Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, vrij van rechten, van medisch, chirurgisch [...] instellingen ten behoeve van diagnose en behandeling, Straatsburg, 28-04-1960

Geldend van 27-07-1962 t/m heden

Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, vrij van rechten, van medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal in bruikleen afgestaan aan ziekenhuizen en andere medische instellingen ten behoeve van diagnose en behandeling

Authentiek : EN

Agreement on the temporary importation, free of duty, of medical, surgical and laboratory equipment for use on free loan in hospitals and other medical institutions for purposes of diagnosis or treatment

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Considering that a State may in exceptional circumstances find itself suddenly to be without sufficient stocks of medical, surgical and laboratory equipment to satisfy the most urgent requirements of the population;

Considering that it is desirable to facilitate the crossing of frontiers for medical, surgical and laboratory equipment which one Member State may be able to make available to another;

Considering, further, that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its Members and to facilitate their economic and social progress by various means including the conclusion of European agreements;

Recognising that a practical way of achieving that aim would be the conclusion of an agreement providing for the free passage of medical, surgical and laboratory equipment on loan,

Have agreed as follows:

Article 1

 • 1 The Contracting Parties shall, provided that they have sufficient stocks for their own needs, make medical, surgical and laboratory equipment available on free loan to such other Contracting Parties as may, in exceptional circumstances, have urgent need of it; such equipment shall, upon request, be sent to the Party concerned and shall subsequently be returned.

 • 2 Each Contracting Party benefiting under the terms of the previous paragraph shall grant all possible facilities for the importation on a temporary basis of the equipment loaned.

Article 2

 • 1 The period of temporary importation shall not exceed six months in the first instance but may, with the agreement of the exporting country, be extended for a further period subject to the same conditions.

 • 2 The above facilities shall be granted only in respect of medical, surgical and laboratory equipment for use in hospitals and other medical institutions. They shall include the issue of any licences required for the temporary importation of such equipment and the suspension of import duties and import taxes (including all duties and taxes whatsoever chargeable by reason of importation) other than charges for actual expenses incurred by the authorities of the country of temporary importation.

Article 3

Notwithstanding the provisions of Articles 1 and 2 above, the competent authorities of the importing State may take such measures as may be necessary either to ensure the re-exportation of any such equipment imported on a temporary basis, once the exceptional circumstances shall have ceased to exist or the time-limit provided for under paragraph 1 of Article 2 above has elapsed, whichever is the earlier, or to ensure payment of any import duties and import taxes which become payable in the case of any failure to re-export the equipment.

Article 4

The provisions of this Agreement shall not prejudice more favourable provisions for the temporary importation of the equipment referred to in Article 1, contained in the laws or regulations of any Contracting Party or in any Convention, Treaty or Agreement in force between two or more Contracting Parties to the present Agreement.

Article 5

 • 1 This Agreement shall be open to the signature of Members of the Council of Europe, who may become Parties to it by:

  • (a) signature without reservation in respect of ratification, or

  • (b) signature with reservation in respect of ratification, followed by ratification.

 • 2 Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 6

 • 1 This Agreement shall enter into force three months after the date on which three Members of the Council shall, in accordance with Article 5, have signed the Agreement without reservation in respect of ratification or shall have ratified it.

 • 2 In the case of any Member of the Council who subsequently shall sign the Agreement without reservation in respect of ratification or who shall ratify it, the Agreement shall enter into force three months after the date of such signature or of the deposit of the instrument of ratification.

Article 7

The Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-Member State to accede to this Agreement. Such accession shall take effect three months after the date on which the instrument of accession was deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 8

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify Members of the Council and acceding States:

 • (a) of the date of entry into force of this Agreement and the names of any Members who have signed without reservation in respect of ratification or who have ratified it;

 • (b) of the deposit of any instrument of accession in accordance with Article 7.

Article 9

 • 1 This Agreement shall remain in force indefinitely.

 • 2 Any Contracting Party may withdraw from the Agreement by giving one year's notice to that effect to the Secretary-General of the Council of Europe.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE at Strasbourg, this 28th day of April 1960, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall send certified copies to each of the signatory and acceding Governments.

Vertaling : NL

Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, vrij van rechten, van medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal in bruikleen afgestaan aan ziekenhuizen en andere medische instellingen ten behoeve van diagnose en behandeling

De ondertekenende regeringen, Leden van de Raad van Europa,

Overwegende dat er in een staat in bijzondere omstandigheden plotseling niet voldoende voorraden medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal aanwezig kunnen zijn om aan de meest urgente behoeften van de bevolking te voldoen;

Overwegende dat het wenselijk is te bevorderen dat medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal door een Lid aan een ander Lid beschikbaar gesteld de grens op eenvoudige wijze kan passeren;

Vervolgens overwegende dat het streven van de Raad van Europa er op gericht is een hechtere eenheid tussen de Leden tot stand te brengen en hun economische en sociale vooruitgang op verschillende wijzen, waaronder het sluiten van Europese overeenkomsten, te bevorderen;

Erkennende dat de praktische verwezenlijking van bovenbedoeld streven gediend zou zijn door het sluiten van een overeenkomst die voorziet in de invoer, vrij van rechten, van in bruikleen afgestaan medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 Mits zij over voldoende voorraden voor hun eigen behoeften beschikken, stellen de Overeenkomstsluitende Partijen medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal gratis in bruikleen beschikbaar aan andere Overeenkomstsluitende Partijen die daaraan in bijzondere omstandigheden dringend behoefte mochten hebben; dit materiaal wordt de desbetreffende Partij op verzoek toegezonden en door haar later teruggezonden.

 • 2 Iedere Overeenkomstsluitende Partij die krachtens de bepalingen van het voorgaande lid hulp ontvangt doet al het mogelijke om de tijdelijke invoer van het in bruikleen afgestane materiaal te vergemakkelijken.

Artikel 2

 • 1 De periode van tijdelijke invoer mag in eerste instantie niet langer zijn dan zes maanden, doch kan met instemming van het uitvoerende land met inachtneming van dezelfde voorwaarden worden verlengd.

 • 2 Bovenbedoelde faciliteiten worden slechts verleend met betrekking tot medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal bestemd voor gebruik in ziekenhuizen en andere medische instellingen. Deze faciliteiten omvatten de uitgifte van eventueel voor de tijdelijke invoer van zulk materiaal vereiste vergunningen, alsmede de opschorting van de invoerrechten en -heffingen (met inbegrip van alle uit hoofde van de invoer verschuldigde rechten en heffingen) met uitzondering van de in verband met de door de autoriteiten van het land van tijdelijke invoer daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 3

Niettegenstaande de bepalingen van de artikelen 1 en 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de invoerende staat die maatregelen treffen, die nodig zijn hetzij om de wederuitvoer te verzekeren van al het op tijdelijke basis ingevoerd materiaal wanneer de bijzondere omstandigheden hebben opgehouden te bestaan of de krachtens het eerste lid van artikel 2 gestelde termijn is verstreken, al naar gelang welk van deze twee gevallen zich het eerst voordoet, hetzij om de betaling te verzekeren van eventueel verschuldigd wordende invoerrechten en -heffingen indien het materiaal niet wordt wederuitgevoerd.

Artikel 4

De bepalingen van deze Overeenkomst laten de in de wetten of voorschriften van een Overeenkomstsluitende Partij of in tussen twee of meer Partijen bij deze Overeenkomst van kracht zijnde conventies, verdragen of overeenkomsten vervatte gunstiger bepalingen ten aanzien van de tijdelijke invoer van het in artikel 1 bedoelde materiaal onverlet.

Artikel 5

 • 1 Deze Overeenkomst staat open voor ondertekening door Leden van de Raad van Europa, die er Partij bij kunnen worden door:

  • a) ondertekening zonder voorbehoud van bekrachtiging, of

  • b) ondertekening met voorbehoud van bekrachtiging, gevolgd door bekrachtiging.

 • 2 De akten van bekrachtiging worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Artikel 6

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking drie maanden na de datum waarop drie Leden van de Raad haar overeenkomstig artikel 5 zonder voorbehoud van bekrachtiging hebben ondertekend of haar hebben bekrachtigd.

 • 2 Ten aanzien van elk Lid van de Raad dat deze Overeenkomst nadien zonder voorbehoud van bekrachtiging ondertekent of haar bekrachtigt, treedt de Overeenkomst in werking drie maanden na de datum van die ondertekening of van de nederlegging van de akte van bekrachtiging.

Artikel 7

Het Comité van Ministers van de Raad van Europa kan iedere staat die geen lid is van de Raad uitnodigen tot deze Overeenkomst toe te treden. Deze toetreding wordt van kracht drie maanden na de datum van nederlegging van de akte van toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa.

Artikel 8

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa geeft de Leden van de Raad en toetredende staten kennis van:

 • a) de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst en de namen van de Leden die haar zonder voorbehoud van bekrachtiging hebben ondertekend of haar hebben bekrachtigd;

 • b) van de nederlegging van iedere akte van toetreding overeenkomstig artikel 7.

Artikel 9

 • 1 Deze Overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht.

 • 2 Iedere Overeenkomstsluitende Partij kan deze Overeenkomst opzeggen door hiervan mededeling te doen aan de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa met inachtneming van een termijn van een jaar.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, hiertoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Straatsburg, de 28e april 1960, in de Engelse en de Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek, in een enkel exemplaar dat zal worden nedergelegd in het archief van de Raad van Europa. De Secretaris-Generaal doet hiervan gewaarmerkte afschriften toekomen aan alle ondertekenende en toetredende regeringen.

Terug naar begin van de pagina