Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België omtrent de grensscheiding tussen de beide Rijken in het Zwin, Sluis, 15-03-1869

Geldend van 31-08-1869 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België omtrent de grensscheiding tussen de beide Rijken in het Zwin

Authentiek : NL

Ten jare achttien honderd negen en zestig, den vijftienden van de maand Maart,

tegenwoordig:

de Commissarissen, benoemd krachtens besluit van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden van den 8sten September 1868, n°. 29, en het besluit van Zijne Majesteit den Koning der Belgen van den 1sten November 1868, om een voorstel te ontwerpen tot eene nieuwe regeling der grensscheiding tusschen Nederland en Belgie in het Zwin, wijl de scheidingslijn tusschen de beide koningrijken vastgesteld in het omschrijvend proces-verbaal, gehecht aan de grensovereenkomst, gesloten te Maastricht den 8sten Augustus 1843, en die geene andere is dan de Thalweg van het Zwin, door de toenemende verzanding van dien zeearm onherkenbaar geworden is:

 • voor Nederland,

 • de heeren JACOBUS MARIA HENNEQUIN, ridder der orde van de Eikenkroon en lid der Provinciale Staten van Zeeland, wonende te Sluis, en

 • ABRAHAM STEIJAARD, gepensioneerd landmeter van het kadaster, wonende te Middelburg:

 • voor Belgie,

 • de heeren CHARLES BREYDEL DE BROCK, lid van den Provincialen Raad van West-Vlaanderen, en

 • EUGENE PIENS, ingenieur der bruggen en wegen in het arrondissement Brugge, beiden wonende te Brugge.

Die, na elkander hunne wederzijdsche geloofsbrieven te hebben medegedeeld, welke in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, hebben nagezien en aan elkander conform bevonden de exemplaren in dubbeld van de zeven hiernevens gevoegde kaarten, opgemaakt op de schaal van één vijf en twintig honderdste en bevattende de gansche grensscheiding in het Zwin, en na zich overtuigd te hebben dat de scheidingslijn op volmaakt gelijke wijze gebragt is op de beide exemplaren van gemelde kaarten zoo als zij omschreven is in het tegenwoordig proces-verbaal, ten einde uitvoering te geven aan voorschreven Koninklijke besluiten, en behoudens nadere goedkeuring hunner wederzijdsche Regeringen, bepaaldelijk de grens tusschen Nederland en Belgie in het Zwin hebben vastgesteld als volgt:

Artikel 1

De twee laatste paragrafen van artikel honderd veertig en de artikelen honderd een en veertig en honderd twee en veertig van het beschrijvend proces-verbaal der grensregeling tusschen Nederland en Belgie, gevoegd bij de overeenkomst tot vaststelling der grenzen tusschen beide Koningrijken, gedagteekend Maastricht den 8sten Augustus 1843, mitsgaders de op genoemde artikelen betrekking hebbende kaarten n°. 101, 102, 103, 104, 105 en 106, houden op van kracht te zijn en worden vervangen door de omschrijving in de volgende artikelen vervat, met de daarbij behoorende kaarten N°. I, N°. II, N°. III, N°. IV, N°. V, N°.VI en N°. VII. Dien ten gevolge zullen de vijf ijzeren grenspalen, gemerkt met numero 363, numero 364, numero 364 extra, numero 365 en numero 365 extra, van hunne tegenwoordige standplaatsen worden weggenomen.

Artikel 2. Grensscheiding tusschen de gemeenten Sint Anna ter Muiden (Nederland) en Westcappelle (Belgie)

 • § 1 De paragrafen 1, 2, 3, 4 en 5 van artikel honderd veertig van bovengenoemde beschrijvend proces-verbaal, gevoegd bij gemelde overeenkomst van 1843, blijven in hun geheel bestaan.

 • § 2 De grenslijn van den ijzeren grenspaal numero 361 naar den ijzeren grenspaal numero 362 wordt uit laatstgenoemden paal 1045 el verlengd tot op het punt, op de hierbij behoorende kaart numero II aangewezen door de letter A, op welk punt een paal zal geplaatst worden, gemerkt met numero 363.

 • § 3 In het punt A vereenigen zich de grenzen der gemeenten Sint Anna ter Muiden en Retranchement (Nederland) en Westcappelle (Belgie).

Artikel 3. Grensscheiding tusschen de gemeenten Retranchement (Nederland) en Westcappelle (Belgie).

 • § 1 Uit het vereenigingspunt A, hiervoren omschreven, neemt de grenslijn ter lengte van 798 el eene noord-noordwestelijke rigting naar het punt op de hierbij behoorende kaart numero II door de letter B aangewezen, waar een paal zal geplaatst worden gemerkt met numero 364.

 • § 2 In het punt B vereenigen zich de grenzen der gemeenten Retranchement (Nederland) en Westcappelle en Knocke (Belgie).

