Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 23-12-1960

Geldend van 01-01-1961 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor te Kieldrecht tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. V

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/11382

's Gravenhage, 23 december 1960

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen, overeenkomstig artikel 1) van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948: - met de aanwijzingen:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer:

    het grenskantoor Kieldrecht, op Belgisch grondgebied, dat zal worden genoemd: Kieldrecht-Nieuw-Namen;

  • b) als internationale douaneweg:

    • 1) op Belgisch grondgebied, de straat van Nieuw-Namen naar Kieldrecht en Meerdonk, nabij grenspaal 271, vanaf de grens tot aan de uitmonding op de eerstvolgende straat;

    • 2) op Belgisch grondgebied, de in het slot van 1°) bedoelde straat over een afstand van 20 meter in oostelijke richting en 20 meter in westelijke richting, beide afstanden gemeten vanaf het midden van de straat van Nieuw-Namen naar Kieldrecht en Meerdonk;

    • 3) op Nederlands grondgebied, de straat van Nieuw-Namen naar Kieldrecht en Meerdonk, over een afstand van 25 meter in noordoostelijke richting en 50 meter in westelijke richting, beide afstanden gemeten vanaf grenspaal 271.

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 januari 1961.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers met de bovenbedoelde aanwijzingen kunnen instemmen.

Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN

Ambassadeur van België

Aan Zijne Excellentie

de Heer Prof. Dr J. E. de Quay,

Minister-President,

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

te 's-Gravenhage.

Nr. VI

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

No. 183357

's Gravenhage, 23 december 1960

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 23 december 1960, No. 172/11382 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard - overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (zoals in nr. V)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 1 januari 1961.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. DE QUAY

Minister van Buitenlandse Zaken a.i.

Zijner Excellentie

F. X. J. M. G. Baron van der Straten Waillet,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina