Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten, Genève, 15-04-1997

Geldend van 05-02-1998 t/m heden

Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten

Authentiek : EN

Fourth Protocol to the General Agreement on Trade in Services

Members of the World Trade Organization (herinafter referred to as the “WTO”) whose Schedules of Specific Commitments1 and Lists of Exemptions2 from Article II of the General Agreement on Trade in Services concerning basic telecommunications are annexed to this Protocol (hereinafter referred to as “Members concerned”),

Having carried out negotiations under the terms of the Ministerial Decision on Negotiations on Basic Telecommunications adopted at Marrakesh on 15 April 1994,

Having regard to the Annex on Negotiations on Basis Telecommunications,

Agree as follows:

1

Upon the entry into force of this Protocol, a Schedule of Specific Commitments and a List of Exemptions from Article II concerning basic telecommunications annexed to this Protocol relating to a Member shall, in accordance with the terms specified therein, supplement or modify the Schedule of Specific Commitments and the List of Article II Exemptions of that Member.

2

This Protocol shall be open for acceptance, by signature or otherwise, by the Members concerned until 30 November 1997.

3

The Protocol shall enter into force on 1 January 1998 provided it has been accepted by all Members concerned. If by 1 December 1997 the Protocol has not been accepted by all Members concerned, those Members which have accepted it by that date may decide, prior to 1 January 1998, on its entry into force.

4

This Protocol shall be deposited with the Director-General of the WTO. The Director-General of the WTO shall promptly furnish to each Member of the WTO a certified copy of this Protocol and notifications of acceptances thereof.

DONE at Geneva this fifteenth day of April one thousand nine hundred and ninety-seven, in a single copy in the English, French and Spanish languages, each text being authentic, except as otherwise provided for in respect of the Schedules annexed hereto.

Vertaling : NL

Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten

De Leden van de Wereldhandelsorganisatie (hierna te noemen „de WTO”) van wie de Lijsten van specifieke verbintenissen3 en Lijsten van uitzonderingen4 van de toepassing van artikel II van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten inzake basistelecommunicatie als Bijlage bij dit Protocol zijn gevoegd (hierna te noemen de „Betrokken Leden”),

Na onderhandelingen onder de voorwaarden van het Ministeriële Besluit betreffende onderhandelingen over basistelecommunicatie, aangenomen te Marrakesh op 15 april 1994;

Gezien de Bijlage bij de onderhandelingen over basistelecommunicatie;

Komen het volgende overeen:

1

Bij de inwerkingtreding van dit Protocol wordt de Lijst van specifieke verbintenissen en de Lijst van uitzonderingen van de toepassing van artikel II ten aanzien van een Lid aangevuld of gewijzigd door de als bijlagen bij dit Protocol gevoegde Lijst van specifieke verbintenissen en Lijst van uitzonderingen van de toepassing van artikel II inzake basistelecommunicatie ten aanzien van dat Lid, overeenkomstig de daarin genoemde voorwaarden.

2

Dit Protocol staat open voor aanvaarding, door ondertekening of op andere wijze voor de betrokken Leden, tot en met 30 november 1997.

3

Het Protocol treedt in werking op 1 januari 1998 mits alle betrokken Leden het hebben aanvaard. Indien dit Protocol op 1 december 1997 niet is aanvaard door alle betrokken leden, kunnen de Leden die het op die datum hebben aanvaard voor 1 januari 1998 een besluit nemen ten aanzien van de inwerkingtreding.

4

Dit Protocol wordt nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de WTO. De Directeur-Generaal van de WTO doet aan elk Lid van de WTO onverwijld een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit Protocol toekomen, alsmede kennisgevingen van aanvaarding hiervan.

GEDAAN te Genève, op vijftien april negentienhonderd zevenennegentig, in een enkel exemplaar in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal, zijnde alle teksten authentiek, behoudens waar anders bepaald ten aanzien van de bij dit Protocol gevoegde Lijsten.

 1. [Red: De lijsten liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad.]

  ^ [1]
 2. [Red: De lijsten liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad.]

  ^ [2]
 3. [Red: De lijsten liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad.]

  ^ [3]
 4. [Red: De lijsten liggen ter inzage bij het Export-informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, bij de parlementaire documentatiedienst van de Tweede Kamer te Den Haag, bij de Staten van de Nederlandse Antillen te Willemstad en bij de Staten van Aruba te Oranjestad.]

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina