Protocol inzake de toelating van Pakistan tot de Overeenkomst van Parijs van 14 januari 1946 betreffende herstelbetalingen, Brussel, 15-03-1948

Geldend van 15-03-1948 t/m heden

Protocol inzake de toelating van Pakistan tot de Overeenkomst van Parijs van 14 januari 1946 betreffende herstelbetalingen

Authentiek : EN

PROTOCOL

The Governments of Albania, The United States of America, Australia, Belgium, Canada, Denmark, Egypt, France, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Luxembourg, Norway, New Zealand, The Netherlands, Czechoslovakia, The Union of South Africa and Yugoslavia, having taken note of the Arrangement of the 22 January 1948 under which the Governments of the Dominion of India and the Dominion of Pakistan have agreed to the apportionment between them, in the following manner, of the reparation percentage shares alloted to the Government of India under Article 1 B of the Paris Agreement of 14 January 1946:

India:

Category A

1.65

Category B

2.39

Pakistan:

Category A

0.35

Category B

0.51

Having noted that the Government of the Dominion of India and the Government of the Dominion of Pakistan have agreed that the value of Reparation assets in Category B allocated to the Government of India up to and including 14 August 1947, and amounting, subject to such accounting adjustments by the Inter Allied Reparations Agency as may become necessary, to RM 10.900.000, will be considered to have been apportioned in the following manner:

Dominion of India:

RM. 8.983.000

Dominion of Pakistan:

RM. 1.917.000

it being understood that the above apportionment is susceptible of adjustment by mutual agreement between the Governments of the Dominions of India and Pakistan.

Having noted that the Government of the Dominion of India and the Government of the Dominion of Pakistan have agreed that the value of Reparation Assets in Category B allocated to the Government of India between 15 August 1947, and 22 January 1948, and amounting, subject to such accounting adjustments by the Inter Allied Reparation Agency as may become necessary, to RM. 1.068.000, will be considered to have been allocated to the Government of the Dominion of India, it being understood that the above allocation is susceptible of adjustment by mutual agreement between the Governments of the Dominions of India and Pakistan.

Have agreed as follows:

Upon the signature of the present Protocol by the Governments Signatories of the Paris Agreement and by the Government of the Dominion of Pakistan, the Dominion of Pakistan shall be deemed to have been a Government Signatory of the Paris Agreement, as from the date of the entry into force of the said Agreement, with corresponding rights and obligations, and to have adhered to the unanimous resolutions of the Paris Conference on Reparation. The Governments of the Dominion of India and the Dominion of Pakistan shall respectively be entitled to receive the following reparation shares:

India:

Category A

1.65

Category B

2.39

Pakistan:

Category A

0.35

Category B

0.51

In witness thereof, the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed in Brussels the present Protocol, in the English and French languages, the two texts being equally authentic, in a single original which shall be annexed to the Paris Agreement and deposited in the Archives of the Government of the French Republic, a certified copy thereof being furnished by that Government to each Signatory Government, and a certified copy of the Paris Agreement to the Government of the Dominion of Pakistan.

Vertaling : NL

PROTOCOL

De Regeringen van Albanië, de Verenigde Staten van Amerika, Australië, België, Canada, Denemarken, Egypte, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk Groot Brittannië en Noord-lerland, Griekenland, India, Luxemburg, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Nederland, Tsjecho Slowakije, de Zuid-Afrikaanse Unie en Joego-Slavië, kennis genomen hebbende van de Overeenkomst van 22 Januari 1948, waarbij de Regeringen van het Dominion India en het Dominion Pakistan overeenstemming hebben bereikt inzake de verdeling tussen hen, op de hiernavolgende wijze, van de percentages in de herstelbetalingen, toegekend aan de Regering van India onder artikel 1 B van de Parijs Overeenkomst van 14 Januari 1946:

India:

Categorie A

1,65

Categorie B

2,39

Pakistan:

Categorie A

0,35

Categorie B

0,51

Er van kennis genomen hebbende, dat de Regering van het Dominion India en de Regering van het Dominion Pakistan zijn overeengekomen, dat de waarde der herstelbetalingsgoederen in Categorie B, toegewezen aan de Regering van India tot en met 14 Augustus 1947, en bedragende, behoudens zodanige wijzigingen in de berekening door de Intergeallieerde Organisatie voor Herstelbetalingen als noodzakelijk mochten blijken, RM 10.900.000, geacht zal worden op de volgende wijze te zijn toegedeeld:

Dominion India:

RM. 8.983.000

Dominion Pakistan:

RM. 1.917.000

met dien verstande, dat de bovenstaande verdeling door onderlinge overeenkomst tussen de Regeringen van de Dominions India en Pakistan kan worden gewijzigd;

Er van kennis genomen hebbende, dat de Regering van het Dominion India en de Regering van het Dominion Pakistan zijn overeengekomen, dat de waarde der herstelbetalingsgoederen in Categorie B, toegewezen aan de Regering van India tussen 15 Augustus 1947 en 22 Januari 1948, en bedragende, behoudens zodanige wijzigingen in de berekening door de Intergeallieerde Organisatie voor Herstelbetalingen als noodzakelijk mochten blijken, RM 1.068.000, geacht zal worden te zijn toegewezen aan de Regering van het Dominion India, met dien verstande, dat de bovengenoemde toewijzing door onderlinge overeenkomst tussen de Regeringen van de Dominions India en Pakistan kan worden gewijzigd;

Zijn het volgende overeengekomen:

Na ondertekening van het onderhavige Protocol door de Regeringen, welke de Parijse Overeenkomst hebben ondertekend, en door de Regering van het Dominion Pakistan, zal het Dominion Pakistan geacht worden een Regering, welke de Parijse Overeenkomst heeft ondertekend, te zijn geweest vanaf de datum van inwerkingtreding van genoemde Overeenkomst, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, en de eenstemmige resoluties van de Parijse Conferentie over Herstelbetalingen te hebben ondersteund. De Regeringen van het Dominion India en het Dominion Pakistan zullen onderscheidenlijk gerechtigd zijn de volgende aandelen in de herstelbetalingen te ontvangen:

India:

Categorie A

1,65

Categorie B

2,39

Pakistan:

Categorie A

0,35

Categorie B

0,51

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, door hun onderscheidene Regeringen behoorlijk gemachtigd, het onderhavige in de Engelse en Franse taal opgesteld Protocol, waarvan beide teksten gelijkelijk rechtsgeldig zijn, te Brussel hebben getekend in een enkel exemplaar, hetwelk toegevoegd zal worden aan de Parijse Overeenkomst en zal worden bewaard in de archieven van de Regering der Franse Republiek, welke Regering aan iedere ondertekenende Regering een gewaarmerkt afschrift hiervan zal doen toekomen, benevens een gewaarmerkt afschrift van de Parijse Overeenkomst aan de Regering van het Dominion Pakistan.

Terug naar begin van de pagina