Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen [...] in de Verenigde Staten van Amerika, Parijs, 24-02-2011

Geldend van 31-01-2012 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika

De Regering van de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen „de Regering van de Verenigde Staten”) en de Vier Regeringen van de Franse Republiek (hierna te noemen „de Franse Regering”), het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna te noemen „de Britse Regering”), het Koninkrijk der Nederlanden (hierna te noemen „de Nederlandse Regering”) en de Bondsrepubliek Duitsland (hierna te noemen „de Duitse Regering”) (hierna gezamenlijk te noemen „de Partijen”),

Gelet op de Overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden inzake samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van het gas-ultracentrifuge-procédé voor de productie van verrijkt uranium, gedaan te Almelo op 4 maart 1970 (het „Verdrag van Almelo”);

Gelet op de Overeenkomst tussen de drie Regeringen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van een installatie voor de verrijking van uranium in de Verenigde Staten, gedaan te Washington op 24 juli 1992 (het „Verdrag van Washington”) en de voortzetting van het Verdrag van Washington, overeenkomstig de bepalingen ervan, met betrekking tot de uranium verrijkingsfaciliteit in Eunice, New Mexico, die eigendom is van URENCO;

Gelet op het Verdrag tussen de Regeringen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek inzake samenwerking op het gebied van ultracentrifugetechnologie, gedaan te Cardiff op 12 juli 2005 (het „Verdrag van Cardiff”);

Gelet op de joint venture, Enrichment Technology Company Ltd (ETC) geheten, opgericht naar het recht van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met het oog op onderzoek en ontwikkeling inzake ultracentrifugetechnologie, de vervaardiging van gascentrifuges en daarmee verwante technologie en activiteiten, waarin URENCO en AREVA, zoals onderscheidenlijk omschreven in artikel I van deze Overeenkomst, elk een aandeel van 50% bezitten;

In aanmerking nemend dat de oorspronkelijk door URENCO ontwikkelde ultracentrifugetechnologie aan ETC in licentie is gegeven, en door URENCO gebruikt kan worden in overeenstemming met het Verdrag van Almelo en het Verdrag van Cardiff, en door AREVA in overeenstemming met het Verdrag van Cardiff;

Gelet op het voornemen van URENCO en AREVA de ultracentrifugetechnologie van ETC te gebruiken voor het produceren van verrijkt uranium (ten behoeve van andere doeleinden dan de productie van verrijkt uranium voor het vervaardigen van kernwapens of andere nucleaire explosiemiddelen) en het voornemen van URENCO en van AREVA in de Verenigde Staten van Amerika (de Verenigde Staten) installaties te vestigen voor het verrijken van uranium met gebruikmaking van de ultracentrifugetechnologie van ETC;

Geleid door de wens een intergouvernementeel kader vast te stellen voor een of meer Installaties in de Verenigde Staten die gebruikmaken van de ultracentrifugetechnologie van ETC voor het produceren van verrijkt uranium uitsluitend voor vreedzame niet-explosieve doeleinden;

Overwegend dat de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland als partijen bij het Verdrag van Cardiff internationale verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot het gebruik en de behandeling van gegevens, uitrusting alsmede grondstoffen of speciale splijtstoffen die met de ultracentrifugetechnologie verband houden;

Overwegend dat de Partijen beleidslijnen hebben vastgesteld voor de bescherming van gegevens aangaande ultracentrifugetechnologie;

Overwegend dat de Partijen zich houden aan het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens van 1 juli 1968 (het NPV) en het Statuut van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en gelet op het feit dat elke Partij waarborgovereenkomsten met de IAEA is aangegaan en bij deze waarborgovereenkomsten aanvullende protocollen met de IAEA heeft gesloten;

Overwegend dat de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, gedaan te Rome op 25 maart 1957;

Voornemens te waarborgen dat alle toekomstige activiteiten van Installaties in de Verenigde Staten verenigbaar zijn met de beleidslijnen van de Partijen ten aanzien van de niet-verspreiding van kernwapens en met hun internationale verplichtingen op dat gebied;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel I. Begripsomschrijvingen

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst wordt, tenzij daarin anders wordt bepaald, verstaan onder:

 • a. „AREVA”, AREVA SA, met inbegrip van met haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en de mogelijke rechtsopvolgers van elk van hen, evenwel met uitzondering van ETC;

 • b. „ultracentrifugetechnologie”, gas-ultracentrifugetechnologie en daarmee verwante technologie, met inbegrip van gegevens en knowhow en de gegevens die verwerkt zijn in het ontwerp van (en zijn voortgebracht door) gas-ultracentrifuge-uitrusting of onderdelen daarvan;

 • c. „gerubriceerde gegevens”, gegevens die overeenkomstig de nationale wetten en voorschriften betreffende gerubriceerde gegevens beschermd dienen te worden tegen openbaarmaking zonder machtiging. Gerubriceerde gegevens omvatten mede documenten, informatie of materiaal dat gerubriceerde gegevens bevat en de gegevens die verwerkt zijn in ultracentrifuge-uitrusting en onderdelen daarvan, ongeacht op welke wijze zij worden doorgegeven;

 • d. „ETC”, de Enrichment Technology Company Ltd, een joint venture die is aangegaan tussen URENCO en AREVA met het oog op onderzoek en ontwikkeling inzake ultracentrifugetechnologie, de vervaardiging van gascentrifuges en daarmee verwante technologie en activiteiten, met inbegrip van haar dochtermaatschappijen en de rechtsopvolgers daarvan;

 • e. „ultracentrifugetechnologie van ETC”, de ultracentrifugetechnologie zoals omschreven in het bovenstaande onderdeel b die door URENCO aan ETC in licentie is gegeven, eigendom is van, in het bezit is van, afkomstig is van of voortkomt uit activiteiten van ETC of uit het gebruik van ultracentrifugetechnologie van ETC door licentiehouders van ETC en aan ETC in licentie gegeven;

 • f. „Vier Regeringen”, de Franse Regering, de Britse Regering, de Nederlandse Regering en de Duitse Regering;

 • g. „Installatie”, een faciliteit voor het verrijken van uranium met gebruikmaking van ultracentrifugetechnologie van ETC, die in de Verenigde Staten gebouwd zal worden en eigendom zal zijn van URENCO of AREVA (evenwel met uitzondering van de uranium verrijkingsfaciliteit in Eunice, New Mexico, die eigendom is van URENCO);

 • h. „licentiehouder(s)”, een operationeel verrijkingsbedrijf dat een dochteronderneming is van AREVA of URENCO en in het bezit is van een geldige licentie van ETC voor het gebruik van ultracentrifugetechnologie van ETC buiten de Verenigde Staten;

 • i. „NSG”, de Nuclear Suppliers Group, een groep van nucleaire exportlanden die wil bijdragen aan de niet-verspreiding van kernwapens door twee series richtlijnen te implementeren voor nucleaire exporten en met nucleaire technologie verband houdende exporten voor tweeërlei gebruik;

 • j. „nucleair materiaal”, (i) „grondstoffen”, dat wil zeggen uranium dat het mengsel van isotopen bevat dat in de natuur voorkomt en uranium waaruit de isotoop U-235 is afgescheiden, en (ii) „bijzondere splijtstoffen”, dat wil zeggen plutonium, uranium-233 en uranium verrijkt in de isotopen U-233 of U-235;

 • k. „exploitant”, de houder van de licentie die door de Amerikaanse Instantie is afgegeven in verband met de Installatie;

 • l. „operationele technologie”, de ultracentrifugetechnologie die eigendom is van de exploitant of licentiehouder en gebruikt wordt voor of voortkomt uit de vestiging, bouw en exploitatie van een Installatie;

 • m. „Quadripartiete Instantie”, de uit hoofde van het Verdrag van Cardiff ingestelde instantie die bij toerbeurt optreedt namens de instanties die door de Vier Regeringen onderscheidenlijk zijn aangewezen in overeenstemming met artikel VIII van het Verdrag van Cardiff, die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de uitvoering van een gemeenschappelijk beveiligings- en rubriceringsbeleid uit hoofde van dat verdrag;

 • n. „vertrouwelijke gegevens”, restricted data zoals omschreven in de Atomic Energy Act (Wet inzake atoomenergie) van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd;

 • o. „Drie Regeringen”, de Britse Regering, de Nederlandse Regering en de Duitse Regering;

 • p. „Instantie van de Verenigde Staten”, de United States Nuclear Regulatory Commission;

 • q. „gegevens inzake de nationale veiligheid van de Verenigde Staten”, gegevens die door de Regering van de Verenigde Staten gerubriceerd zijn uit hoofde van Executive Order 13526, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of een opvolger daarvan;

 • r. „Verenigd Koninkrijk” of „Britse”, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland; en

 • s. „URENCO”, de krachtens het Verdrag van Almelo opgerichte gezamenlijke industriële onderneming, met inbegrip van met haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en de mogelijke rechtsopvolgers van elk van hen, evenwel met uitzondering van ETC.

Artikel II. Werkingssfeer

 • 1 In deze Overeenkomst worden de voorwaarden uiteengezet waaronder:

  • a. de Vier Regeringen, voor zover de van toepassing zijnde verdragen en hun onderscheiden wetten en voorschriften dit toelaten, voorzien in de overdracht naar en het gebruik in de Verenigde Staten van ultracentrifugetechnologie van ETC en van operationele technologie voor de vestiging, bouw en exploitatie van een of meer Installaties;

  • b. de Regering van de Verenigde Staten, voor zover de van toepassing zijnde verdragen en wetten en voorschriften van de Verenigde Staten dit toelaten, voorziet in de overdracht naar en het gebruik in de Verenigde Staten van ultracentrifugetechnologie van ETC en van operationele technologie voor de vestiging, bouw en exploitatie van een of meer Installaties;

  • c. de Vier Regeringen en ETC en, al naargelang van toepassing, URENCO en AREVA, onder toezicht van de Vier Regeringen toegang verleend wordt met in achtneming van het tweede lid van dit artikel en overeenkomstig de in de Bijlage vervatte procedure, tot in een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk worden aangemerkt. De Bijlage vormt een integrerend onderdeel van deze Overeenkomst;

  • d. de Vier Regeringen en ETC en, al naargelang van toepassing, URENCO en AREVA, onder toezicht van de Vier Regeringen toegang verleend wordt waar passend en behoudens de van toepassing zijnde internationale overeenkomsten en de wetten, voorschriften en praktijken van de Verenigde Staten, tot de op een Installatie van toepassing zijnde gegevens inzake de nationale veiligheid van de Verenigde Staten (uitgezonderd vertrouwelijke gegevens) die betrekking hebben op het waarborg- en beveiligingsstelsel van de Installatie.

 • 2 Krachtens deze Overeenkomst worden vanuit de Verenigde Staten geen gegevens doorgegeven die vertrouwelijk zijn ingevolge artikel 144a van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd. In dit verband wordt de in het eerste lid, onderdeel c, van dit artikel voorziene toegang niet beschouwd als het doorgeven vanuit de Verenigde Staten van gegevens die vertrouwelijk zijn ingevolge 144a van de Atomic Energy Act.

 • 3 Niets in deze Overeenkomst vormt een beletsel voor de uitvoering van het Verdrag van Almelo tussen de partijen daarbij wanneer zij in het kader van dat Verdrag handelen.

 • 4 Niets in deze Overeenkomst vormt een beletsel voor de uitvoering van het Verdrag van Cardiff tussen de Vier Regeringen, als partijen bij dat Verdrag, wanneer zij in het kader van dat Verdrag handelen.

 • 5 Deze Overeenkomst is niet van toepassing op de uranium verrijkingsfaciliteit in Eunice, New Mexico, die eigendom is van URENCO, en niets in deze Overeenkomst vormt een beletsel voor de uitvoering van het Verdrag van Washington tussen de partijen bij dat Verdrag, wanneer zij in het kader van dat Verdrag handelen.

Artikel III. Vreedzaam gebruik

Alle ultracentrifugetechnologie van ETC, operationele technologie, uitrusting en onderdelen die uit hoofde van deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten worden overgedragen, elke Installatie, al het nucleaire materiaal in een Installatie, alle bijzondere splijtstoffen die worden voortgebracht door het gebruik van deze technologie, alle bijzondere splijtstoffen die worden voortgebracht door het gebruik van die bijzondere splijtstoffen en alle in een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk worden aangemerkt zolang deze vallen onder de rechtsmacht van de Regering van de Verenigde Staten of die van de Vier Regeringen, worden uitsluitend gebruikt voor vreedzame, niet-explosieve doeleinden.

Artikel IV. Toepassing van internationale waarborgen

 • 1 Nucleair materiaal waarop de verbintenis tot vreedzaam gebruik in artikel III van toepassing is en dat zich op het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt, is onderworpen aan de toepassing van internationale waarborgen. In dit verband wordt met de toepassing van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de IAEA voor de toepassing van waarborgen in de Verenigde Staten, gedaan te Wenen op 18 november 1977 (INFCIRC/288) (hierna de „VS-IAEA Waarborgen Overeenkomst”), geacht aan dit vereiste te zijn voldaan.

 • 2 De Regering van de Verenigde Staten voegt ingevolge de VS-IAEA Waarborgen Overeenkomst de Installaties toe aan de lijst van installaties die in aanmerking komen voor de toepassing van de waarborgen van de IAEA.

 • 3 De Vier Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten zijn van mening dat de Installaties onder waarborgen van de IAEA moeten worden gesteld en blijven die gelijkwaardig zijn aan de waarborgen die worden gehanteerd voor commerciële gas-ultracentrifuge-installaties voor de verrijking van uranium onder de rechtsmacht van de Vier Regeringen, voor zover in overeenstemming met de toepassing van de waarborgen in de Verenigde Staten onder de VS-IAEA Waarborgen Overeenkomst en het Aanvullend Protocol daarbij (INFCIRC 288/Add.1).

Artikel V. Fysieke beveiliging

Elke Installatie en het nucleaire materiaal waarop artikel III van toepassing is, zijn te allen tijde onderworpen aan maatregelen voor fysieke beveiliging die ten minste het door de IAEA aanbevolen niveau van beveiliging bieden (IAEA-document INFCIRC/225, herziene versie 4, inzake de fysieke beveiliging van nucleair materiaal en nucleaire faciliteiten of latere herziene versies daarvan die door de Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen aanvaard kunnen worden) of andere door de Partijen overeen te komen niveaus van fysieke beveiliging.

Artikel VI. Overdrachten

 • 1 Het in artikel III bedoelde nucleaire materiaal wordt niet uit de Verenigde Staten uitgevoerd, tenzij de Regering van de Verenigde Staten van de regering van het ontvangende land waarborgen heeft gekregen die ten minste gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van artikel III, de eerste volzin van artikel IV, eerste lid, artikel V en dit artikel. Indien export naar een niet-kernwapenstaat plaatsvindt (in de betekenis van NPV), past de Regering van de Verenigde Staten toe i) de beginselen neergelegd in de NSG Guidelines For Nuclear Transfers en de bijlagen daarbij zoals vastgelegd in IAEA-document INFCIRC/254/herziene versie 9/Deel 1 of latere herziene versies daarvan, en ii) alle relevante beslissingen die de NSG bij consensus aanneemt.

 • 2 Krachtens deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten overgedragen ultracentrifugetechnologie van ETC en operationele technologie mogen vanuit de Verenigde Staten uitsluitend op de onderstaande wijze weer worden overgedragen aan de Partijen bij deze Overeenkomst. Daarnaast mogen, onverminderd de bepalingen van de onderstaande onderdelen a) en b), in een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk zijn aangemerkt niet worden overgedragen aan een land dat geen Partij is bij deze Overeenkomst.

  • a. Krachtens deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten overgedragen ultracentrifugetechnologie van ETC en operationele technologie mogen vanuit de Verenigde Staten weer worden overgedragen aan het Verenigd Koninkrijk en/of de Bondsrepubliek Duitsland en/of het Koninkrijk der Nederlanden indien de technologie oorspronkelijk vanuit een van deze landen aan de Verenigde Staten is overgedragen, of aan de Franse Republiek indien de technologie oorspronkelijk vanuit de Franse Republiek aan de Verenigde Staten is overgedragen, evenwel op voorwaarde dat aan de bepalingen van artikel II, onderdeel 2, van deze Overeenkomst is voldaan.

  • b. In een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk zijn aangemerkt mogen uitsluitend vanuit de Verenigde Staten aan het Verenigd Koninkrijk, de Franse Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland of het Koninkrijk der Nederlanden of aan hun onderdanen worden overgedragen wanneer voldaan wordt aan de bepalingen van artikel II, tweede lid, en de Bijlage bij deze Overeenkomst, en mogen niet door een van deze landen of onderdanen weer worden overgedragen aan een ander land dan de Verenigde Staten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Regering van de Verenigde Staten. De Regering van de Verenigde Staten stemt bij dezen in met dergelijke wederoverdrachten tussen het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek, voor zover voldaan wordt aan de bepalingen van artikel II, tweede lid, en de Bijlage bij deze Overeenkomst.

Artikel VII. Verantwoordelijke instanties

 • 1 Voor de toepassing van de artikelen VIII tot en met X van deze Overeenkomst wordt de Regering van de Verenigde Staten vertegenwoordigd door de Instantie van de Verenigde Staten en worden de Vier Regeringen vertegenwoordigd door de Quadripartiete Instantie.

 • 2 Wanneer nodig vindt tussen de Instantie van de Verenigde Staten en de Quadripartiete Instantie overleg plaats over alle aangelegenheden betreffende de tenuitvoerlegging van de artikelen VIII tot en met X van deze Overeenkomst.

Artikel VIII. Rubriceringsgraden en de overdracht van gerubriceerde gegevens

 • 1 De Instantie van de Verenigde Staten en de Quadripartiete Instantie maken, binnen het kader van hun onderscheiden wetten en voorschriften, gebruik van overeengekomen gemeenschappelijke beginselen en procedures betreffende rubriceringsgraden en de overdracht van gerubriceerde gegevens krachtens deze Overeenkomst.

 • 2 Gerubriceerde gegevens die ingevolge deze Overeenkomst aan de Verenigde Staten worden overgedragen, zijn voorzien van rubriceringsgraden in overeenstemming met Bijlage II bij het Verdrag van Cardiff. Tenzij de Partijen anders overeenkomen worden gerubriceerde gegevens aanvankelijk overgedragen aan de Instantie van de Verenigde Staten die er een Amerikaanse rubriceringsgraad aan toekent en een mate van bescherming die ten minste gelijkwaardig is aan die welke de Quadripartiete Instantie eraan heeft toegekend, binnen het kader van de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten en in overeenstemming met de in het eerste lid van dit artikel bedoelde gemeenschappelijke beginselen en procedures die dienen te worden gehanteerd bij de toepassing van de bescherming. De rubriceringsniveaus van de Verenigde Staten mogen niet worden verlaagd tot onder het niveau dat vereist wordt voor een niveau van bescherming dat gelijkwaardig is aan hetgeen de Quadripartiete Instantie eraan heeft toegekend of worden opgeheven zonder de instemming van de Quadripartiete Instantie. Aan deze gegevens kan in de Verenigde Staten ook aanvullende bescherming worden toegekend waar vereist volgens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten.

 • 3 Wanneer dergelijke gerubriceerde gegevens weer worden overgedragen aan de Vier Regeringen, of aan ETC, of URENCO of AREVA, al naar gelang van toepassing, onder toezicht van de Vier Regeringen, en voorzien zijn van een hogere rubricering dan er bij de overdracht aan de Verenigde Staten aan was toegekend, mag aan deze gegevens een andere rubricering worden toegekend in overeenstemming met Bijlage II bij het Verdrag van Cardiff teneinde er een niveau van bescherming aan toe te kennen dat de Quadripartiete Instantie passend acht. Voor de behandeling van in de Verenigde Staten gegenereerde en aan de Vier Regeringen overgedragen gerubriceerde gegevens met een hoger rubriceringsniveau dan soortgelijke gegevens in het bezit van de Vier Regeringen, komen de Instantie van de Verenigde Staten en de Quadripartiete Instantie regels voor het toekennen van een andere rubricering overeen die verenigbaar zijn met goede praktijken op het gebied van gegevensbeveiliging.

 • 4 Alle gerubriceerde gegevens die ingevolge deze Overeenkomst naar of vanuit de Verenigde Staten worden overgedragen, worden overgedragen door tussenkomst van de diplomatieke koeriersdienst, door middel van goedgekeurde versleutelde elektronische middelen of op een andere veilige wijze die de Vier Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten kunnen overeenkomen.

Artikel IX. Bescherming van gerubriceerde gegevens

 • 1 De Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen nemen passende maatregelen voor de bescherming van alle gerubriceerde gegevens die krachtens deze Overeenkomst worden overgedragen (hierna te noemen „overgedragen gerubriceerde gegevens”) en van gerubriceerde gegevens die voortkomen uit het gebruik van overgedragen gerubriceerde gegevens (hierna te noemen „afgeleide gerubriceerde gegevens”). Deze beveiligingsmaatregelen omvatten de waarborg dat de gegevens afdoende worden beschermd en dat toegang tot deze gegevens, met inachtneming van de bepalingen van artikel VI, tweede lid, van deze Overeenkomst, uitsluitend wordt verleend aan natuurlijke personen die door hun nationale autoriteiten gemachtigd zijn tot toegang tot gerubriceerde gegevens waaraan ten minste het overeenkomstige beveiligingsniveau in hun eigen land is toegekend (evenwel niet lager dan „Confidentieel”) en wier toegang tot de gerubriceerde gegevens door de Instantie van de Verenigde Staten of door de Quadripartiete Instantie is goedgekeurd. Niettegenstaande het voorgaande krijgt een natuurlijke persoon die geen onderdaan van de Verenigde Staten of onderdaan van het land van een van de Vier Regeringen is geen toegang tot gerubriceerde gegevens die in de Verenigde Staten zijn gegenereerd en als vertrouwelijk zijn aangemerkt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen.

 • 2 Binnen het kader van hun onderscheiden wetten en voorschriften verschaffen de Vier Regeringen, of voorzien zij in het verschaffen van, de gegevens en bijstand die nodig zijn om de regeringsautoriteiten van de Verenigde Staten in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke vereisten en regelgeving van de Verenigde Staten opdat de in het eerste lid bedoelde gerubriceerde gegevens kunnen worden beschermd krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten.

Artikel X. Verlies van gerubriceerde gegevens

 • 1 Indien overgedragen gerubriceerde gegevens of afgeleide gerubriceerde gegevens na overdracht verloren gaan of, zonder dat daartoe machtiging is verleend, openbaar worden gemaakt of indien er een redelijk vermoeden bestaat dat openbaarmaking zonder machtiging heeft plaatsgevonden, stelt de Instantie van de Verenigde Staten, indien het verlies in de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, of de Quadripartiete Instantie, indien het verlies buiten de Verenigde Staten heeft plaatsgevonden, de andere instantie hiervan onverwijld in kennis. De Quadripartiete Instantie is evenwel niet verplicht de Instantie van de Verenigde Staten in kennis te stellen van het verlies of de openbaarmaking zonder machtiging van gerubriceerde gegevens die niet afkomstig zijn uit de Verenigde Staten – dat wil zeggen niet gegenereerd in de Verenigde Staten of afgeleid van gerubriceerde gegevens gegenereerd in de Verenigde Staten.

 • 2 In gevallen waarop het eerste lid van dit artikel van toepassing is, vallen het onderzoek of een dergelijke gebeurtenis een schending vormt van de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten of van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk der Nederlanden of de Franse Republiek, al naargelang van toepassing, en de vervolging van deze schending volledig binnen de bevoegdheden van het land waar de schending heeft plaatsgevonden, in overeenstemming met zijn wetten en voorschriften. De Partij in wier land de vermeende schending zich voordeed, doet niettemin, behalve in gevallen die vallen onder de uitzondering genoemd in de laatste volzin van het eerste lid van dit artikel, alles wat in haar vermogen ligt om de Instantie van de Verenigde Staten of de Quadripartiete Instantie, al naargelang van toepassing is, in de gelegenheid te stellen om aan de desbetreffende tot vervolging of regelgeving bevoegde autoriteiten alle gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het instellen van rechtsvervolging in verband met dergelijke feiten. De Vier Regeringen of de Regering van Verenigde Staten, al naargelang van toepassing is, wordt te zijner tijd medegedeeld of een dergelijke rechtsvervolging al dan niet is ingesteld en wat de uitkomst ervan is.

Artikel XI. Bescherming van tot de industriële eigendom behorende gegevens

 • 1 Wanneer de Regering van de Verenigde Staten krachtens deze Overeenkomst overgedragen gegevens verkrijgt, wendt zij deze niet aan voor andere doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot commerciële doeleinden, dan voorzien in deze Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vier Regeringen.

 • 2 Overgedragen gegevens of gegevens die in een Installatie in de Verenigde Staten zijn gegenereerd en krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten tot de industriële eigendom behoren, met inbegrip van handelsgeheimen en commerciële gegevens, worden behandeld en beschermd in overeenstemming met de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten. De Regering van de Verenigde Staten eerbiedigt derhalve de vertrouwelijke aard van dergelijke tot de industriële eigendom behorende gegevens.

 • 3 Met name voor gegevens die krachtens deze Overeenkomst worden overgedragen ten behoeve van het verlenen van vergunningen en de regelgeving door de Instantie van de Verenigde Staten, geldt dat deze gegevens worden behandeld en beschermd als behorend tot de industriële eigendom ingevolge de wetten van de Verenigde Staten en de regelgeving van de Instantie van de Verenigde Staten die in het algemeen worden toegepast op de industriële eigendom behorende Amerikaanse gegevens van binnenlandse oorsprong.

 • 4 Indien de Regering van de Verenigde Staten verwacht niet langer in staat te zullen zijn deze overgedragen gegevens als behorend tot de industriële eigendom te beschermen krachtens de wetten en voorschriften van de Verenigde Staten, stelt de Instantie van de Verenigde Staten daarvan onmiddellijk op passende wijze in kennis. Vervolgens plegen de Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen overleg over een geschikte handelswijze om de doelstellingen van dit artikel te verwezenlijken.

Artikel XII. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

De in deze Overeenkomst uiteengezette verplichtingen doen geen afbreuk aan de verplichtingen van de Vier Regeringen krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

Artikel XIII. Overleg

De Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen plegen wanneer noodzakelijk overleg over aangelegenheden betreffende de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst.

Artikel XIV. Inwerkingtreding en duur

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum van ontvangst van de laatste van de nota’s van de Partijen bij deze Overeenkomst aan de depositaris, waarin wordt bevestigd dat aan alle wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan. De Franse Regering zal fungeren als depositaris voor deze Overeenkomst, inclusief de Bijlage en de Overeengekomen Notulenverklaring. In dit verband zal de Franse Regering diplomatieke nota’s zenden naar de andere Partijen waarin mededeling wordt gedaan van de notificaties van de Partijen, zoals beschreven in dit artikellid, en van de datum van inwerkingtreding, en zal de originele tekst van de Overeenkomst in bewaring houden. Deze Overeenkomst blijft van kracht gedurende een tijdvak van dertig jaar. Dit tijdvak wordt telkens automatisch verlengd met een tijdvak van vijftien jaar tenzij de Regering van de Verenigde Staten, de Franse Regering of elk van de Drie Regeringen de depositaris van deze Overeenkomst ten minste een jaar voor de datum waarop anders de Overeenkomst automatisch zou worden verlengd, ervan in kennis stelt van haar wens de Overeenkomst niet te verlengen. De depositaris zal een diplomatieke nota zenden aan de andere partijen waarin zij van een dergelijke kennisgeving of kennisgevingen op de hoogte worden gesteld. Indien een dergelijke kennisgeving of kennisgevingen worden gedaan wordt deze Overeenkomst beëindigd op de datum waarop anders deze automatisch zou worden verlengd evenwel met dien verstande dat indien de kennisgeving door een andere Partij dan de Regering van de Verenigde Staten wordt gedaan, deze Overeenkomst niet wordt beëindigd ten aanzien van de overblijvende Partijen indien deze schriftelijk overeenkomen de Overeenkomst voort te zetten.

 • 2 Niettegenstaande het beëindigen of verstrijken van deze Overeenkomst, blijven de artikelen III tot en met VI en de artikelen VIII tot en met XI van kracht zo lang de technologie, materialen, uitrusting of onderdelen waarop deze artikelen betrekking hebben zich in de Verenigde Staten of elders onder de rechtsmacht of onder het beheer van de Verenigde Staten bevinden, of tot het tijdstip waarop de Regering van de Verenigde Staten en de Vier Regeringen overeenkomen dat dergelijke stoffen, uitrusting of onderdelen niet langer bruikbaar zijn voor activiteiten op nucleair gebied die onder de internationale waarborgen vallen.

TEN BLIJKE waarvan de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Parijs op 24 februari 2011, in een origineel in de Franse, de Engelse, de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. De depositaris zal de Partijen een gewaarmerkt afschrift doen toekomen.

Bijlage Procedure voor de bewaking en beoordeling van de in een Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens en de daaropvolgende procedure voor vrijgave aan ETC, URENCO en AREVA

 • 1. Deze procedure dient te worden gevolgd voor het bewaken en beoordelen van de in een Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens teneinde te verzekeren dat uitsluitend gegevens worden overgedragen die niet nieuw zijn voor ETC of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, dat wil zeggen dat de technologische inhoud reeds bekend is bij en beschikbaar voor ETC of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, als gevolg van hun onderscheiden werkzaamheden buiten de Verenigde Staten.

  Deze procedure dient voor het identificeren van in een Installatie gegenereerde gegevens die als vertrouwelijk worden aangemerkt en voor ETC, of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, mogelijk nieuw zijn en het voorkomen van de overdracht ervan aan het Verenigd Koninkrijk, het Koninkrijk der Nederlanden, de Bondsrepubliek Duitsland, of aan de Franse Republiek, of aan de onderdanen daarvan, al wordt de kans daarop zeer gering geacht. De procedure wordt in twee fasen geïmplementeerd: ten eerste dient een door de Instantie van de Verenigde Staten goedkeurde rubriceringsdeskundige (die een Amerikaans staatsburger moet zijn), in dienst van of onder contract bij de Installatie, voor zover uitvoerbaar te onderzoeken tot welke van de in de Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens Britse, Duitse of Nederlandse onderdanen, of Franse onderdanen, al naargelang van het geval, toegang1mogen hebben; en ten tweede dient het personeel2van de Instantie van de Verenigde Staten jaarlijks of met andere tussenpozen een controle-onderzoek te verrichten naar de in de Installatie gegenereerde gegevens die het afgelopen tijdvak aan Britse, Duitse, Nederlandse of Franse onderdanen zijn overgedragen. Met deze procedure:

  • a. kan worden nagegaan welke van de gegenereerde gegevens als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt (hierna in deze Bijlage te noemen „vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine”);

  • b. kan worden nagegaan welke van de vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine nieuw zijn voor ETC, URENCO of AREVA (gebaseerd op buiten de Verenigde Staten opgedane ervaring zoals blijkt uit de Technologiegidsen zoals hieronder gedefinieerd);

  • c. kan, indien blijkt dat er sprake is van voor ETC, URENCO of AREVA nieuwe vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine, onmiddellijk overleg worden gepleegd tussen de Regering van de Verenigde Staten en een of meer van de Vier Regeringen en/of ETC, en, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, waarbij kan worden beoordeeld in hoeverre het waarschijnlijk is dat opnieuw onbedoeld gegevens worden overgedragen en in hoeverre het in de toekomst mogelijk en uitvoerbaar is dergelijke gegevens vooraf uit te filteren dan wel een overeenkomst te sluiten krachtens artikel 123 van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd, om de teruggave ervan toe te staan;

  • d. mogen, met inachtneming van artikel VI, tweede lid, en artikel IX, eerste lid, vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine waarvan vastgesteld is door de hier vastgelegde procedure dat zij niet nieuw zijn voor URENCO worden overgedragen of weer overgedragen aan URENCO en aan gemachtigde onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland of het Koninkrijk der Nederlanden en mogen vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine waarvan vastgesteld is door de hier vastgelegde procedure dat zij niet nieuw zijn voor AREVA worden overgedragen aan AREVA en aan gemachtigde onderdanen van de Franse Republiek;

  • e. mogen, met inachtneming van artikel VI, tweede lid, en artikel IX, eerste lid, vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine waarvan vastgesteld is door de hier vastgelegde procedure dat zij niet nieuw zijn voor ETC, aan ETC worden overgedragen of weer overgedragen, evenwel met dien verstande dat toegang tot vertrouwelijke gegevens van Amerikaanse origine overgedragen of weer overgedragen aan ETC niet zal worden verleend aan (i) onderdanen van de Franse Republiek indien volgens de in deze Bijlage vastgelegde procedure wordt vastgesteld dat deze gegevens nieuw zijn voor AREVA, of (ii) onderdanen van het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, of het Koninkrijk er Nederlanden indien volgens de in deze Bijlage vastgelegde procedure wordt vastgesteld dat deze gegevens nieuw zijn voor URENCO.

 • 2. De procedure omvat in het bijzonder de volgende elementen:

  • a. De Vier Regeringen stellen door tussenkomst van ETC en, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, voor elke Installatie een gids op (hierna te noemen „de Technologiegids”), die door de Regering van de Verenigde Staten moet worden getoetst en aanvaard, voor gebruik door de Installatie en de Instantie van de Verenigde Staten, waarin wordt beschreven welke gerubriceerde gegevens naar hun verwachting, op basis van de ervaring met de faciliteiten die de ultracentrifugetechnologie van ETC en operationele technologie gebruiken, in de Installatie zullen worden gegenereerd. Afhankelijk van de mate van feitelijke ervaring dient in elke Technologiegids het volgende te worden beschreven (met betrekking tot de ultracentrifugetechnologie van ETC en de operationele technologie die in de Installatie gebruikt zullen worden):

   • i. de soorten gerubriceerde gegevens (beschrijvingen van kwantitatieve operationele voorwaarden en functioneren en beschrijvende gegevens over het functioneren), een breed scala van mogelijke functioneringsparameters binnen elke categorie (bijvoorbeeld numerieke maximum en minimum gegevens en beschrijvingen van categorieën storingen en defecten van de uitrusting);

   • ii. een indicatie, binnen een ruime bandbreedte van het gemiddelde functioneren met een zo volledig mogelijke beschrijving van de aard van afwijkingen van het gemiddelde tot aan de uiterste grenzen van de grootste bandbreedte;

   • iii. alle andere mogelijke functioneringsparameters van de essentiële uitrusting van de installatie waarin als vertrouwelijk aangemerkte gegevens zijn verwerkt (bijvoorbeeld centrifuges) teneinde de bekendheid van ETC, URENCO of AREVA, al naargelang van toepassing, met alle gegevens die naar verwachting in de Installatie zullen worden gegenereerd aan te tonen, met inbegrip van informatie die in defecte centrifuges aanwezig is; en

   • iv. alle overige gegevens die als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt krachtens de Joint U.S. Nuclear Regulatory Commission/Department of Energy Classification Guide (gemeenschappelijke rubriceringsgids van de Nuclear Regulatory Commission en het ministerie van Energie) voor de Installatie.

   Deze Technologiegidsen zullen worden ondersteund door documentatie van gegevens gegenereerd door andere faciliteiten die ultracentrifugetechnologie van ETC en operationele technologie gebruiken, met inbegrip van gegevens betreffende de meest extreme en zeldzame gevallen die zich in die faciliteiten hebben voorgedaan. Functioneringsparameters kunnen ook worden ondersteund door gegevens ontleend aan prototypes en computermodellen behorend tot een beproefde technologie. De onderscheiden Regeringen, ETC en, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA kunnen de Technologiegidsen te allen tijde bijwerken, afhankelijk van de toetsing en aanvaarding door de Regering van de Verenigde Staten, teneinde aanvullende ervaring opgedaan bij werkzaamheden buiten de Verenigde Staten weer te geven, met dien verstande dat de bijgewerkte onderdelen uitsluitend van toepassing zijn op nadien gegenereerde gegevens.

  • b. Voordat gegevens aan onderdanen van een van de Vier Regeringen worden doorgegeven, wordt door de rubriceringsdeskundige (die een Amerikaans staatsburger moet zijn) die door de Instantie van de Verenigde Staten is goedgekeurd en in dienst is van of onder contract is bij de Installatie, zo zorgvuldig mogelijk beoordeeld of die gegevens binnen de parameters van de relevante Technologiegids vallen. Het wordt expliciet erkend dat dit vereiste aan beperkingen onderhevig is vanwege de aanwezigheid van personeel van ETC of, al naargelang van toepassing, van URENCO of van AREVA dat technische ondersteuning biedt in de Installatie.

  • c. Indien uit de beoordeling door de rubriceringsdeskundige blijkt dat er een verschil is tussen de specifieke door de Installatie gegenereerde gegevens die als Vertrouwelijke Gegevens zijn aangemerkt en de relevante parameters van verwachte gegevens in de Technologiegids, worden de specifieke gegevens niet overgedragen; in plaats daarvan worden zij door tussenkomst van de Instantie van de Verenigde Staten ter beoordeling aan de Regering van de Verenigde Staten voorgelegd. Indien de Regering van de Verenigde Staten tot de slotsom komt dat het nieuwe gegevens zou kunnen betreffen, pleegt zij overleg met de betrokkene van een of meer van de Vier Regeringen, al naargelang van toepassing, zonder de gegevens zelf bekend te maken, teneinde hen in de gelegenheid te stellen, indien mogelijk, aan te tonen dat die afwijking van de parameters niet inhoudt dat er gegevens zouden worden doorgegeven die voor ETC, of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA nieuw zouden zijn.

  • d. De Instantie van de Verenigde Staten heeft toegang tot alle in de Installaties gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens die aan onderdanen van elk van de Vier Regeringen worden overgedragen, en verricht jaarlijks of met andere tussenpozen een controle-onderzoek. Tijdens dat onderzoek vergelijkt de Instantie van de Verenigde Staten een groot aantal willekeurig gekozen, in de Installatie gegenereerde, als vertrouwelijk aangemerkte gegevens met de Technologiegidsen. Indien de Instantie van de Verenigde Staten op een discrepantie stuit tussen specifieke in de Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens en de parameters van volgens de Technologiegidsen verwachte gegevens, beoordeelt de Regering van de Verenigde Staten of de gegevens al dan niet nieuw zouden kunnen zijn. Indien zij tot de slotsom komt dat specifieke gegevens mogelijk nieuw zijn, wordt er onmiddellijk overleg geïnitieerd tussen de Regering van de Verenigde Staten en een of meer van de Vier Regeringen, al naargelang van toepassing, teneinde hen in de gelegenheid te stellen om, indien mogelijk, aan te tonen dat de betrokken gegevens niets bevatten dat nieuw is voor ETC, of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA.

  • e. Indien na overleg in een van de twee hierboven beschreven gevallen wordt vastgesteld dat de gegevens nieuw zijn, worden deze aan ETC, of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, onthouden. Er wordt overleg gepleegd tussen de Regering van de Verenigde Staten en een of meer van de Vier Regeringen, al naargelang van toepassing, om tevens te beoordelen of het, gezien de aanwezigheid van afwijkende gegevens, waarschijnlijk moet worden geacht dat zich onvoorziene voorvallen zullen voordoen waardoor nog meer gegevens worden gegenereerd die als vertrouwelijk zouden worden aangemerkt en nieuw zouden zijn in de zin van paragraaf 1 hierboven.

  • f. Als de slotsom van deze beoordeling is dat deze mogelijkheid bestaat, dient de Regering van de Verenigde Staten (i) te bepalen, in overleg met een of meer van de Vier Regeringen, al naargelang van toepassing, of het uitvoerbaar is de overdracht van specifiek nieuwe als vertrouwelijk aangemerkte gegevens en andere nieuwe als vertrouwelijk aangemerkte gegevens die in de Installatie worden gegenereerd, te voorkomen, of (ii) ernaar te streven een overeenkomst te sluiten krachtens artikel 123 van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd.

Overeengekomen Notulenverklaring

Met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Vier Regeringen van de Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vestiging, bouw en exploitatie van installaties voor de verrijking van uranium met gebruikmaking van gas-ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten van Amerika (hierna te noemen de Overeenkomst), dat heden werd ondertekend, bevestigen de ondertekenaars van de Overeenkomst bij dezen het volgende:

 • 1. Ad artikel I, onderdeel b:

  De ultracentrifugetechnologie wordt, voor zover zij tot de industriële eigendom behoort of gerubriceerd is, bewaakt en beheerd in de Verenigde Staten naar het recht van de Verenigde Staten. Uit hoofde van de Overeenkomst ontstaat geen bijkomende verplichting ultracentrifugetechnologie in de Verenigde Staten te volgen teneinde de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren. Erkend wordt dat ultracentrifugetechnologie zowel ultracentrifugetechnologie van ETC als operationele technologie omvat.

 • 2. Ad artikel II en artikel VI:

  Overdracht van ultracentrifugetechnologie van ETC en/of operationele technologie aan de Verenigde Staten uit hoofde van de Overeenkomst laat de toegang van de Vier Regeringen, ETC of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, tot overeenkomstige ultracentrifugetechnologie van ETC en/of overeenkomstige operationele technologie buiten de Verenigde Staten onverlet. Niets in de Overeenkomst doet afbreuk aan de toegang van de Vier Regeringen, ETC of, al naargelang van toepassing, URENCO of AREVA, tot niet-gerubriceerde gegevens, al dan niet tot de industriële eigendom behorend, die in de Installatie zijn gegenereerd.

 • 3. Ad artikel II, eerste lid, onderdeel d:

  Iedere uitwisseling van gegevens inzake de nationale veiligheid van de Verenigde Staten geschiedt in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van de bilaterale algemene beveiligingsovereenkomsten die van kracht zijn tussen de Verenigde Staten van Amerika en, afzonderlijk, het Verenigd Koninkrijk, de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland, al naar gelang van toepassing, en zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden.

 • 4. Ad artikel III:

  • a. Gegevens, uitrusting en onderdelen die aan de Verenigde Staten zijn overgedragen en weer worden overgedragen aan een van de Vier Regeringen zullen niet worden gebruikt door een niet-kernwapenstaat, noch teneinde een niet-kernwapenstaat te helpen, aan te moedigen of ertoe te bewegen kernwapens of andere nucleaire explosiemiddelen te vervaardigen of anderszins te verwerven, of de macht over dergelijke wapens of explosiemiddelen te verkrijgen. Met betrekking tot gerubriceerde of tot de industriële eigendom behorende ultracentrifugetechnologie die in de Verenigde Staten door het gebruik van ultracentrifugetechnologie van ETC is gegenereerd, uitrusting of onderdelen die aan de Verenigde Staten zijn overgedragen voor gebruik in een Installatie, tekent de Regering van de Verenigde Staat aan dat zij uit hoofde van artikel 1 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (het NPV), gedaan op 1 juli 1968, als kernwapenstaat die Partij is bij dat Verdrag op geen enkele wijze een niet-kernwapenstaat mag helpen, aanmoedigen of ertoe bewegen kernwapens of andere nucleaire explosiemiddelen te vervaardigen of anderszins te verwerven, of de macht over dergelijke kernwapens of explosiemiddelen te verkrijgen.

  • b. De Partijen delen de opvatting dat de in paragraaf 4.a van deze Overeengekomen Notulenverklaring vervatte verplichtingen niet verder strekken dan hun onderscheiden relevante verplichtingen die reeds in het NPV zijn overeengekomen.

  • c. Niets in deze Overeenkomst legt de Vier Regeringen beperkingen op ten aanzien van het gebruik buiten de Verenigde Staten van gegevens met betrekking tot ultracentrifugetechnologie (zoals omschreven in artikel 1 van de Overeenkomst) die gegenereerd zijn buiten de Verenigde Staten. Op het gebruik van dergelijke gegevens blijven andere relevante internationale overeenkomsten van toepassing waar een of meer van de Vier Regeringen partij bij is of zijn.

 • 5. Ad artikel IV:

  • a. De Vier Regeringen en de Regering van de Verenigde Staten bevestigen hun steun aan de overeenstemming bereikt bij de afronding van het Hexapartiete Waarborgenproject. Aangezien de Verenigde Staten en de Vier Regeringen zich bewust zijn van hun gezamenlijk belang bij doeltreffende waarborging van verrijkingsinstallaties op basis van gas-ultracentrifugetechnologie, zullen zij zoveel mogelijk gegevens uitwisselen over de uitvoering van artikel IV van de Overeenkomst en over de toepassing van waarborgen op de commerciële installaties voor verrijking op basis van gas-ultracentrifugetechnologie onder de rechtsmacht van de Vier Regeringen of de Regering van de Verenigde Staten.

  • b. In elk van de hieronder genoemde gevallen zal de Regering van de Verenigde Staten de Vier Regeringen vooraf mededelen of te verwachten is dat er gevolgen zullen zijn voor nucleair materiaal waarop artikel III van de Overeenkomst van toepassing is:

   • indien INFCIRC/288 zou verstrijken of zou worden beëindigd, vervangen of in wezenlijke mate gewijzigd; of

   • indien de Regering van de Verenigde Staten voornemens is gebruik te maken van haar recht nucleair materiaal waarop de verbintenis tot vreedzaam gebruik in artikel III van de Overeenkomst van toepassing is, in overeenstemming met artikel 12 van INFCIRC/288 over te brengen naar een andere bestemming in de Verenigde Staten dan een van de installaties genoemd in de lijst die is vastgesteld en wordt bijgehouden ingevolge de artikel l.b en artikel 34 van INFCIRC/288.

  Op basis van die gegevens kunnen de Vier Regeringen de wens kenbaar maken met de Regering van de Verenigde Staten overleg te plegen in overeenstemming met artikel XIII van de Overeenkomst.

 • 6. Ad artikel VI, eerste lid:

  Naast de lidstaten van EURATOM en Taiwan komen de voorgestelde ontvangende landen of organisaties waarmee de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten inzake vreedzame samenwerking op nucleair gebied die van kracht is uit hoofde van artikel 123 van de Atomic Energy Act van de Verenigde Staten van 1954, zoals gewijzigd, in aanmerking voor het ontvangen van nucleair materiaal uit de Verenigde Staten krachtens de bepalingen van de van toepassing zijnde overeenkomsten voor vreedzame samenwerking op nucleair gebied met de Verenigde Staten en in overeenstemming met overige van toepassing zijnde vereisten van het recht van de Verenigde Staten en in elk geval van export aan een niet-kernwapenstaat, onder toepassing van i) de beginselen die zijn neergelegd in de NSG Guidelines For Nuclear Transfers en de bijlagen daarbij zoals vastgelegd in INFCIRC/254/herziene versie 9/Deel 1 of latere herziene versies daarvan, met name paragraaf 9.b.1 daarvan, en ii) eventuele relevante besluiten die bij consensus worden aangenomen door de NSG.

 • 7. Ad artikel XIV:

  In aanvulling op de desbetreffende rechten van de Partijen uit hoofde van het internationale gewoonterecht, erkennen de Partijen dat zij uit hoofde van artikel XIV, eerste lid, van de Overeenkomst, het recht hebben deze Overeenkomst op te zeggen in overeenstemming met de bepalingen van dat artikel.

GEDAAN te Parijs op 24 februari 2011, in een origineel in de Franse, de Engelse, de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. De depositaris zal de Partijen een gewaarmerkt afschrift doen toekomen.

 1. Het overdragen van gegevens vanuit de Verenigde Staten van in een Installatie gegenereerde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens geschiedt door tussenkomst van de Instantie van de Verenigde Staten zoals bepaald in het Security and Classification Handbook voor de betreffende Installatie.

  ^ [1]
 2. Deze functie kan ook worden vervuld door andere daartoe naar behoren gemachtigde personen die optreden namens de Regering van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld overheidspersoneel of personeel van aannemers met een betrouwbaarheidsverklaring.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina