Wijziging kostenverdeling en herverdeling van de beheerskosten als genoemd in artikel [...] stroomgebied naar het Hollands-Duits gemaal te Nijmegen, Nijmegen, 18-08-2010

Geldend van 18-08-2010 t/m heden

Wijziging kostenverdeling en herverdeling van de beheerskosten als genoemd in artikel 6 lid 2 en 3 van de op 20 september 1972 gesloten overeenkomst tussen Waterschap Rivierenland en Deichverband "Kleve-Landesgrenze" inzake de waterafvoer uit het gemeenschappelijke Duits-Nederlandse stroomgebied naar het Hollands-Duits gemaal te Nijmegen

Authentiek : NL

Wijziging kostenverdeling en herverdeling van de beheerskosten als genoemd in artikel 6 lid 2 en 3 van de op 20 september 1972 gesloten overeenkomst tussen Waterschap Rivierenland en Deichverband „Kleve-Landesgrenze” inzake de waterafvoer uit het gemeenschappelijke Duits-Nederlandse stroomgebied naar het Hollands-Duits gemaal te Nijmegen

Partijen

Waterschap Rivierenland, gevestigd te Tiel, ten deze krachtens artikel 95 Waterschapswet vertegenwoordigd door zijn dijkgraaf ir. G. N. Kok, verder genoemd „het waterschap”,

en het Deichverband Kleve-Landesgrenze, gevestigd te Kranenburg en ten deze vertegenwoordigd door de Verbandsdeichgraf J. Meisters, verder te noemen „het Deichverband”,

Overwegende dat:

  • 1. Op 20 september 1972 een overeenkomst is gesloten tussen het Deichverband Kleve-Landesgrenze en het polderdistrict Maas en Waal, een rechtsvoorganger van Waterschap Rivierenland, over de waterafvoer uit het gemeenschappelijke stroomgebied naar het gemaal te Nijmegen;

  • 2. sedert 1 januari 1998 de Nederlandse polder Erlecom direct afwatert op het Nederlandse gedeelte van het gemeenschappelijk stroomgebied, hetgeen tot een wijziging in de verhouding tussen de oppervlakten en afvoer van respectievelijk het Duitse en het Nederlandse deel van het gemeenschappelijke stroomgebied heeft geleid;

  • 3. het Duitse deel 9.700 ha bedraagt en het Nederlandse deel door toevoeging van de polder Erlecom van 6.765 met 495 ha is toegenomen tot 7.260 ha. Het Nederlandse aandeel in de gemeenschappelijke afvoer is door toevoeging van dit afwateringsgebied met 7% toegenomen, hetgeen ingevolge artikel 6 tweede lid van de overeenkomst tot een wijziging van de in artikel 4, eerste lid onder a van de overeenkomst gegeven kostenverdeling moet leiden;

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen het Duitse Deichverband "Kleve-Landesgrenze" en het Nederlandse Polderdistrict "Maas en Waal" over de waterafvoer uit het gemeenschappelijke stroomgebied naar het gemaal te Nijmegen; Kranenburg, 20 september 1972.]

Artikel 2

De in artikel 1 van deze wijzigingsovereenkomst bedoelde wijziging van het kostenaandeel van het Deichverband dient te worden herberekend vanaf 1 januari 1998. Dat is de datum dat de polder Erlecom rechtstreeks is gaan lozen op het gemeenschappelijk stroomgebied, hetgeen het Nederlands aandeel in de gemeenschappelijke waterafvoer heeft doen toenemen met 7%.

Artikel 3

[Red: Wijzigt de Overeenkomst tussen het Duitse Deichverband "Kleve-Landesgrenze" en het Nederlandse Polderdistrict "Maas en Waal" over de waterafvoer uit het gemeenschappelijke stroomgebied naar het gemaal te Nijmegen; Kranenburg, 20 september 1972.]

Artikel 4

Verrekening van het verschil tussen het oorspronkelijke kostenaandeel van het Deichverband van 60% en het nieuwe kostenaandeel van 53% over de periode tussen 1 januari 1998 en 31 december 2009 heeft inmiddels plaatsgevonden. Met de ondertekening van deze overeenkomst wordt afgezien van verdere verrekeningen.

Artikel 5

Deze wijziging van de op 20 september 1972 gesloten overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2010. Voor het overige blijft de op 20 september 1972 gesloten overeenkomst ongewijzigd.

Aldus in viervoud opgemaakt en ondertekend;

in de Duitse en Nederlandse taal, zijn de beide teksten gelijkelijk gezaghebbend.

Nijmegen 18 augustus 2010,

Waterschap Rivierenland

G. N. KOK

Dijkgraaf

Deichverband „Kleve-Landesgrenze”

J. MEISTERS

Verbandsdeichgraf

Terug naar begin van de pagina