Notawisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en [...] Vluchtelingenorganisatie inzake bijstand aan vluchtelingen, 's-Gravenhage, 13-02-1951

Geldend van 13-02-1951 t/m heden

Notawisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Vluchtelingenorganisatie inzake bijstand aan vluchtelingen

Authentiek : EN

International Refugee Organization

Netherlands Mission

The Hague, 13th February 1951.

't Hoenstraat 1.

Sir,

I have the honour to refer to the discussions which have taken place between the Ministry of Foreign Affairs and the International Refugee Organization and to confirm that the International Refugee Organization is desirous to see that arrangements be concluded between the Netherlands Government and the International Refugee Organization for the assistance to refugees under the mandate of the International Refugee Organization and to their dependents and more specifically concerning the care and financial support, as long as will prove to be necessary, of the thirteen refugees, needing medical care, and their eight dependents, who are beneficiaries under guarantees of the following Voluntary Agencies in the Netherlands:

 • Stichting Joods Maatschappelijk Werk (Foundation for Jewish Social Work),

 • Genootschap der Vrienden (Society of Friends),

 • Landelijk Inter-Kerkelijk Bureau voor Noodvoorziening (Committee of Interchurch Aid and Service to Refugees).

These arrangements to be summarized as follows:

 • 1. the International Refugee Organization:

  agrees to pay to the following Agencies in the Netherlands a single special grant in Dutch guilders equivalent to the following amounts, stated in U.S. dollars:

  • a) to the „Stichting Joods Maatschappelijk Werk” (Foundation for Jewish Social Work), $ 5600 (five thousand six hundred);

  • b) to the „Genootschap der Vrienden” (Society of Friends), $ 2050 (two thousand and fifty);

  • c) to the „Landelijk Inter-Kerkelijk Bureau voor Noodvoorziening” (Committee of Interchurch Aid and Services to Refugees), $ 650 (six hundred and fifty),

  these Agencies to be the sole judges of the use made of the sums paid in this way.

 • 2. the Netherlands Government:

  • a) agree to accept these refugees as permanent residents of the Netherlands, that is to say, as aliens who have been granted a permit of residence in the Netherlands for an indefinite period and who are not subject to measures of expulsion, exclusively on the ground of indigency;

  • b) agree to grant these refugees as far as possible (especially with respect to public relief and assistance and social security) a legal status as envisaged within the framework of the Convention relating to the Status of Refugees as prepared by the United Nations;

  • c) approve of the arrangement entered into by the International Refugee Organization and the three Voluntary Agencies mentioned to provide supplementary assistance, as long as will prove to be necessary, to the twenty-one refugees referred to in the relevant guarantees of these Voluntary Agencies;

  • d) approve of the principle of direct payment of the grants by the International Refugee Organization to the Voluntary Agencies concerned;

  • e) agree to permit grants of public assistance, as needed by this group, without requiring deductions of the supplementary amounts provided by the Voluntary Agencies.

I have the honour to enquire whether Your Excellency would be agreeable to these arrangements as proposed above and, if so, I may suggest that this Note and Your Excellency's reply thereto should be regarded as constituting the agreement for these purposes.

Accept, Excellency, the renewed assurance of my highest consideration,

For the International Refugee Organization,

(s.) H. M. L. H. SARK,

Netherlands Representative.

His Excellency

the Minister of Foreign Affairs

The Hague.

Ministry of Foreign Affairs

The Hague

International Organization

Department/EZ

No. 8289

The Hague, 13th February 1951.

Sir,

I have the honour to refer to your Note of today, in which you were good enough to inform me that the International Refugee Organization is desirous to see that arrangements be concluded between the Netherlands Government and the International Refugee Organization for the assistance to refugees under the mandate of the International Refugee Organization and to their dependents and more specifically concerning the care and financial support, as long as will prove to be necessary, of the thirteen refugees needing medical care, and their eight dependents who are beneficiaries under guarantees of the following Voluntary Agencies in the Netherlands:

 • Stichting Joods Maatschappelijk Werk (Foundation for Jewish Social Work),

 • Genootschap der Vrienden (Society of Friends),

 • Landelijk Inter-Kerkelijk Bureau voor Noodvoorziening (Committee of Interchurch Aid and Service to Refugees).

These arrangements to be summarized as follows:

 • 1. the International Refugee Organization:

  agrees to pay to the following Agencies in the Netherlands a single special grant in Dutch guilders equivalent to the following amounts, stated in U.S. dollars:

  • a) to the „Stichting Joods Maatschappelijk Werk” (Foundation for Jewish Social Work), $ 5600 (five thousand six hundred);

  • b) to the „Genootschap der Vrienden” (Society of Friends), $ 2050 (two thousand and fifty);

  • c) to the „Landelijk Inter-Kerkelijk Bureau voor Noodvoorziening” (Committee of Interchurch Aid and Services to Refugees), $ 650 (six hundred and fifty),

  these Agencies to be the sole judges of the use made of the sums paid in this way.

 • 2. the Netherlands Government:

  • a) agree to accept these refugees as permanent residents of the Netherlands, that is to say, as aliens who have been granted a permit of residence in the Netherlands for an indefinite period and who are not subject to measures of expulsion, exclusively on the ground of indigency;

  • b) agree to grant these refugees as far as possible (especially with respect to public relief and assistance and social security) a legal status as envisaged within the framework of the Convention relating to the Status of Refugees as prepared by the United Nations;

  • c) approve of the arrangement entered into by the International Refugee Organization and the three Voluntary Agencies mentioned to provide supplementary assistance, as long as will prove to be necessary, to the twenty-one refugees referred to in the relevant guarantees of these Voluntary Agencies;

  • d) approve of the principle of direct payment of the grants by the International Refugee Organization to the Voluntary Agencies concerned;

  • e) agree to permit grants of public assistance, as needed by this group, without requiring deductions of the supplementary amounts provided by the Voluntary Agencies,

I have the honour to confirm the Netherlands Government's acceptance of these arrangements and their concurrence in your suggestion that your Note, and the present Note in reply thereto, should be regarded as constituting the agreement for these purposes.

Accept, Sir, the renewed assurance of my high consideration,

(s.) STIKKER,

Minister of Foreign Affairs.

To the Netherlands Representative

of the International Refugee Organization

The Hague.

Vertaling : NL

Internationale Vluchtelingen Organisatie

Vertegenwoordiging voor Nederland

's-Gravenhage, 13 Februari 1951.

't Hoenstraat 1.

Excellentie,

Ik heb de eer te verwijzen naar de besprekingen welke hebben plaats gehad tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Internationale Vluchtelingen Organisatie, en te bevestigen dat de Internationale Vluchtelingen Organisatie gaarne zag dat regelingen getroffen werden tussen de Nederlandse Regering en de Internationale Vluchtelingen Organisatie voor de ondersteuning van vluchtelingen onder mandaat van de Internationale Vluchtelingen Organisatie en aan hun gezinsleden en meer in het bijzonder betreffende de zorg voor en financiële ondersteuning, zolang als nodig mocht blijken, van de dertien vluchtelingen die medische verzorging behoeven en hun acht familieleden die begunstigden zijn krachtens de garanties van de hiernavolgende liefdadige instellingen:

 • Stichting Joods Maatschappelijk Werk;

 • Genootschap der Vrienden;

 • Landelijk Inter-Kerkelijk Bureau voor Noodvoorziening.

Deze regelingen kunnen als volgt in het kort worden samengevat:

 • 1. de Internationale Vluchtelingen Organisatie:

  gaat ermede accoord aan de hiernavolgende instellingen in Nederland een bijzondere gift ineens te schenken ter grootte van de tegenwaarde in Nederlandse guldens van de navolgende in U.S.-dollars luidende bedragen:

  • a. aan de Stichting Joods Maatschappelijk Werk: $ 5600 (vijfduizend zeshonderd);

  • b. aan het Genootschap der Vrienden: $ 2050 (tweeduizend vijftig);

  • c. aan het Landelijk Inter-Kerkelijk Bureau voor Noodvoorziening: $ 650 (zeshonderdvijftig),

  waarbij het uitsluitend aan deze instellingen zal worden overgelaten te beslissen op welke wijze zij de aldus aan hen betaalde bedragen willen besteden.

 • 2. de Nederlandse Regering:

  • a. gaat ermede accoord deze vluchtelingen als permanente ingezetenen van Nederland te aanvaarden waaronder te verstaan: als vreemdelingen aan wie toestemming tot verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd is verleend en die niet onderworpen zijn aan maatregelen van uitzetting uitsluitend op grond van armlastigheid;

  • b. gaat ermede accoord deze vluchtelingen zover mogelijk (in het bijzonder wat betreft onderstand van overheidswege en sociale zekerheid) een rechtspositie te verlenen, zoals beoogd binnen het kader van het Verdrag betreffende de Status van Vreemdelingen, opgesteld door de Verenigde Naties;

  • c. hecht haar goedkeuring aan de regeling getroffen tussen de Internationale Vluchtelingen Organisatie en de drie liefdadige instellingen om, zolang als nodig zal blijken, aanvullende bijstand te verlenen aan de een en twintig vluchtelingen vermeld in de desbetreffende garanties van deze liefdadige instellingen;

  • d. hecht haar goedkeuring aan het beginsel van directe betaling der schenkingen door de Internationale Vluchtelingen Organisatie aan de betreffende liefdadige instellingen;

  • e. gaat ermede accoord uitkeringen tot ondersteuning van overheidswege zoals door deze groep benodigd, toe te staan, zonder aftrek te eisen van de aanvullende bedragen afkomstig van de liefdadige instellingen.

Ik heb de eer te vragen of Uwe Excellentie instemt met deze regelingen als hierboven voorgesteld en in het bevestigende geval moge ik voorstellen deze Nota en Uwer Excellentie's antwoord daarop te beschouwen als met betrekking tot bovengenoemde doeleinden een overeenkomst te vormen.

Gelief, Excellentie, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzonder hoogachting te aanvaarden.

Voor de Internationale Vluchtelingen

Organisatie,

(w.g.) H. M. L. H. SARK,

Vertegenwoordiger voor Nederland.

Zijner Excellentie de Minister

van Buitenlandse Zaken,

's-Gravenhage.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

's-Gravenhage

Directie Internationale Organisaties/EZ

No. 8289

's-Gravenhage, 13 Februari 1951.

Hoogedelgestrenge Heer,

Ik heb de eer te verwijzen naar Uw Nota dd. heden waarin U mij wel heeft willen mededelen, dat de Internationale Vluchtelingen Organisatie gaarne zag dat regelingen getroffen werden tussen de Nederlandse Regering en de Internationale Vluchtelingen Organisatie voor de ondersteuning van vluchtelingen onder mandaat van de Internationale Vluchtelingen Organisatie en aan hun gezinsleden en meer in het bijzonder betreffende de zorg voor en financiële ondersteuning, zolang als nodig mocht blijken, van de dertien vluchtelingen die medische verzorging behoeven en hun acht familieleden die begunstigden zijn krachtens de garanties van de hiernavolgende liefdadige instellingen:

 • Stichting Joods Maatschappelijk Werk;

 • Genootschap der Vrienden;

 • Landelijk Inter-Kerkelijk Bureau voor Noodvoorziening.

Deze regelingen kunnen als volgt in het kort worden samengevat:

 • 1. de Internationale Vluchtelingen Organisatie:

  gaat ermede accoord aan de hiernavolgende instellingen in Nederland een bijzondere gift ineens te schenken ter grootte van de tegenwaarde in Nederlandse guldens van de navolgende in U.S.-dollars luidende bedragen:

  • a. aan de Stichting Joods Maatschappelijk Werk: $ 5600 (vijfduizend zeshonderd);

  • b. aan het Genootschap der Vrienden: $ 2050 (tweeduizend vijftig);

  • c. aan het Landelijk Inter-Kerkelijk Bureau voor Noodvoorziening: $ 650 (zeshonderdvijftig),

  waarbij het uitsluitend aan deze instellingen zal worden overgelaten te beslissen op welke wijze zij de aldus aan hen betaalde bedragen willen besteden.

 • 2. de Nederlandse Regering:

  • a. gaat ermede accoord deze vluchtelingen als permanente ingezetenen van Nederland te aanvaarden waaronder te verstaan: als vreemdelingen aan wie toestemming tot verblijf in Nederland voor onbepaalde tijd is verleend en die niet onderworpen zijn aan maatregelen van uitzetting uitsluitend op grond van armlastigheid;

  • b. gaat ermede accoord deze vluchtelingen zover mogelijk (in het bijzonder wat betreft onderstand van overheidswege en sociale zekerheid) een rechtspositie te verlenen, zoals beoogd binnen het kader van het Verdrag betreffende de Status van Vreemdelingen, opgesteld door de Verenigde Naties;

  • c. hecht haar goedkeuring aan de regeling getroffen tussen de Internationale Vluchtelingen Organisatie en de drie liefdadige instellingen om, zolang als nodig zal blijken, aanvullende bijstand te verlenen aan de een en twintig vluchtelingen vermeld in de desbetreffende garanties van deze liefdadige instellingen;

  • d. hecht haar goedkeuring aan het beginsel van directe betaling der schenkingen door de Internationale Vluchtelingen Organisatie aan de betreffende liefdadige instellingen;

  • e. gaat ermede accoord uitkeringen tot ondersteuning van overheidswege zoals door deze groep benodigd, toe te staan, zonder aftrek te eisen van de aanvullende bedragen afkomstig van de liefdadige instellingen.

Ik heb de eer te bevestigen, dat de Nederlandse Regering deze regelingen aanvaardt en dat zij instemt met Uw voorstel om Uw Nota en dit antwoord daarop te beschouwen als met betrekking tot bovengenoemde doeleinden een overeenkomst te vormen.

Gelief, Hoogedelgestrenge Heer, de hernieuwde verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.

(w.g.) STIKKER,

Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan de Vertegenwoordiger van de Internationale

Vluchtelingen Organisatie voor Nederland

's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina