Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der [...] inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid, Berlijn, 04-02-2010

Geldend van 28-10-2010 t/m heden

Notawisseling houdende een overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot beëindiging van het op 18 april 2001 te Berlijn totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, en de op 21 januari 1969 te 's-Gravenhage totstandgekomen Overeenkomst inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

BLN-PA/012-2010

Berlijn, 28 januari 2010

De ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer, onder verwijzing naar het op 18 april 2001 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen en de op 21 januari 1969 te ’s-Gravenhage gesloten Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland het volgende mede te delen:

O.a. als gevolg van de vaststelling van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels dienen het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen en de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid buiten werking te worden gesteld.

De ambassade stelt derhalve voor dat de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland een overeenkomst sluiten met de volgende inhoud:

In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 13 van het Verdrag van 18 april 2001 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen, wordt het Verdrag met wederzijdse instemming per de datum van de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 buiten werking gesteld.

In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 12 van de Overeenkomst van 21 januari 1969 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid, wordt de Overeenkomst met wederzijdse instemming per de datum van de toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 buiten werking gesteld.

Indien de regering van de Bondsrepubliek Duitsland met het bovenstaande kan instemmen, heeft de ambassade de eer voorts voor te stellen dat deze nota tezamen met de antwoordnota van het ministerie van Buitenlandse Zaken die de instemming van de regering van de Bondsrepubliek Duitsland tot uitdrukking brengt een overeenkomst vormt tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland op grond waarvan bovengenoemd Verdrag en bovengenoemde Overeenkomst buiten werking gesteld worden. De overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de regering van het Koninkrijk der Nederlanden de regering van de Bondsrepubliek Duitsland kennis heeft gegeven van de voltooiing van de interne procedures voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst. De Nederlandse en de Duitse tekst van de overeenkomst zullen gelijkelijk authentiek zijn.

Deze overeenkomst wordt door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland onmiddellijk na de inwerkingtreding geregistreerd bij het secretariaat van de Verenigde Naties krachtens artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties.

De overeenkomst geldt ten aanzien van het Koninkrijk der Nederlanden uitsluitend voor het Koninkrijk in Europa.

De ambassade maakt van deze gelegenheid gebruik om het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Aan het

Ministerie van Buitenlandse Zaken

van de Bondsrepubliek Duitsland

Berlijn

Nr. II

AUSWÄRTIGES AMT

505-540.05 NLD

Berlijn, 4 februari 2010

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de nota van 28 januari 2010 nr. BLN-PA/012-2010 van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, die als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nota Nr. I)]

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de eer de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden namens de regering van de Bondsrepubliek Duitsland mede te delen in te stemmen met het voorstel van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden. De nota van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden van 28 januari 2010 nr. BLN-PA/012-2010 en deze antwoordnota vormen derhalve een overeenkomst tussen de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden op grond waarvan bovengenoemd Verdrag en bovengenoemde Overeenkomst buiten werking gesteld worden. De overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de regering van het Koninkrijk der Nederlanden de regering van de Bondsrepubliek Duitsland kennis heeft gegeven van de voltooiing van de interne procedures voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst. De Nederlandse en de Duitse tekst van de overeenkomst zijn gelijkelijk authentiek.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland maakt van deze gelegenheid gebruik de ambassade opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Berlijn

Terug naar begin van de pagina