Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt [...] van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, Brussel, 24-07-2007

Geldend van 01-12-2010 t/m heden

Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, hierna „de lidstaten van de Europese Gemeenschap” genoemd,

de Europese Gemeenschap, hierna „de Gemeenschap” genoemd,

en

de Republiek Chili, hierna „Chili” genoemd,

Overwegende dat de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, hierna „de Overeenkomst” genoemd, op 18 november 2002 te Brussel is ondertekend en op 1 maart 2005 in werking is getreden;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië (hierna „de nieuwe lidstaten“ genoemd) tot de Europese Unie (hierna „het Toetredingsverdrag” genoemd) op 25 april 2005 te Luxemburg is ondertekend en op 1 januari 2007 in werking is getreden;

Overwegende dat het (eerste) aanvullende protocol bij de overeenkomst rekening houdt met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie,

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING II. OORSPRONGSREGELS

Artikel 2

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 4

  • 1 De bepalingen van de Overeenkomst zijn van toepassing op goederen die worden uitgevoerd uit Chili naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Chili, die voldoen aan het bepaalde in bijlage III bij de Overeenkomst en die op de dag van toetreding onderweg zijn of zich in tijdelijke opslag bevinden in een douane-entrepot of in een vrije zone in Chili of de betrokken nieuwe lidstaat.

  • 2 In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling toegekend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt overgelegd dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten of een bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer.

AFDELING III. HANDEL IN DIENSTEN EN VESTIGING

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 6

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 7

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

Artikel 8

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

AFDELING IV. OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 9

[Red: Wijzigt de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds; Brussel, 18 november 2002.]

AFDELING V. ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10

  • 1 Dit protocol wordt door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Chili gesloten volgens hun respectieve interne procedures.

  • 2 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de maand waarin alle partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

  • 3 Onverminderd lid 2 komen de Gemeenschap en Chili overeen de artikelen 2, 3, 4 en 9 van dit protocol voorlopig toe te passen vanaf 1 januari 2007.

  • 4 Deze kennisgeving wordt gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van dit Protocol is.

  • 5 Indien een bepaling van dit protocol door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding wordt toegepast, wordt elke verwijzing in dergelijke bepalingen naar de inwerkingtreding van dit protocol gelezen als een verwijzing naar de datum waarop de partijen overeenkomen de betrokken bepaling overeenkomstig lid 3 toe te passen.

Artikel 11

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Binnen drie maanden na de ondertekening van dit protocol zal de Europese Gemeenschap de Bulgaarse en de Roemeense taalversies van dit protocol aan Chili doen toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol worden de nieuwe taalversies authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van dit protocol.

Artikel 12

Dit protocol vormt een integrerend onderdeel van de Overeenkomst. De bijlagen bij dit protocol vormen een integrerend onderdeel daarvan.

Terug naar begin van de pagina