Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de grensoverschrijdende [...] in het kader van het gebruik van de weg, Brussel, 25-04-2013

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-06-2016 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg

Authentiek : NL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

het Koninkrijk België – hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen;

Gezien Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen die de lidstaten verplicht aan de nationale contactpunten van de andere lidstaten toegang te verlenen tot bepaalde gegevens van de nationale kentekenregisters, zulks met de bevoegdheid deze geautomatiseerd te bevragen voor onderzoek naar bepaalde aangewezen verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen;

Gezien artikel 350 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Overwegende dat ingezetenen van een Verdragsluitende Partij betrokken kunnen zijn bij inbreuken in het kader van het gebruik van de weg die zijn opgenomen in de Richtlijn terwijl deze nog niet is geïmplementeerd of bij andere inbreuken dan die welke in de Richtlijn zijn opgenomen en die zijn begaan op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij;

Overwegende dat het, in aanvulling op de verplichtingen van de Richtlijn 2011/82/EU, van groot belang is dat de Verdragsluitende Partijen langs geautomatiseerde weg gegevens kunnen uitwisselen ten behoeve van het tegengaan van inbreuken begaan in het kader van het gebruik van de weg, het handhaven van rechtsvoorschriften over het gebruik van de weg en de verbetering van de verkeersveiligheid;

Overwegende dat het Verdrag vooruitlopend op omzetting van de Richtlijn 2011/82/EU kan worden uitgevoerd,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Doel en toepassingsgebied

 • 1 Dit Verdrag beoogt de grensoverschrijdende uitwisseling van de in artikel 3, eerste lid, benoemde gegevens te vergemakkelijken door middel van de geautomatiseerde bevraging van kentekengegevens wanneer met een voertuig dat is ingeschreven in een andere Verdragsluitende Partij een inbreuk wordt begaan in het kader van het gebruik van de weg.

 • 2 Dit Verdrag is van toepassing op gegevens betreffende inbreuken begaan in het kader van het gebruik van de weg die niet onder de Richtlijn vallen en op inbreuken begaan in het kader van het gebruik van de weg die onder de Richtlijn vallen, zolang deze niet is geïmplementeerd door de Verdragsluitende Partijen.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:

 • a. „gebruik van de weg”: het rijden, stilstaan of parkeren met een voertuig op de weg;

 • b. „inbreuk begaan in het kader van het gebruik van de weg”: een strafbaar feit of een gedraging die in strijd is met een rechtsvoorschrift over het gebruik van de weg, ongeacht de kwalificatie van het feit of de gedraging in het nationaal recht;

 • c. „de Richtlijn”: de Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen;

 • d. „voertuig”: een door motorkracht aangedreven voertuig, dat normaal wordt gebruikt voor het vervoer van personen of goederen over de weg, of een aanhangwagen;

 • e. „nationaal contactpunt”: de in artikel 4 omschreven en in de bijlage bij dit Verdrag aangewezen bevoegde autoriteit voor de uitwisseling van gegevens uit kentekenregisters;

 • f. „geautomatiseerde bevraging”: een online toegangsprocedure voor het raadplegen van de gegevens uit kentekenregisters van de Verdragsluitende Partijen;

 • g. „houder van het voertuig”: de persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven, als gedefinieerd in het recht van de Verdragsluitende Partij van inschrijving.

Artikel 3. De uitwisseling van gegevens uit kentekenregisters

 • 1 Ten behoeve van het onderzoek naar een inbreuk begaan in het kader van het gebruik van de weg verleent een Verdragsluitende Partij het nationale contactpunt van een andere Verdragsluitende Partij toegang tot de volgende nationale gegevens uit kentekenregisters, met de bevoegdheid geautomatiseerde bevragingen uit te voeren:

  • a. gegevens met betrekking tot voertuigen, alsmede

  • b. gegevens met betrekking tot de houder van het voertuig.

 • 2 Op dit Verdrag zijn uitsluitend de procedures van artikel 4, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 5 van de Richtlijn van toepassing.

 • 3 Het Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot strafbare feiten en de Richtlijn 95/46/EG van het Europese Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de overige schendingen van de rechtsvoorschriften over het gebruik van de weg.

  Het bepaalde in artikel 26, tweede lid, en artikel 30, tweede, derde en vierde lid, van het Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, is van toepassing op de op grond van dit Verdrag verwerkte persoonsgegevens.

 • 4 De Verdragsluitende Partij van de overtreding gebruikt uit hoofde van dit Verdrag de verkregen gegevens om vast te stellen wie persoonlijk aansprakelijk is voor de bedoelde inbreuken in het kader van het gebruik van de weg.

Artikel 4. Nationale contactpunten

 • 1 De Verdragsluitende Partijen wijzen elk één nationaal contactpunt aan dat bevoegd is voor de uitwisseling van gegevens uit kentekenregisters.

 • 2 De gegevens van de nationale contactpunten zijn opgenomen in de bijlage. De aanwijzing van een ander nationaal contactpunt dan dat vermeld in de bijlage geschiedt tijdig en onder vermelding van de datum van ingang van de aanwijzing, in een Verklaring van de bevoegde minister aan elke Verdragsluitende Partij en aan de Secretaris-generaal van de Benelux Unie.

 • 3 Uitwerkingen van in dit Verdrag voorgeschreven procedures worden, indien nodig, vastgelegd in uitvoeringsafspraken tussen de nationale contactpunten. Daaronder begrepen is de vaststelling van codes voor inbreuken begaan in het kader van het gebruik van de weg die niet onder de Richtlijn vallen.

Artikel 5. Verhouding tot andere verdragen

Dit Verdrag laat de in bestaande verdragen tussen de Verdragsluitende Partijen vastgelegde rechten of verplichtingen onverlet, voor zover deze niet strijdig zijn met de rechten en verplichtingen van dit Verdrag.

Artikel 6. Geschillen

Geschillen betreffende de interpretatie en de toepassing van dit Verdrag worden langs diplomatieke weg beslecht.

Artikel 7. Overgangsrecht

Dit Verdrag is uitsluitend van toepassing op inbreuken begaan in het kader van het gebruik van de weg die na de inwerkingtreding van dit Verdrag zijn gepleegd.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1 Dit Verdrag zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen worden neergelegd bij de Secretaris-generaal van de Benelux Unie, die de Verdragsluitende Partijen van de ontvangst van de akten in kennis stelt.

 • 2 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de neerlegging van de tweede akte van bekrachtiging. De Secretaris-generaal van de Benelux Unie deelt de Verdragsluitende Partijen de datum van de inwerkingtreding mee.

 • 3 Het staat derde landen vrij toe te treden tot dit Verdrag door de neerlegging van een akte van toetreding bij de Secretaris-generaal van de Benelux Unie. Voor toetredende landen treedt het Verdrag in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van neerlegging van de akte van toetreding.

 • 4 Dit Verdrag kan door elke Verdragsluitende Partij te allen tijde langs diplomatieke weg worden opgezegd door de neerlegging van een schriftelijke verklaring bij de Secretaris-generaal van de Benelux Unie. De opzegging wordt zes maanden na de neerlegging van deze schriftelijke verklaring van kracht.

Artikel 9. Territoriale werkingssfeer

Het territoriale toepassingsgebied van dit Verdrag is:

 • wat het Koninkrijk België betreft, het grondgebied van België;

 • wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zijn grondgebied in Europa.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit Verdrag te hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud, te Brussel, op 25 april 2013, in de Nederlandse en Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden,

H.J.J. SCHUWER

Voor het Koninkrijk België,

M. WATHELET

Bijlage

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen]

Nationale contactpunten van de Verdragsluitende Partijen:

Voor België betreft dit:

FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Directie Inschrijvingen en Homologaties Voertuigen (DIV)

 

Vooruitgangstraat 56

 

1210 Brussel

 

België

   

Voor Nederland betreft dit:

Dienst Wegverkeer (RDW)

 

Skager Rak 10

 

9642 CZ Veendam

 

Nederland

Wijziging van de adresgegevens vindt plaats door mededeling van het betreffende nationale contactpunt aan de andere nationale contactpunten en aan de Secretaris-generaal van de Benelux Unie.

Naar boven