 • § 3 Op de grenslijn der gemeenten Westcappelle en Knocke (Belgie) zal een extra ijzeren paal, gemerkt met numero 364a, geplaatst worden op een afstand van 135.50 el, gemeten uit punt B, terwijl een gelijke extra ijzeren paal, gemerkt met numero 364b, zal geplaatst worden aan de Nederlandsche zijde ter standplaats van den te verwijderen paal numero 365, welke standplaats mede op 135.50 el van punt B gelegen is.

Artikel 4. Grensscheiding tusschen de gemeenten Retranchement (Nederland) en Knocke (Belgie).

 • § 1 Uit het vereenigingspunt B, hiervoren omschreven, neemt de grenslijn ter lengte van 1045.50 el eene meer westelijke rigting naar het punt, op de hierbij behoorende kaart numero IV door de letter C aangewezen, waar een paal zal geplaatst worden, gemerkt met numero 365.

 • § 2 Laatstgenoemde grenslijn ontmoet bij C de lijn, die getrokken is uit den ijzeren grenspaal numero 362 op het midden der schuur van den landbouwer PIETER BREVET; zijnde punt C tevens gelegen in het verlengde der kruin van den Hazegrasdijk op 900 el, gemeten uit het midden van den hoek genoemde dijkskruin, en 458 el uit den zuidoostelijken hoekgevel van de sluiswachterswoning van de watering Kadzand.

 • § 3 Uit het omschreven punt C gaat de grenslijn ter lengte van 637.50 el noordwaarts, in de rigting van en op genoemde lijn, getrokken uit paal numero 362 tot op het midden der schuur van den landbouwer PIETER BREVET, mede hiervoren genoemd, naar het punt, op de hierbij behoordende kaart numero V door de letter D aangewezen, waar een paal zal geplaatst worden, gemerkt met numero 366.

 • § 4 Het punt D is gelegen op 337.50 el van den zuidoostelijken hoekgevel van vorengenoemde sluiswachterswoning en op 741 el, gemeten uit den kruinshoek van vorenbedoelden dijk van den Hazegraspolder.

 • § 5 Uit het omschreven punt D gaat de grenslijn ter lengte van 525.50 el meer oostwaarts, rigting nemende door het punt D op het midden van den toren van de gemeente Sint Anna ter Muiden, naar het punt, op de hierbij behoorende kaart numero VI door de letter E aangewezen, waar een paal zal geplaatst worden, gemerkt met numero 367.

 • § 6 Laatstgenoemde grenslijn ontmoet bij E de lijn, die getrokken is uit den toren van de gemeente Aardenburg door den toren van de gemeente Retranchement naar de Noordzee; zijnde het punt E gelegen op 1488 el, gemeten uit het midden van den genoemde toren der gemeente Retranchement.

 • § 7 Uit het omschreven punt E gaat de grenslijn in de rigting der torens van Retranchement en Aardenburg zonder afwijking de Noordzee in, snijdende de lijn, die getrokken is uit den ijzeren grenspaal numero 362 op het midden der schuur van den landbouwer BREVET, welk snijpunt op de hierbij behoorende kaart numero VI door de letter F is aangewezen, waar een paal zal geplaatst worden, gekenmerkt met numero 368.

 • § 8 Het punt F is gelegen op 253 el van het punt E.

 • § 9 De grenslijn in de rigting van de torens van Retranchement en Aardenburg, uitgaande uit punt E door het punt F naar de Noordzee, snijdt eene lijn, liggende in het verlengde van de kruin van den Noorddijk (Nederland), welk snijpunt op de hierbij behoorende kaart numero VII door de letter G is aangewezen en op welk punt een paal zal geplaatst worden, gemerkt met numero 369.

 • § 10 Het punt G is gelegen 1080 el van het punt F en op 809 el uit het midden van de waterleiding of de bermsloot, gelegen ten oosten van en langs den in het jaar 1724 gelegden inlaagdijk, gemeten op de kruin van vorengenoemden Noorddijk.

 • § 11 De hierboven omschreven grenslijn is derhalve eene gebrokene lijn, bestaande uit vijf regte lijnen, waarvan de punten of einden op het veld voorloopig zijn aangewezen door stevige houten palen, op de punten A, B, C, D, E, F en G, alwaar, na approbatie der wederzijdschen Regeringen, nieuwe ijzeren grenspalen numero 363, 364, 365, 366, 367, 368 en 369 zullen behooren geplaatst te worden.

En hebben wederzijsche Commissarissen het tegenwoordig proces-verbaal, in dubbel origineel, opgesteld in de Nederlandsche en Fransche taal, geteekend te Sluis, ten dage, maand en jare als boven.

J. M. HENNEQUIN.

CHS. BREYDEL DE BROCK.

A. STEIJAARD.

E. PIENS.

Terug naar begin van de pagina