Verdrag inzake ontwikkelingssamenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der [...] en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam, Hanoi, 24-10-2000

Geldend van 01-07-2001 t/m heden

Verdrag inzake ontwikkelingssamenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

Authentiek : NL

Verdrag inzake ontwikkelingssamenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden (hierna te noemen „Nederland”)

en

de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam (hierna te noemen „Vietnam”);

Opnieuw de vriendschappelijke betrekkingen bevestigend die tussen beide Staten en hun volken bestaan;

Ter naleving van de bilaterale verdragen die onlangs tussen de twee Staten zijn gesloten;

In het besef dat inachtneming van democratische beginselen, algemene internationale rechtsbeginselen, alsmede mensenrechten, nationale soevereiniteit en de gelijkheid tussen naties belangrijke beginselen zijn in de betrekkingen tussen de twee landen;

Geleid door de wens samen te werken met het doel om ontwikkelingsprocessen te ondersteunen door middel van projecten en programma's en hiertoe, in aanvulling op de inspanningen die Vietnam levert, het juridische en administratieve kader te scheppen voor de tewerkstelling van personeelsleden en de invoer van middelen vanuit Nederland in Vietnam;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I. Begripsbepalingen

In dit Verdrag wordt, tenzij uit de context anders blijkt:

 • 1. onder „personeelsleden” verstaan personen die geen staatsburgers en geen ingezetene zijn van Vietnam en die:

  • a. in dienst zijn van Nederland; of

  • b. in dienst zijn van bedrijven of instellingen waarmee Nederland of Vietnam een overeenkomst inzake de uitvoering van projecten en programma's heeft gesloten; of

  • c. in dienst zijn van Vietnam als suppletie-deskundigen;

  ten aanzien van wie Nederland voorstellen heeft gedaan ter zake van tewerkstelling in het kader van projecten en programma's, welke voorstellen door Vietnam zijn aanvaard;

 • 2. onder „gezinsleden” verstaan de echtgenoot of echtgenote en kinderen onder de leeftijd van 18 jaar die voor hun levensonderhoud van personeelsleden afhankelijk zijn;

 • 3. onder „projecten en programma's” verstaan ontwikkelingswerkzaamheden in Vietnam waarvoor Nederland onder meer de volgende onderdelen geheel of gedeeltelijk financiert uit de Nederlandse begroting voor ontwikkelingssamenwerking:

  • a. tewerkstelling van personeelsleden;

  • b. materiële middelen zoals goederen, grondstoffen, machines en uitrusting;

  • c. financiële middelen of immateriële diensten.

Artikel II. Administratieve procedures

 • 1 Nederland en Vietnam delen elkaar schriftelijk mede welke uitvoerende instantie de desbetreffende Staat vertegenwoordigt bij de uitvoering van projecten en programma's.

  Beide Staten stellen elkaar onverwijld schriftelijk in kennis van alle wijzigingen ter zake van deze vertegenwoordiging.

 • 2 De uitvoerende instanties nemen alle besluiten en verrichten alle handelingen die noodzakelijk zijn voor de juiste en tijdige uitvoering van projecten en programma's.

 • 3 De uitvoerende instanties beheren gezamenlijk de ingevolge dit Verdrag uitgevoerde projecten en programma's.

 • 4 Vertegenwoordigers van beide Staten ontmoeten elkaar regelmatig om de ontwikkelingssamenwerking ingevolge dit Verdrag te evalueren.

 • 5 Nederland deelt Vietnam schriftelijk mede welke personeelsleden Nederland te werk wil stellen in het kader van projecten en programma's.

  Vietnam deelt Nederland schriftelijk mede of het de voorgestelde personeelsleden al dan niet aanvaardt.

Artikel III. Voorrechten van personeelsleden

 • 1 Vietnam:

  • a. stelt de personeelsleden vrij van alle belastingen en andere fiscale heffingen ten aanzien van alle door Nederland aan hen betaalde vergoedingen. Het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen van 24 januari 1995 is niet van toepassing ten aanzien van bedoelde vergoedingen en deze vergoedingen zijn derhalve belastbaar in overeenstemming met de wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden;

  • b. stelt de personeelsleden en hun gezinsleden vrij van de betaling van invoer- en douanerechten en andere fiscale heffingen, met inbegrip van belasting over de toegevoegde waarde op nieuwe of gebruikte huishoudelijke artikelen en persoonlijke bezittingen in hoeveelheden die de in Vietnam geldende wettelijke regelingen omschreven hoeveelheden niet overschrijden en die worden ingevoerd binnen zes maanden na hun aankomst – behalve in bijzondere omstandigheden waarin deze termijn kan worden verlengd – op voorwaarde dat deze goederen weer uit Vietnam worden uitgevoerd op het tijdstip van vertrek of binnen een termijn waarmee Vietnam instemt; deze wederuitvoer wordt eveneens vrijgesteld van rechten en andere fiscale heffingen;

  • c. stelt de personeelsleden gedurende de gehele periode van hun aanstelling vrij van de betaling van invoer- en douanerechten en andere fiscale heffingen, met inbegrip van belasting over de toegevoegde waarde op beroepsuitrusting die zal worden gebruikt voor activiteiten die plaatsvinden in het kader van de ontwikkelingssamenwerking en in Vietnam wordt ingevoerd; bedoelde uitrusting wordt weer uit Vietnam uitgevoerd bij beëindiging van de taak van personeelsleden in Vietnam of wordt, indien de geldende wettelijke regelingen in Vietnam dit toestaan, in Vietnam verkocht, behoudens het betalen van belastingen in overeenstemming met de geldende regelgeving;

  • d. regelt het vrij van invoerrechten en vrij van bijzondere verbruiksbelasting invoeren of aankopen uit entrepot, van één motorvoertuig voor ieder personeelslid dat voor een minimumperiode van 183 dagen in Vietnam zal blijven, binnen zes maanden na de eerste aankomst in Vietnam, behalve in bijzondere omstandigheden waarin deze termijn kan worden verlengd of vernieuwd.

   Gebruikte motorvoertuigen die zijn ingevoerd onder de bovenbedoelde voorwaarden dienen weer te worden uitgevoerd, tenzij anders wordt overeengekomen.

   Indien een voertuig wordt verkocht aan een persoon die niet dezelfde voorrechten geniet als personeelsleden, wordt het onderworpen aan passende invoerrechten en alle andere fiscale heffingen overeenkomstig de Vietnamese regelgeving op basis van de geschatte waarde van het voertuig op het tijdstip van verkoop.

   Ingeval een motorvoertuig zodanig is beschadigd dat reparatie op economische gronden niet mogelijk is, wordt er per geval een regeling getroffen voor de invoer/aankoop die vergelijkbaar is met de regeling die van toepassing is op de aanschaf van het oorspronkelijke voertuig.

   Ingeval voertuigen of andersoortige uitrusting op grond van ouderdom of gebruik, op economische gronden niet kunnen worden gerepareerd, wordt een regeling getroffen voor kostenloze beschikbaarstelling in overeenstemming met de in Vietnam geldende wettelijke regelingen;

  • e. stelt de personeelsleden en hun gezinsleden vrij van nationale dienstplicht;

  • f. verleent de personeelsleden en hun gezinsleden bijstand bij veiligheidscontroles en andere controles bij aankomst en vertrek, geeft te allen tijde inreis- en uitreisvisa af en stelt de personeelsleden en hun gezinsleden vrij van betaling van leges en alle andere hiermee samenhangende heffingen; personeelsleden en hun gezinsleden ontvangen hetzij vóór hun vertrek uit Nederland, hetzij bij hun aankomst in Vietnam een visum en worden vrijgesteld van de gebruikelijke registratie als niet-burgers;

  • g. biedt personeelsleden en hun gezinsleden dezelfde repatriërings- en evacuatiefaciliteiten in tijden van nationale of internationale crises als die welke worden geboden aan het personeel van diplomatieke zendingen ingevolge het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer;

  • h. stelt de personeelsleden vrij van registratie, toetsing en andere zodanige vereisten met betrekking tot hun professionele capaciteiten;

  • i. legt geen beperkingen op inzake valuta of het wisselen van buitenlands geld dat door de personeelsleden of hun gezinsleden uit het buitenland Vietnam worden binnengebracht voor persoonlijk gebruik, mits het bedoelde geld bij de Vietnamese douane wordt aangegeven in overeenstemming met de geldende regelgeving.

   Rekeningen voor niet-ingezetenen die in Vietnam worden geopend door personeelsleden en hun gezinsleden blijven uitsluitend tot hun eigen beschikking, en saldi van die rekeningen kunnen vrijelijk worden overgemaakt, mits op die rekeningen uitsluitend uit het buitenland afkomstig geld wordt gestort; mocht dit niet het geval zijn, dan wordt de rekening onderworpen aan de gebruikelijke bepalingen inzake deviezencontrole.

 • 2 Vietnam waarborgt dat de personeelsleden en hun gezinsleden op niet minder gunstige wijze worden behandeld dan soortgelijke ontwikkelingssamenwerkingspersoneelsleden van andere landen of internationale organisaties.

Artikel IV. Immuniteiten

 • 1 Vietnam verleent de personeelsleden immuniteit van rechtsvervolging met betrekking tot het in hun officiële hoedanigheid verrichten of nalaten van handelingen of met betrekking tot in hun officiële hoedanigheid gebezigde woorden.

 • 2 Vietnam stelt Nederland en de personeelsleden schadeloos en vrijwaart hen ter zake van elke extra-contractuele wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verrichten of nalaten van handelingen door Nederland en de personeelsleden tijdens werkzaamheden vallend onder of ondernomen uit hoofde van dit Verdrag die de dood van of letsel aan derden veroorzaken of schade aan het eigendom van derden, voor zover deze aansprakelijkheid niet door een verzekering is gedekt, en onthoudt zich van het instellen van vorderingen of het nemen van gerechtelijke stappen vanwege extra-contractuele wettelijke aansprakelijkheid, tenzij de wettelijke aansprakelijkheid het gevolg is van opzettelijk onjuist handelen of grove nalatigheid. Onverminderd de verplichtingen van Vietnam ingevolge dit lid treden, indien de aansprakelijkheid niet geheel door een verzekering is gedekt, Nederland en Vietnam in overleg teneinde de rechtmatige aanspraken van de derde partij te beschermen.

 • 3 Ingeval Vietnam Nederland of de personeelsleden schadeloos stelt ter zake van een vordering of gerechtelijke stappen op grond van extra-contractuele wettelijke aansprakelijkheid in overeenstemming met het tweede lid van dit artikel, is Vietnam gerechtigd alle rechten te doen gelden die Nederland of de personeelsleden kunnen doen gelden.

 • 4 Indien Vietnam zulks verzoekt, verschaft Nederland Vietnam de noodzakelijke administratieve of juridische bijstand voor een bevredigende regeling van eventuele problemen die kunnen ontstaan in verband met de toepassing van de voorgaande leden van dit artikel.

Artikel V. Prestaties van personeelsleden

 • 1 Vietnam heeft het recht, na overleg met Nederland, te verzoeken om terugroeping van personeelsleden indien hun gedrag als onbevredigend wordt beoordeeld.

  Nederland heeft het recht, na overleg met Vietnam, te allen tijde personeelsleden terug te roepen.

  In geval van terugroeping stelt Nederland alles in het werk om, indien Vietnam zulks verzoekt, geschikte vervangers te vinden voor de teruggeroepen personeelsleden.

 • 2 Personeelsleden vervullen hun taak zoals wordt overeengekomen door Nederland en Vietnam. Wat de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot een project of programma betreft, handelen zij in nauw overleg met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project, en nemen zij de door die autoriteiten gegeven werkinstructies in acht.

 • 3 Vietnam verleent de personeelsleden alle bijstand die zij redelijkerwijs nodig hebben ten einde hun taken te kunnen uitvoeren.

 • 4 De personeelsleden nemen de in Vietnam geldende wet- en regelgeving en heersende gebruiken in acht en hun is niet toegestaan in Vietnam zaken te doen.

Artikel VI. Arrestatie, hechtenis

 • 1 Vietnam stelt Nederland er onverwijld van in kennis indien personeelsleden of één van hun gezinsleden worden gearresteerd, gevangen gezet, in voorlopige hechtenis genomen of anderszins in detentie worden gehouden. Alle mededelingen die in zulke gevallen door personeelsleden en hun gezinsleden aan Nederland worden gedaan, worden onverwijld door Vietnam aan Nederland doorgezonden.

 • 2 Vertegenwoordigers van Nederland zijn gerechtigd met personeelsleden en hun gezinsleden die zijn gearresteerd, gevangen zijn gezet, in voorlopige hechtenis zijn genomen of zich anderszins in detentie bevinden, te spreken, te corresponderen en hen te bezoeken, en zijn voorts gerechtigd maatregelen te nemen ter zake van hun wettelijke vertegenwoordiging.

Artikel VII. Projecten en programma's

 • 1 De identificatie, voorbereiding, beoordeling en supervisie van projecten en programma's ingevolge dit Verdrag worden uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van Vietnam. Vietnam vrijwaart Nederland ter zake van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze projecten en programma's ingevolge de wetgeving van Vietnam.

 • 2 Vertegenwoordigers van Nederland worden in overleg met Vietnam in de gelegenheid gesteld zich in situ op de hoogte te stellen van de voortgang van de projecten en programma's, en de projecten en programma's te evalueren.

Artikel VIII. Middelen met betrekking tot projecten en programma's

 • 1 Vietnam zal met betrekking tot de door Nederland ter beschikking gestelde middelen genoemd in artikel I:

  • a. Nederland vrijstellen van betaling van of bezwaring met alle invoer- en uitvoerrechten en van alle officiële belastingen of heffingen in Vietnam, met inbegrip van belasting over de toegevoegde waarde;

  • b. zorgdragen voor spoedige en veilige inontvangstneming, voor het spoedig en veilig afmeren, behandelen, inklaren, verzenden alsmede de opslag en het verdere transport binnen het rechtsgebied van Vietnam;

  • c alle passende maatregelen en alle eventuele noodzakelijke gerechtelijke stappen nemen in het kader van aanspraken wegens verlies of beschadiging, geheel dan wel gedeeltelijk, van een zending middelen en Nederland onmiddellijk daarna hiervan in kennis stellen;

  • d. de registratie van motorvoertuigen die Vietnam binnengebracht worden, vergemakkelijken.

 • 2 Nederland stelt Vietnam tijdig in kennis van de locatie van deze middelen.

 • 3 De materiële middelen, bedoeld in artikel I, welke door Nederland worden geleverd, worden uitsluitend aangewend voor de uitvoering van dit project of programma, tenzij anders is overeengekomen.

 • 4 Na afloop van een project of programma worden de materiële middelen, bedoeld in artikel I, welke door Nederland worden geleverd, officieel overgedragen aan Vietnam, tenzij beide partijen overeenkomen dat die middelen gebruikt moeten worden voor een ander project of programma.

Artikel IX. Beslechting van geschillen

 • 1 Indien tussen Nederland en Vietnam een geschil ontstaat met betrekking tot de uitlegging, toepassing of uitvoering van dit verdrag, trachten Nederland en Vietnam dit in eerste instantie te regelen door middel van onderhandeling.

 • 2 Indien Nederland en Vietnam er niet in slagen het geschil te regelen door middel van onderhandeling, kan het geschil op verzoek van hetzij Nederland of Vietnam ter beslissing worden voorgelegd aan een gerecht van drie scheidsmannen, van wie elke Staat er een benoemt en de aldus gekozen twee scheidsmannen overeenstemming bereiken over de derde, op voorwaarde dat die derde scheidsman geen onderdaan is van een van beide Staten. Nederland en Vietnam wijzen een scheidsman aan binnen een periode van zestig (60) dagen na de datum waarop een van beide Staten van de andere Staat een diplomatieke nota heeft ontvangen waarin om een scheidsrechterlijke beslissing van het geschil wordt verzocht, en over de derde scheidsman wordt binnen een daarop volgende termijn van zestig (60) dagen overeenstemming bereikt. Indien Nederland of Vietnam nalaat zijn eigen scheidsman aan te wijzen binnen de termijn van zestig (60) dagen of indien niet over de derde scheidsman binnen de genoemde termijn overeenstemming is bereikt, kan de President van het Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag door een van beide Staten worden verzocht een scheidsman of scheidsmannen te benoemen.

 • 3 Nederland en Vietnam verplichten zich ertoe zich te houden aan elke uitspraak gedaan ingevolge het tweede lid van dit artikel.

Artikel X. Inwerkingtreding en beëindiging

 • 1 Dit Verdrag wordt voorlopig toegepast vanaf de datum van ondertekening en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum waarop de beide Staten elkaar er schriftelijk van in kennis hebben gesteld dat aan hun constitutionele vereisten is voldaan.

 • 2 Dit Verdrag blijft van kracht totdat één van de Staten het Verdrag met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Staat opzegt.

 • 3 De toepassing van overeenkomsten en/of regelingen met betrekking tot projecten en programma's welke van kracht zijn op de datum van ondertekening van dit Verdrag wordt voortgezet totdat de desbetreffende overeenkomst of regeling is beëindigd. Ingeval projecten en programma's na de beëindiging worden voortgezet, is dit Verdrag van toepassing.

 • 4 Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is dit Verdrag alleen van toepassing op het grondgebied in Europa.

GEDAAN in tweevoud te Hanoi op 24 oktober 2000, in de Nederlandse, de Vietnamese en de Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschillen in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor en namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) M. P. A. FRANK

M. P. A. Frank

Ambassadeur

Voor en namens de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam,

(w.g.) VO HONG PHUC

Vo Hong Phuc

Vice Minister

Ministerie van Planning en Investeringen

Terug naar begin van de pagina