Organisatie zullen worden medegedeeld.

Artikel 5

 • 1 Ieder lid, dat dit verdrag heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop van een termijn van tien jaren na den datum, waarop dit verdrag van kracht begint te worden, zulks bij een verklaring toegezonden aan den Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau en door dezen in te schrijven. De opzegging wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door het Internationaal Arbeidsbureau is ingeschreven.

 • 2 Ieder lid, dat dit verdrag heeft bekrachtigd, dat binnen den termijn van een jaar na verloop van den termijn van tien jaar, bedoeld in het vorig lid, geen gebruik maakt van de bevoegdheid tot opzegging voorzien in dit artikel, zal voor een nieuwen termijn van vijf jaren gebonden zijn en zal in het vervolg dit verdrag kunnen opzeggen na verloop van elken termijn van vijf jaren onder de voorwaarde bedoeld in dit artikel.

Artikel 6

Telkens wanneer de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau zulks nodig acht legt deze een verslag inzake de toepassing van dit Verdrag voor aan de Algemene Conferentie, en gaat na of het wenselijk is de kwestie van de gehele of gedeeltelijke herziening van het Verdrag op de agenda van de Conferentie te plaatsen.

Artikel 7

 • 1 Indien de Internationale Arbeidsconferentie een nieuw verdrag aanneemt, houdende geheele of gedeeltelijke wijziging van dit verdrag, zal de ratificatie door een lid van het nieuwe verdrag, houdende herziening, vanzelf medebrengen onmiddellijke opzegging van dit verdrag, niettegenstaande het bepaalde in artikel 5, onder voorbehoud evenwel, dat het nieuwe verdrag van kracht geworden is.

 • 2 Vanaf den datum, waarop het nieuwe verdrag, houdende herziening, van kracht geworden is, zal het onderhavige verdrag niet langer door de leden geratifceerd kunnen worden.

 • 3 Het onderhavige verdrag zal echter van kracht blijven naar vorm en inhoud voor die leden, die geratificeerd hebben en die het nieuwe verdrag, houdende herziening, niet ratificeeren.

Terug naar begin van de pagina