Notawisseling tussen de Nederlandse en de Australische Regering houdende een overeenkomst inzake paspoorten en paspoortvisa, Canberra, 20-02-1951

Geldend van 01-04-1951 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Australische Regering houdende een overeenkomst inzake paspoorten en paspoortvisa

Authentiek : EN

I

Minister for External Affairs.

Canberra, A.C.T.

20th February, 1951.

Sir,

I have the honour to refer to previous correspondence regarding visas and visa fees, and to inform you that the Government of the Commonwealth of Australia is prepared to conclude with the Government of the Netherlands, an agreement in the following terms:

 • (1) Netherlands citizens, possessing valid Netherlands passports who desire to enter Australia whether temporarily or permanently, and whose entry into Australia has been approved, will receive visas for Australia, free of charge, from the appropriate visa issuing authority; such visas, in the case of Netherlands citizens proceeding to Australia for purposes other than permanent residence will be made valid for a period of twelve months, and good for an unlimited number of journeys to Australia within that period.

 • (2) Australian citizens, possessing valid Australian passports, who desire to enter the Netherlands as bona fide non immigrants may enter the Netherlands for periods of less than three months without obtaining a visa.

 • (3) The present agreement shall take effect on 1st April, 1951.

 • (4) Either party may at any time give to the other party written notice of its desire to terminate the agreement. The agreement shall be terminated three months after the date of such notice.

Notwithstanding the foregoing, it is understood:

 • (a) That the abovementioned provisions do not exempt Netherlands citizens entering Australia, and Australian citizens entering the Netherlands from the necessity of complying with the Australian and Netherlands laws and regulations concerning the entry, residence whether temporary or permanent, and employment of aliens; and

 • (b) That travellers who are unable to satisfy the repective immigration authorities that they comply with the laws and regulations referred to in the immediately preceding sub-paragraph, are liable to be refused permission to enter or land.

If the foregoing provisions are acceptable to your Government, I have the honour to suggest that the present Note, and the Legation's confirmatory reply, should be regarded as placing on record the agreement reached between our two Governments.

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

(Sgd.) Percy C. SPENDER.

Mr. A. H. Hasselman,

Chargé d'Affaires ad interim,

Royal Netherlands Legation,

Canberra, A.C.T.

II

I. 1/816.

Canberra, 20th February, 1951.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your note of today's date regarding visas and visa fees in which you inform me that the Government of the Commonwealth of Australia is prepared to conclude with the Government of the Netherlands an agreement in the following terms:

[Red: (zoals in No. I)]

I am authorised by the Netherlands Government to state that the Netherlands Government agrees to the foregoing provisions and to the suggestion that your note and this reply should be regarded as placing on record the agreement reached between our two Governments.

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

(Sgd.) A. H. HASSELMAN.

Chargé d'Affaires a.i.

The Honorable P.C. Spender, K.C., M.P.,

Minister of State for External Affairs,

Canberra, A.C.T.

Vertaling : NL

I

Minister van Buitenlandse Zaken,

Canberra, A.C.T.

20 Februari 1951.

Mijnheer de Zaakgelastigde,

Ik heb de eer te verwijzen naar onze voorgaande briefwisseling betreffende visa's en visa-rechten, en U mede te delen dat de Regering van het Australische Gemenebest bereid is met de Nederlandse Regering een overeenkomst te sluiten in de volgende bewoordingen:

 • (1) Nederlandse burgers in het bezit van geldige Nederlandse paspoorten die Australië wensen binnen te komen hetzij tijdelijk of voorgoed, en wier binnenkomst in Australië is goedgekeurd, zullen van de daartoe aangewezen visa-uitgevende instantie gratis visa voor Australië ontvangen; indien Nederlandse burgers naar Australië gaan met een ander doel dan om zich er voorgoed te vestigen, dan zullen dergelijke paspoorten een geldigheidsduur krijgen van twaalf maanden en binnen die periode gebruikt kunnen worden voor een onbeperkt aantal reizen naar Australië.

 • (2) Australische burgers in het bezit van geldige Australische paspoorten die Nederland te goeder trouw wensen binnen te komen anders dan als immigranten, mogen Nederland voor perioden korter dan drie maanden binnengaan zonder dat zij daartoe een visum behoeven.

 • (3) Deze overeenkomst, zal op 1 April 1951 in werking treden.

 • (4) Elk van beide partijen kan op elk tijdstip de andere partij schriftelijk mededeling doen van haar wens de overeenkomst te beëindigen. De overeenkomst zal aflopen drie maanden na de datum van een dergelijke mededeling.

Onverminderd het voorgaande wordt overeengekomen:

 • (a) Dat de bovengenoemde bepalingen Nederlandse burgers die Australië binnenkomen, en Australische burgers die Nederland binnenkomen niet ontheffen van de noodzaak te voldoen aan de Australische en Nederlandse wetten en voorschriften betreffende de binnenkomst, het verblijf hetzij tijdelijk of voorgoed, en het tewerkstellen van vreemdelingen; en

 • (b) Dat reizigers die niet in staat zijn ten genoege van de onderscheidene immigratie-autoriteiten aan te tonen dat zij voldoen aan de wetten en voorschriften waarnaar in de onmiddellijk hieraan voorafgaande alinea wordt verwezen, waarschijnlijk geen toestemming zullen krijgen het land binnen te komen of aan land te gaan.

Indien de voorgaande bepalingen voor Uw Regering aanvaardbaar zijn, heb ik de eer voor te stellen dat deze Nota en het bevestigende antwoord van het Gezantschap beschouwd dienen te worden als de vastlegging van de tussen onze beide Regeringen bereikte overeenstemming.

Ik heb de eer te zijn,

Mijnheer de Zaakgelastigde,

Uw gehoorzame dienaar,

(w.g.) Percy C. SPENDER.

De Heer A. H. Hasselman,

Tijd. Zaakgelastigde,

Gezantschap der Nederlanden,

Canberra, A.C.T.

II

I. 1/816.

Canberra, 20 Februari 1951.

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw nota dd. heden met betrekking tot visa's en visa-rechten, waarin U mij mededeelt dat de Regering van het Australische Gemenebest bereid is met de Nederlandse Regering een overeenkomst te sluiten in de volgende bewoordingen:

[Red: (zoals in No. I)]

Ik ben door de Nederlandse Regering gemachtigd te verklaren dat de Nederlandse Regering accoord gaat met de voorgaande bepalingen en met Uw voorstel om Uw nota en dit antwoord te beschouwen, als de vastlegging van de tussen onze beide Regeringen bereikte overeenstemming.

Ik heb de eer te zijn,

Excellentie,

Uw gehoorzame dienaar,

(w.g.) A. H. HASSELMAN.

Tijd. Zaakgelastigde

The Honorable P. C. Spender, K.C., M.P.,

Minister van Buitenlandse Zaken,

Canberra, A.C.T.

Terug naar begin van de pagina