Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] kantoor te Neder-Canne tot internationaal douanekantoor, 's-Gravenhage, 10-09-1952

Geldend van 16-09-1952 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het op 13 april 1948 gesloten verdrag nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Neder-Canne tot internationaal douanekantoor

Authentiek : NL

No. I

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/4301.

's-Gravenhage, 10 September 1952.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlandse-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, 13 April 1948:

  • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: van het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Neder-Canne, dat zal worden genoemd Neder-Canne-Kanne.

  • b. als internationale douaneweg: van de weg van Maastricht naar Kanne, over een lengte van 400 meter gemeten vanaf de gemeenschappelijke grens in de richting van Maastricht.

Deze aanwijzing wordt van kracht met ingang van 16 September 1952.

Ik zoude het op prijs stellen te mogen vernemen, of de bevoegde Nederlandse Ministers aan de bovenbedoelde aanwijzing hun goedkeuring hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur van België,

(w.g.) E. GRAEFFE.

Aan Zijne Excellentie

de Heer J. W. Beyen,

Minister van Buitenlandse Zaken,

te 's-Gravenhage.

No. II

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

No. 93588

's-Gravenhage, 10 Sept. '52.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar schrijven van heden, en moge U daarbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing, overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van douane-behandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 April 1948:

[Red: (zoals in No. I)]

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

(w.g.) J. W. BEYEN.

Zijner Excellentie E. Graeffe,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina