Protocol nopens het verbod van het gebruik in de oorlog van verstikkende, giftige [...] gassen en van het voeren van een bacteriologische oorlog, Genève, 17-06-1925

Geldend van 31-10-1930 t/m heden

Protocol nopens het verbod van het gebruik in de oorlog van verstikkende, giftige of overige chemische gassen en van het voeren van een bacteriologische oorlog

Authentiek : EN

PROTOCOL

THE UNDERSIGNED PLENIPOTENTIARIES, in the name of their respective Governments:

Whereas the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids, materials or devices, has been justly condemned by the general opinion of the civilised world; and

Whereas the prohibition of such use has been declared in Treaties to which the majority of Powers of the world are Parties; and

To the end that this prohibition shall be universally accepted as a part of International Law, binding alike the conscience and the practice of nations;

Declare:

That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according to the terms of this declaration.

The High Contracting Parties will exert every effort to induce other States to accede to the present Protocol. Such accession will be notified to the Government of the French Republic, and by the latter to all signatory and acceding Powers, and will take effect on the date of the notification by the Government of the French Republic.

The present Protocol, of which the French and English texts are both authentic, shall be ratified as soon as possible. It shall bear to-day's date.

The ratifications of the present Protocol shall be addressed to the Government of the French Republic, which will at once notify the deposit of such ratification to each of the signatory and acceding Powers.

The instruments of ratification of and accession to the present Protocol will remain deposited in the archives of the Government of the French Republic.

The present Protocol will come into force for each signatory Power as from the date of deposit of its ratification, and, from that moment, each Power will be bound as regards other Powers which have already deposited their ratifications.

IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries have signed the present Protocol.

DONE at Geneva in a single copy, this seventeenth day of June, One Thousand Nine Hundred and Twenty-Five.

Vertaling : NL

PROTOCOL.

DE ONDERGETEEKENDE GEVOLMACHTIGDEN, in naam van hunne respectieve Regeeringen,

Overwegende, dat het gebruik in den oorlog van verstikkende, vergiftige of dergelijke gassen, evenals van alle overeenkomstige vloeistoffen, vaste stoffen of procédés, terecht door de openbare meening van de beschaafde wereld veroordeeld is geworden,

Overwegende, dat het verbod van dit gebruik neergelegd is in verdragen, waarbij de meerderheid van de Mogendheden der geheele wereld partij is,

Teneinde dit verbod algemeen te doen erkennen als deel uitmakende van het volkenrecht, welk verbod zoowel voor het geweten als voor de handelingen der volkeren zal gelden;

Verklaren:

Dat de Hooge Verdragsluitende Partijen, voorzoover zij nog niet partij zijn bij verdragen, die dit gebruik verbieden, dit verbod erkennen, erin toestemmen dit verbod uit te strekken tot het gebruik van bacteriologische oorlogsmiddelen en overeenkomen zich ten opzichte van elkander gebonden te achten aan de bepalingen van deze verklaring.

De Hooge Verdragsluitende Partijen zullen alle pogingen aanwenden om de andere Staten tot toetreding tot dit Protocol te bewegen. Van deze toetreding zal worden kennis gegeven aan de Regeering van de Fransche Republiek, en door deze aan alle Mogendheden, die het Protocol hebben onderteekend of daartoe zijn toegetreden. De toetreding zal van kracht worden met ingang van den dag van de mededeeling ervan door de Regeering van de Fransche Republiek.

Dit Protocol, waarvan de Fransche en de Engelsche tekst beide als authentiek zullen gelden, zal zoo spoedig mogelijk worden bekrachtigd. Het zal de dagteekening dragen van heden.

De bekrachtigingen van dit Protocol zullen worden toegezonden aan de Regeering van de Fransche Republiek, die van de nederlegging zal kennisgeven aan de Mogendheden, die het Protocol hebben onderteekend of daartoe zijn toegetreden.

De oorkonden van bekrachtiging of van toetreding zullen blijven berusten in het archief van de Regeering van de Fransche Republiek.

Dit Protocol zal in werking treden voor iedere onderteekenende Mogendheid met ingang van den dag van de nederlegging van haar bekrachtiging en van dit tijdstip af zal deze Mogendheid gebonden zijn tegenover de andere Mogendheden, die reeds hare bekrachtiging hebben nedergelegd.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden dit Protocol hebben onderteekend.

GEDAAN te Genève, in één enkel exemplaar, den zeventienden Juni negentienhonderd vijf en twintig.

Terug naar begin van de pagina