Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten [...] inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, ’s-Gravenhage, 26-06-2013

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

Authentiek : EN

Agreement in the form of an exchange of letters on the taxation of savings income and the provisional application thereof

[Vervallen per 01-01-2018]

Appendix 1. Convention between the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Caribbean part of the Netherlands (the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba), and the Republic of Croatia concerning the automatic exchange of information about savings income in the form of interest payments

[Vervallen per 01-01-2018]

Annex Article 16 of Directive 2011/16/EU

[Vervallen per 01-01-2018]

“Disclosure of information and documents

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1. Information communicated between Member States in any form pursuant to this Directive shall be covered by the obligation of official secrecy and enjoy the protection extended to similar information under the national law of the Member State which received it. Such information may be used for the administration and enforcement of the domestic laws of the Member States concerning the taxes referred to in Article 2.

  Such information may also be used for the assessment and enforcement of other taxes and duties covered by Article 2 of Council Directive 2010/24/EU of 16 March 2010 concerning mutual assistance for the recovery of claims relating to taxes, duties and other measures1, or for the assessment and enforcement of compulsory social security contributions.

  In addition, it may be used in connection with judicial and administrative proceedings that may involve penalties, initiated as a result of infringements of tax law, without prejudice to the general rules and provisions governing the rights of defendants and witnesses in such proceedings.

 • 2. With the permission of the competent authority of the Member State communicating information pursuant to this Directive, and only in so far as this is allowed under the legislation of the Member State of the competent authority receiving the information, information and documents received pursuant to this Directive may be used for other purposes than those referred to in paragraph 1. Such permission shall be granted if the information can be used for similar purposes in the Member State of the competent authority communicating the information.

 • 3. Where a competent authority of a Member State considers that information which it has received from the competent authority of another Member State is likely to be useful for the purposes referred to in paragraph 1 to the competent authority of a third Member State, it may transmit that information to the latter competent authority, provided that transmission is in accordance with the rules and procedures laid down in this Directive. It shall inform the competent authority of the Member State from which the information originates about its intention to share that information with a third Member State. The Member State of origin of the information may oppose such a sharing of information within 10 working days of receipt of the communication from the Member State wishing to share the information.

 • 4. Permission to use information pursuant to paragraph 2, which has been transmitted pursuant to paragraph 3, may be granted only by the competent authority of the Member State from which the information originates.

 • 5. Information, reports, statements and any other documents, or certified true copies or extracts thereof, obtained by the requested authority and communicated to the requesting authority in accordance with this Directive may be invoked as evidence by the competent bodies of the requesting Member State on the same basis as similar information, reports, statements and any other documents provided by an authority of that Member State.”

Vertaling : NL

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan

[Vervallen per 01-01-2018]

Aanhangsel 1. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba), en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

[Vervallen per 01-01-2018]

Annex Artikel 16 van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad

[Vervallen per 01-01-2018]

„Openbaarmaking van inlichtingen en bescheiden

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1. De inlichtingen die de lidstaten elkaar krachtens deze richtlijn in enigerlei vorm verstrekken, vallen onder de geheimhoudingsplicht en genieten de bescherming waarin het nationale recht van de ontvangende lidstaat met betrekking tot soortgelijke inlichtingen voorziet. Deze inlichtingen kunnen worden gebruikt voor de administratie en de handhaving van de nationale wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de in artikel 2 bedoelde belastingen.

  De inlichtingen kunnen tevens worden gebruikt voor de vaststelling en invordering van andere belastingen en rechten vallend onder artikel 2 van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde belastingen, rechten en andere maatregelen2, en voor de vaststelling en invordering van verplichte socialezekerheidsbijdragen.

  De inlichtingen kunnen voorts worden gebruikt in mogelijk tot bestraffing leidende gerechtelijke en administratieve procedures wegens overtreding van de belastingwetgeving, onverminderd de algemene regels en de bepalingen betreffende de rechten van de verdachten en getuigen in dergelijke procedures.

 • 2. Met toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die overeenkomstig deze richtlijn inlichtingen verstrekt, en voor zover het in de lidstaat van de ontvangende bevoegde autoriteit wettelijk is toegestaan, kunnen de overeenkomstig deze richtlijn ontvangen inlichtingen en bescheiden voor andere dan de in lid 1 bedoelde doeleinden worden gebruikt. De toestemming wordt verleend indien de inlichtingen, in de lidstaat van de bevoegde autoriteit die de inlichtingen verstrekt, voor soortgelijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

 • 3. De bevoegde autoriteit die van oordeel is dat de van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verkregen inlichtingen de bevoegde autoriteit van een derde lidstaat van nut kunnen zijn voor de in lid 1 beoogde doelen, mag de inlichtingen aan deze autoriteit doorgeven, op voorwaarde dat dat in overeenstemming is met de in deze richtlijn vastgelegde voorschriften en procedures. Zij stelt de bevoegde autoriteit van de inlichtingen verstrekkende lidstaat in kennis van haar voornemen om die inlichtingen met een derde lidstaat te delen. De inlichtingen verstrekkende lidstaat kan zich hiertegen verzetten binnen tien werkdagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van de lidstaat die de inlichtingen wenst te delen.

 • 4. Toestemming voor het gebruik overeenkomstig lid 2 van de overeenkomstig lid 3 doorgegeven inlichtingen kan slechts worden verleend door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarvan de inlichtingen afkomstig zijn.

 • 5. Inlichtingen, verslagen, verklaringen en andere bescheiden, alsook voor eensluidend gewaarmerkte afschriften of uittreksels daarvan, die door de aangezochte autoriteit zijn verkregen en overeenkomstig deze richtlijn aan de verzoekende autoriteit zijn doorgegeven, kunnen door de bevoegde instanties van de verzoekende lidstaat op dezelfde voet als bewijs worden aangevoerd als soortgelijke inlichtingen, verslagen, verklaringen en andere bescheiden die door een andere autoriteit van die lidstaat zijn verstrekt.”

 1. OJ L 84, 31.3.2010, p. 1.

  ^ [1]
 2. PbEU L 84, 31.3.2010, p. 1

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina