Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Griekenland en de Republiek Turkije, Londen, 17-10-1951

Geraadpleegd op 09-02-2023.
Geldend van 15-02-1952 t/m heden

Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Griekenland en de Republiek Turkije

Authentiek : EN

Protocol to the North Atlantic Treaty on the accession of Greece and Turkey

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April, 1949,

Being satisfied that the security of the North Atlantic area will be enhanced by the accession of the Kingdom of Greece and the Republic of Turkey to that Treaty,

Agree as follows:

Article I

Upon the entry into force of this Protocol, the Government of the United States of America shall, on behalf of all the Parties, communicate to the Government of the Kingdom of Greece and the Government of the Republic of Turkey an invitation to accede to the North Atlantic Treaty, as it may be modified by Article II of the present Protocol. Thereafter the Kingdom of Greece and the Republic of Turkey shall each become a Party on the date when it deposits its instrument of accession with the Government of the United States of America in accordance with Article 10 of the Treaty.

Article II

[Red: Wijzigt het Noord-Atlantisch Verdrag; Washington, 4 mei 1949.]

Article III

The present Protocol shall enter into force when each of the Parties to the North Atlantic Treaty has notified the Government of the United States of America of its acceptance thereof. The Government of the United States of America shall inform all the Parties to the North Atlantic Treaty of the date of the receipt of each such notification and of the date of the entry into force of the present Protocol.

The present Protocol, of which the English and French texts are equally authentic, shall be deposited in the Archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of all the Parties to the North Atlantic Treaty.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol.

Opened for signature at London the 17th day of October, 1951.

Vertaling : NL

Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Griekenland en de Republiek Turkije

De Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag, ondertekend te Washington op 4 April 1949,

In de overtuiging, dat de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied verhoogd zal worden door de toetreding van het Koninkrijk Griekenland en de Republiek Turkije tot dat Verdrag,

Komen als volgt overeen:

Artikel I

Bij het inwerkingtreden van dit Protocol zal de Regering van de Verenigde Staten van Amerika namens alle Partijen aan de Regering van het Koninkrijk Griekenland en de Regering van de Republiek Turkije een uitnodiging doen toekomen tot toetreding tot het Noord-Atlantisch Verdrag zoals dit zou worden gewijzigd door artikel II van dit Protocol. Daarna zullen het Koninkrijk Griekenland en de Republiek Turkije, in overeenstemming met artikel 10 van het Verdrag, beiden Partij worden op de datum waarop zij hun akten van toetreding nederleggen bij de Regering van de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel III

Dit Protocol zal in werking treden wanneer elk van de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag de Regering van de Verenigde Staten van Amerika mededeling heeft gedaan van haar aanvaarding van dit Protocol. De Regering van de Verenigde Staten van Amerika zal aan alle Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag mededeling doen van de datum van ontvangst van elke zodanige mededeling en van de datum van inwerkingtreding van dit Protocol.

Artikel IV

Dit Protocol, waarvan de Engelse en de Franse tekst gelijkelijk authentiek zijn, zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van de Verenigde Staten van Amerika. Gewaarmerkte afschriften daarvan zullen door deze Regering worden overgelegd aan de Regeringen van alle Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend.

Ter ondertekening opengesteld te Londen, de zeventiende dag van October 1951.

Naar boven