Memorandum betreffende de beëindiging van de reorganisatie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL), Jakarta, 14-07-1950

Geldend van 14-07-1950 t/m heden

Memorandum betreffende de beëindiging van de reorganisatie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL)

Authentiek : NL

MEMORANDUM betreffende de beëindiging van de reorganisatie van het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger (KNIL)

De Minister-President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, namens zijn Regering, en de Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië, namens de Nederlandse Regering, zijn met betrekking tot de reorganisatie van het KNIL zomede de afwikkeling van het daarbij ingedeelde personeel het volgende overeengekomen:

 • 1. De Nederlandse Regering zal op 26 Juli 1950 het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger opheffen.

 • 2. Vóór of op die datum worden opgeheven:

  • - het Kabinet van de Commandant van de Nederlandse Legerstrijdkrachten in Indonesië;

  • - het Hoofdkwartier van de Generale Staf;

  • - het Hoofdkwartier van de Adjudant-Generaal;

  • - het Hoofdkwartier van de Kwartiermeester-Generaal;

  • - het Hoofdkwartier van de Genie;

  • - het Hoofdkwartier van de Militair Geneeskundige Dienst;

  • - alle Nederlandse Troepencommando's.

 • 3. Gelijktijdig met de opheffing van het KNIL wordt door de Nederlandse Regering een Afwikkelingscommando opgericht onder Nederlandse militaire leiding. Dit afwikkelingscommando staat onder toezicht van de Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië. Het heeft tot taak de administratieve afwikkeing - daaronder begrepen het vervoer naar hun uiteindelijke bestemmingsplaatsen - van de nog niet afgevloeide ex-KNIL-militairen, alsmede de afvoer naar Nederland van de nog in Indonesië verblijvende troepen van de Koninklijke Landmacht zo spoedig mogelijk te voltooien.

  Een liaisongroep van het Ministerie van Defensie van de RIS zal aan het Afwikkelingscommando worden verbonden.

  De leiding van het Afwikkelingscommando zal aan deze liaisongroep, zomede aan de militaire waarnemers van de UNCI, alle inlichtingen verschaffen omtrent de voortgang van de afwikkelingswerkzaamheden.

 • 4. De onder het Afwikkelingscommando ressorterende strijdkrachten zullen niet operationeel worden gebruikt.

 • 5. De Nederlandse ex-KNIL-militairen zullen met ingang van 24 Juli (al dan niet tijdelijk) de status van KL-militairen krijgen.

  Teneinde aan de Nederlandse Regering de gelegenheid te geven haar verplichtingen tegenover de voormalige KNIL-militairen van Indonesische landaard die afvloeien, op passende wijze te vervullen, heeft de Regering van de RIS er in toegestemd, dat deze voormalige KNIL-militairen met ingang van 24 Juli tijdelijk de status van KL-militairen krijgen, voor zover de omstandigheden niet toelaten hen voor 24 Juli naar hun plaats van herkomst te vervoeren. Tot aan het moment dat zij afgevloeid zijn, heeft de Nederlandse Regering de volledige verantwoordelijkheid ten opzichte van deze militairen. Het verlenen van deze tijdelijke status van KL-militair heeft uitsluitend tot doel een ordelijke afwikkeling te waarborgen, waarbij de disciplinaire verhoudingen gehandhaafd blijven en eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen door de Nederlandse leiding kunnen worden geëffectueerd.

  Wanneer zij naar hun uiteindelijke bestemmingsplaatsen worden vervoerd zijn de ex-KNIL-militairen bij het aan boord gaan ongewapend. Aan de betrokken RIS autoriteiten zal gelegenheid worden gegeven zich hiervan te overtuigen. Aan de voormalige KNIL-militairen van Indonesische landaard, die daartoe de wens te kennen geven, zal alle gelegenheid worden geboden om buiten hun plaats van herkomst te worden afgevloeid.

 • 6. Er zal onmiddellijk een gemeenschappelijke commissie worden ingesteld teneinde de financiële consequenties van deze overeenkomst nader uit te werken en vast te stellen op welke wijze de ten behoeve van het Afwikkelingscommando en de daaronder ressorterende troepen benodigde gelden zullen worden beschikbaar gesteld en verrekend.

 • 7. Op 26 Juli zullen de onder het Afwikkelingscommando ressorterende strijdkrachten zijn geconcentreerd in de volgende plaatsen:

  • a. in de rayons Djakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaja en Makassar;

  • b. in enkele plaatsen in de Zuider- en Oosterafdeling van Borneo, die met hoogste prioriteit zo spoedig mogelijk zullen worden ontruimd;

  • c. in de doorgangskampen te Menado en Timor Kupang.

  De betrokken Nederlandse militaire autoriteiten zullen tijdig vóór 26 Juli de hiervoor benodigde faciliteiten verzoeken aan de betrokken militaire autoriteiten van de RIS. Liaison-officieren van de Territoriale Commandanten van de RIS zullen na 26 Juli worden verbonden aan de Nederlandse Rayon-commando's teneinde voortdurend en volledig op de hoogte te worden gehouden van de stand van de afwikkelingswerkzaamheden.

 • 8. Vóór 26 Juli zullen door of vanwege de Commandant van de Nederlandse Legerstrijdkrachten in Indonesië alle bij het KNIL in gebruik zijnde roerende en onroerende goederen aan de RIS zijn overgedragen. Er zal een regeling worden getroffen waarbij de benodigde roerende en onroerende goederen door de RIS aan het Nederlandse Afwikkelingscommando en de daaronder ressorterende troepen in bruikleen worden afgestaan.

  De leiding van het Afwikkelingscommando zal de in bruikleen van de RIS ontvangen wapening zo spoedig mogelijk vervangen door een equivalente hoeveelheid KL-wapening.

 • 9. De Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië bevestigt, dat de KNIL-militairen in de Zuid-Molukken, die geweigerd hebben de bevelen van de Commandant van de Nederlandse Legerstrijdkrachten in Indonesië op te volgen, uit het KNIL-verband zijn verwijderd, nadat de Nederlandse Regering zonder succes alle tot Haar beschikking staande middelen had aangewend om genoemde militairen weder onder de krijgstucht te brengen.

Djakarta, 14 Juli 1950.

(w.g.) Drs. MOH. HATTA,

Minister-President van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië.

(w.g.) Dr. H. M. HIRSCHFELD,

Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden in Indonesië.

Terug naar begin van de pagina