Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering inzake klein grensverkeer, 's-Gravenhage, 26-03-1953

Geldend van 07-05-1955 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering inzake klein grensverkeer

Authentiek : NL

I

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

Directie Algemene Zaken

No. 55342

’s-Gravenhage, 26 Maart 1953.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de Nederlandse Regering bereid is de volgende overeenkomst te sluiten met de Belgische Regering inzake de liberalisatie van het Nederlands-Belgisch klein grensverkeer:

  • 1. De Nederlandse en Belgische Regeringen komen overeen, dat onderdanen van beide landen op vertoon van hetzij een identiteitskaart, hetzij een geldig of een niet meer dan vijf jaar verlopen paspoort of een bewijs van Nederlanderschap, de Nederlands-Belgische grens ook buiten de aangegeven doorlaatposten mogen overschrijden.

  • 2. [Red: Vervallen.]

  • 3. Het gestelde in artikel 1 houdt niet in, dat het regime van klein grensverkeer op grenspassen geheel van beide zijden zal worden afgeschaft, doch slechts voor zover het Nederlandse of Belgische onderdanen betreft.

Indien de Belgische Regering bereid is bovenstaande bepalingen te aanvaarden, heb ik de eer voor te stellen, dat deze nota en Uwer Excellenties daartoe strekkend antwoord beschouwd zullen worden een overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen, welke overeenkomst in werking zal treden twee maanden na dagtekening van Uwer Excellenties antwoord, met een opzeggingstermijn van twee maanden.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de hernieuwde verzekering van mijn bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Minister zonder Portefeuille,

(w.g.) J. LUNS.

Aan:

Zijne Excellentie E. Graeffe,

Buitengewoon en Gevolmachtigd

Ambassadeur van België.

II

AMBASSADE VAN BELGIË

AMBASSADE DE BELGIQUE

No. 212/1677

's-Gravenhage, 26 Maart 1953.

Excellentie,

Met verwijzing naar de nota Uwer Excellentie van 26 dezer, Directie Algemene Zaken no. 55342, heb ik de eer U hierbij mede te delen, dat de Belgische Regering bereid is volgende overeenkomst te sluiten met de Nederlandse Regering inzake de liberalisatie van het Belgisch-Nederlands klein-grensverkeer:

  • 1. De Belgische en Nederlandse Regeringen komen overeen, dat onderdanen van beide landen op vertoon van hetzij een identiteitskaart, hetzij een geldig of een niet meer dan vijf jaar verlopen paspoort of een bewijs van Nederlanderschap, de Belgische-Nederlandse grens ook buiten de aangegeven doorlaatposten mogen overschrijden.

  • 2. [Red: Vervallen.]

  • 3. Het gestelde in artikel 1 houdt niet in, dat het regime van klein-grensverkeer op grenspassen geheel van beide zijden zal worden afgeschaft, doch slechts voor zover het Belgische of Nederlandse onderdanen betreft.

De Belgische Regering, die bovenstaande bepalingen aanvaardt, gaat er mede accoord, dat de nota Uwer Excellentie en onderhavig antwoord beschouwd zullen worden een overeenkomst te vormen tussen onze beide Regeringen, welke overeenkomst in werking zal treden twee maanden na de notawisseling met een opzeggingstermijn van twee maanden.

Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur,

(w.g.) E. GRAEFFE.

Aan:

Zijne Excellentie

Dr. J. M. A. H. Luns,

Minister zonder Portefeuille,

's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina