Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Eastern [...] ter ondersteuning van de Eastern Africa Standby Force, Nairobi, 21-01-2011

Geldend van 01-03-2012 t/m heden

Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism (EASBRICOM) betreffende de samenwerking ter ondersteuning van de Eastern Africa Standby Force

Authentiek : EN

Nr. I

ROYAL NETHERLANDS EMBASSY

Nairobi, 4 October 2010

No. NAI-D/2010/154

Note Verbale

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism – the Secretariat of the Eastern Africa Standby Force – and has the honour to propose an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism regarding the cooperation to strengthen all dimensions of capacity building and peace operations in Eastern Africa on the following terms:

Preambule

The Kingdom of the Netherlands

and

the Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism (EASBRICOM) – the Secretariat of the Eastern Africa Standby Force (EASF),

(hereinafter referred to as “the Contracting Parties”),

Acknowledging the need to strengthen cooperation for peace and security in Africa and for further development of the African Union Peace and Security architecture of which the EASF is part, and the need to further develop capacity within EASBRICOM and the structures under EASBRICOM in the Eastern Africa Region.

Having regard to the Host Country Agreement between EASBRICOM and the Government of the Republic of Kenya for the purpose of hosting EASBRICOM and its subordinate structures in Kenya concluded on May 28, 2008 in Nairobi;

Have agreed as follows:

Article 1. Scope

The Contracting Parties continue to maintain a close cooperation with a view to strengthening capacity building in all its forms in order to best prepare the Eastern Africa Standby Force for likely deployments across all of the deployment scenarios envisaged by the African Union in the context of the African Standby Force.

Article 2. Netherlands support to Easbricom

 • 1 The Minister of Defence of the Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as “the Sending Party”) shall provide personnel who shall be embedded within EASBRICOM.

 • 2 The amount of personnel, their terms of reference and any matter relating to the appointments shall be agreed upon in an arrangement between the Sending Party and EASBRICOM, as mentioned in Article 4, paragraph 6.

 • 3 The Sending Party may withdraw any such personnel provided by it for any reason after consultation with EASBRICOM.

 • 4 In the event of any serious misconduct or neglect of duty by personnel provided by the Sending Party, or of inability to carry out their duties satisfactorily, EASBRICOM may consult the Sending Party and may request the withdrawal of the personnel concerned.

 • 5 The personnel provided by the Sending Party to EASBRICOM shall enjoy the privileges, immunities, exemptions, facilities, assurances and other rights referred to in the Host Country Agreement between EASBRICOM and the Government of the Republic of Kenya.

 • 6 The Contracting Parties agree that the right of the Director of EASBRICOM to waive the immunities granted to the personnel provided by the Sending Party, as mentioned in Article VIII, paragraph 2, of the Host Country Agreement, shall not be executed without prior written approval of the Sending Party.

Article 3. Financial arrangements

Financial arrangements within the framework of the cooperation shall be agreed upon between the Sending Party and EASBRICOM, as specified in Article 4, paragraph 6.

Article 4. Final provisions

 • 1 This Agreement shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting Parties have notified each other in writing that the legal requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.

 • 2 The provisions of this Agreement shall be applied provisionally as from the date of receipt of the Note in reply to this Note.

 • 3 This Agreement may be amended at any time by the mutual written consent of the Contracting Parties. Amendments shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting Parties have notified each other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied with.

 • 4 Any Contracting Party wishing to terminate this Agreement shall provide a written notification to the other Contracting Party. The termination shall take effect six months after the receipt of the written notification. In the event that the Agreement is terminated the provisions of Article 4, paragraph 5, shall continue to be applied in respect of any matters not resolved at the time of termination.

 • 5 Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Contracting Parties and shall not be referred to any national or international tribunal or any other third party for settlement.

 • 6 The Sending Party and EASBRICOM may for the purpose of implementing this Agreement or of addressing matters not foreseen in this Agreement make implementing arrangements as appropriate.

If the foregoing is acceptable to the Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands has the honour to propose that this Note and the Note in reply to the Embassy shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism, which shall be applied provisionally as from the date of the receipt of the Note in reply to this Note and which shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting Parties have notified each other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied with.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands avails itself of this opportunity to renew to the Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism the assurances of its highest consideration.

Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism

(EASBRICOM)

Nairobi

Nr. II

EASTERN AFRICA STANDBY BRIGADE COORDINATION MECHANISM

(EASBRICOM)

Nairobi, 21 January 2011

REF: IP/06/13

The Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism – the Secretariat of the Eastern Africa Standby Force presents its compliments to the Royal Netherlands Embassy and has the honor to refer to the Embassy's note No. NAI-D/2010/154 of 04 October 2010, which reads as follows:

[Red: (zoals in Nota Nr. I)]

EASBRICOM has further the honour to inform the Royal Netherlands Embassy that the proposals set forth in the Embassy's note are acceptable to EASBRICOM and to confirm that the Embassy's note and this note shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and EASBRICOM, which shall enter into force on the first day of the second month after the Contracting Parties have notified each other in writing that the legal requirements for entry into force have been complied with.

The Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism – the Secretariat of the Eastern Africa Standby Force avails itself of this opportunity to renew to the Royal Netherlands Embassy the assurances of its highest consideration.

Royal Netherlands Embassy

Nairobi

Vertaling : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Nairobi, 4 oktober 2010

No. NAI-D/2010/154

Note Verbale

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism – het Secretariaat van de Eastern Africa Standby Force – haar complimenten aan en heeft de eer een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism voor te stellen ter zake van de samenwerking tot versterking van alle dimensies van capaciteitsopbouw en vredesoperaties in Oost-Afrika onder de volgende voorwaarden:

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism (EASBRICOM) – het Secretariaat van de Eastern Africa Standby Force (EASF),

(hierna te noemen „de verdragsluitende partijen”),

Gelet op de noodzaak van versterking van de samenwerking ten behoeve van vrede en veiligheid in Afrika en de verdere ontwikkeling van de structuur voor vrede en veiligheid van de Afrikaanse Unie waarvan EASF deel uitmaakt en de noodzaak de capaciteit binnen EASBRICOM en de structuren onder EASBRICOM in de Oost-Afrikaanse regio verder te ontwikkelen,

Gelet op het Vestigingsverdrag tussen EASBRICOM en de Regering van de Republiek Kenia met als doel EASBRICOM en de eraan ondergeschikte structuren in Kenia te vestigen, gesloten te Nairobi op 28 mei 2008,

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Reikwijdte

De verdragsluitende partijen blijven de nauwe samenwerking voortzetten teneinde alle vormen van capaciteitsopbouw te versterken en de Eastern Africa Standby Force optimaal voor te bereiden op mogelijke inzetten in alle scenario's voorzien door de Afrikaanse Unie in de context van de African Standby Force.

Artikel 2. Nederlandse ondersteuning voor EASBRICOM

 • 1 De Minister van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden (hierna te noemen de „zendende partij”) stelt personeel beschikbaar dat bij EASBRICOM zal worden ingedeeld.

 • 2 Het aantal personeelsleden, hun mandaat en elke aangelegenheid ter zake van de benoemingen worden vastgesteld in een regeling tussen de zendende partij en EASBRICOM, zoals genoemd in artikel 4, zesde lid.

 • 3 Na overleg met EASBRICOM kan de zendende partij door haar ter beschikking gestelde personeelsleden om elke reden terugtrekken.

 • 4 Bij ernstig wangedrag of plichtsverzuim door door de zendende partij ter beschikking gesteld personeel of bij onvermogen de taken naar behoren uit te voeren, kan EASBRICOM de zendende partij raadplegen en verzoeken de desbetreffende personeelsleden terug te trekken.

 • 5 Het door de zendende partij aan EASBRICOM ter beschikking gestelde personeel geniet de voorrechten, immuniteiten, vrijstellingen, faciliteiten, waarborgen en andere in het Vestigingsverdrag tussen EASBRICOM en de Regering van de Republiek Kenia bedoelde rechten.

 • 6 De verdragsluitende partijen komen overeen dat het recht van de Directeur van EASBRICOM tot opheffing van de immuniteiten van het door de zendende partij ter beschikking gestelde personeel, zoals genoemd in artikel VIII, tweede lid, van het Vestigingsverdrag, niet zal worden uitgeoefend zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de zendende partij.

Artikel 3. Financiële regelingen

Financiële regelingen binnen het kader van de samenwerking zullen tussen de zendende partij en EASBRICOM worden overeengekomen op de wijze als omschreven in artikel 4, zesde lid.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1 Dit Verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat de verdragsluitende partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding van dit Verdrag is voldaan.

 • 2 De bepalingen van dit Verdrag worden voorlopig toegepast vanaf de datum van ontvangst van de antwoordnota op deze nota.

 • 3 Dit Verdrag kan te allen tijde worden gewijzigd met schriftelijke instemming van beide verdragsluitende partijen. Wijzigingen treden in werking op de eerste dag van de tweede maand nadat de verdragsluitende partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de wettelijke vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

 • 4 De verdragsluitende partij die dit Verdrag wenst te beëindigen doet de andere verdragsluitende partij een schriftelijke kennisgeving toekomen. De opzegging wordt van kracht zes maanden na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving. Indien het Verdrag wordt beëindigd blijven de bepalingen van artikel 4, vijfde lid, van toepassing ter zake van aangelegenheden die ten tijde van de beëindiging niet zijn opgelost.

 • 5 Elk geschil omtrent de uitlegging of toepassing van dit Verdrag wordt in overleg tussen de verdragsluitende partijen opgelost en niet ter beslechting voorgelegd aan een nationaal of internationaal tribunaal of een andere derde.

 • 6 De zendende partij en EASBRICOM kunnen, voor de toepassing van dit Verdrag of teneinde in dit Verdrag niet voorziene aangelegenheden te regelen, in voorkomende gevallen aanvullende regelingen treffen.

Indien het voorgaande aanvaardbaar is voor het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism, heeft de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de eer voor te stellen dat deze nota en de antwoordnota een verdrag zullen vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism, dat voorlopig zal worden toegepast vanaf de datum van ontvangst van de antwoordnota op deze nota en dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand nadat de verdragsluitende partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de wettelijke vereisten voor inwerkingtreding is voldaan.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism

(EASBRICOM)

Nairobi

Nr. II

EASTERN AFRICA STANDBY

BRIGADE COORDINATION MECHANISM

(EASBRICOM)

Nairobi, 21 januari 2011

REF: IP/06/13

Het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism – het Secretariaat van de Eastern Africa Standby Force biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar nota Nr. NAI-D/2010/154 van 04 oktober 2010 van de Ambassade, die luidt als volgt:

[Red: (zoals in Nota Nr. I)]

EASBRICOM heeft voorts de eer de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden ervan in kennis te stellen dat de in de nota van de Ambassade vervatte voorstellen voor EASBRICOM aanvaardbaar zijn en te bevestigen dat de nota van de Ambassade en deze nota een verdrag zullen vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en EASBRICOM, dat in werking zal treden op de eerste dag van de tweede maand nadat de verdragsluitende partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan de wettelijke vereisten voor inwerkingtreding is voldaan.

Het Eastern Africa Standby Brigade Coordination Mechanism – het Secretariaat van de Eastern Africa Standby Force maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Nairobi

Terug naar begin van de pagina