Protocol van ondertekening bij het Protocol betreffende de nationale behandeling bij de aanbesteding van werken en de aankoop van goederen, Brussel, 06-07-1956

Geldend van 06-07-1956 t/m heden

Protocol van ondertekening bij het Protocol betreffende de nationale behandeling bij de aanbesteding van werken en de aankoop van goederen

Authentiek : NL

Protocol van ondertekening

De Regeringen van Nederland, België en Luxemburg;

Na heden een Protocol betreffende de nationale behandeling bij de aanbesteding van werken en de aankoop van goederen te hebben ondertekend;

Verbinden zich dit Protocol onverwijld aan Haar onderscheidene Parlementen ter goedkeuring voor te leggen.

I

In afwachting van de inwerkingtreding daarvan, zijn de drie Regeringen voorlopig en voor de duur van één jaar overeengekomen de bepalingen van genoemd Protocol, met uitzondering van die, welke betrekking hebben op de arbitrage, onmiddellijk toe te passen.

In afwachting van de inwerkingtreding van laatstbedoelde bepalingen, wordt een Verzoeningscommissie ingesteld, waarop mutatis mutandis de bepalingen betrekking hebbend op de arbitrage van toepassing zijn. De conclusies der Verzoeningscommissie hebben evenwel de waarde van een advies.

II

Ter verwezenlijking van het beginsel der non-discriminatie, zoals voorzien in artikel 2 en dat bedoelt Nederlandse ondernemers en producten een zelfde behandeling te verzekeren als Belgische ondernemers en producten, verbindt de Belgische Regering zich zo spoedig mogelijk en uiterlijk tegelijk met het ontwerp van het Verdrag ener Economische Unie, aan de volksvertegenwoordiging de wetsontwerpen voor te leggen strekkende tot wijziging van de in België bestaande wettelijke bepalingen ten doel hebbend de nationale ondernemingen en producten te beschermen.

Hieruit volgt onder meer dat een wijziging zal worden voorgesteld van:

  • a) de Besluitwet nr 204 van 1 october 1935, welke het mogelijk maakt het Koninklijk Besluit nr 658 van 1 october 1935 daaraan aan te passen. In afwachting van deze wijzigingen zullen de bestaande wettelijke bepalingen zodanig worden toegepast dat er geen onderscheid meer zal worden gemaakt tussen Nederlandse ondernemers en producten enerzijds en Belgische ondernemers en producten anderzijds;

  • b) de Besluitwet van 3 februari 1947 in dier voege, dat aan Nederlandse onderdanen eveneens zal worden toegekend het voordeel, dat aan Belgische en Luxemburgse onderdanen wordt gegeven hetzij door de bestaande besluitwetten, hetzij door het Verdrag ener Economische Unie tussen België en Luxemburg van 25 juli 1921.

In afwachting van de wijziging van bedoelde Besluitwet en zolang artikel 8 van deze Besluitwet derhalve in zijn huidige vorm moet worden toegepast, dragen de bevoegde Ministers er zorg voor, dat een beslissing omtrent een ingediende aanvraag van ontheffing vóór de gunningsdatum wordt genomen mits de Nederlandse aannemer binnen zeven dagen na de opening van de inschrijvingsbiljetten de vereiste documenten bij de Commissie van Erkenning heeft ingediend.

Voorts wordt voornoemde Besluitwet van 3 februari 1947 zodanig toegepast, dat de Nederlandse ondernemers op voet van gelijkheid worden gesteld met Belgische ondernemers; in Belgische ondernemingen geheel of gedeeltelijk werkend met Nederlands kapitaal, wordt dit kapitaal voor de toepassing van artikel I, A 2° van genoemde Besluitwet gelijkgesteld met Belgisch kapitaal.

III

Ter verwezenlijking van het in artikel 2 neergelegde beginsel van non-discriminatie, neemt de Regering van Luxemburg de verplichting op zich erop toe te zien, dat bij de toepassing van de in Luxemburg bestaande wettelijke regelingen ten doel hebbend de bescherming van nationale producten en ondernemingen, Nederlandse producten en ondernemingen op gelijke voet zullen worden gesteld met Luxemburgse en Belgische producten en ondernemingen.

Dit houdt o.m. in, dat artikel 18 van het Ministerieel Besluit van 1 maart 1948 betreffende het Algemeen Lastenkohier dusdanig zal worden toegepast, dat Nederlandse ondernemingen en producten volledig gelijk gesteld zullen worden met Luxemburgse en Belgische ondernemingen en producten.

Gedaan te Brussel, op 6 juli 1956, in drievoud, in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina