Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het [...] het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, Dromoland Castle, Co. Clare, 26-06-2004

Geldend van 12-12-2011 t/m heden

Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen

de Verenigde Staten van Amerika,

enerzijds,

en

het Koninkrijk België,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, hierna „de lidstaten” genoemd, en de Europese Gemeenschap,

anderzijds,

Erkennende dat de Verenigde Staten onder de naam Global Positioning System een satellietnavigatiesysteem exploiteren, een systeem voor tweeërlei gebruik dat nauwkeurige signalen voor tijdsbepaling, navigatie en plaatsbepaling voor civiele en militaire toepassingen verschaft,

Erkennende dat de Verenigde Staten momenteel de standaardplaatsbepalingsdienst (SPS) van GPS voor vreedzame civiele, commerciële en wetenschappelijke doeleinden op permanente, wereldwijde basis beschikbaar stellen zonder de gebruikers daarvoor directe kosten in rekening te brengen, en opmerkende dat de Verenigde Staten voornemens zijn deze en soortgelijke toekomstige civiele diensten onder dezelfde voorwaarden beschikbaar te blijven stellen,

Erkennende dat de Europese Gemeenschap een civiel wereldwijd systeem voor navigatie, tijds- en plaatsbepaling met behulp van satellieten, Galileo, ontwikkelt en voornemens is te exploiteren, dat frequentiecompatibel is met GPS en op gebruikersniveau interoperabel is met de civiele diensten van GPS,

Erkennende dat GPS-signalen wereldwijd worden gebruikt voor satellietnavigatiediensten, met inbegrip van augmentaties,

Erkennende dat indien de civiele diensten van GPS en Galileo frequentiecompatibel zijn, het aantal zichtbare satellieten vanaf een willekeurige plaats op aarde wordt verhoogd en de toegankelijkheid van navigatiesignalen voor civiele gebruikers wereldwijd wordt verbeterd,

Erkennende dat de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) internationale normen, aanbevolen praktijken en andere richtsnoeren voor het gebruik van wereldwijde satellietnavigatiesystemen in de burgerluchtvaart vaststelt, dat de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) internationale normen en andere richtsnoeren voor het gebruik van wereldwijde satellietnavigatiesystemen in de scheepvaart opstelt, en dat de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) multilaterale reglementen en procedures vaststelt voor de exploitatie van wereldwijde radionavigatiesystemen, alsmede voor andere radiocommunicatiesystemen,

Wensende een breder pakket diensten en mogelijkheden ter beschikking van de gebruikers van satellietnavigatiesystemen en -apparatuur te stellen, waardoor het aantal toepassingen voor de gebruikers groeit, met behoud van de frequentiecompatibiliteit met al in gebruik zijnde systemen en apparatuur,

Wensende een impuls te geven aan open markten voor en aan de groei van de handel in wereldwijde navigatie- en tijdsbepalingsapparatuur, -diensten met toegevoegde waarde en augmentaties,

Overtuigd van de noodzaak van preventie van en bescherming tegen misbruik van wereldwijde satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdiensten zonder de beschikbare signalen onnodig te verstoren of aan te tasten,

Overtuigd van de noodzaak van samenwerking zodat de voordelen van deze belangrijke technologie voor alle relevante toepassingen volledig worden benut,

Erkennende dat overleg wenselijk is teneinde eventuele geschillen over deze overeenkomst te vermijden of te beslechten, met inbegrip van geschillen over de wijze waarop de partijen hun verantwoordelijkheden nakomen ten aanzien van de onder hun bevoegdheden vallende verplichtingen,

Zijn overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1. Doelstellingen

 • 1 Het doel van deze overeenkomst is een raamwerk te creëren voor samenwerking tussen de partijen bij de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van Galileo- en GPS-navigatie- en -tijdsbepalingssignalen en -diensten, diensten met toegevoegde waarde, augmentaties en goederen voor wereldwijde navigatie en tijdsbepaling. De partijen zijn voornemens op de hierbij bepaalde wijze samen te werken, zowel onderling als in multilaterale fora, teneinde het gebruik van deze signalen, diensten en apparatuur voor vreedzame civiele, commerciële en wetenschappelijke doeleinden te bevorderen en te vereenvoudigen, op een wijze die verenigbaar is met en bevorderlijk voor de wederzijdse veiligheid. Deze overeenkomst is bedoeld ter aanvulling en bevordering van reeds van kracht zijnde of in de toekomst nog tussen de partijen te sluiten overeenkomsten met betrekking tot het ontwerp en de realisatie van civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen en -diensten, augmentaties of diensten met toegevoegde waarde.

 • 2 Deze overeenkomst vormt in generlei opzicht een vervanging, wijziging of afwijking van normen, procedures, regels, voorschriften en aanbevolen praktijken die door de ICAO of de IMO zijn vastgesteld. De partijen bevestigen hun voornemen om bij hun optreden de samenhang met het regelgevingskader en de procedures van deze organisaties te bewaren.

Artikel 2. Definities

Voor de toepassing van deze overeenkomst gelden de volgende definities:

 • a. „augmentatie”: civiele mechanismen die de gebruikers van satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen extra informatie bieden naast de informatie die afkomstig is van de voornaamste in gebruik zijnde constellatie(s), en aanvullende afstand/pseudo-afstandinput of correcties of verbeteringen op bestaande pseudo-afstandinput. Deze mechanismen stellen de gebruikers in staat de prestaties te verhogen, zoals een betere nauwkeurigheid, beschikbaarheid, integriteit en betrouwbaarheid;

 • b. „civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdienst”: de civiele navigatie- en tijdsbepalingsdienst met behulp van satellieten, met inbegrip van de beveiligde gouvernementele dienst;

 • c. „aanbieder van een civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdienst”: elke overheid of andere entiteit die een civiele satellietnavigatie- of -tijdsbepalingsdienst aanbiedt;

 • d. “civiele satellietnavigatie- en tijdsbepalingssignalen”: de door GPS of Galileo geleverde civiele satellietgebaseerde navigatie- en tijdsbepalingssignalen, met inbegrip van de signalen van de beveiligde gouvernementele dienst;

 • e. „aanbieder van civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen”: elke overheid of andere entiteit die GPS- en/of Galileo-signalen of augmentaties aanbiedt;

 • f. „geclassificeerde informatie”: officiële informatie die in het belang van de landsverdediging of de buitenlandse betrekkingen van de partijen beschermd moet worden en conform de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften geclassificeerd is;

 • g. „Galileo”: een voor civiele doeleinden bestemd en onder civiele controle staand autonoom Europees civiel systeem voor wereldwijde navigatie en tijdsbepaling met behulp van satellieten, dat ontwikkeld is door de Europese Gemeenschap, haar lidstaten, het Europees Ruimteagentschap en andere entiteiten. Galileo omvat een open dienst en een of meer andere diensten zoals een reddingsdienst, een commerciële dienst en een beveiligde gouvernementele dienst, zoals PRS (Public Regulated Service), alsmede eventuele augmentaties die door de Europese Gemeenschap, haar lidstaten of andere entiteiten worden aangeboden;

 • h. „apparatuur voor wereldwijde navigatie en tijdsbepaling”, alle eindgebruikersapparatuur voor civiel gebruik, bestemd om satellietnavigatie- of -tijdsbepalingssignalen te verzenden, ontvangen of verwerken, om een dienst met toegevoegde waarde aan te bieden, of met een augmentatie te werken;

 • i. „GNSS”: wereldwijd satellietnavigatiesysteem;

 • j. „GPS”: de standaardplaatsbepalingsdienst (SPS) van het Global Positioning System, een open dienst (of toekomstige civiele diensten) die door de regering van de Verenigde Staten voor civiele toepassingen beschikbaar wordt gesteld. GPS wordt momenteel door de Verenigde Staten beschikbaar gesteld in het kader van de uitoefening van de overheidstaak, aangezien het noch op commerciële basis, noch in concurrentie met een of meer aanbieders van diensten wordt aangeboden. GPS omvat alle eventuele augmentaties of verbeteringen op de dienst die rechtstreeks door de regering van de Verenigde Staten worden aangeboden;

 • k. „intellectuele eigendom”: intellectuele eigendom in de zin van artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom, gedaan te Stockholm op 14 juli 1967;

 • l. „interoperabiliteit op gebruikersniveau”: een situatie waarin een gecombineerde systeemontvanger die een samenstel van verschillende GPS- of Galileo-satellieten ziet, plaatsbepalings-, navigatie- of tijdsbepalingsoplossingen op gebruikersniveau kan bereiken die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke haalbaar zijn met slechts een van beide systemen;

 • m. „maatregel”: een wet, voorschrift, regel, procedure, besluit, bestuursdaad of soortgelijke bindende handeling van de partijen op nationaal of supranationaal niveau;

 • n. „militaire satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdienst”: een door een van de partijen aangeboden satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdienst die specifiek bestemd is om aan de eisen van de strijdkrachten te voldoen;

 • o. „frequentiecompatibiliteit”: de garantie dat het ene systeem geen storing veroorzaakt die de autonome dienst van het andere systeem op onaanvaardbare wijze aantast;

 • p. „beveiligde gouvernementele dienst”: een door een van de partijen aangeboden satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdienst met beperkte toegankelijkheid die specifiek bestemd is om aan de eisen van geautoriseerde gouvernementele gebruikers te voldoen;

 • q. „dienst met toegevoegde waarde”: een downstream-dienst of -toepassing, met uitsluiting van augmentaties, waarbij civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen of -diensten worden gebruikt op zodanige wijze dat zij aanvullend nut of voordeel voor de gebruiker opleveren.

Artikel 3. Toepassingsgebied

Tenzij anders bepaald heeft deze overeenkomst betrekking op alle door de partijen getroffen maatregelen met betrekking tot civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen en aanbieders daarvan, civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdiensten en aanbieders daarvan, augmentaties, diensten met toegevoegde waarde en aanbieders van diensten met toegevoegde waarde, en goederen voor wereldwijde navigatie en tijdsbepaling.

De beschikbaarstelling van militaire satellietnavigatie en -tijdsbepalingsdiensten valt buiten het bestek van deze overeenkomst, behalve voor wat betreft het bepaalde in artikel 4 met betrekking tot frequentiecompatibiliteit, in artikel 11 en in de bijlage bij deze overeenkomst.

De beveiligde gouvernementele diensten vallen buiten het bestek van de artikelen 5 en 6, artikel 8, lid 2, en artikel 10, lid 3.

Artikel 4. Interoperabiliteit en frequentiecompatibiliteit

 • 1 Dit artikel is van toepassing op GPS en Galileo, zoals gedefinieerd, en, voor zover het frequentiecompatibiliteit betreft, op alle satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdiensten.

 • 2 De partijen komen overeen dat GPS en Galileo frequentiecompatibel dienen te zijn. Dit lid is lokaal niet van toepassing op gebieden waar militaire operaties plaatsvinden. Voor civiele doeleinden bestemde signalen worden door de partijen niet onnodig verstoord of aangetast.

 • 3 De partijen komen bovendien overeen dat GPS en Galileo zo veel mogelijk interoperabel dienen te zijn voor niet-militaire gebruikers. Teneinde deze interoperabiliteit mogelijk te maken en het gecombineerd gebruik van beide systemen te bevorderen, komen de partijen overeen hun geodetische referentieframes zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met het International Terrestrial Reference System. De partijen komen voorts overeen de tijd-offset tussen het Galileo- en het GPS-systeem met de navigatieberichten van hun respectieve diensten mee te zenden, zoals beschreven in het document „GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition”, waarnaar in de bijlage wordt verwezen.

 • 4 De partijen komen overeen dat de uit hoofde van artikel 13 opgerichte werkgroep voor frequentiecompatibiliteit en interoperabiliteit de reeds aangevangen werkzaamheden zal voortzetten teneinde onder meer het volgende te bereiken:

  • a. behoud van de frequentiecompatibiliteit bij de modernisering of evolutie van elk van beide systemen (de partijen dienen de frequentiecompatibiliteit van Galileo en GPS III nader te onderzoeken);

  • b. verbetering van de signaalbeschikbaarheid en -betrouwbaarheid door middel van complementaire systeemarchitecturen waarvan alle gebruikers wereldwijd profiteren;

  • c. interoperabiliteit op het niveau van de niet-militaire gebruiker.

 • 5 Teneinde de frequentiecompatibiliteit en de interoperabiliteit van niet-militaire diensten te garanderen, zorgen de partijen ervoor dat hun augmentaties in overeenstemming zijn met de eisen van de ICAO, IMO en ITU waaraan de partijen gebonden zijn en met alle andere eisen die de partijen wederzijds aanvaardbaar achten.

 • 6 Deze overeenkomst vormt in generlei opzicht een vervanging, wijziging of afwijking van normen, procedures, regels, voorschriften en aanbevolen praktijken die door de ITU zijn vastgesteld. De partijen bevestigen hun voornemen om bij hun optreden de samenhang met het regelgevingskader en de procedures van deze organisatie te bewaren.

Artikel 5. Normen, certificering, wettelijke maatregelen en mandaten

De partijen komen overeen elkaar te raadplegen alvorens eventuele maatregelen te treffen:

 • 1. waarbij direct of indirect (zoals via een regionale organisatie) ontwerp- of prestatienormen, certificeringseisen, licentievoorwaarden, technische voorschriften of soortgelijke eisen ten aanzien van civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen of -diensten, augmentaties, diensten met toegevoegde waarde, apparatuur voor wereldwijde navigatie en tijdsbepaling, aanbieders van civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen en -diensten, of aanbieders van diensten met toegevoegde waarde worden vastgesteld; of

 • 2. die als direct of indirect effect hebben dat het gebruik van specifieke satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen of -diensten, diensten met toegevoegde waarde, augmentaties, of apparatuur voor wereldwijde navigatie of tijdsbepaling op hun respectieve grondgebied wordt voorgeschreven (tenzij een dergelijk voorgeschreven gebruik uitdrukkelijk wordt toegestaan door de ICAO of IMO).

Artikel 6. Non-discriminatie en handel

 • 1 De partijen bevestigen dat zij ten aanzien van de handel in goederen en diensten met betrekking tot civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen, augmentaties en diensten met toegevoegde waarde een niet-discriminerende benadering volgen.

 • 2 De partijen bevestigen dat maatregelen ten aanzien van goederen en diensten in verband met civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen of -diensten, augmentaties en diensten met toegevoegde waarde niet worden gebruikt als een verhulde beperking of een onnodige belemmering van de internationale handel.

 • 3 De uit hoofde van artikel 13 opgerichte werkgroep voor handel en civiele toepassingen buigt zich onder meer over non-discriminatie en andere voor de handel relevante kwesties in verband met civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen of -diensten, augmentaties, diensten met toegevoegde waarde en goederen voor wereldwijde navigatie en tijdsbepaling, met inbegrip van de mogelijkheden voor aanvullende afspraken in bilateraal of multilateraal verband.

Artikel 7. Vrije toegang tot civiele satellietnavigatie- en tijdsbepalingssignalen

 • 1 Tenzij om redenen van nationale veiligheid stellen de partijen geen beperkingen aan het gebruik van of de toegang tot plaatsbepalings-, navigatie- en tijdsbepalingsinformatie van hun respectieve open diensten voor eindgebruikers, ook niet voor augmentatie. Deze bepaling belet niet dat voor de toegang tot dergelijke informatie voor andere entiteiten, zoals fabrikanten van satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsapparatuur niet-discriminerende commerciële regelingen kunnen worden getroffen.

 • 2 De partijen streven ernaar de voor reddingsdiensten bestemde signalen beschikbaar te stellen met het vereiste niveau van veiligheid, als bepaald door de bevoegde internationale lichamen.

Artikel 8. Vrije toegang tot informatie

 • 1 Behoudens eventuele uitvoerbeperkingen komen de partijen overeen op niet-discriminerende basis de nodige informatie openbaar te maken over hun respectieve niet-versleutelde civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen en augmentaties teneinde degenen die van deze signalen gebruik wensen te maken, apparatuur wensen te vervaardigen die van deze signalen gebruikmaakt of diensten met toegevoegde waarde wensen aan te bieden waarbij van deze signalen gebruik wordt gemaakt gelijke kansen te bieden. Dergelijke informatie strekt zich uit, maar beperkt zich niet tot de signaalspecificaties, waaronder elementen zoals de minimumgebruiksvoorwaarden, de frequentiekenmerken en de structuur van navigatieberichten.

 • 2 Voor zover een der partijen civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen of -diensten, augmentaties of diensten met toegevoegde waarde voor civiele gebruikers aanbiedt die versleuteld zijn of andere kenmerken vertonen die de aanbieder van wereldwijde navigatiediensten in staat stelt anderen de toegang hiertoe te ontzeggen, verschaft deze partij, behoudens eventuele uitvoerbeperkingen, fabrikanten van wereldwijde navigatie- en -tijdsbepalingsapparatuur of aanbieders van augmentatie of van diensten met toegevoegde waarde op niet-discriminerende basis de informatie die nodig is om deze versleuteling of andere kenmerken in hun apparatuur op te nemen via licentiëring van de noodzakelijke informatie of andere methoden tegen marktprijzen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

Deze overeenkomst heeft in generlei opzicht invloed op de intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot wereldwijde satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen, -diensten of goederen.

Artikel 10. Vergoedingen voor civiele satellietnavigatie- en tijdsbepalingssignalen

 • 1 De partijen streven ernaar navigatie- en -tijdsbepalingssignalen in open dienst beschikbaar te stellen zonder directe kosten voor eindgebruik of augmentatie in rekening te brengen.

 • 2 Voor zover een partij een stelsel van vergoedingen wenst op te zetten voor gebruikers in de internationale luchtvaart of de beveiliging van mensenlevens op zee, doet zij dit op een wijze die verenigbaar is met de eisen van de ICAO en IMO.

 • 3 De partijen raadplegen elkaar waar nodig over hun vergoedingenbeleid. De partijen moedigen aan dat uitvoerbare maatregelen worden getroffen om de transparantie en de toerekenbaarheid van de kosten die gemaakt worden bij de beschikbaarstelling van hun diensten te garanderen.

Artikel 11. Verenigbaarheid met de nationale veiligheid en spectrumgebruik

 • 1 De partijen werken met elkaar samen om adequate frequentiebestemmingen voor satellietnavigatie- en tijdsbepalingssignalen te promoten, de frequentiecompatibiliteit van elkaars signalen bij het spectrumgebruik te garanderen, al het mogelijke te doen om elkaars signalen te beschermen tegen storingen veroorzaakt door emissies van radiofrequente signalen van andere systemen en het geharmoniseerd gebruik van het spectrum op wereldwijde basis, met name in ITU-verband, te stimuleren. De partijen werken met elkaar samen bij de opsporing van storingsbronnen en de vaststelling van passende vervolgmaatregelen.

 • 2 De partijen zijn voornemens vijandig gebruik van satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdiensten te voorkomen, zij het met handhaving van de diensten buiten de gebieden waar vijandelijkheden plaatsvinden. Daartoe worden hun respectieve satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen in overeenstemming gebracht met de criteria voor de verenigbaarheid met de nationale veiligheid, als beschreven in de documenten met de titels „National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559–1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3” (hierna „de documenten inzake criteria, aannames en methodologie” genoemd), waarnaar wordt verwezen in de bijlage, met behulp van de methodologie en de aannames die in de documenten inzake criteria, aannames en methodologie zijn opgenomen.

 • 3 De partijen komen overeen dat de in de bijlage bij deze overeenkomst gespecificeerde signaalstructuur aan de criteria voor de verenigbaarheid met de nationale veiligheid voldoen welke zijn beschreven in de documenten inzake criteria, aannames en methodologie.

 • 4 Om de kwaliteit en de veiligheid van de diensten op peil te houden en gestaag te verbeteren, dienen de systemen doeltreffend te kunnen worden aangepast aan onverwachte veranderingen in de technologie, de gebruikersbehoeften en de spectrumomgeving. De partijen zijn voornemens te streven naar de modernisering en ontwikkeling van hun respectieve systemen met behoud van de veiligheid en de marktvoordelen van compatibele en interoperabele gemeenschappelijke signalen voor civiele toepassingen.

 • 5 De partijen informeren en raadplegen elkaar over de implementatie van in de bijlage gespecificeerde basissignaalstructuren. De ene partij stelt de andere partij langs diplomatieke kanalen schriftelijk in kennis van haar wens om in de toekomst de in de bijlage gespecificeerde en overeengekomen basissignaalstructuur te wijzigen of uit te breiden.

 • 6 Tenzij een partij binnen drie maanden na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving laat weten twijfels te hebben ten aanzien van de verenigbaarheid met de nationale veiligheid, als bedoeld in de documenten inzake criteria, aannames en methodologie, of ten aanzien van de frequentiecompatibiliteit, verzet deze zich niet tegen de vaststelling en implementatie van de in de kennisgeving gespecificeerde alternatieve signaalstructuur. Indien een partij binnen die termijn laat weten twijfels te hebben ten aanzien van de verenigbaarheid met de nationale veiligheid of de frequentiecompatibiliteit, voeren de partijen onmiddellijk overleg teneinde na te gaan of de alternatieve signaalstructuren in overeenstemming zijn met de criteria voor de verenigbaarheid met de nationale veiligheid die zijn beschreven in de documenten inzake criteria, aannames en methodologie en met de criteria voor de frequentiecompatibiliteit, waarbij zij zich voor de beoordeling hiervan baseren op de desbetreffende, in de bijlage bedoelde documenten inzake aannames en methodologie.

 • 7 De partijen komen overeen gebruik te maken van de gemeenschappelijke basismodulatie voor de open dienst van Galileo en het signaal voor civiel gebruik van het toekomstige GPS III (standaardplaatsbepalingsdienst) als beschreven in de bijlage. De partijen werken onafgebroken samen om die modulatie voor hun respectieve systemen te optimaliseren. Indien de ene partij in het kader van de in de leden 5 en 6 beschreven procedure haar modulatie voor de open dienst van Galileo of het signaal voor civiel gebruik van het toekomstige GPS III wijzigt of uitbreidt, is de andere partij niet gehouden haar eigen modulatie eveneens te wijzigen of uit te breiden.

 • 8 De partijen komen overeen in het kader van de uit hoofde van artikel 13, lid 2, onder d), opgerichte werkgroep voor beveiligingsvraagstukken studie te maken van de middelen voor de bescherming van de beveiligde gouvernementele dienst in het licht van de verenigbaarheid met de nationale veiligheid.

Artikel 12. De opsporings- en reddingsdiensten van GPS en Galileo

Zowel Galileo- als de toekomstige generaties van GPS-satellieten voorzien in een wereldwijde opsporings- en reddingsdienst. De partijen komen overeen dat deze diensten frequentiecompatibel en in zo groot mogelijk mate interoperabel op gebruikersniveau voor niet-militaire gebruikers dienen te zijn. De partijen werken waar nodig samen bij aangelegenheden betreffende de wereldwijde opsporings- en reddingsdiensten van Galileo en de toekomstige generatie van GPS-satellieten binnen de COSPAS-SARSAT-Raad of op elk ander wederzijds aanvaardbaar forum.

Artikel 13. Modaliteiten

 • 1 De partijen richten werkgroepen op met betrekking tot wederzijds overeen te komen aangelegenheden. In elke werkgroep zijn de desbetreffende bevoegde autoriteiten van de partijen vertegenwoordigd. Derde partijen kunnen enkel aan werkgroepen deelnemen indien beide partijen daarmee instemmen.

 • 2 Uit hoofde van lid 1 worden de volgende werkgroepen opgericht:

  • a. een werkgroep voor frequentiecompatibiliteit en interoperabiliteit van civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingsdiensten;

  • b. een werkgroep voor handel en civiele toepassingen;

  • c. een werkgroep voor de bevordering van de samenwerking bij het ontwerp en de ontwikkeling van de volgende generatie civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssystemen;

  • d. Een werkgroep voor beveiligingsvraagstukken in verband met GPS en Galileo, met inbegrip van de informatie-uitwisseling over mogelijke toepassingen voor de beveiligde gouvernementele diensten en de interactie tussen de respectieve signalen daarvan. Deze groep buigt zich tevens over de vaststelling van de bijzonderheden van de kennisgevings- en overlegprocedure als bedoeld in artikel 11, evenals over mogelijke interfaces.

 • 3 De partijen kunnen elke uit hoofde van lid 1 opgerichte werkgroep desgewenst een taakomschrijving meegeven.

 • 4 Op elke uitwisseling van informatie, apparatuur, technologie of andere gegevens (met inbegrip van geclassificeerde), alsmede op de verlening van diensten uit hoofde van deze overeenkomst zijn alle vigerende wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, met inbegrip van uitvoerbeperkingen en –voorschriften, van toepassing. Dergelijke uitgewisselde informatie, apparatuur, technologie of andere gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van deze overeenkomst en mogen niet worden overgedragen of gebruikt door derde landen, ondernemingen, personen, organisaties of regeringen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij die deze oorspronkelijk heeft verstrekt.

 • 5 De partijen komen overeen om, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen en het officiële regeringsbeleid, eventuele verzoeken om toestemming voor de uitvoer van goederen, informatie of technologie en andere gegevens die bestemd zijn voor de ontwikkeling en implementatie van Galileo of GPS zo spoedig mogelijk af te handelen.

 • 6 Geclassificeerde informatie met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst mag binnen de werkgroepen of anderszins enkel worden uitgewisseld overeenkomstig de voorwaarden van punt 2 van de bijlage bij deze overeenkomst.

 • 7 De partijen komen zo vaak als nodig, doch in principe eenmaal per jaar, bijeen om de behoefte aan werkgroepen te bepalen, de taakomschrijving van de werkgroepen vast te stellen of aan te passen en de door de werkgroepen gemaakte voortgang te evalueren.

Artikel 14. Vervolgactiviteiten

De partijen zijn voornemens besprekingen te voeren over een vervolgovereenkomst met betrekking tot eventuele samenwerking tussen hun respectieve onafhankelijk gefinancierde en geëxploiteerde civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssystemen voor een periode die ingaat zodra Galileo aanvankelijk operationeel is geworden. De partijen zijn voornemens bij deze besprekingen de diverse coördinatiemogelijkheden te verkennen, zoals de aanwijzing met wederzijdse instemming van een interface-raad op hoog niveau die een- of tweemaal per jaar bijeenkomt om beleidskwesties en toekomstplannen te bespreken, van een klein GPS-Galileo-secretariaat voor de uitwisseling van interface-gegevens en de dagelijkse coördinatie, alsmede van verbindingsfunctionarissen.

Artikel 15. Activiteiten binnen internationale fora

Teneinde de doelstellingen van deze overeenkomst te bevorderen en te realiseren werken de partijen waar nodig samen bij aangelegenheden van wederzijds belang in verband met civiele satellietnavigatie- en -tijdsbepalingssignalen en -systemen, diensten met toegevoegde waarde en goederen voor wereldwijde navigatie en tijdsbepaling binnen de ICAO, ITU, IMO, WTO en andere relevante organisaties en fora.

Artikel 16. Financiering

Elke partij draagt zelf de kosten die zij maakt in verband met de uitoefening van haar taken in het kader van deze overeenkomst. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor elke partij gelden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van voldoende middelen.

Artikel 17. Overleg en oplossing van geschillen

 • 1 Eventuele geschillen die ontstaan op grond van of in verband met de voorwaarden, interpretatie of toepassing van deze overeenkomst worden opgelost door middel van overleg.

 • 2 Vertegenwoordigers van de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie enerzijds en van de Verenigde Staten anderzijds komen wanneer nodig bijeen voor de in lid 1, artikel 5, artikel 10, lid 3, en artikel 11, leden 5 en 6, bedoelde vormen van overleg.

