Verklaring uitgewisseld tussen Nederland en België betreffende het achterwege laten [...] worden overgelegd, onverschillig waarvoor zij moeten dienen, 's-Gravenhage, 02-05-1924

Geldend van 15-05-1924 t/m heden

Verklaring uitgewisseld tussen Nederland en België betreffende het achterwege laten der legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de Burgerlijke Stand, die in een der beide landen zijn opgemaakt en in het andere moeten worden overgelegd, onverschillig waarvoor zij moeten dienen

Authentiek : NL

VERKLARING uitgewisseld tussen Nederland en België betreffende het achterwege laten der legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van den Burgerlijken Stand, die in een der beide landen zijn opgemaakt en in het andere moeten worden overgelegd, onverschillig waarvoor zij moeten dienen.

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, en

de Regeering van Zijne Majesteit den Koning der Belgen,

de legalisatie willende afschaffen van afschriften en uittreksels van akten van den Burgerlijken Stand, die in het eene land zijn afgegeven en bestemd zijn om in het andere te worden overgelegd, onverschillig waarvoor zij moeten dienen,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De afschriften en uittreksels van akten van den Burgerlijken Stand, opgemaakt in een der beide landen, behoeven, om in het andere land als bewijs te dienen, van geen enkele legalisatie te zijn voorzien, mits zij voor eensluidend zijn verklaard door den bewaarder der registers of zijn plaatsvervanger en de authenticiteit er van niet in twijfel kan worden getrokken. De in België opgemaakte afschriften en uittreksels van akten van den Burgerlijken Stand zullen bovendien den stempelafdruk dragen van de administratie der gemeente waar zij opgemaakt zijn of van de rechtbank door welker griffie zij zijn afgegeven.

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekenden, te weten:

Jhr. Mr. H. A. VAN KARNEBEEK, Minister van Buitenlandsche Zaken van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, en

Prins ALBERT DE LIGNE, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister van Zijne Majesteit den Koning der Belgen te 's Gravenhage,

daartoe behoorlijk gemachtigd, deze verklaring hebben geteekend en van hun zegel voorzien.

Gedaan te 's Gravenhage, den 2den Mei 1924, in dubbel, in Nederlandschen en Franschen tekst.

(L.S.) V. KARNEBEEK.

(L.S.) Prince ALBERT DE LIGNE.

Terug naar begin van de pagina