Protocol betreffende handelsbetrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en [...] Economische Unie, enerzijds, en Japan, anderzijds, Tokio, 30-04-1963

Geldend van 21-10-1964 t/m heden

Protocol betreffende handelsbetrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Japan, anderzijds

Authentiek : EN

Protocol Concerning Trade Relations between the Kingdom of the Netherlands and the Belgo-Luxemburg Economic Union on the one hand and Japan on the other hand

At the time of signing the Protocol Amending the Agreement on Commerce between the Kingdom of the Netherlands and the Belgo-Luxemburg Economic Union on the One Hand and Japan on the Other Hand, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have confirmed that the General Agreement on Tariffs and Trade will be applied between the Benelux countries and Japan on the coming into force of the said Protocol and have agreed on the following provisions:

 • 1. If, in the view of either Contracting Party, there is reasonable evidence that, as a result of unforeseen developments, any product of the other Contracting Party is being imported into its territory under such conditions as to cause or threaten serious injury to its domestic producers of like or directly competitive products and that certain action is required to prevent or remedy such injury, it shall give to the other Contracting Party written notice to this effect with a reasonable explanation of the circumstances. The Contracting Parties shall, upon such notice, enter into consultations immediately for the purpose of finding a mutually satisfactory solution.

 • 2. If the consultations referred to above do not result within a reasonable period of time in a mutually satisfactory solution, the importing Contracting Party may, in respect of the product in question, apply quantitative import restrictions to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy the injury referred to in paragraph 1 above.

 • 3. In critical circumstances where delay would cause damage which it would be difficult to repair, action under paragraph 2 above may be taken provisionally after the notice mentioned in paragraph 1 above has been given or before the consultations referred to in that paragraph are completed, provided that such consultations shall be continued in an endeavour to find a mutually satisfactory solution.

 • 4.

  • (a) If the exporting Contracting Party deems that the action taken by the importing Contracting Party under paragraph 2 or 3 of the present Protocol affects such a number of products or such a volume of trade that the interests of that exporting Contracting Party are seriously impaired, it may request in writing consultations with the importing Contracting Party on the situation which has developed including the action taken.

  • (b) If no satisfactory agreement can be reached within a reasonable period of time the exporting Contracting Party may apply quantitative import restrictions to such an extent as is substantially equivalent to the effect of the action taken by the importing Contracting Party.

  • (c) If the importing Contracting Party terminates its action under the present Protocol, the exporting Contracting Party shall terminate its action forthwith.

 • 5. In case the action provided for in paragraph 2, 3 or 4 above is taken, the Contracting Parties shall exert their best endeavours, individually as well as in co-operation with each other, so that such action may be terminated as soon as possible.

 • 6.

  • (a) In case import restrictions have been continuously in force in either Contracting Party with regard to some specific products of the other Contracting Party and the sudden removal of restrictions on such products would result in serious injury to domestic producers of like or directly competitive products, the importing Contracting Party may, as a transitional period measure, apply such import restrictions as may be agreed upon between the Governments of the Contracting Parties.

  • (b) The Contracting Party applying the above restrictions undertakes:

   • (i) to grant to the trade of the other Contracting Party a fair and reasonable share of the market,

    and

   • (ii) to carry out a policy which is aimed at the relaxation or removal of such restrictions at the earliest possible date.

  • (c) The Contracting Parties shall annually review the operation of the measures taken in accordance with sub-paragraph (a) above, with a view to removing such measures as soon as possible.

 • 7.

  • (a) The present Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Government of Japan. It shall enter into force on the date of the coming into force of the Protocol Amending the Agreement on Commerce referred to above, provided that the third instrument of ratification shall have been deposited by that time.

  • (b) The present Protocol shall be terminated on the date of expiry of a period of six years from its entry into force if the Contracting Parties so agree in the consultations which shall be held well before the end of such period at the request of either Contracting Party. The Contracting Parties shall consult together from time to time at the request of either Contracting Party for the purpose of examining the possibility of terminating the present Protocol.

  • (c) Notwithstanding sub-paragraph (b ) above, the present Protocol shall terminate either when a joint trade agreement between Japan on the one hand and the countries of the European Economic Community on the other hand shall have entered into force, or when a general and multilateral solution, acceptable to the Contracting Parties, to the problem of market disruption within the framework of the General Agreement on Tariffs and Trade shall have been reached.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives have signed the present Protocol.

DONE at Tokyo, in triplicate in the English language, this thirtieth day of April, nineteen hundred and sixty three.

Vertaling : NL

Protocol betreffende handelsbetrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Japan, anderzijds

Ten tijde van de ondertekening van het Protocol tot wijziging van de handelsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie enerzijds en Japan anderzijds, hebben de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk door hun onderscheiden regeringen gemachtigd, bevestigd dat de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel met ingang van de datum van de inwerkingtreding van bedoeld Protocol zal worden toegepast tussen de Benelux-landen en Japan en zijn zij de volgende bepalingen overeengekomen:

 • 1. Indien er naar de mening van een der Overeenkomstsluitende Partijen redelijke bewijzen voorhanden zijn, dat enig produkt van de andere Overeenkomstsluitende Partij tengevolge van onvoorziene ontwikkelingen onder zodanige omstandigheden in haar grondgebied wordt ingevoerd, dat het ernstige schade berokkent of dreigt te berokkenen aan haar binnenlandse producenten van gelijksoortige of rechtstreeks concurrerende produkten en dat zekere maatregelen nodig zijn om deze schade te voorkomen of te herstellen, stelt zij de andere Overeenkomstsluitende Partij schriftelijk hiervan in kennis met een redelijke uitleg van de omstandigheden. De Overeenkomstsluitende Partijen treden na zulk een kennisgeving onmiddellijk met elkander in overleg teneinde tot een wederzijds bevredigdende oplossing te geraken.

 • 2. Indien het bovenbedoelde overleg binnen een redelijk tijdsbestek niet tot een wederzijds bevredigende oplossing leidt, kan de invoerende Overeenkomstsluitende Partij ten aanzien van het betrokken produkt in die mate en zo lang kwantitatieve invoerbeperkingen toepassen als nodig is om de schade bedoeld in paragraaf 1 hierboven te voorkomen of te herstellen.

 • 3. In kritieke omstandigheden, wanneer uitstel schade zou veroorzaken die moeilijk zou zijn te herstellen, kan krachtens paragraaf 2 hierboven voorlopig worden opgetreden nadat de in paragraaf 1 hierboven genoemde kennisgeving is gedaan of voordat het in die paragraaf bedoelde overleg ten einde is, mits zodanig overleg wordt voortgezet met het doel een wederzijds bevredigende oplossing te vinden.

 • 4.

  • a) Indien de uitvoerende Overeenkomstsluitende Partij meent, dat de maatregelen die de invoerende Overeenkomstsluitende Partij krachtens paragraaf 2 of 3 van dit Protocol heeft genomen, een zodanig aantal produkten of een zodanig deel van de handel treffen, dat de belangen der uitvoerende Overeenkomstsluitende Partij ernstig worden benadeeld, kan zij schriftelijk verzoeken om overleg met de invoerende Overeenkomstsluitende Partij aangaande de toestand die zich heeft ontwikkeld, de genomen maatregelen daaronder begrepen.

  • b) Indien binnen een redelijk tijdsbestek geen bevredigende overeenstemming kan worden bereikt, kan de uitvoerende Overeenkomstsluitende Partij kwantitatieve invoerbeperkingen toepassen in een mate die in wezen overeenkomt met de uitwerking der door de invoerende Overeenkomstsluitende Partij genomen maatregelen.

  • c) Indien de invoerende Overeenkomstsluitende Partij haar krachtens dit Protocol genomen maatregelen opheft, trekt de uitvoerende Overeenkomstsluitende Partij terstond haar maatregelen in.

 • 5. Ingeval de maatregelen, waarin hierboven is voorzien in de paragrafen 2, 3 of 4, worden genomen, doen de Overeenkomstsluitende Partijen, zowel elk afzonderlijk als allen tezamen, al het mogelijke opdat bedoelde maatregelen zo spoedig mogelijk kunnen worden opgeheven.

 • 6.

  • a) Ingeval er bij een der Overeenkomstsluitende Partijen invoerbeperkingen ten aanzien van bepaalde produkten van de andere Overeenkomstsluitende Partij aanhoudend van kracht zijn geweest en de plotselinge opheffing van de beperkingen op deze produkten tot ernstige schade voor de binnenlandse producenten van gelijksoortige of rechtstreeks concurrerende produkten zou leiden, kan de invoerende Overeenkomstsluitende Partij, bij wijze van overgangsmaatregel, door de Regeringen der Overeenkomstsluitende Partijen overeen te komen invoerbeperkingen toepassen.

  • b) De Overeenkomstsluitende Partij die bovengenoemde beperkingen toepast, verbindt zich:

   • i) aan de handel van de andere Overeenkomstsluitende Partij een billijk en redelijk aandeel in de markt te gunnen;

    en

   • ii) een beleid te voeren, dat erop gericht is de beperkingen ten spoedigste te verzachten of op te heffen.

  • c) De Overeenkomstsluitende. Partijen bespreken jaarlijks de toepassing van de maatregelen, genomen in overeenstemming met het bepaalde onder a) van deze paragraaf, teneinde bedoelde maatregelen zo spoedig mogelijk op te heffen.

 • 7.

  • a) Dit Protocol dient te worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Regering van Japan. Het treedt in werking op de datum waarop bovenbedoeld Protocol tot wijziging van de handelsovereenkomst in werking treedt, mits de derde akte van bekrachtiging op dat tijdstip is nedergelegd.

  • b) Dit Protocol eindigt op de dag waarop een periode van zes jaar is verstreken te rekenen vanaf de datum waarop het in werking is getreden, indien de Overeenkomstsluitende Partijen zulks overeenkomen tijdens het overleg dat geruime tijd vóór het einde van bedoeld tijdvak op verzoek van een der Overeenkomstsluitende Partijen plaats vindt. De Overeenkomstsluitende Partijen plegen van tijd tot tijd op verzoek van een der Overeenkomstsluitende Partijen met elkaar overleg met het doel de mogelijkheid te onderzoeken dit Protocol te beëindigen.

  • c) Onverminderd het bepaalde onder b) van deze paragraaf, wordt dit Protocol beëindigd hetzij wanneer een gemeenschappelijke handelsovereenkomst tussen Japan enerzijds en de landen van de Europese Economische Gemeenschap anderzijds, in werking treedt, hetzij wanneer binnen het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel een voor de Overeenkomstsluitende Partijen aanvaardbare algemene en multilaterale oplossing voor het probleem van ontwrichting van de markt is gevonden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers dit Protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Tokio, in drie exemplaren, in de Engelse taal, de dertigste april negentienhonderd drie en zestig.

Terug naar begin van de pagina