Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] kantoor te Wernhout tot internationale douanekantoren, 's-Gravenhage, 22-09-1952

Geldend van 24-02-1965 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor te Wuustwezel en van het Nederlandse kantoor te Wernhout tot internationale douanekantoren

Authentiek : NL

No. III

AMBASSADE VAN BELGIË

No. L72/4302

's-Gravenhage, 22 September 1952.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, 13 April 1948:

  • 1) als internationale douanekantoren voor het wegverkeer:

    • a) het kantoor Wuustwezel op Belgisch grondgebied, voor de douanebehandeling van het verkeer in de richting België;

    • b) het kantoor Wernhout op Nederlands grondgebied, voor de douanebehandeling van het verkeer in de richting Nederland;

  • 2) als internationale douaneweg:

    het gedeelte van de weg van Antwerpen naar Breda via Wuustwezel, Wernhoutsburg en Zundert, gemeten langs de as van de weg vanaf de gemeenschappelijke grens, over een lengte van 610 meter op Belgisch grondgebied, met inbegrip van de bermen en de parkeerterreinen aan het kantoor Wuustwezel, en van 500 meter op Nederlands grondgebied, met inbegrip van het westelijk van het kantoor Wernhout gelegen gedeelte van de weg, de bermen en de parkeerterreinen aan voornoemd kantoor.

Deze aanwijzing wordt van kracht met ingang van 1 October 1952.

Ik zoude het op prijs stellen te mogen vernemen, of de bevoegde Nederlandse Ministers aan de bovenbedoelde aanwijzing hun goedkeuring hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) E. GRAEFFE.

Aan Zijne Excellentie

de Heer J. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

's-Gravenhage.

No. IV

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

No. 93588

's-Gravenhage, 22 September 1952.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar schrijven van heden, en moge U daarbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing, overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 April 1948:

[Red: (zoals in No. III)]

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

(w.g.) J. LUNS.

Zijner Excellentie E. Graeffe,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina