Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, 's-Gravenhage, 19-02-1979

Geldend van 04-06-1984 t/m heden

Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

Authentiek : NL

Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet Republieken

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

Verlangende de samenwerking op het gebied der diergeneeskunde tussen hun beide landen zoveel mogelijk te vergemakkelijken;

Verlangende de onderlinge handel in dieren en dierlijke produkten te ontwikkelen, met volledige veiligstelling van hun levensbelangen, in het bijzonder van de gezondheidstoestand der dieren;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen zullen samenwerken bij de invoer, uitvoer en doorvoer van dieren, van produkten en grondstoffen van dierlijke oorsprong en van veevoeder, teneinde te voorkomen, dat besmettelijke ziekten van het grondgebied van de ene Overeenkomstsluitende Partij worden overgebracht naar het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

 • 2 De invoer, uitvoer en doorvoer van dieren, van produkten en grondstoffen van dierlijke oorsprong en van veevoeder geschiedt, nadat daartoe toestemming is ontvangen van de bevoegde centrale organen der Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 2

 • 1 De bevoegde centrale organen der Overeenkomstsluitende Partijen zullen in gezamenlijk overleg de veterinair-sanitaire voorwaarden bepalen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van het grondgebied van de ene Overeenkomstsluitende Partij naar, vanuit of over het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

 • 2 De bevoegde centrale organen der Overeenkomstsluitende Partijen kunnen, indien nodig, in de in het voorgaande lid bedoelde voorwaarden veranderingen of aanvullingen aanbrengen.

Artikel 3

De centrale veeartsenijkundige diensten der Overeenkomstsluitende Partijen zullen regelmatig door middel van veterinaire bulletins statistische gegevens uitwisselen over besmettelijke dierziekten, alsmede andere publikaties en informatie die voor beide diensten van belang kunnen zijn.

Artikel 4

 • 1 De Overeenkomstsluitende Partijen vergemakkelijken:

  • a) de samenwerking tussen veterinaire instellingen en instituten in hun landen en de uitwisseling van de hieruit verkregen resultaten;

  • b) de uitwisseling van diergeneeskundige specialisten met het doel hen kennis te doen nemen van de gezondheidstoestand van de dieren en van resultaten verkregen bij werk op het gebied der veterinaire wetenschap en in de praktijk.

 • 2 De bevoegde centrale organen der Overeenkomstsluitende Partijen kunnen tevens gemeenschappelijk plannen uitwerken voor samenwerking gedurende een bepaalde periode.

Artikel 5

 • 1 Het programma voor bezoeken en ontmoetingen van specialisten ingevolge het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder b), zal in elk afzonderlijk geval geregeld worden tussen de bevoegde centrale organen der Overeenkomstsluitende Partijen.

 • 2 De uitgaven ter zake van bezoeken en ontmoetingen ingevolge het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onder b), zullen worden gedragen door de Overeenkomstsluitende Partij die deze specialisten uitzendt of de andere Overeenkomstsluitende Partij verzoekt specialisten uit te zenden.

Artikel 6

De centrale veeartsenijkundige diensten der Overeenkomstsluitende Partijen zijn gerechtigd rechtstreeks met elkaar contact te houden over de uitvoering van de bepalingen van deze Overeenkomst. Naarmate dit nodig zal blijken, doch tenminste eens in de twee jaar, zullen zij beurtelings in Nederland en de USSR bijeenkomen.

Artikel 7

Deze Overeenkomst maakt geen inbreuk op de rechten en verplichtingen die de Overeenkomstsluitende Partijen nebben verkregen en zijn aangegaan, of nog zullen verkrijgen of aangaan op grond van andere internationale overeenkomsten.

Artikel 8

Deze Overeenkomst zal, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, alleen gelden voor het Rijk in Europa.

Artikel 9

 • 1 De Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de in hun landen vereiste constitutionele procedures is voldaan.

 • 2 De Overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht, tenzij een van de Overeenkomstsluitende Partijen de ander schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval eindigt de Overeenkomst zes maanden na de datum van de kennisgeving.

  Op grond van het bovenstaande hebben ondergetekenden, daartoe gemachtigd door hun Regeringen, deze Overeenkomst getekend.

GEDAAN te 's-Gravenhage, 19 februari 1979, in tweevoud, met elk exemplaar in de Nederlandse en de Russische taal, zijnde beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) C. A. VAN DER KLAAUW

(w.g.) VAN DER STEE

Voor de Regering van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken

(w.g.) MESYATS

Terug naar begin van de pagina