 • 3 Deze overeenkomst doet in generlei opzicht afbreuk aan het recht van de partijen om een beroep te doen op de geschillenregeling in het kader van de WTO-regelingen.

Artikel 18. Definitie van de partijen

In deze overeenkomst wordt onder “de partijen” verstaan de Europese Gemeenschap of haar lidstaten of de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, op hun respectieve bevoegdheidsterreinen, enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds.

Artikel 19. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • 1 De partijen zijn verantwoordelijk voor niet-nakoming van verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

 • 2 Indien onduidelijk is of een uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting onder de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap of die van haar lidstaten valt, verstrekken de Europese Gemeenschap en haar lidstaten op verzoek van de Verenigde Staten hierover de nodige informatie. Indien deze informatie niet op redelijke termijn wordt verstrekt of indien tegenstrijdige informatie wordt gegeven, zijn de Europese Gemeenschap en haar lidstaten hiervoor hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 20. Inwerkingtreding en beëindiging

 • 1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Verenigde Staten de depositaris per diplomatieke nota ervan in kennis hebben gesteld dat hun respectieve interne procedures voor de inwerkingtreding zijn voltooid.

 • 2 Deze overeenkomst staat open voor toetreding door staten die na de datum van ondertekening door de partijen lidstaat van de Europese Unie zijn geworden.

 • 3 Onverminderd lid 1 komen de partijen overeen deze overeenkomst voorlopig toe te passen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de datum waarop de partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

 • 4 De Europese Gemeenschap treedt op als depositaris van deze overeenkomst.

 • 5 Deze overeenkomst wordt gesloten voor de duur van tien jaar. Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de oorspronkelijke looptijd van tien jaar stellen de partijen elkaar in kennis van hun eventuele voornemen om de overeenkomst met vijf jaar te verlengen. Daarna wordt zij stilzwijgend met telkens vijf jaar verlengd, tenzij de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds of de Verenigde Staten anderzijds de depositaris uiterlijk drie maanden voor het einde van elke volgende periode van vijf jaar schriftelijk in kennis stellen van hun voornemen om de overeenkomst niet meer te verlengen.

 • 6 Deze overeenkomst kan enkel met instemming van beide partijen worden gewijzigd. Voor elke wijziging van deze overeenkomst is de goedkeuring van de partijen overeenkomstig hun respectieve interne procedures vereist.

 • 7 De partijen evalueren de toepassing van deze overeenkomst in 2008, waarna zij kunnen overwegen de overeenkomst overeenkomstig de procedure van lid 6 te wijzigen.

 • 8 Deze overeenkomst kan te allen tijde schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van twaalf maanden.

GEDAAN te Dromoland Castle, Co. Clare, op de zesentwintigste dag van juni 2004, in tweevoud in de Deense, Nederlandse, Engels, Finse, Franse, Duitse, Griekse, Italiaanse, Portugese, Spaanse, Zweedse, Tsjechische, Estse, Hongaarse, Letse, Litouwse, Maltese, Poolse, Slowaakse en Sloveense taal. Het Engels is de authentieke taal.

Bijlage GPS- en GALILEO-signaalstructuren

 • 1. Omwille van de verenigbaarheid met de nationale veiligheid, de preventie van onaanvaardbare radiostoring en de bruikbaarheid van de GNSS-prestatie komen de partijen de volgende basissignaalstructuur overeen:

  • • Voor de beveiligde gouvernementele dienst van Galileo in de 1559–1610 MHz-band wordt gebruik gemaakt van BOC (Binary Offset Carrier) cosinusfasemodulatie met een subcarrier met een frequentie van 15,345 MHz en een code rate van 2,5575 Mcps (megachip per seconde), gecentreerd rond de frequentie 1575,42 MHz (cosinusfasemodulatie BOC(15, 2.5)) en een signaalvermogen als gespecificeerd in het hieronder bedoelde document met de titel „Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses”.

  • • Bij Galileo wordt voor alle overige diensten, waaronder de open dienst (OS), de reddingsdienst (SoL) en de commerciële dienst (CS) in de 1559–1610 MHz-band gebruik gemaakt van BOC-modulatie (Binary Offset Carrier modulatie) met een subcarrier met een frequentie van 1,023 MHz en een code rate van 1,023 Mcps (megachip per seconde), gecentreerd rond de frequentie 1575,42 MHz (BOC(1,1)) en een signaalvermogen als gespecificeerd in het hieronder bedoelde document met de titel „Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses”.

