Protocol 2, gehecht aan de Universele Auteursrecht-Conventie, inzake de toepassing [...] op werken van bepaalde internationale organisaties, Genève, 06-09-1952

Geldend van 22-06-1967 t/m heden

Protocol 2, gehecht aan de Universele Auteursrecht-Conventie, inzake de toepassing dier Conventie op werken van bepaalde internationale organisaties

Authentiek : EN

Protocol 2 annexed to the Universal Copyright Convention, concerning the application of that Convention to the works of certain international organisations

The States parties hereto, being also parties to the Universal Copyright Convention (hereinafter referred to as the “Convention”),

Have accepted the following provisions:

 • 1.

  • a) The protection provided for in article II (1) of the Convention shall apply to works published for the first time by the United Nations, by the Specialized Agencies in relationship therewith, or by the Organization of American States;

  • b) Similarly, article II (2) of the Convention shall apply to the said organisation or agencies.

 • 2.

  • a) This Protocol shall be signed and shall be subject to ratification or acceptance, or may be acceded to, as if the provisions of article VIII of the Convention applied hereto.

  • b) This Protocol shall enter into force for each State on the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or accession of the State concerned or on the date of entry into force of the Convention with respect to such State, whichever is the later.

IN FAITH WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

DONE at Geneva, this sixth day of September, 1952, in the English, French and Spanish languages, the three texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited with the Director-General of the Unesco. The Director-General shall send certificated copies to the signatory States, to the Swiss Federal Council, and to the Secretary-General of the United Nations for registration.

Vertaling : NL

Protocol 2, gehecht aan de Universele Auteursrecht-Conventie, inzake de toepassing dier Conventie op werken van bepaalde internationale organisaties

De Staten, die partij zijn bij de Universele Auteursrecht-Conventie (hierna te noemen de „Conventie”) en ook partij zijn bij dit Protocol,

Zijn het volgende overeengekomen:

 • 1.

 • 2.

  • a) Dit Protocol zal worden ondertekend en moet worden bekrachtigd of aanvaard door de ondertekenende Staten; toetreding is mogelijk, overeenkomstig de bepalingen van artikel VIII der Conventie.

  • b) Dit Protocol treedt voor iedere Staat in werking op de datum van de nederlegging van de akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding door de betrokken Staat, mits deze Staat reeds partij bij de Conventie is.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Genève, de zesde September 1952, in de Franse, de Engelse en de Spaanse taal, - zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek - in één exemplaar, dat zal worden nedergelegd bij de Directeur-Generaal van de UNESCO, die er een gewaarmerkt afschrift van zal doen toekomen aan de ondertekenende Staten, aan de Zwitserse Bondsraad, alsmede aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ter registratie door laatstgenoemde.

Terug naar begin van de pagina