Handels- en Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië, Buenos Aires, 25-11-1957

[Regeling wordt (deels) voorlopig toegepast per 26-11-1957.]
Geldend van 26-11-1957 t/m heden

Handels- en Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië

Authentiek : NL

Handels- en Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Argentinië,

trouw aan de geest van samenwerking, die hen bezielt, verlangend de banden, welke hun onderscheiden landen verbinden, nauwer aan te halen, de economische betrekkingen tussen hen te verruimen en in het bijzonder het handelsverkeer te bevorderen,

in aanmerking nemend de beginselen van het multilaterale stelsel van handel en betalingen, zoals die zijn neergelegd in de „Note de Paris” dd 30 mei 1956,

hebben besloten een Handels- en Betalingsovereenkomst te sluiten, met welk doel de aangewezen Gevolmachtigden, daartoe voldoende bevoegd, het volgende zijn overeengekomen:

Artikel 1

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De handel en de betalingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië zullen door deze Overeenkomst worden geregeld in overeenstemming met de beginselen, zoals overeengekomen door de Republiek Argentinië en de deelnemende landen en welke zijn vervat in de „Note de Paris” dd 30 mei 1956.

HOOFDSTUK I. Handelsregime

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Artikel 2

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Partijen zullen elkander, uitgaande van het beginsel van de behandeling van de meestbegunstigde natie, de grootst mogelijke faciliteiten verlenen, die verenigbaar zijn met hun onderscheidene wetgevingen op het stuk van wetten, reglementen en voorschriften betreffende de invoer, de uitvoer, de verkoop, de aankoop, het vervoer, de verdeling en het gebruik van de natuurlijke of vervaardigde produkten van oorsprong uit het gebied van de andere Partij.

Artikel 3

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal een liberale invoerpolitiek handhaven ten aanzien van Argentijnse produkten, zonder dat evenwel beperkingen op de invoer van bepaalde produkten noodzakelijk uitgesloten zijn.

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal er zich in beginsel van onthouden kwantitatieve restricties of verboden in te stellen bij de invoer van welk produkt ook van oorsprong uit Argentinië of bij de uitvoer van welk produkt ook, bestemd voor Argentinië, tenzij de invoer of de uitvoer van ditzelfde produkt algemeen beperkt of verboden is.

Artikel 4

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk der Nederlanden zullen, voor wat betreft de rechtstreekse in- en uitvoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië, geen binnenlandse maatregelen treffen, die in de praktijk aanleiding zouden kunnen geven tot verschillen in de pariteit van de gulden ten opzichte van de in artikel 5 genoemde valuta's noch derhalve tot wijzigingen in de prijsvorming der Argentijnse en Nederlandse goederen.

Artikel 5

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De Regering van de Republiek Argentinië zal aan de uitvoer met betaling in guldens een in elk opzicht gelijke behandeling toekennen als aan die met betrekking tot de uitvoer met betaling in de valuta's van de andere deelnemende landen, in andere transferabele valuta's, in US-dollars of in andere vrij convertibele valuta's.

De Regering van de Republiek Argentinië zal aan de invoer met betaling in guldens een niet minder gunstige behandeling toekennen voor wat betreft de beschikbaarstelling van deviezen en de verlening van invoervergunningen dan die, welke wordt toegekend aan de invoer met betaling in valuta's van de andere deelnemende landen of in andere transferabele valuta's.

De Regering van de Republiek Argentinië zal aan de invoer met betaling in guldens een gelijke behandeling toekennen, voor wat betreft de wisselkoers, als wordt toegekend aan de invoer met betaling in de valuta's van de andere deelnemende landen, in andere transferabele valuta's, in US-dollars of in andere vrij convertibele valuta's.

Artikel 6

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Ten einde de multilaterale handel van het Koninkrijk der Nederlanden met de Republiek Argentinië, alsook met de andere deelnemende landen te vergemakkelijken, zal de invoer van goederen van oorsprong, uit welk van deze landen dan ook, alhoewel afkomstig uit een ander land van dezelfde groep, worden toegelaten onder dezelfde voorwaarden als die, welke zouden worden gesteld, indien zij rechtstreeks uit het land van oorsprong hadden plaats gevonden.

Elke commerciële verrichting tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië kan plaats vinden, hetzij rechtstreeks tussen hun ingezetenen, hetzij indirect door tussenkomst van een ingezetene van enig ander deelnemend land.

Elke commerciële verrichting tussen de Republiek Argentinië en enig ander deelnemend land kan eveneens plaatsvinden door tussenkomst van een ingezetene van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tenslotte kan elke commerciële verrichting tussen het Koninkrijk der Nederlanden en een ander deelnemend land plaatsvinden door tussenkomst van een ingezetene van de Republiek Argentinië.

Artikel 7

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Binnen het kader van hun onderscheidene wetgevingen zullen Partijen de nodige maatregelen treffen en voorschriften geven, ten einde in de geest van de van kracht zijnde overeenkomsten te verzekeren, dat de benamingen van oorsprong en kwaliteit met betrekking tot uitsluitend de produkten van één der beide landen, worden geëerbiedigd en waarbij, door toepassing van doeltreffende sancties, de circulatie en de verkoop van op hun eigen gebied of in derde landen vervaardigde goederen onder valse benamingen van oorsprong, kwaliteit of soort wordt tegengegaan.

Artikel 8

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Partijen behouden zich het recht voor om voor de in te voeren goederen certificaten van oorsprong te verlangen, die zijn afgegeven door het land van voortbrenging.

Artikel 9

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Ten einde de aankopen van kapitaalgoederen te bevorderen, welke officiële organen of particuliere ondernemingen van de Republiek Argentinië zich voorstellen in het Koninkrijk der Nederlanden te verwerven, zegt de Regering van dit laatste land toe, binnen het kader van de bevoegdheden die zij normaal op dit stuk uitoefent, de nodige maatregelen te zullen treffen ter vergemakkelijking van de financiering van deze transacties.

De in de vorige alinea bedoelde transacties zullen elk afzonderlijk worden bestudeerd, ten einde voor elk geval de voorwaarden voor de onderscheidene contracten vast te leggen.

HOOFDSTUK II. Betalingsregime

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Artikel 10

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De betalingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië zullen plaats vinden in guldens of in transferabele valuta's van de andere deelnemende landen en met inachtneming van de in het Koninkrijk der Nederlanden en in de Republiek Argentinië geldende deviezenbepalingen.

Artikel 11

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De Nederlandsche Bank N.V. zal ten name van de „Banco Central de la República Argentina” een rekening openen, luidende in guldens, vrij van kosten, welke niet een debetsaldo zal aanwijzen.

De Nederlandse deviezenbanken kunnen ten name van de „Banco Central de la República Argentina” en als zodanig gemachtigde Argentijnse banken guldensrekeningen voeren.

Artikel 12

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Onder transferabele valuta wordt verstaan een valuta, welke krachtens de wetten en verordeningen van het land van uitgifte vrij transferabel is tussen de ingezetenen van alle deelnemende landen en vrij convertibel is in de valuta's van alle deelnemende landen.

Artikel 13

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De tegoeden op de guldensrekeningen, geopend bij de Nederlandsche Bank N.V. en bij de Nederlandse deviezenbanken ten name van de „Banco Central de la República Argentina” en van de gemachtigde Argentijnse banken, hebben het karakter van transferabele valuta.

Artikel 14

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Partijen zullen de noodzakelijke maatregelen treffen, opdat de effectieve wisselkoersen, die van toepassing zijn op de transacties, welke op hun onderscheidene officiële markten plaats vinden, gebaseerd zijn op de officiële wisselkoersen, dat wil zeggen, op de door het Internationale Monetaire Fonds erkende pariteit of, bij afwezigheid van een zodanige pariteit, op die, welke officieel is vastgesteld voor de valuta van één der deelnemende landen en op de dagelijks voor deze valuta genoteerde wisselkoersen op de officiële Europese wisselmarkten in het kader van het Europese arbitragesysteem.

Artikel 15

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De Nederlandsche Bank N.V. en de „Banco Central de la República Argentina” zullen in onderling overleg de technisch noodzakelijke maatregelen treffen voor de tenuitvoerlegging van de bepalingen van dit hoofdstuk.

HOOFDSTUK III. Migratie en technische bijstand

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Artikel 16

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal met de grootst mogelijke welwillendheid elk verzoek bestuderen, dat zij van de Regering van de Republiek Argentinië ontvangt betreffende de emigratie naar Argentinië van door tussenkomst van de Regering van de Republiek Argentinië uitgekozen Nederlandse technici en landbouwers.

Beide Regeringen zullen zo spoedig mogelijk speciale overeenkomsten sluiten, waarin de op deze emigratie toe te passen richtlijnen zullen worden vastgelegd en waarbij de faciliteiten zullen worden overeengekomen, te verlenen bij vertrek uit en binnenkomst in beide landen van emigranten, alsmede voor hun definitief verblijf en vestiging, zoals neergelegd in het Migratie Protocol van 21 juli 1949.

Artikel 17

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Zij zullen eveneens een overeenkomst treffen over de te verlenen faciliteiten bij vertrek uit het Koninkrijk der Nederlanden en bij binnenkomst in de Republiek Argentinië, van alle hulpmiddelen, welke de Regering van de Republiek Argentinië nodig heeft voor de verwezenlijking binnen haar grondgebied van werken, waarbij Nederlandse ondernemingen en technici zijn betrokken.

HOOFDSTUK IV. Slotbepalingen

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Artikel 18

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Voor het geval de voorwaarden voor het multilaterale stelsel van handel en betalingen, welke als grondslag hebben gediend voor de „Note de Paris” van 30 mei 1956 en voor deze Overeenkomst, belangrijke wijzigingen zouden ondergaan en in het bijzonder indien de valuta van een der Partijen vrij convertibel wordt, kan ieder der Partijen verlangen, dat onverwijld besprekingen worden geopend, ten einde deze Overeenkomst aan de nieuwe situatie aan te passen. Indien deze besprekingen niet hun beslag mochten krijgen binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop zij werden aangevraagd, zal de in het hierna volgende artikel 21 bepaalde opzeggingstermijn tot één maand worden verkort.

Artikel 19

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Voor de uitvoering van deze Overeenkomst wordt verstaan onder het „Koninkrijk der Nederlanden”, het Rijk in Europa, Nederlands Nieuw-Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Artikel 20

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Deze Overeenkomst vernietigt en vervangt de Handels- en Betalingsovereenkomst, welke op 6 mei 1954 te Buenos Aires werd gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië.

Artikel 21

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

Deze Overeenkomst zal bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te 's-Gravenhage worden uitgewisseld. De Overeenkomst zal in werking treden op de dag van de uitwisseling der akten van bekrachtiging.

Niettegenstaande de voorgaande bepalingen zullen de Partijen bij deze Overeenkomst haar bepalingen voorlopig toepassen vanaf de dag volgende op de datum van haar ondertekening.

Deze Overeenkomst is gesloten voor de tijdsduur van één jaar, gerekend vanaf de dag volgende op de datum van ondertekening, en zal stilzwijgend worden verlengd voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging door één der beide Partijen met een opzeggingstermijn van drie maanden, welke op elk gewenst ogenblik kan ingaan nadat de eerste geldigheidsperiode van één jaar is verstreken.

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden van beide Overeenkomstsluitende Partijen deze Overeenkomst hebben ondertekend in vier exemplaren, twee in de Nederlandse taal en twee in de Spaanse taal, zijnde de twee teksten gelijkelijk authentiek, te Buenos Aires, 25 november negentienhonderd zevenenvijftig.

Voor de Regering van de Republiek Argentinië:

(w.g.) ALF. DE LAFERRERE

Minister van Buitenlandse Zaken en Eredienst

(w.g.) A. K. VASENA

Minister van Financiën

(w.g.) JULIO CUETO RUA

Minister van Handel en Industrie

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) W. G. ZEYLSTRA

Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlanden

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

EMBAJADA

DE LOS

PAISES BAJOS

Brief No. 1

Buenos Aires, 25 november 1957

Excellentie,

Ik heb de eer mij tot Uwe Excellentie te richten met verwijzing naar de heden ondertekende Handels- en Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië.

Tijdens de onderhandelingen die geleid hebben tot de ondertekening van bedoelde Overeenkomst hebben de Nederlandse en Argentijnse delegaties verwezen naar de besprekingen te Parijs, waaruit is voortgevloeid de „Note de Paris” van 30 mei 1956, waarbij de vertegenwoordigers van de deelnemende landen en van de Republiek Argentinië zijn overeengekomen hun onderscheidene Regeringen aan te bevelen dat, indien de Argentijnse autoriteiten redenen zouden hebben te veronderstellen, dat de Republiek Argentinië betalingen ontvangt in transferabele valuta's in plaats van in dollars voor Argentijnse exporten naar het dollargebied, of dat, indien in het omgekeerde geval de deelnemende landen redenen zouden hebben te veronderstellen, dat de Argentijnse autoriteiten dollars ontvangen voor Argentijnse goederen welke uitgevoerd zijn naar een van de deelnemende landen, besprekingen zullen moeten plaats vinden tussen de betrokken Regeringen met het doel een oplossing te zoeken en aldus een unilaterale handeling te voorkomen.

Ik bevestig Uwer Excellentie dat een gunstig antwoord Harerzijds betreffende de hierboven voorgestelde procedure van overleg geldt als een overeenkomst tussen onze beide Regeringen en ik benut deze gelegenheid om Uwer Excellentie opnieuw de verzekering van mijn bijzondere hoogachting aan te bieden.

(w.g.) W. G. ZEYLSTRA

Aan Zijne Excellentie

de Minister van Buitenlandse Zaken en Eredienst,

de Heer Alfonso de Laferrere,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Nota N° 1

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957

Señor Encargado de Negocios:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría para acusar recibo de su nota N.° 1, del día de la fecha, cuyo texto es el siguiente:

„Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia refiriéndome a las negociaciones que hemos concluido en la fecha, en nombre de nuestros Gobiernos.

Al respecto deseo precisar que por „países participantes” o „países que participan en el sistema multilateral” expresiones que figuran en el Convenio Comercial y de Pagos, debe entenderse los países que han aceptado los principios establecidos por la República Argentina y los países participantes y que están consignados en el Acta de París del 30 de mayo de 1956.

Por consiguiente, ha sido convenido que todo ingreso de un nuevo miembro al sistema multilateral previsto en el Acta de París del 30 de mayo de 1956, así como el retiro eventual de un país participante del sistema multilateral, dará la posibilidad de realizar consultas para examinar las consecuencias que el ingreso o el retiro pudieran provocar.

Ruego a Vuestra Excelencia quiera manifestar la conformidad de su Gobierno con lo que antecede.

Aprovecho esta oportunidad para presentar a Vuestra Excelencia la expresión de mi consideración más distinguida. Fdo.: W. G. Zeylstra”.

Al manifestar a Vuestra Señoría la conformidad de mi Gobierno con los términos de la nota transcripta, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

(fdo.) ALF. DE LAFERRERE

A Su Señoría el Encargado de Negocios ad interim

del Reino de los Países Bajos,

Don W. G. Zeylstra,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

EMBAJADA

DE LOS

PAISES BAJOS

Brief No. 2

Buenos Aires, 25 november 1957

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie met betrekking tot artikel 19 van de heden door het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië ondertekende Handels- en Betalingsovereenkomst te berichten, dat de toepassing van genoemde Overeenkomst op Suriname en de Nederlandse Antillen onderworpen is aan de goedkeuring van de Landsregeringen van deze Gebieden, welke goedkeuring geacht wordt stilzwijgend te zijn verkregen, indien de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Republiek Argentinië niet binnen drie maanden na ondertekening van vorenbedoelde Overeenkomst het tegendeel bericht.

Tegelijkertijd stel ik Haar in kennis van het feit, dat het voorafgaande ook van toepassing is op de verlenging van de Overeenkomst waarnaar artikel 21 van genoemde Overeenkomst verwijst. Bijgevolg zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de toepassing van de eerder genoemde Overeenkomst op Suriname en de Nederlandse Antillen kunnen opzeggen overeenkomstig de voorwaarden welke zijn vastgelegd in genoemd artikel 21.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwer Excellentie de verzekering van mijn bijzondere hoogachting aan te bieden.

(w.g.) W. G. ZEYLSTRA

Aan Zijne Excellentie

de Minister van Buitenlandse Zaken en Eredienst,

de Heer Alfonso de Laferrere,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Nota N° 2

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957

Señor Encargado de Negocios:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría para acusar recibo de su nota N° 2, del día de la fecha, cuyo texto es el siguiente:

„Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia refiriéndome al artículo 19 del Convenio Comercial y de Pagos suscripto en la fecha, entre el Reino de los Países Bajos y la República Argentina, para informarle que la aplicación del mencionado Convenio, con respecto al Surinam y a las Antillas neerlandesas, está condicionada a la aprobación de los Gobiernos de estos Territorios, aprobación que será considerada como tácitamente acordada salvo notificación contraria del Gobierno del Reino de los Países Bajos al Gobierno de la República Argentina, dentro de los tres meses siguientes a la firma del precitado Convenio.

Al mismo tiempo llevo a conocimiento de Vuestra Excelencia que el procedimiento anterior es de aplicación también en lo referente a la renovación del Convenio y a que se refiere el artículo 21 del mismo instrumento. En consecuencia, el Gobierno del Reinó de los Países Bajos podrá denunciar la aplicación del precitado Convenio en cuanto se refiere al Surinam y a las Antillas neerlandesas, de conformidad con lo estipulado en el precitado artículo 21.

Aprovecho esta ocasión para presentar a Vuestra Excelencia las expresiones de mi consideración más distinguida. Fdo.W. G. Zeylstra.”

Al llevar a vuestro conocimiento que mi Gobierno ha tomado debida nota del contenido de la comunicación transcripta precedentemente, presento a Vuestra Señoría las expresiones de mi consideración más distinguida.

(fdo.) ALF. DE LAFERRERE

A Su Señoría el Encargado de Negocios ad interim

del Reino de los Países Bajos,

Don W. G. Zeylstra,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

EMBAJADA

DE LOS

PAISES BAJOS

Brief No. 4

Buenos Aires, 25 november 1957

Excellentie,

Met verwijzing naar de heden ondertekende Handels- en Betalingsovereenkomst heb ik de eer Uwer Excellentie te bevestigen, dat de Nederlandse delegatie, gedurende de onderhandelingen die geleid hebben tot de ondertekening van genoemde Overeenkomst, een voorbehoud heeft gemaakt, t.w. dat de uitvoering van deze Overeenkomst niet in strijd mag zijn met de gemaakte afspraken en met de uitoefening van de rechten, die voortvloeien uit de deelneming van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Internationale Tarwe Overeenkomst.

Ik benut deze gelegenheid om Uwer Excellentie opnieuw de verzekering van mijn bijzondere hoogachting aan te bieden.

(w.g.) W. G. ZEYLSTRA

Aan Zijne Excellentie

de Minister van Buitenlandse Zaken en Eredienst,

de Heer Alfonso de Laferrere,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Nota N° 4

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957

Señor Encargado de Negocios:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría con referencia a su nota N° 4, del día de la fecha, cuyo texto es el siguiente:

„Señor Ministro:

Tengo el honor de referirme al Convenio Comercial y de Pagos firmado en la fecha, para ratificar a Vuestra Excelencia la reserva formulada por la Delegación neerlandesa durante las negociaciones que culminaron con la firma del citado Convenio, en el sentido de que la ejecución del mismo no debe obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos derivados de la participación del Reino de los Países Bajos en el Convenio Internacional del Trigo.

Aprovecho esta ocasión para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración. Fdo. W. G. Zeylstra.”

Sobre el particular, comunico a Vuestra Señoría que mi Gobierno ha tomado debido conocimiento del contenido de la nota transcripta y formula, por su parte, la reserva con respecto al cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Convenio suscripto en la fecha, en cuanto esté afectado por los compromisos y derechos derivados de su participación en el Convenio Internacional del Trigo, con igual alcance al de la reserva formulada por el Gobierno del Reino de los Países Bajos1.

Reitero a Vuestra Señoría las seguridades de mi más alta consideración.

(fdo.) ALF. DE LAFERRERE

A Su Señoría el Encargado de Negocios ad interim

del Reino de los Países Bajos,

Don W. G. Zeylstra,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

EMBAJADA

DE LOS

PAISES BAJOS

Brief No. 5

Buenos Aires, 25 november 1957

Excellentie,

Ik heb de eer mij tot Uwe Excellentie te richten met verwijzing naar de heden ondertekende Handels- en Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië. Tijdens de onderhandelingen die geleid hebben tot de ondertekening van bedoelde Overeenkomst hebben de Nederlandse en Argentijnse delegaties verwezen naar de besprekingen te Parijs, waaruit is voortgevloeid de „Note de Paris” van 30 mei 1956, waarbij de vertegenwoordigers van de deelnemende landen en van de Republiek Argentinië zijn overeengekomen hun onderscheidene Regeringen aan te bevelen dat, indien de Argentijnse autoriteiten redenen zouden hebben te veronderstellen, dat de Republiek Argentinië betalingen ontvangt in transferabele valuta's in plaats van in dollars voor Argentijnse exporten naar het dollargebied, of dat, indien in het omgekeerde geval de deelnemende landen redenen zouden hebben te veronderstellen, dat de Argentijnse autoriteiten dollars ontvangen voor Argentijnse goederen welke uitgevoerd zijn naar een van de deelnemende landen, besprekingen zullen moeten plaats vinden tussen de betrokken Regeringen met het doel een oplossing te zoeken en aldus een unilaterale handeling te voorkomen.

Ik bevestig Uwer Excellentie dat een gunstig antwoord Harerzijds betreffende de hierboven voorgestelde procedure van overleg geldt als een overeenkomst tussen onze beide Regeringen en ik benut deze gelegenheid om Uwer Excellentie opnieuw de verzekering van mijn bijzondere hoogachting aan te bieden.

(w.g.) W. G. ZEYLSTRA

Aan Zijne Excellentie

de Minister van Buitenlandse Zaken en Eredienst,

de Heer Alfonso de Laferrere,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Nota N° 5

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957

Señor Encargado de Negocios:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Señoría refiriéndome a su nota N° 5 de la fecha, cuyo texto es el siguiente:

„Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia refiriéndome al Convenio Comercial y de Pagos entre el Reino de los Países Bajos y la República Argentina, firmado en la fecha.

Durante las negociaciones que culminaron con la firma de dicho Convenio las Delegaciones neerlandesa y argentina se refirieron a las discusiones que dieron lugar al Acta de París del 30 de mayo de 1956, durante las cuales los representantes de los países participantes y de la República Argentina convinieron recomendar a sus Gobiernos que, si ocurriere que las autoridades argentinas tuvieran razones para suponer que la República Argentina recibe pagos en monedas transferibles en lugar de dólares por exportaciones argentinas hacia la zona dólar, o que si, a la inversa, los países participantes tuvieran razones para suponer que las autoridades argentinas reciben dólares correspondientes a mercaderías argentinas exportadas hacia uno de los países participantes, deberían celebrarse consultas entre los Gobiernos interesados tendientes a lograr una solución que evitara una acción unilateral.

Al señalar a Vuestra Excelencia que una respuesta favorable al procedimiento de consulta sugerido precedentemente constituirá un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración. Fdo. W. G. Zeylstra.”

Al comunicar a Vuestra Señoría el acuerdo de mi Gobierno sobre los términos de la nota transcripta precedentemente, le reitero las seguridades de mi más alta consideración.

(fdo.) ALF. DE LAFERRERE

A Su Señoría el Encargado de Negocios ad interim

del Reino de los Países Bajos,

Don W. G. Zeylstra,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

EMBAJADA

DE LOS

PAISES BAJOS

Brief No. 6

Buenos Aires, 25 november 1957

Excellentie,

Met verwijzing naar de heden ondertekende Handels- en Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië, heb ik de eer Uwer Excellentie het volgende mede te delen:

De Nederlandse Regering acht zich verplicht op de eventualiteit te wijzen dat zij, in overleg met de Belgische en Luxemburgse Regeringen, ertoe zou besluiten om, krachtens bestaande overeenkomsten welke deze drie Regeringen binden op het stuk van de gemeenschappelijke handelspolitiek, aan de Argentijnse Regering voor te stellen om een gemeenschappelijke Overeenkomst te sluiten tussen de Benelux-landen en de Republiek Argentinië.

Ik heb kennis genomen van de verklaring van de Argentijnse autoriteiten, dat de Argentijnse Regering bereid is een eventueel verzoek van de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse Regeringen tot het sluiten van een gemeenschappelijke Overeenkomst in overweging te nemen.

Ik heb de eer Uwer Excellentie de verzekering van mijn bijzondere hoogachting aan te bieden.

(w.g.) W. G. ZEYLSTRA

Aan Zijne Excellentie

de Minister van Buitenlandse Zaken en Eredienst,

de Heer Alfonso de Laferrere,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Nota N° 6

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957

Señor Encargado de Negocios:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría para acusar recibo de su nota N° 6, del día de la fecha, relacionada con la proposición eventual del Gobierno de Vuestra Señoría de concertar un acuerdo común entre los países del Benelux y la República Argentina.

Saludo a Vuestra Señoría con mi más distinguida consideración.

(fdo.) ALF. DE LAFERRERE

A Su Señoría el Encargado de Negocios ad interim

del Reino de los Países Bajos,

Don W. G. Zeylstra,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

EMBAJADA

DE LOS

PAISES BAJOS

Brief No. 7

Buenos Aires, 25 november 1957

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie, met verwijzing naar de heden ondertekende Handels- en Betalingsovereenkomst, te bevestigen dat mijn Regering zich het recht voorbehoudt de Argentijnse Regering te raadplegen, indien de eis tot overlegging van een certificaat van oorsprong, zoals voorzien in artikel 8, de ontwikkeling van het handelsverkeer tussen beide landen zou belemmeren.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwer Excellentie opnieuw de verzekering van mijn bijzondere hoogachting aan te bieden.

(w.g.) W. G. ZEYLSTRA

Aan Zijne Excellentie

de Minister van Buitenlandse Zaken en Eredienst,

de Heer Alfonso de Laferrere,

Buenos Aires.

[Wordt voorlopig toegepast per 26-11-1957]

MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Nota N° 7

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957

Señor Encargado de Negocios:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Señoría con referencia a su nota N° 7 de la fecha, cuyo texto es el siguiente:

„Señor Ministro:

Tengo el honor de referirme al Convenio Comercial y de Pagos firmado en la fecha, para confirmar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno se reserva el derecho de consultar al Gobierno argentino si la exigencia del certificado de origen, prevista en el artículo 8, pudiera obstaculizar el desarrollo del intercambio entre nuestros países.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta consideración. Fdo. W. G. Zeylstra.”

Al respecto, me complazco en informar a Vuestra Señoría que mi Gobierno ha tomado debido conocimiento de la nota transcripta y formula, por su parte, igual reserva, en los mismos términos y con el mismo alcance que la formulada por el Gobierno neerlandés2.

Saludo a Vuestra Señoría con las seguridades de mi más alta consideración.

(fdo.) ALF. DE LAFERRERE

A Su Señoría el Encargado de Negocios ad interim

del Reino de los Países Bajos,

Don W. G. Zeylstra,

Buenos Aires.

  1. [Red: In de vertaling in het Nederlands gevoegd bij de Argentijnse nota luidt deze alinea als volgt:

    „Met betrekking tot deze aangelegenheid moge ik U mededelen, dat mijn Regering nota heeft genomen van de inhoud van de aangehaalde brief en harerzijds een gelijk voorbehoud maakt in dezelfde termen en met dezelfde draagwijdte als het voorbehoud dat door de Nederlandse Regering is gemaakt.”]

    ^ [1]
  2. [Red: In de vertaling in het Nederlands gevoegd bij de Argentijnse nota luidt deze alinea als volgt:

    „Met betrekking tot deze aangelegenheid moge ik U mededelen, dat mijn Regering nota heeft genomen van de inhoud van de aangehaalde brief en harerzijds een gelijk voorbehoud maakt in dezelfde termen en met dezelfde draagwijdte als het voorbehoud dat door de Nederlandse Regering is gemaakt.”]

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina