Maatregel 15 (2009) Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is, Baltimore, 17-04-2009

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 17-04-2009 t/m heden

Maatregel 15 (2009) Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is

Authentiek : EN

Measure 15 (2009)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Landing of persons from passenger vessels in the Antarctic Treaty area

The Representatives,

Noting the increasing trend in tourist activities in the Treaty area and the possible impacts of such activities on the Antarctic environment, including its wildlife, and on the conduct of scientific research;

Conscious of their responsibilities to ensure that tourism is conducted in a safe and environmentally responsible manner consistent with the objectives of the Antarctic Treaty;

Acknowledging the tourism industry’s collaboration in efforts to ensure that its activities are sustainable and compatible with the objectives of the Antarctic Treaty;

Aware of hazards confronting passenger vessels operating in the Antarctic Treaty area and desiring to promote the safety of life at sea;

Wishing to minimize the likelihood of marine oil spills due to incidents involving large tourist vessels in Antarctica;

Recalling Resolution 4 (2007);

Recalling the existence of resolutions which set site-specific recommendations;

Recommend to their Governments the following Measure for approval in accordance with paragraph 4 of Article IX of the Antarctic Treaty:

That:

 • 1. Parties shall require their operators organizing tourist or other non-governmental activities in the Antarctic Treaty area, for which advance notification is required in accordance with Article VII(5) of the Antarctic Treaty,

  • a) to refrain from making any landings in Antarctica from vessels carrying more than 500 passengers unless a lower number is otherwise specified in applicable ATCM measures; and

  • b) in the case of vessels carrying 500 or fewer passengers,

   • (i) to coordinate with each other with the objective that not more than one tourist vessel is at a landing site at any one time;

   • (ii) to restrict the number of passengers on shore at any one time to 100 or fewer, unless a lower number is otherwise specified in applicable ATCM Measures and to maintain a 1:20 guide-to-passenger ratio, unless a more restrictive ratio is otherwise specified in applicable ATCM measures.

 • 2. nothing in this Measure shall derogate from the rights and obligations of any Party with respect to environmental impact assessments and restrictions on the activities of their nationals in accordance with Article 8 and other relevant provisions of the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty.

 • 3. this Measure, including the specific restrictions in paragraph 1 above, shall be subject to further discussion in future ATCMs to take account of possible changes in circumstance, including with respect to specific sites in Antarctica.

Vertaling : NL

Maatregel 15 (2009)

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Aan land gaan van personen van passagiersschepen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is

De vertegenwoordigers,

Gelet op de toenemende ontwikkeling van toeristische activiteiten in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is en de mogelijke gevolgen van deze activiteiten voor het Antarctisch milieu, met inbegrip van zijn flora en fauna, en voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;

Zich bewust van hun verantwoordelijkheid te waarborgen dat toeristische activiteiten verlopen op een veilige en voor het milieu verantwoorde manier die verenigbaar is met de doelstellingen van het Verdrag inzake Antarctica;

De samenwerking van de toeristenindustrie onderkennend bij de inspanningen om te waarborgen dat haar activiteiten duurzaam zijn en verenigbaar met de doelstellingen van het Verdrag inzake Antarctica;

Doordrongen van gevaren voor passagiersschepen die varen in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is en geleid door de wens de veiligheid van mensenlevens op zee te bevorderen;

Geleid door de wens de kans op olielozingen op zee ten gevolge van incidenten met grote toeristenschepen in Antarctica te minimaliseren;

In herinnering roepend resolutie 4 (2007);

Herinnerend aan het bestaan van resoluties met aanbevelingen voor specifieke plaatsen;

Bevelen hun Regeringen aan de volgende Maatregel goed te keuren in overeenstemming met artikel IX, vierde lid, van het Verdrag inzake Antarctica:

 • 1. Partijen verplichten hun exploitanten die toeristische of andere non-gouvernementele activiteiten, waarvan vooraf kennisgeving dient te worden gedaan in overeenstemming met artikel VII, vijfde lid, van het Verdrag inzake Antarctica, organiseren in het gebied waarop het Verdrag inzake Antarctica van toepassing is:

  • a. zich te onthouden van aan land gaan in Antarctica vanaf schepen met meer dan 500 passagiers aan boord, tenzij een lager aantal is omschreven in van toepassing zijnde maatregelen van de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica; en

  • b. in het geval van schepen met 500 passagiers of minder aan boord:

   • i. met elkaar samen te werken teneinde te voorkomen dat zich op enig moment meer dan een toeristenschip bevindt bij een aanlandplaats;

   • ii. het aantal passagiers aan wal te allen tijde te beperken tot ten hoogste 100 personen, tenzij een lager aantal omschreven is in van toepassing zijnde maatregelen van de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica, en een verhouding van 1 gids per 20 passagiers te hanteren, tenzij een restrictievere verhouding omschreven is in van toepassing zijnde maatregelen van de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica.

 • 2. Geen enkele bepaling in deze Maatregel tast de rechten en verplichtingen van Partijen aan ter zake van milieu-effectrapportages en beperkingen van de activiteiten van hun onderdanen in overeenstemming met artikel 8 en andere van toepassing zijnde bepalingen van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica.

 • 3. Deze Maatregel, met inbegrip van de specifieke beperkingen in punt 1 hierboven, wordt in de toekomst door de Consultatieve Vergadering van het Verdrag inzake Antarctica nader besproken om mogelijke veranderingen in de omstandigheden, waaronder op specifieke plaatsen op Antarctica, in aanmerking te nemen.

Terug naar begin van de pagina