Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 17-05-1957

Geldend van 01-06-1957 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Ossendrecht tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. III

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/2514

's-Gravenhage, 17 april 1957.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de Belgische overheden een gunstig advies hebben uitgebracht - overeenkomstig het verdrag op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tussen België en Nederland gesloten - nopens een samenvoeging van douanebehandeling tot stand te brengen voor het verkeer over de weg van Ossendrecht (Nederland) naar Zandvliet (België) met de aanwijzing:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Ossendrecht, op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd: Ossendrecht-Zandvliet;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Ossendrecht naar Zandvliet, over een lengte van 1.150 meter op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Deze regeling zou, van Belgische zijde, op 1 juni 1957 in werking kunnen treden.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse autoriteiten aan het bovenvermelde hun goedkeuring kunnen hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur van België,

(w.g.) VAN DER STRATEN

Aan

Zijne Excellentie

Mr. J. M. A. H. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken,

's-Gravenhage.

Nr. IV

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE

ZAKEN

Nr. 70203

's-Gravenhage, 17 mei 1957.

Mijnheer de Ambassadeur,

Met verwijzing naar de brief van Uwe Excellentie d.d. 17 april 1957 No. 172/2514 heb ik de eer U mede te delen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministers - overeenkomstig de bepalingen van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage gesloten verdrag nopens de samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens - zich akkoord hebben verklaard met de totstandbrenging van een samenvoeging van douanebehandeling voor het verkeer over de weg van Ossendrecht (Nederland) naar Zandvliet (België) met de aanwijzing:

[Red: (zoals in nr. III)]

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 1957.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS

Zijner Excellentie

Baron F. X. J. M. G. van der Straten-Waillet,

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur

van België,

's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina