Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, [...] die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, Brussel, 04-07-2012

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

Authentiek : NL

Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden),

en

Montenegro,

Hierna genoemd: „de Partijen”,

Op grond van artikel 19 van de te Brussel op 18 september 2007 ondertekende Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven,

Hierna genoemd: „de Overeenkomst”,

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING 1. BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GRENSOVERGANGEN

Artikel 1. Bevoegde autoriteiten

 • 1 De voor de toepassing van de Overeenkomst bevoegde autoriteiten staan in Bijlage 1 bij dit Protocol vermeld.

 • 2 De bevoegde autoriteiten communiceren per e-mail, per fax of via andere technische middelen.

 • 3 De Partijen stellen elkaar rechtstreeks onverwijld en langs diplomatieke weg in kennis van iedere wijziging in de lijst van de in Bijlage 1 bij dit Protocol vermelde bevoegde autoriteiten.

Artikel 2. Grensovergangen

 • 1 De voor de toepassing van deze Overeenkomst te gebruiken grensovergangen staan in Bijlage 2 bij dit Protocol vermeld.

 • 2 De bevoegde autoriteiten kunnen per geval overeenkomen gebruik te maken van andere grensovergangen voor de overname en doorgeleiding.

 • 3 De Partijen stellen elkaar rechtstreeks onverwijld en langs diplomatieke weg in kennis van iedere wijziging in de lijst van de in Bijlage 2 bij dit Protocol vermelde grensovergangen.

AFDELING 2. OVERNAMEPROCEDURES

Artikel 3. Procedure voor de overname van onderdanen van de Partijen

 • 1 De overname van onderdanen van de Partijen zal worden uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 2, 4, 7 en 8 van de Overeenkomst.

 • 2 Naast de documenten als vermeld in Bijlage 1 bij de Overeenkomst kan de Montenegrijnse nationaliteit eveneens worden aangetoond middels de volgende documenten:

  • een na 5 mei 2008 afgegeven reisdocument;

  • een na 5 mei 2008 afgegeven identiteitskaart.

 • 3 Het antwoord op het overnameverzoek bevat de in Bijlage 3 bij dit Protocol vermelde gegevens.

 • 4 Het antwoord op het overnameverzoek wordt ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij. Een positief antwoord wordt tevens ter kennis gebracht van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van de aangezochte Partij, die onmiddellijk een reisdocument afgeeft overeenkomstig artikel 2, vierde lid, of artikel 4, vierde lid, van de Overeenkomst. Een door de over te nemen persoon ondertekende aanvraag is niet nodig.

 • 5 Voorafgaand aan de overname stellen de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij van de overdracht in kennis overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van de Overeenkomst. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het formulier in Bijlage 4 bij dit Protocol.

Artikel 4. Procedure voor de overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen

 • 1 De overname van onderdanen van derde landen en staatloze personen wordt uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 3, 5, 7 en 9 van de Overeenkomst.

 • 2 Het antwoord op het overnameverzoek bevat de in Bijlage 3 van dit Protocol vermelde gegevens.

 • 3 Het antwoord op het overnameverzoek wordt ter kennis gebracht van de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij. In het geval van een positief antwoord geven de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij onmiddellijk een reisdocument af overeenkomstig artikel 3, vierde lid, of artikel 5, vierde lid, van de Overeenkomst. Een door de over te nemen persoon ondertekende aanvraag is niet benodigd.

 • 4 Voorafgaand aan de overdracht stellen de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij van de overdracht in kennis overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van de Overeenkomst. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van het formulier in Bijlage 4 bij dit Protocol.

AFDELING 3. DOORGELEIDINGSPROCEDURE

Artikel 5. Procedure voor doorgeleiding van onderdanen van derde landen en staatloze personen

 • 1 De doorgeleiding van onderdanen van derde landen of staatloze personen wordt uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de Overeenkomst.

 • 2 Het doorgeleidingsverzoek voor onderdanen van derde landen of staatloze personen wordt bij voorkeur rechtstreeks per fax of via andere communicatiemiddelen verzonden aan de bevoegde autoriteiten van de aangezochte Partij, met inachtneming van de bepalingen in artikel 16 van de Overeenkomst.

 • 3 Het doorgeleidingsverzoek wordt bij voorkeur binnen zeven kalenderdagen voorafgaand aan de doorgeleiding naar de aangezochte Partij verzonden. De aangezochte Partij antwoordt onverwijld en uiterlijk binnen vijf kalenderdagen.

 • 4 Het antwoord op het doorgeleidingsverzoek bevat de in Bijlage 5 van dit Protocol vermelde gegevens.

AFDELING 4. BEGELEIDING

Artikel 6. Definitie

Een begeleider is een door de verzoekende Partij aangewezen persoon belast met de begeleiding van de over te nemen of door te geleiden persoon.

Artikel 7. Begeleiding tijdens de doorgeleiding

 • 1 De verzoekende Partij geeft aan of de door te geleiden persoon begeleid zal worden. Dit dient in het doorgeleidingsverzoek te worden vermeld onder B (Doorgeleiding).

 • 2 Onmiddellijk na ontvangst van een positief antwoord op het doorgeleidingsverzoek stelt de verzoekende Partij de aangezochte Partij in kennis van de voorna(a)m(en), achternaam en het type en nummer van het paspoort van de begeleider(s). Tevens worden de reisgegevens, het nummer van de begeleidingsvergunning en de instantie van afgifte van deze vergunning vermeld.

 • 3 Indien de verzoekende Partij ondersteuning van de doorgeleiding door de autoriteiten van de aangezochte Partij noodzakelijk acht, wordt dit verzoek in het doorgeleidingsverzoek onder C (Opmerkingen) aangegeven.

 • 4 In het antwoord op het doorgeleidingsverzoek bericht de aangezochte Partij of zij in de gevraagde ondersteuning kan voorzien.

Artikel 8. Verplichtingen van de begeleiders tijdens de overname of doorgeleiding

 • 1 De bevoegdheden van de begeleiders zijn beperkt tot zelfverdediging. Daarnaast kunnen de begeleiders, bij afwezigheid van terzake bevoegde ambtenaren van de aangezochte Partij of ter ondersteuning van deze ambtenaren, in reactie op een onmiddellijke en ernstige dreiging op redelijke en proportionele wijze optreden om te voorkomen dat de betrokkene vlucht, zichzelf of derden letsel toebrengt dan wel schade aan goederen veroorzaakt.

 • 2 Begeleiders houden zich te allen tijde aan de wetgeving van de aangezochte Partij.

 • 3 Begeleiders voeren hun taak ongewapend en in burgerkledij uit. Zij dienen in het bezit te zijn van een begeleidingsvergunning, een machtiging tot overname of doorgeleiding en een identiteitsbewijs.

 • 4 De autoriteiten van de aangezochte Partij verlenen de begeleiders bij de uitoefening van hun taken in het kader van de Overeenkomst dezelfde bescherming en bijstand als de eigen ter zake bevoegde ambtenaren.

AFDELING 5. KOSTEN

Artikel 9. Kosten

 • 1 De toewijzing van alle kosten verbonden aan het proces van overname en doorgeleiding is vastgesteld in artikel 15 van de Overeenkomst.

 • 2 De verzoekende Partij vergoedt de aangezochte Partij alle kosten die samenhangen met de verzochte en door de aangezochte Partij verleende bijstand tijdens de doorgeleiding.

 • 3 Alle met een abusievelijke overname samenhangende vervoers- en begeleidingskosten worden overeenkomstig artikel 12 van de Overeenkomst gedragen door de verzoekende Partij.

 • 4 Alle door de aangezochte Partij gemaakte kosten worden door de verzoekende Partij vergoed door middel van een bankgiro binnen zestig dagen te rekenen van de dag van overhandiging van de factuur.

AFDELING 6. TENUITVOERLEGGING EN TOEPASSING

Artikel 10. Commissie van deskundigen

 • 1 De Partijen werken samen bij kwesties omtrent de toepassing van de Overeenkomst en dit Protocol.

 • 2 Hiertoe kan een commissie van deskundigen worden ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de Partijen.

 • 3 Indien nodig komt de commissie op verzoek van één van de Partijen bijeen.

 • 4 Geschillen waarover de commissie van deskundigen geen overeenstemming kan bereiken, worden langs diplomatieke weg beslecht.

AFDELING 7. SLOTBEPALINGEN

Artikel 13. Wijzigingen

 • 1 Dit Protocol en zijn Bijlagen kunnen in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen worden gewijzigd.

 • 3 Wijzigingen van de Bijlagen treden in werking op een door de partijen te bepalen datum.

Artikel 14. Territoriale toepassing

Dit Protocol is van toepassing op het grondgebied van Montenegro, het grondgebied van het Koninkrijk België, het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg en het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden voor zover het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op dit grondgebied van toepassing is.

Artikel 15. Depositaris

Het Koninkrijk België is depositaris van dit Protocol. De depositaris doet alle Partijen een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toekomen.

Artikel 16. Inwerkingtreding en opzegging

 • 1 De Partijen stellen elkaar en de depositaris in kennis van de voltooiing van de benodigde nationale wettelijke procedures voor de inwerkintreding van het Protocol.

 • 2 Dit Protocol treedt overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van de Overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand na kennisgeving door de depositaris aan het Gemengd Comité overname dat de daarvoor noodzakelijke interne procedures door iedere Partij zijn voltooid. Een afschrift van deze kennisgeving wordt door de depositaris aan iedere Partij verstrekt.

 • 3 De toepassing van dit Protocol wordt gelijktijdig met de opzegging van de Overeenkomst beëindigd.

GEDAAN te Brussel, op 4 juli 2012, in de Engelse, de Franse, de Nederlandse en de Montenegrijnse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschillen in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.

Bijlage 1. Bevoegde Autoriteiten

1. Bevoegde autoriteiten

Voor Montenegro:

Overnameverzoeken dienen te worden verzonden naar:

Ministry of Interior and Public Administration

Administrative Internal Affairs Section

Department for Foreigners, Migration, Visas and Readmission

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81000 Podgorica

Montenegro

Telefoon: + 382 20 225 341

Fax: + 382 20 203 275

E-mail: mupreadmisija@t-com.me

Doorgeleidingsverzoeken dienen te worden verzonden naar:

Police Directorate

Border Police Section

Department for Foreigners and Suppression of Illegal Migration

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81000 Podgorica

Montenegro

Telefoon: + 382 20 202 896

Fax: + 382 20 241 755 (Department for Foreigners and Suppression of Illegal Migration)

Fax: + 382 20 246 526 (Operation and Communication Centre of the Police Directorate)

E-mail: odsjekkpdg@t-com.me

Voor het Koninkrijk België:

Overnameverzoeken dienen te worden verzonden naar:

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Dienst Vreemdelingenzaken

Bureau C

WTC II

Antwerpsesteenweg 59 B

1000 Brussel

België

Telefoon: +32 2 793 83 34 /+32 2 793 83 37

Fax: +32 2 274 66 11/12/13

E-mail: Bur_C01@dofi.fgov.be

Antwoorden op de overnameverzoeken dienen te worden verzonden naar:

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Dienst Vreemdelingenzaken

Bureau CID

WTC II

Antwerpsesteenweg 59B

1000 Brussel

België

Telefoon: +32 2 793 83 80

Fax: +32 2 274 66 17

E-mail: Bur_CID01@dofi.fgov.be

Voor het Groothertogdom Luxemburg:

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat Immigratie

avenue Monterey 12-16

Postbus 752

L-2017 Luxemburg

Luxemburg

Telefoon: +352 247-84040 / +352 247-84565

Fax: +352 247-88347 / +352 22 16 08

E-mail: immigration.readmission@mae.etat.lu

Voor het Koninkrijk der Nederlanden:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dienst Terugkeer en Vertrek

Afdeling Laissez Passer

Generaal Eisenhowerplein112288 AG Rijswijk

Nederland

Telefoon: + 31 70 779 5469

Fax: + 31 70 779 4414

E-mail: dtvafdelinglp@dtv.minbzk.nl

2. Bevoegde autoriteiten voor het verrichten van ondervragingen en het afgeven van reisdocumenten

Voor Montenegro:

Ambassade van Montenegro

Rue du Trône 117-119

1050 Brussel

België

Telefoon: +32 2 705 28 51

Fax: +32 2 726 01 55

E-mail: ambassadedumontenegro@skynet.be

Voor het Koninkrijk België

Ambassade van het Koninkrijk België in Belgrado

Krunska 18

11000 Belgrado

Republiek Servië

Telefoon: +381 11 3230 018

Fax: +381 11 3244 394

E-mail: belgrade@diplobel.fed.be

Voor het Groothertogdom Luxemburg

Ambassade van het Koninkrijk België in Belgrado

Krunska 18

Belgrado 11000

Republiek Servië

Telefoon: +381 11 3230 018

Fax: +381 11 3244 394

E-mail: belgrade@diplobel.fed.be

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Belgrado

Simina 29

Belgrado 11000

Republiek Servië

Telefoon: +381 11 202 3900

Fax: +381 11 202 3999

E-mail: bel@minbuza.nl

Bijlage 2. Grensovergangen

Voor Montenegro

Airport Podgorica, Podgorica

Voor het Koninkrijk België

Luchthaven Brussel Nationaal, Brussel

Voor het Groothertogdom Luxemburg

Luchthaven Luxemburg, Luxemburg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Luchthaven Schiphol, Amsterdam

Bijlage 3

......

(Naam en adres van de bevoegde autoriteiten)

   

Telefoon: ......

Fax: ......

Nr.: ......

Datum: ......

   

......

......

(Naam en adres van de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij)

 
 

BETREFT: ANTWOORD OP HET OVERNAMEVERZOEK

   

Ref.: Uw verzoek nr. ......

d.d.: ......

   

Ingevolge uw overnameverzoek van

......

 

(voor- en achternaam)

   

geboren op......

te ......

(geboortedag, -maand en -jaar)

(geboorteplaats en -gemeente)

   

is uit de procedure gebleken dat voor de genoemde persoon de overnameverplichting geldt:

   

□ JA

 

De persoon wordt overgenomen overeenkomstig artikel ...... van de Overeenkomst, en om deze reden, teneinde hem in staat te stellen terug te keren naar ......,

wordt hem zo nodig een reisdocument verstrekt.

 

□ NEE

De volgende motivatie wordt voorgelegd:

......

......

 

(de gegevens vermelden, waaruit blijkt dat voor deze persoon de overnameverplichting conform de Overeenkomst en het Protocol niet geldt)

 

Het antwoord is eveneens van toepassing op volgende familieleden die in het overnameverzoek staan vermeld:

......

......

 
 
 

(Hier stempel aanbrengen)

 
   

......

(Handtekening van de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteiten)

Bijlage 4

......

(Naam en adres van de bevoegde autoriteiten)

 

Telefoon: ......

Fax: ......

Nr.: ......

   

Datum: ......

   
 

......

......

(Naam en adres van de bevoegde autoriteiten die de terugkerende persoon overnemen)

 
 

BETREFT: MEDEDELING INZAKE DE OVERDRACHT

 

I

 

Wij stellen u ervan in kennis dat op ...... via de internationale grensovergang van ...... de perso(o)n(en) zal/zullen worden teruggeleid, voor wie de volgende gegevens worden verstrekt:

 

Nr.

Voor- en achternaam

geboortedatum en -plaats en -gemeente

ref. nr. en antwoord op het verzoek

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

       

II

       

Gegevens aangaande personen die wegens ziekte, een handicap of ouderdom speciale hulp, zorg of verpleging behoeven:

       

Nr.

Voor- en achternaam

Reden

......

......

......

......

......

......

......

......

......

       
       
       

(Hier stempel aanbrengen)

 
       

......

(Handtekening van de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteiten)

Bijlage 5

......

......

(Naam en adres van de bevoegde autoriteiten)

   

Telefoon: ......

Fax: ......

Nr.: ......

Datum: ......

   

......

......

(Naam en adres van de bevoegde autoriteiten van de verzoekende Partij)

 
 

BETREFT: ANTWOORD OP HET DOORGELEIDINGSVERZOEK

 

Ref.: Uw verzoek nr. ......

d.d.: ......

   

Ingevolge uw verzoek om doorgeleiding van

......

 

(voor- en achternaam)

   

geboren op ......

te ......

(geboortedag, -maand en -jaar)

(geboorteplaats en -gemeente)

   

is uit de procedure gebleken dat de doorgeleiding van de betrokkene conform artikel 13 en 14 van de Overeenkomst kan worden toegestaan.

   

□ JA

   

□ NEE

   

De volgende motivatie wordt voorgelegd:

......

......

......

   

Het antwoord is eveneens van toepassing op volgende familieleden die in het doorgeleidingsverzoek staan vermeld:

......

......

......

   

Bijkomende opmerkingen:

......

......

......

 
 
 

(Hier stempel aanbrengen)

 
   

......

(Handtekening van de vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteiten)

Authentiek : EN

Protocol between the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands) and Montenegro on the implementation of the agreement between the European Community and the Republic of Montenegro on the readmission of persons residing without authorisation

the States of the Benelux (the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands),

and

Montenegro,

Here after referred to as “the Parties”,

On the basis of Article 19 of the Agreement between the European Community and the Republic of Montenegro, on the readmission of persons residing without authorisation, signed at Brussels on 18 September 2007,

Here after referred to as “the Agreement”,

Have agreed as follows:

SECTION 1. COMPETENT AUTHORITIES AND BORDER CROSSING POINTS

Article 1. Competent authorities

 • 2 The competent authorities will communicate by e-mail, fax or other technical means.

 • 3 The Parties shall notify each other immediately, directly and through diplomatic channels of any changes in the list of competent authorities mentioned in Annex 1 to this Protocol.

Article 2. Border crossing points

 • 2 The competent authorities may agree on the use of other border crossing points for readmission and transit on a case by case basis.

 • 3 The Parties shall notify each other immediately, directly and through diplomatic channels of any changes in the list of border crossing points mentioned in Annex 2 to this Protocol.

SECTION 2. READMISSION PROCEDURES

Article 3. Procedure for the readmission of nationals of the Parties

 • 1 The readmission of nationals of the Parties shall be carried out according to the Articles 2, 4, 7 and 8 of the Agreement.

 • 2 In addition to the documents referred to in Annex 1 of the Agreement the Montenegrin nationality can also be proven by the following documents:

  • travel document issued after 5 May 2008;

  • identity card issued after 5 May 2008.

 • 4 The response to the readmission application will be presented to the competent authorities of the Requesting Party. A positive response will also be presented to the diplomatic or consular representation of the Requested Party which will immediately issue a travel document in accordance with Article 2, paragraph 4, or Article 4, paragraph 4, of the Agreement. There is no need for a signed application by the person to be readmitted.

 • 5 Before the transfer the competent authorities of the Requesting Party shall notify the competent authorities of the Requested Party in accordance with Article 11, paragraph 1, of the Agreement. The notification shall be submitted using the form included as Annex 4 to this Protocol.

Article 4. Procedure for readmission of third-country nationals and stateless persons

 • 1 The readmission of third country nationals and stateless persons shall be carried out according to the Articles 3, 5, 7 and 9 of the Agreement.

 • 3 The response to the readmission application will be presented to the competent authorities of the Requesting Party. In case of a positive response the competent authorities of the Requesting Party will immediately issue a travel document in accordance with Article 3, paragraph 4, or Article 5, paragraph 4, of the Agreement. There is no need for a signed application by the person to be readmitted.

 • 4 Before the transfer the competent authorities of the Requesting Party shall notify the competent authorities of the Requested Party in accordance with Article 11, paragraph 1, of the Agreement. The notification shall be submitted using the form included as Annex 4 to this Protocol.

SECTION 3. TRANSIT PROCEDURE

Article 5. Procedure regarding transit of third-country nationals and stateless persons

 • 1 The transit of third-country nationals or stateless persons shall be carried out according to the Articles 13 and 14 of the Agreement.

 • 2 The transit application for third-country nationals or stateless persons should be sent directly by fax or other means of communication to the competent authorities of the Requested Party taking into account the provisions of Article 16 of the Agreement.

 • 3 The transit application should be sent to the Requested Party preferably no later than seven calendar days prior to the transit. The Requested Party will respond without delay but within five calendar days.

SECTION 4. ESCORTS

Article 6. Definition

An escort is a person who is assigned by the Requesting Party to accompany the person subject to readmission or transit.

Article 7. Escort during transit

 • 1 The Requesting Party will indicate whether the person subject to transit will be escorted. That will be indicated in the transit application under B (Transit operation).

 • 2 Immediately after receiving a positive response to the transit application, the Requesting Party will inform the Requested Party about the name(s), family name(s) and the type and number of passport(s) of the escort(s). The travel details, the escort authorisation number and the issuing authority of that authorisation will also be indicated.

 • 3 If the Requesting Party deems it necessary to have the support of the authorities of the Requested Party for a particular transit, that request will be indicated in the transit application under C (Observations).

 • 4 In its response to the transit application the Requested Party will also state whether it can provide the requested support.

Article 8. Obligations for escorts during readmission or transit

 • 1 The authority of escorts accompanying a person is limited to self-defence. In addition, in the absence of any officials of the Requested Party who are authorised to take the necessary action or in order to support such officials, the escorts may respond to an immediate and serious threat in a reasonable and proportionate manner in order to prevent the person concerned from escaping, injuring himself or third parties or causing damage to property.

 • 2 Escorts must adhere to the law of the Requested Party in all circumstances.

 • 3 Escorts shall perform their task unarmed and in civilian clothes. They must be in possession of an escort authorisation, permission for readmission or transit and an identity document.

 • 4 The authorities of the Requested Party shall grant the same protection and assistance to the escorts, while the latter are performing their duties within the framework of the Agreement, as they grant to their own officials who are authorised to take such action.

SECTION 5. COSTS

Article 9. Costs

 • 1 The allocation of all costs resulting from the process of readmission and transit is stipulated in Article 15 of the Agreement.

 • 2 The Requesting Party will reimburse the Requested Party all costs related to the requested support provided by the Requested Party during transit.

 • 3 All transport and escort costs related to readmission in error, in accordance with Article 12 of the Agreement, shall be borne by the Requesting Party.

 • 4 The Requesting Party will reimburse the Requested Party all the costs by bank transfer within sixty (60) days following the date of delivery of the invoice.

SECTION 6. IMPLEMENTATION AND APPLICATION

Article 10. The Committee of experts

 • 1 The Parties shall co-operate on the analysis of the issues relating to the application of the Agreement and this Protocol.

 • 2 For this purpose, a Committee of experts can be established, consisting of representatives of the competent authorities of the Parties.

 • 3 The Committee shall have meetings when needed, on the request of one of the Parties.

 • 4 The controversies, not being agreed upon within the Committee of experts, shall be resolved through diplomatic means.

Article 11. Language

The Parties will communicate with one another in the English language.

SECTION 7. FINAL PROVISIONS

Article 13. Amendments

 • 1 This Protocol and its Annexes may be amended by mutual agreement between the Parties.

 • 3 Any amendments to the Annexes shall enter into force on a date to be determined by the Parties.

Article 14. Territorial application

This Protocol shall apply to the territory of Montenegro, to the territory of the Kingdom of Belgium, to the territory of the Grand Duchy of Luxembourg and to the territory of the Kingdom of the Netherlands in which the Treaty on the functioning of the European Union is applicable.

Article 15. Depositary

The Kingdom of Belgium is depositary of this Protocol. The depositary shall issue each Party with a true copy of the original.

Article 16. Entry into force and termination

 • 1 The Parties shall notify the depositary, as well as each other, on the completion of their national legal procedures necessary for the entry into force of the Protocol.

 • 2 This Protocol shall, in accordance with Article 19, paragraph 2, of the Agreement, enter into force on the first day of the second month after the Joint Readmission Committee has been notified by the depositary that all Parties have completed their respective internal procedures necessary therefore. A copy of this notification shall be distributed by the depositary among all Parties.

 • 3 This Protocol shall cease to apply simultaneously with the termination of the Agreement.

DONE at Brussels on 4 July 2012, in the English, French, Dutch and Montenegrin languages, each of the four texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Annex 1. Competent authorities

1. Competent authorities

for Montenegro:

Readmission applications should be sent to:

Ministry of Interior and Public Administration

Administrative Internal Affairs Section

Department for Foreigners, Migration, Visas and Readmission

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81000 Podgorica

Montenegro

Telephone: + 382 20 225 341

Fax: + 382 20 203 275

E-mail: mupreadmisija@t-com.me

Transit applications should be sent to:

Police Directorate

Border Police Section

Department for Foreigners and Suppression of Illegal Migration

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22

81000 Podgorica

Montenegro

Telephone: + 382 20 202 896

Fax: + 382 20 241 755 (Department for Foreigners and Suppression of Illegal Migration)

Fax: + 382 20 246 526 (Operation and Communication Centre of the Police Directorate)

E-mail: odsjekkpdg@t-com.me

for the Kingdom of Belgium:

Readmission applications should be sent to:

Federal Public Service Interior

Directorate General of the Immigration Office

Bureau C

WTC II

Chaussée d’Anvers, 59B

1000 Brussels

Belgium

Telephone: +32 2 793 83 34 /+32 2 793 83 37

Fax: +32 2 274 66 11/12/13

E-mail: Bur_C01@dofi.fgov.be

Responses to readmission applications should be sent to:

Federal Public Service Interior

Directorate General of the Immigration Office

Bureau CID

WTC II

Chaussée d’Anvers, 59B

1000 Brussels

Belgium

Telephone: +32 2 793 83 80

Fax: +32 2 274 66 17

E-mail: Bur_CID01@dofi.fgov.be

for the Grand Duchy of Luxembourg:

Ministry of Foreign Affairs

Immigration Directorate

12-16, Avenue Monterey

P.O. Box 752

L-2017 Luxembourg

Luxembourg

Telephone: +352 247-84040 / +352 247-84565

Fax: +352 247-88347 / +352 22 16 08

E-mail: immigration.readmission@mae.etat.lu

for the Kingdom of the Netherlands:

Ministry of the Interior and Kingdom Relations

Repatriation and Departure Service

Division Travel Documents

Generaal Eisenhowerplein 11

2288 AG Rijswijk

The Netherlands

Telephone: + 31 70 779 5469

Fax: + 31 70 779 4414

E-mail: dtvafdelinglp@dtv.minbzk.nl

2. Competent authorities for conducting interviews and issuance of travel documents

for Montenegro:

Embassy of Montenegro

Rue du Trône 117-119

1050 Brussels

Belgium

Telephone: +32 2 705 28 51

Fax: +32 2 726 01 55

E-mail: ambassadedumontenegro@skynet.be

for the Kingdom of Belgium

Embassy of the Kingdom of Belgium in Belgrade

Krunska 18

11000 Belgrade

Republic of Serbia

Telephone: +381 11 3230 018

Fax: +381 11 3244 394

E-mail: belgrade@diplobel.fed.be

for the Grand Duchy of Luxembourg

Embassy of the Kingdom of Belgium in Belgrade

Krunska 18

11000 Belgrade

Republic of Serbia

Telephone: +381 11 3230 018

Fax: +381 11 3244 394

E-mail: belgrade@diplobel.fed.be

for the Kingdom of the Netherlands

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Belgrade

Simina 29

Belgrado 11000

Republic of Serbia

Telephone: +381 11 202 3900

Fax: +381 11 202 3999

E-mail: bel@minbuza.nl

Annex 2. Border crossing points

for Montenegro

Airport Podgorica, Podgorica

for the Kingdom of Belgium

Brussels National Airport, Brussels

for the Grand Duchy of Luxembourg

Aéroport de Luxembourg, Luxembourg

for the Kingdom of the Netherlands

Schiphol Amsterdam Airport, Amsterdam

Annex 3

......

(name and address of the competent authorities)

   

Telephone: ......

Fax: ......

No.: ......

Date: ......

   

......

......

(name and address of the competent authorities of the Requesting Party)

 
 

SUBJECT: RESPONSE TO THE READMISSION APPLICATION

   

Ref.: Your request no. ......

dated: ......

   

In connection with your request for acceptance of

......

 

(name and surname)

   

born ......

in ......

(day, month and year of birth)

(place and municipality of birth)

   

the procedure has been conducted and it was established that the mentioned person is subject to the obligation of acceptance:

   

□ YES

 

The person will be readmitted in accordance with Article ...... of the Agreement, and for that reason, in order to enable him return to ......

A travel document will be issued for this person, if necessary.

 

□ NO

The following argumentation is presented:

......

......

 

(state the data confirming that for this person the obligation of acceptance does not exist, in accordance with the Agreement and Protocol)

 

The response is also applicable to the following family members mentioned in the readmission application:

......

......

 
 
 

(Affix stamp here)

 
   

......

(signature of representative of the competent authorities)

Annex 4

......

(name and address of the competent authorities)

 

Telephone: ......

Fax: ......

No.: ......

   

Date: ......

   
 

......

......

(name and address of the competent authorities which accept the returning person)

 
 

SUBJECT: NOTIFICATION OF TRANSFER

 

I

 

We are informing you that on ...... via the international border crossing point of ...... will be returned the person(s) for whom we present the following data:

 

No.

Name and surname

day, place and municipality of birth

ref. no. and response to the request

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

       

II

       

The data about persons that need special assistance, care or concern, because of illness, disability or age:

       

No.

name and surname

reason

......

......

......

......

......

......

......

......

......

       
       
       

(Affix stamp here)

   
       

......

(signature of representative of the competent authorities)

Annex 5

......

......

(name and address of the competent authorities)

   

Telephone: ......

Fax: ......

No.: ......

Date: ......

   

......

......

(name and address of the competent authorities of the Requesting Party)

 
 

SUBJECT: RESPONSE TO THE TRANSIT APPLICATION

 

Ref.: Your request no. ......

dated:......

   

In connection with your request for acceptance, in transit, of:

......

 

(name and surname)

   

born ......

in ......

(day, month and year of birth)

(place and municipality of birth)

   

the procedure has been conducted and it was established that the mentioned person will be accepted, in transit, in accordance with Articles 13 and 14 of the Agreement:

   

□ YES

   

□ NO

   

The following argumentation is presented:

......

......

......

   

The response is also applicable to the following family members mentioned in the readmission application:

......

......

......

   

Additional remarks:

......

......

......

 
 
 

(Affix stamp here)

 
   

......

(signature of representative of the competent authorities)

Terug naar begin van de pagina