Protocol bij de Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlijden, Parijs, 11-12-1953

Geldend van 01-04-1955 t/m heden

Protocol bij de Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

Authentiek : EN

PROTOCOL TO THE EUROPEAN INTERIM AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY SCHEMES RELATING TO OLD AGE, INVALIDITY AND SURVIVORS

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Having regard to the provisions of the European Interim Agreement on Social Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors, signed at Paris, on the 11th day of December, 1953 (hereinafter referred to as “the principal Agreement”);

Having regard to the provisions of the Convention relating to the Status of Refugees signed at Geneva on 28th July, 1951, (hereinafter referred to as “the Convention”);

Being desirous of extending the provisions of the principal Agreement so as to apply to refugees as defined in the Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Protocol the term “refugee” shall have the meaning ascribed to it in Article 1 of the Convention, provided that each Contracting Party shall make a declaration at the time of signature or ratification hereof or accession hereto, specifying which of the meanings set out in paragraph B of Article 1 of the Convention it applies for the purpose of its obligations under this Protocol, unless such Party has already made such a declaration at the time of its signature or ratification of the Convention.

Article 2

The provisions of the principal Agreement shall apply to refugees under the same conditions as they apply to the nationals of the Contracting Parties thereto, provided that Article 3 of that Agreement shall apply to refugees only in cases where the Contracting Parties to the agreements to which that Article refers have ratified this Protocol or acceded thereto.

Article 3

  • 1 This Protocol shall be open to the signature of the Members of the Council of Europe who have signed the principal Agreement. It shall be ratified.

  • 3 This Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of deposit of the second instrument of ratification.

  • 4 As regards any Signatory ratifying subsequently, or any acceding State, the Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

  • 5 Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe, who shall notify the Members of the Council, acceding States and the Director-General of the International Labour Office of the names of those who have ratified or acceded.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of Europe and of which the Secretary-General shall send certified copies to each of the Signatories and to the Director-General of the International Labour Office.

Vertaling : NL

PROTOCOL BIJ DE EUROPESE INTERIM-OVEREENKOMST BETREFFENDE DE REGELINGEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID VOOR OUDERDOM, INVALIDITEIT EN OVERLIJDEN

De Regeringen welke dit Protocol hebben ondertekend, Leden van de Raad van Europa,

Gezien het bepaalde in de Europese Interim-Overeenkomst betreffende de regelingen inzake sociale zekerheid voor ouderdom, invaliditeit en overlijden, ondertekend te Parijs op 11 December 1953 (hierna aangeduid als „de Hoofdovereenkomst”);

Gezien het bepaalde in het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 Juli 1951 (hierna aangeduid als „het Verdrag van Genève”);

Verlangende de werking van de bepalingen van de Hoofdovereenkomst uit te strekken tot vluchtelingen, zoals omschreven in het Verdrag van Genève,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Protocol heeft de term „vluchteling” de betekenis, welke daaraan is toegekend in artikel 1 van het Verdrag van Genève, met dien verstande dat iedere Overeenkomstsluitende Partij ten tijde van de ondertekening of van de bekrachtiging van dit Protocol of van de toetreding hiertoe een verklaring moet afleggen, die aangeeft welke van de betekenissen, vermeld in artikel 1, lid B, van dat Verdrag, zij toepast met betrekking tot de verplichtingen uit hoofde van dit Protocol, tenzij bedoelde Partij een dergelijke verklaring reeds heeft afgelegd ten tijde van haar ondertekening of bekrachtiging van dat Verdrag.

Artikel 2

Het bepaalde in de Hoofdovereenkomst is toepasselijk op vluchtelingen onder dezelfde voorwaarden, die gelden voor de onderdanen van de Partijen bij die Overeenkomst. Evenwel wordt het bepaalde in artikel 3 van de Hoofdovereenkomst slechts op de vluchtelingen toegepast in het geval, dat de Overeenkomstsluitende Partijen bij de in dat artikel bedoelde overeenkomsten dit Protocol hebben bekrachtigd of daartoe zijn toegetreden.

Artikel 3

  • 1 Dit Protocol staat open voor ondertekening door de Leden van de Raad van Europa, die de Hoofdovereenkomst hebben ondertekend. Het dient te worden bekrachtigd.

  • 2 Iedere Staat, die is toegetreden tot de Hoofdovereenkomst, kan toetreden tot dit Protocol.

  • 3 Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op de nederlegging van de tweede akte van bekrachtiging.

  • 4 Ten aanzien van iedere Staat, welke het Protocol op een later tijdstip bekrachtigt of ertoe toetreedt, treedt het Protocol in werking op de eerste dag van de maand, volgende op de nederlegging van zijn akte van bekrachtiging of toetreding.

  • 5 De akten van bekrachtiging en van toetreding zullen worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa, die de Leden van de Raad, de toegetreden Staten en de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau verwittigt van de namen van de Staten, die bekrachtigen of toetreden.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

Gedaan te Parijs, de 11e December 1953, in de Engelse en Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar, dat zal worden bewaard in het archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal doet gewaarmerkte afschriften ervan toekomen aan alle Partijen welke dit Protocol hebben ondertekend, alsmede aan de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau.

Terug naar begin van de pagina