  • • Voor de GPS–signaalstructuur in de 1559–1610 MHz-band, gecentreerd rond de frequentie 1575,42 MHz, wordt gebruik gemaakt van BPSK-modulatie (Binary Phase Shift Key modulatie) met een code rate van 1,023 Mcps, BPSK-modulatie met een code rate van 10,23 Mcps en BOC-modatie met een subcarrier met een frequentie van 10,23 MHz en een code rate van 5,115 Mcps en een signaalvermogen als gespecificeerd in het hieronder bedoelde document met de titel „Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses”. In de toekomst zal BOC(1,1)-modulatie, gecentreerd rond de frequentie 1575,42 MHz, aan deze signaalstructuur worden toegevoegd.

 • 2. De geclassificeerde aannames en methodologie op basis waarvan de criteria voor de verenigbaarheid met de nationale veiligheid worden vastgesteld, alsmede deze criteria zelf zijn opgenomen in de documenten „National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559–1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3” (hierna respectievelijk „deel 1”, „deel 2” en „deel 3” genoemd), van 9 juni 2004, met inbegrip van eventuele toekomstige amendementen, wijzigingen, of aanpassingen daarop die wederzijds door de partijen worden overeengekomen overeenkomstig punt 6, onder a) van deze bijlage. Tot deel 1, deel 2 en deel 3 hebben alleen toegang de Verenigde Staten en die lidstaten die partij zijn bij een met de Verenigde Staten gesloten General Security of Military Information Agreement (hierna „GSMIA” genoemd) of General Security of Information Agreement (hierna „GSOIA” genoemd), welke op de toegang, de handhaving, het gebruik en de vrijgave van deze geclassificeerde documenten zal worden toegepast. Indien in de toekomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten een overeenkomst inzake de beveiliging van informatie wordt gesloten, zal deze worden toegepast op de toegang, de handhaving, het gebruik en de vrijgave van deel 1, deel 2 en deel 3. Voorlopig krijgen vertegenwoordigers van de Europese Commissie en personeelsleden van de Gemeenschappelijke Onderneming Galileo en het Europees Ruimteagentschap met het oog op de toepassing en nakoming van deze overeenkomst toegang tot deel 2 op basis van een veiligheidsmachtiging van een lidstaat die een GSOMIA of GSOIA met de Verenigde Staten heeft gesloten, overeenkomstig de nationale veiligheidsprocedures en –wetgeving van de betrokken lidstaat en de met de Verenigde Staten gesloten GSOMIA of GSOIA. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en personeelsleden van de Gemeenschappelijke Onderneming Galileo en het Europees Ruimteagentschap krijgen toegang tot deel 1 en deel 3 overeenkomstig de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. De geclassificeerde informatie wordt te allen tijde beveiligd en uitsluitend behandeld in faciliteiten met een passende veiligheidsmachtiging overeenkomstig de toepasselijke veiligheidsprocedures en -wetgeving en de GSOMIA of GSOIA.

 • 3. De aannames ten aanzien van de frequentiecompatibiliteit zijn opgenomen in het document „Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses” van 9 juni 2004, met inbegrip van eventuele toekomstige amendementen, wijzigingen of aanpassingen daarop die wederzijds door de partijen worden overeengekomen.

 • 4. De methodologie voor de analyse van de frequentiecompatibiliteit zijn opgenomen in het document „Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses” van 18 juni 2004, met inbegrip van eventuele toekomstige amendementen, wijzigingen of aanpassingen daarop die wederzijds door de partijen worden overeengekomen.

 • 5. De verstrekking van de offset-tijd tussen de Galileo- en de GPS-systeemtijd in de navigatieberichten van hun respectieve diensten is beschreven in het document „GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition” van 20 maart 2003, met inbegrip van eventuele toekomstige amendementen, wijzigingen of aanpassingen daarop die wederzijds door de partijen worden overeengekomen.

 • 6.

  • a) Onverminderd artikel 20, lid 6, worden besluiten over eventuele toekomstige amendementen, wijzigingen of aanpassingen op de documenten „National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559–1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3” op basis van wederzijdse instemming genomen door een subgroep van de uit hoofde van artikel 13, lid 2, onder d), opgerichte werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Verenigde Staten enerzijds en uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie die namens de Europese Gemeenschap handelen en die overeenkomstig punt 2 van deze bijlage toegang hebben tot deze geclassificeerde documenten, en vertegenwoordigers van die lidstaten die overeenkomstig punt 2 van deze bijlage toegang hebben tot deze geclassificeerde documenten anderzijds. Deze besluiten zijn bindend voor de partijen.

  • b) Onverminderd artikel 20, lid 6, worden besluiten over eventuele toekomstige amendementen, wijzigingen of aanpassingen op de volgende documenten op basis van wederzijdse instemming genomen door vertegenwoordigers van de partijen in de uit hoofde van artikel 13, lid 2, onder a opgerichte werkgroep, waaronder de Verenigde Staten: „Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses”; „Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses”; „GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition.” Deze besluiten zijn bindend voor de partijen.

Terug naar begin van de pagina