Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] voor de instelling en het onderhouden van luchtdiensten, Bagdad, 16-12-1954

Geldend van 25-05-1963 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Irak voor de instelling en het onderhouden van luchtdiensten

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Irak voor de instelling en het onderhouden van luchtdiensten

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Irak, hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen, wensende het burgerlijke luchtvervoer tussen en via Nederland en Irak te bevorderen en lettende op de op 7 December 1944 op de Internationale Burgerlijke Luchtvaart Conferentie te Chicago, Illinois, U.S.A., ondertekende resolutie, sluiten hierbij de volgende overeenkomst:

Artikel 1

Elke Overeenkomstsluitende Partij verleent aan de andere Overeenkomstsluitende Partij de rechten, opgesomd in de Bijlage bij deze Overeenkomst, met het doel luchtdiensten in te stellen (hierna te noemen „overeengekomen diensten”) op de daarin omschreven routes (hierna te noemen „omschreven routes”).

Artikel 2

 • (1) De overeengekomen diensten kunnen onmiddellijk dan wel op een later tijdstip worden geopend naar verkiezing van de Overeenkomstsluitende Partij aan welke de rechten zijn verleend, maar niet alvorens

  • a. de Overeenkomstsluitende Partij aan welke de rechten zijn verleend een luchtvaartmaatschappij of -maatschappijen (hierna te noemen „aangewezen luchtvaartmaatschappij(en)”) heeft aangewezen voor de omschreven routes, en

  • b. de Overeenkomstsluitende Partij welke de rechten verleent, de passende exploitatievergunning aan de betrokken luchtvaartmaatschappij(en) heeft gegeven, welke vergunning zij, behoudens het bepaalde in lid (2) van dit artikel en in artikel 5, verplicht zal zijn zonder onnodig uitstel te verlenen.

 • (2) Van elk der aangewezen luchtvaartmaatschappijen kan worden verlangd, dat zij ten genoegen van de luchtvaartautoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partij aantoont, dat zij in staat is de voorwaarden na te komen, welke worden gesteld bij of krachtens de wetten en voorschriften, welke gewoonlijk door die autoriteiten worden toegepast ten aanzien van de exploitatie van internationale luchtdiensten.

Artikel 3

Teneinde bevoorrechtende praktijken te voorkomen en gelijkheid van behandeling te verzekeren, wordt overeengekomen, dat:

 • (1) voorraden motorbrandstof, smeeroliën, reservedelen, normale uitrustingsstukken en proviand, welke zich aan boord bevinden van een luchtvaartuig van de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van een Overeenkomstsluitende Partij bij binnenkomst in het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij vrijgesteld zullen zijn van alle nationale rechten en kosten, douanerechten en inspectiekosten daaronder begrepen, zelfs indien zodanige voorraden door dergelijke luchtvaartuigen worden gebruikt bij vluchten binnen dat grondgebied. De aldus vrijgestelde goederen zullen niet worden gelost, tenzij met toestemming van de douaneautoriteiten van de andere Overeenkomstsluitende Partij en, indien zij gelost worden, zullen zij onder toezicht van de douane blijven tot zij voor gebruik door de betreffende luchtvaartuigen nodig zijn of tot wederuitvoer;

 • (2) ten aanzien van motorbrandstof en smeeroliën, ingevoerd in of aan boord genomen van luchtvaartuigen binnen het grondgebied van de ene Overeenkomstsluitende Partij door of ten behoeve van de andere Overeenkomstsluitende Partij of haar aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) en uitsluitend bestemd voor gebruik door of in de luchtvaartuigen van die aangewezen luchtvaartmaatschappij(en), zal, voor wat betreft douanerechten, inspectiekosten of andere soortgelijke kosten of rechten, geheven door de eerstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij, een behandeling worden toegepast, welke niet ongunstiger is dan die toegestaan aan haar nationale luchtvaartmaatschappijen of aan de luchtvaartmaatschappijen van de meest begunstigde natie, welke zich bezighouden met internationaal luchtvervoer. Deze behandeling zal worden toegepast in aanvulling op die, welke toegestaan wordt krachtens artikel 24 (b) van het Verdrag inzake de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, te Chicago ondertekend op 7 December 1944.

Artikel 4

 • (1) De wetten en voorschriften van de ene Overeenkomstsluitende Partij betreffende de toelating tot of vertrek uit haar grondgebied van luchtvaartuigen gebezigd in de internationale luchtvaart, of betreffende de exploitatie van en het vliegen met zulke luchtvaartuigen gedurende het verblijf binnen haar grondgebied, zullen zonder onderscheid van nationaliteit gelijkelijk worden toegepast op de luchtvaartuigen van de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van de andere Overeenkomstsluitende Partij en zullen door zulke luchtvaartuigen moeten worden nagekomen bij binnenkomst in of vertrek uit, of gedurende het verblijf binnen het grondgebied van de eerstgenoemde Partij.

 • (2) De wetten en voorschriften van de ene Overeenkomstsluitende Partij betreffende de toelating tot of het vertrek uit haar grondgebied van passagiers, bemanning of vracht van luchtvaartuigen, zoals voorschriften betreffende binnenkomst, in- en uitklaring, immigratie, paspoorten, douane en quarantaine, zullen door of vanwege de passagiers, bemanning en vracht van luchtvaartuigen, welke door de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van de andere Overeenkomstsluitende Partij worden gebruikt, bij binnenkomst in of vertrek uit, of gedurende het verblijf binnen het grondgebied van de eerstgenoemde Partij, moeten worden nagekomen.

Artikel 5

 • (1) Elke Overeenkomstsluitende Partij zal het recht hebben het aanvaarden van de aanwijzing van een luchtvaartmaatschappij te weigeren en de verlening aan een luchtvaartmaatschappij van de rechten omschreven in de Bijlage bij deze Overeenkomst te onthouden of te herroepen, of t.a.v. de uitoefening door een luchtvaartmaatschappij van die rechten zodanige voorwaarden op te leggen als zij noodzakelijk acht, in elk geval waarin niet tot haar genoegen is gebleken, dat het overwegende eigendomsrecht en het daadwerkelijke toezicht op die luchtvaartmaatschappij berusten bij de Overeenkomstsluitende Partij, welke de luchtvaartmaatschappij aanwijst, dan wel bij onderdanen van de Overeenkomstsluitende Partij, welke de luchtvaartmaatschappij aanwijst.

 • (2) Elke Overeenkomstsluitende Partij zal het recht hebben, na overleg met de andere Overeenkomstsluitende Partij, de uitoefening door een luchtvaartmaatschappij van de rechten omschreven in de Bijlage van deze Overeenkomst te schorsen, of zodanige voorwaarden op te leggen als zij noodzakelijk acht, t.a.v. de uitoefening door een luchtvaartmaatschappij van die rechten, in elk geval waarin de luchtvaartmaatschappij in gebreke blijft te voldoen aan de wetten of voorschriften van de Overeenkomstsluitende Partij, welke die rechten verleent of anderszins in gebreke blijft de exploitatie te doen geschieden in overeenstemming met de voorwaarden in deze Overeenkomst gesteld.

Artikel 6

 • (1) Er zal voor de luchtvaartmaatschappijen van beide Overeenkomstsluitende Partijen een eerlijke en gelijke gelegenheid bestaan, de overeengekomen diensten op de omschreven routes tussen hun onderscheidene grondgebieden te onderhouden.

 • (2) Bij de exploitatie van de overeengekomen diensten zullen de luchtvaartmaatschappijen van elke Overeenkomstsluitende Partij de belangen van de luchtvaartmaatschappijen van de andere Overeenkomstsluitende Partij in aanmerking nemen, opdat de diensten welke de laatstgenoemde onderhouden op het geheel of op een gedeelte van dezelfde routes niet onredelijk worden getroffen.

 • (3) De overeengekomen diensten, onderhouden door de aangewezen luchtvaartmaatschappijen van de Overeenkomstsluitende Partijen, dienen nauw verband te houden met de behoeften van het publiek aan vervoer op de omschreven routes en zullen als hun eerste doel hebben het verschaffen, tegen een redelijke bezettingsgraad, van een vervoerscapaciteit die alleszins voldoet aan de geldende en redelijkerwijze te verwachten vraag naar vervoer van passagiers, vracht en post tussen het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij welke de luchtvaartmaatschappij aanwijst en het land van uiteindelijke bestemming van het verkeer. Voorziening in het vervoer van passagiers, vracht en post, welke zowel opgenomen als afgezet worden op punten langs de omschreven routes op de grondgebieden van Staten, niet zijnde die, welke de luchtvaartmaatschappij aanwijzen, zal geschieden in overeenstemming met de algemene beginselen, dat de vervoerscapaciteit verband moet houden

  • (i) met de behoeften aan vervoersgelegenheid naar of van het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partij welke de luchtvaartmaatschappij aanwijst;

  • (ii) met de behoefte aan vervoersgelegenheid van het gebied waarover de luchtlijn voert, nadat rekening is gehouden met andere luchtvervoersdiensten, ingesteld door luchtvaartmaatschappijen van de Staten, welke bedoeld gebied uitmaken;

  • (iii) met de eisen, welke de exploitatie van doorgaande luchtlijnen stelt.

Artikel 7

De tarieven welke zullen worden geheven door de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van beide Overeenkomstsluitende Partijen op de omschreven routes of een gedeelte daarvan zullen worden vastgesteld door de organisatie van de International Air Transport Association. Ingeval een I.A.T.A.-conferentie niet in staat is tot overeenstemming over een tarief te komen, zal dat tarief onder goedkeuring van hun onderscheidene Regeringen door de onderscheidene aangewezen luchtvaartmaatschappijen worden vastgesteld.

Artikel 8

Deze Overeenkomst en alle daarmede in verband staande contracten zullen bij de Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie worden geregistreerd.

Artikel 9

Indien een van de Overeenkomstsluitende Partijen het wenselijk acht, één of meer van de bepalingen van de Overeenkomst, of zijn Bijlage, te wijzigen, zullen de bevoegde luchtvaartautoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen overleg plegen teneinde (een) zodanige wijziging(en) te verwezenlijken. Bedoeld overleg zal aanvangen binnen een periode van 60 dagen van het tijdstip van het verzoek af. Wanneer de bedoelde autoriteiten omtrent de aan te brengen wijzigingen tot overeenstemming komen, zullen de bedoelde wijzigingen in werking treden na te zijn bevestigd bij een uitwisseling van diplomatieke nota's.

Artikel 10

 • (1) Indien enig geschil ontstaat tussen de Overeenkomstsluitende Partijen, omtrent de uitleg of toepassing van deze Overeenkomst, zullen de Overeenkomstsluitende Partijen in de eerste plaats trachten dit op te lossen door onderling overleg.

 • (2) Indien de Overeenkomstsluitende Partijen er niet in slagen door middel van overleg een regeling te treffen,

  • (a) kunnen zij overeenkomen het geschil ter beslissing voor te leggen aan een door hen in onderling overleg aangewezen scheidsgerecht, dan wel aan enig ander persoon of lichaam; of

  • (b) indien zij daaromtrent niet tot overeenstemming komen of indien zij, na overeengekomen te zijn het geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht, geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent de samenstelling daarvan, kan elke Overeenkomstsluitende Partij het geschil ter beslissing voorleggen aan ieder tot beslissing bevoegd scheidsgerecht, welk in de toekomst binnen het kader van de Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie mocht worden opgericht, of indien een zodanig scheidsgerecht niet bestaat, aan de Raad van die Organisatie.

 • (3) De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich, zich aan iedere ingevolge lid (2) van dit artikel gegeven beslissing te houden.

 • (4) Indien, en zolang een Overeenkomstsluitende Partij of een aangewezen luchtvaartmaatschappij van een Overeenkomstsluitende Partij in gebreke blijft zich aan een in overeenstemming met lid (2) van dit artikel gegeven beslissing te houden, kan de andere Overeenkomstsluitende Partij ieder recht, dat zij krachtens deze Overeenkomst heeft gegeven aan de in gebreke blijvende Overeenkomstsluitende Partij of aan de aangewezen luchtvaartmaatschappij(en) van die Overeenkomstsluitende Partij of aan de in gebreke blijvende aangewezen luchtvaartmaatschappij, beperken, onthouden of intrekken.

Artikel 11

Elke Overeenkomstsluitende Partij kan te allen tijde aan de andere Overeenkomstsluitende Partij kennis geven van haar wens deze Overeenkomst te beëindigen. Een zodanige kennisgeving dient tegelijkertijd te worden gezonden aan de Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie.

Deze Overeenkomst zal niet eerder ophouden te bestaan dan 12 maanden na het tijdstip van ontvangst van de kennisgeving door de andere Overeenkomstsluitende Partij, tenzij de kennisgeving in onderling overleg vóór het verstrijken van genoemde termijn wordt ingetrokken. Bij gebreke van een ontvangstbevestiging door de andere Overeenkomstsluitende Partij, zal de kennisgeving worden geacht te zijn ontvangen 14 dagen na de ontvangst van de kennisgeving door de Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie.

Artikel 12

Deze Overeenkomst treedt in werking op een tijdstip, dat zal worden vastgesteld in een notawisseling waarin wordt verklaard, dat de formaliteiten vereist volgens nationale wetgeving van elke Overeenkomstsluitende Partij, zijn vervuld.

TEN BLIJKE waarvan de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheidene Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend en van hun zegels hebben voorzien.

Gedaan te Baghdad, deze zestiende dag van December negentienhonderd vier en vijftig, in tweevoud, in de Nederlandse, Arabische en Engelse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek, met dien verstande, dat de Engelse tekst doorslaggevend zal zijn indien verschil van mening mocht ontstaan ten aanzien van de uitlegging van de Overeenkomst.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) LEWE VAN ADUARD

Voor de Regering van de Republiek Irak,

(w.g.) SALEH SAIB

Bijlage

I.

Een luchtvaartmaatschappij, aangewezen door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, zal in Irak op de hierna omschreven routes het recht genieten van overvliegen en van landingen voor niet-verkeersdoeleinden, alsmede het recht van commerciële binnenkomst en vertrek voor internationaal passagiers-, vracht- en postverkeer.

Route 1

Amsterdam — Dusseldorp of Frankfort — Zürich of Genève — Wenen — Rome — Boedapest — Belgrado — Boekarest — Sofia — Athene — punten in Libye — Bagdad — Karachi en van daar via tussenliggende punten naar het Verre Oosten, Australië en Oceanië.

Route 2

Amsterdam — Dusseldorp of Frankfort — Zürich of Genève — Wenen — Rome — Athene — punten in Libye — Basra — Karachi en van daar via tussenliggende punten naar het Verre Oosten, Australië en Oceanië.

Het is wel verstaan dat op grond van de bovenvermelde routebeschrijvingen verschillende diensten tegelijkertijd mogen worden uitgevoerd via verschillende tussenliggende punten naar verschillende eindpunten.

Punten op de omschreven routes mogen, naar verkiezing van de aangewezenen luchtvaartmaatschappij, op enige of alle vluchten worden overgeslagen.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij zal niet op één route Bagdad en Basra kunnen bedienen.

II.

Een luchtvaartmaatschappij, aangewezen door de Regering van de Republiek Irak, zal in Nederland op de hierna omschreven route het recht genieten van overvliegen en van landingen voor niet-verkeersdoeleinden, alsmede het recht van commerciële binnenkomst en vertrek voor internationaal passagiers-, vracht- en postverkeer.

Bagdad en/of Basra — punten in Iran — een punt in Jordanië — een punt in Libanon — een punt in Syrië — een punt in de Verenigde Arabische Republiek (Egypte) — punten in Libye — punten in Europa, met inbegrip van Turkije — Amsterdam — Londen en van daar naar verder gelegen punten.

Het is wel te verstaan, dat op grond van de bovenvermelde routebeschrijving verschillende diensten tegelijkertijd mogen worden uitgevoerd via verschillende tussenliggende punten naar verschillende eindpunten.

Punten op de omschreven routes mogen, naar verkiezing van de aangewezen luchtvaartmaatschappij, op enige of alle vluchten worden overgeslagen.

Terug naar begin van de pagina